306/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

306
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 26. augusta 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení vyhlášky č. 95/2012 Z. z., vyhlášky č. 223/2015 Z. z., vyhlášky č. 433/2015 Z. z. a vyhlášky č. 411/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Hlavnými súdnymi agendami na účel určovania voľných miest sudcov sú na
a)
okresných súdoch súdne agendy občianskoprávna, obchodnoprávna, trestnoprávna, rodinnoprávna,
b)
krajských súdoch súdne agendy občianskoprávna, obchodnoprávna, trestnoprávna, rodinnoprávna,
c)
správnych súdoch súdna agenda správneho súdnictva,
d)
Špecializovanom trestnom súde súdna agenda trestnoprávna.“.
2.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Pri určovaní počtu miest zamestnancov na úseku výkonu súdnictva sa vychádza
a)
z počtu určených miest sudcov okrem miest sudcov pridelených pre obvod krajského súdu ako hosťujúcich sudcov a
b)
z počtu vyšších súdnych úradníkov poverených samostatnou rozhodovacou činnosťou, ktorým je rozvrhom práce prideľovaný konkrétny druh súdnej agendy.“.
3.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na okresnom súde, ktorý má zriadené pracovisko osobitným predpisom,4a) sa počet miest zamestnancov elektronickej podateľne a informačného centra súdu určuje podľa prílohy č. 4a aj pre toto pracovisko.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 2 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa slovo „výkonných“.
5.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Počet zamestnaneckých miest na úseku výkonu súdnictva na mestskom súde, ktorý nevybavuje agendu obchodného registra, sa určuje podľa prílohy č. 1.“.
6.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Registrový súd
(1)
Pre hlavné súdne agendy podľa § 4 ods. 2 písm. a) a súdne agendy so zvýšenou administratívnou činnosťou sa na registrovom súde počty miest vyšších súdnych úradníkov, súdnych tajomníkov a asistentov uvádzajú v prílohe č. 1a. V súdnych oddeleniach so zvýšenou administratívnou činnosťou sa vychádza z mesačného koeficientu vybavených vecí jedného súdneho oddelenia, ktorý určí ministerstvo.
(2)
Počet miest zamestnancov elektronickej podateľne a informačného centra registrového súdu sa určuje podľa počtu miest sudcov, a to podľa prílohy č. 1a.
(3)
Počet miest zamestnancov kancelárie styku s verejnosťou obchodného registra a kancelárie zbierky listín obchodného registra sa určuje podľa počtu osôb zapísaných v obchodnom registri na príslušnom registrovom súde, a to podľa prílohy č. 1a.
(4)
Na určovanie počtu miest súdnych doručovateľov registrového súdu sa použije § 8 ods. 4 rovnako.
(5)
Počty miest dozorných úradníkov registrového súdu sa uvádzajú v prílohe č. 1a.
(6)
Ak počet sudcov na registrovom súde je nižší ako ministerstvom určený počet miest sudcov pre tento súd, ministerstvo môže určiť ďalšie počty miest vyšších súdnych úradníkov.
(7)
Počet zamestnaneckých miest na úseku výkonu súdnictva na mestskom súde, ktorý vybavuje agendu obchodného registra sa určuje podľa prílohy č. 1a.
(8)
Počet zamestnaneckých miest na úseku výkonu súdnictva na súde, ktorý vybavuje agendu exekučného konania, upomínacieho konania, agendu registra diskvalifikácií a agendu registra partnerov verejného sektora určí ministerstvo.“.
7.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
Počet miest zamestnancov elektronickej podateľne krajského súdu sa určuje podľa počtu miest sudcov krajského súdu, a to podľa prílohy č. 2. Počet miest zamestnancov informačného centra a počet miest štatistikov na krajskom súde sa uvádza v prílohe č. 2.“.
8.
V § 9 odsek 5 znie:
„(5)
Počet miest dozorných úradníkov sa uvádza v prílohe č. 2. Činnosti spojené so zverejňovaním súdnych rozhodnutí na krajskom súde zabezpečuje príslušný asistent zaradený do výkonu súdnictva.“.
9.
V § 9 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.
10.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Správny súd
(1)
Pre hlavnú súdnu agendu podľa § 4 ods. 2 písm. c) sa na správnom súde počty miest vyšších súdnych úradníkov, súdnych tajomníkov a asistentov uvádzajú v prílohe č. 2a.
(2)
Počet miest zamestnancov elektronickej podateľne správneho súdu sa určuje podľa počtu miest sudcov správneho súdu, a to podľa prílohy č. 2a. Počet miest zamestnancov informačného centra správneho súdu sa uvádza v prílohe č. 2a.
(3)
Na určovanie počtu miest súdnych doručovateľov správneho súdu sa použije § 8 ods. 4 rovnako.
(4)
Počet miest dozorných úradníkov správneho súdu sa uvádza v prílohe č. 2a. Dozorný úradník zabezpečuje aj činnosti na úseku štatistického zisťovania.
(5)
Počet miest zamestnancov dokumentačného strediska na každom správnom súde určí ministerstvo v súčinnosti s predsedom správneho súdu.
(6)
Činnosti spojené so zverejňovaním súdnych rozhodnutí na správnom súde zabezpečuje príslušný asistent zaradený do výkonu súdnictva.
(7)
Činnosti spojené s výkonom funkcie hovorcu na správnom súde zabezpečuje príslušný vyšší súdny úradník zaradený do výkonu súdnictva.“.
11.
§ 11 znie:
㤠11
(1)
Počet zamestnaneckých miest na úseku výkonu správy okresného súdu, správy registrového súdu a mestského súdu sa určuje podľa počtu určených miest sudcov a zamestnancov súdu na úseku správy výkonu súdnictva, počtu budov, v ktorých sídlia pracoviská súdu, podľa spôsobu zabezpečenia prevádzky súdu a jeho ochrany. Na účel určenia počtu miest zamestnancov na úseku výkonu správy súdu sa za výkon súdnictva považuje aj všeobecné súdne oddelenie.
(2)
Počet zamestnaneckých miest na úseku výkonu správy sa na súde podľa odseku 1 určuje podľa prílohy č. 4, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(3)
Na okresnom súde, ktorý má zriadené pracovisko osobitným predpisom sa počet miest zamestnancov na úseku výkonu správy súdu určuje podľa prílohy č. 4a aj pre toto pracovisko.
(4)
Počet zamestnaneckých miest na úseku výkonu správy súdu sa na Mestskom súde Košice určuje podľa prílohy č. 4b. Počet zamestnaneckých miest informatikov na Mestskom súde Košice určí ministerstvo.“.
12.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Počet zamestnaneckých miest na úseku správy krajského súdu sa určuje podľa počtu okresných súdov v obvode príslušného krajského súdu, celkového počtu určených miest sudcov vrátane miest sudcov pridelených pre obvod krajského súdu ako hosťujúcich sudcov a zamestnancov súdov v obvode príslušného krajského súdu zaradených na úseku výkonu súdnictva. Na účel určenia počtu miest zamestnancov na úseku výkonu správy súdu sa za výkon súdnictva považuje aj všeobecné súdne oddelenie.“.
13.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
㤠12a
(1)
Na určovanie počtu zamestnaneckých miest na úseku výkonu správy správneho súdu sa primerane vzťahujú kritériá určené pre krajský súd.
(2)
Počet zamestnaneckých miest oddelenia informatiky správneho súdu určí ministerstvo.
(3)
Počet zamestnaneckých miest na úseku výkonu správy správneho súdu sa uvádza v prílohe č. 5a.“.
14.
V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak má okresný súd zriadené pracovisko osobitným predpisom, ministerstvo rozpíše počet miest sudcov a zamestnancov a mzdové prostriedky podľa odseku 1 len pre tento súd vrátane jeho pracoviska. Rozdelenie určených zamestnaneckých miest medzi súdom a jeho pracoviskom podľa prvej vety vykonáva predseda súdu.“.
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.
15.
V § 14 ods. 9 sa slová „3 až 6“ nahrádzajú slovami „4 až 7“.
16.
V § 15 odsek 3 znie:
„(3)
Na súdoch, kde je možná inštalácia signalizácie, sa využíva najmä táto forma zabezpečenia ochrany budovy. V odôvodnených prípadoch ministerstvo môže určiť zamestnanecké miesto pri výkone práce vo verejnom záujme v zaradení zamestnanec zabezpečujúci ochranu budovy.“.
17.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SÚDNICTVA
OKRESNÝ SÚD
Súdne oddelenie sudcu
Hlavná súdna agenda Sudca Vyšší súdny úradník Súdny tajomník Asistent
Trestnoprávna 1 1/2 1/3 1
Občianskoprávna 1 1/2 1/3 1
Rodinnoprávna 1 1 1 1
Súdne oddelenie so zvýšenou administratívnou činnosťou
Hlavná súdna agenda Vyšší súdny úradník Súdny tajomník Asistent
Er 1 1 1
D - 1 1/2
Všeobecné súdne oddelenie
Kategória/zamestnanecké miesto do 20 miest
sudcov
21 a viac
miest sudcov
Štátna
služba
Zamestnanec elektronickej podateľne 1+1/2 2
Tajomník informačného centra 1+1/2 2
Dozorný úradník 1

“.
18. Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1a
k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SÚDNICTVA
OKRESNÝ REGISTROVÝ SÚD
Súdne oddelenie sudcu
Hlavná súdna agenda Sudca Vyšší súdny úradník Súdny tajomník Asistent
Trestnoprávna 1 1/2 1/3 1
Občianskoprávna 1 1/2 1/3 1
Rodinnoprávna 1 1 1 1
Obchodnoprávna 1 1 1/2 1
Súdne oddelenie so zvýšenou administratívnou činnosťou
Hlavná súdna agenda Vyšší súdny
úradník
Súdny tajomník Asistent
OR 1 1/3 1/2
Er 1 1 1
D - 1 1/2
Všeobecné súdne oddelenie
Kategória/zamestnanecké miesto do 45 miest
sudcov
Od 46
do 65
miest sudcov
66 a viac
miest sudcov
Štátna služba Zamestnanec elektronickej podateľne 3 5 7
Tajomník informačného centra 3 4 5
Dozorný úradník 2 3
Zamestnanec kancelárie zbierky listín obchodného registra (na každých 13 000 zapísaných osôb) 1
Zamestnanec kancelárie styku s verejnosťou obchodného registra (na každých 10 000 zapísaných osôb) 1
“.
19.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2
k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SÚDNICTVA
KRAJSKÝ SÚD
Súdne oddelenie sudcu/senátu
Hlavná súdna agenda Senát Vyšší
súdny
úradník
Súdny tajomník Asistent
Trestnoprávna 1 1 1/3 1
Občianskoprávna 1 1 1/3 1
Rodinnoprávna 1 1 1/3 1
Obchodnoprávna 1 1 1/3 1
Všeobecné súdne oddelenie
Kategória/zamestnanecké miesto do 40
miest
sudcov
od 41 do 60
miest sudcov
61 a viac
miest sudcov
Štátna služba Zamestnanec elektronickej podateľne 2 3 4
Dozorný úradník 1 2
Tajomník informačného centra 2
Hovorca 1
Probačný a mediačný úradník – vedúci
1
Štatistik 2
“.
20.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2a
k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SÚDNICTVA
SPRÁVNY SÚD
Súdne oddelenie sudcu/senátu
Hlavná súdna agenda Sudca/senát Vyšší súdny
úradník
(sudca)
Súdny tajomník
(senát)
Asistent
(senát)
Agenda správneho súdnictva 1 1 1/3 1
Všeobecné súdne oddelenie
Kategória/zamestnanecké miesto do 30 miest sudcov nad 30 miest sudcov
Štátna služba Zamestnanec elektronickej podateľne 2
Dozorný úradník 1 2
Tajomník informačného centra 1
“.
21.
Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 3
k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SÚDNICTVA
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD
Súdne oddelenie sudcu
Hlavná súdna agenda Sudca Vyšší súdny úradník Súdny tajomník Asistent
Trestnoprávna 1 1/2 1/3 1
Kategória/zamestnanecké miesto Všeobecné súdne oddelenie
Štátna služba Zamestnanec elektronickej podateľne 1
Hovorca 1

Príloha č. 4
k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SPRÁVY SÚDU
OKRESNÝ SÚD/OKRESNÝ REGISTROVÝ SÚD
Kategória/zamestnanecké miesto Počet miest zamestnancov na úseku výkonu správy súdu
Okresný súd vrátane príslušných mestských súdov Okresný registrový súd vrátane príslušných mestských súdov
do 60 miest sudcov a zamestnancov vo výkone od 61 miest sudcov a zamestnancov vo výkone do 250 miest sudcov a zamestnancov vo výkone nad 250 miest sudcov a zamestnancov vo výkone
Štátna
služba
Riaditeľ správy súdu 1 1 1 1
Rozpočtár 1/2 1/2 1 1
Účtovník 1/2 1 2 3
Zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu 1/2 1 1 3
Zamestnanec poverený vedením správneho registra 1/2 1/2 1 1
Výkon
práce
vo
verejnom záujme
Správca majetku 1 1 1 1
Pokladník 1/2 1/2 1/2 1
Správca registratúrneho strediska 1/2 1/2 1+1/2 2
Vodič 1 1 1 1
“.
22.
Za prílohu č. 4 sa vkladajú nové prílohy č. 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 4a
k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SPRÁVY A VŠEOBECNÉHO SÚDNEHO ODDELENIA PRACOVISKA SÚDU
Kategória/zamestnanecké miesto Počet miest zamestnancov pracoviska súdu
Štátna
služba
Všeobecné súdne oddelenie Zamestnanec elektronickej podateľne 1
Dozorný úradník 1
Tajomník informačného centra 1
Výkon
práce
vo
verejnom
záujme
Správa pracoviska súdu Vedúci pracoviska súdu 1
Zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu 1
Správca majetku 1
Pokladník 1/2
Správca registratúrneho strediska (archív) 1/2
Vodič 1
Príloha č. 4b
k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SPRÁVY SÚDU
MESTSKÝ SÚD KOŠICE
Kategória/zamestnanecké miesto Počet miest zamestnancov na úseku výkonu správy súdu na Mestskom súde Košice
Štátna
služba
Riaditeľ správy súdu 1
Ekonóm 1
Rozpočtár 1
Účtovník 3
Vedúci osobného úradu 1
Zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu 2
Zamestnanec poverený vedením správneho registra 3
Bezpečnostný zamestnanec 1
Výkon
práce
vo verejnom
záujme
Správca majetku 1
Pokladník 2
Správca registratúrneho strediska súdu (archív) 2
Referent pre verejné obstarávanie 1
Vodič 2
“.
23.
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5
k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SPRÁVY SÚDU
KRAJSKÝ SÚD
Kategória/zamestnanecké miesto Počet miest zamestnancov na úseku výkonu správy súdu
do 500 miest sudcov a zamestnancov (za obvod krajského súdu) od 501 do 700 miest sudcov a zamestnancov (za obvod krajského súdu) nad 700 miest sudcov a zamestnancov (za obvod krajského súdu)
Štátna
služba
Riaditeľ správy súdu 1 1 1
Ekonóm 1 1 1
Rozpočtár 1 1 1
Účtovník 5 6 7
Vedúci osobného úradu 1 1 1
Zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu 2 2 3
Zamestnanec poverený vedením správneho registra 1+1/2 1+1/2 2
Bezpečnostný zamestnanec 1 1 1
Zamestnanec pre vyššie overovanie listín 1/2 1/2 1
Výkon
práce
vo verejnom
záujme
Správca majetku 1 1 1
Pokladník 1/2 1/2 1
Správca registratúrneho strediska súdu (archív) 1+1/2 1+1/2 2
Referent pre verejné obstarávanie 1 1 1
Vodič 2 2 3
“.
24.
Za prílohu č. 5 sa vkladá príloha č. 5a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5a
k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SPRÁVY SÚDU
SPRÁVNY SÚD
Kategória/zamestnanecké miesto Počet miest zamestnancov na úseku výkonu správy súdu
Štátna služba Riaditeľ správy súdu 1
Rozpočtár 1
Účtovník 2
Zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu 2
Zamestnanec poverený vedením správneho registra 1
Bezpečnostný zamestnanec 1
Výkon práce
vo verejnom
záujme
Správca majetku 1
Pokladník 1
Správca registratúrneho strediska súdu (archív) 2
Referent pre verejné obstarávanie 1
Vodič 1
“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2022.
Mária Kolíková v. r.