305/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023 do 31.05.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

305
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 26. augusta 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z., vyhlášky č. 171/2017 Z. z., vyhlášky č. 407/2019 Z. z., vyhlášky č. 47/2020 Z. z., vyhlášky č. 108/2020 Z. z., vyhlášky č. 440/2020 Z. z., vyhlášky č. 106/2021 Z. z., vyhlášky č. 438/2021 Z. z., vyhlášky č. 466/2021 Z. z. a vyhlášky č. 196/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
14.
V § 29 ods. 1 prvá veta znie: „Súd spolu s určením výšky peňažnej záruky14) podľa povahy veci súčasne určí aj lehotu, v ktorej treba peňažnú záruku zložiť.“.
17.
§ 33b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa má rozhodovať vo veciach spojených s výkonom kontroly technickými prostriedkami na verejnom zasadnutí alebo na neverejnom zasadnutí, predseda senátu upovedomí o termíne zasadnutia aj probačného a mediačného úradníka.“.
19.
V druhej časti tretej hlave sa za siedmy oddiel vkladá nový ôsmy oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Ôsmy oddiel
On-line pojednávanie a iný úkon súdu
§ 44a
Ak sa pojednávanie alebo iný úkon súdu vykonáva prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, používajú sa na tento účel programové prostriedky určené ministerstvom.“.
Doterajší ôsmy až desiaty oddiel sa označujú ako deviaty až jedenásty oddiel.
20.
V § 48 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
V konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých zasiela poverený zamestnanec súdu príslušnému zariadeniu vykonateľné rozhodnutie vo veci neodkladného opatrenia, výchovného opatrenia, ústavnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
21.
V § 52 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa zápisnica vyhotovuje ako elektronický úradný dokument, autorizuje ju predseda senátu.“.
22.
V § 53 sa slová „obhliadke, výsluchu a úkonoch probácie a mediácie“ nahrádzajú slovami „obhliadke a výsluchu“.
27.
V § 68 ods. 1 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa súdny spis vedie v elektronickej podobe, pripája sa v elektronickej podobe.“.
28.
§ 68 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Dožiadať o výsluch osoby, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody prostredníctvom súdu, v ktorého obvode sa nachádza ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu, možno len vtedy, ak tento výsluch nemožno zabezpečiť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.“.
29.
V § 76 odsek 12 znie:
„(12)
Ak sa nariaďuje výkon trestu odňatia slobody pre trestný čin domáceho násilia,40d) nariadenie výkonu trestu odňatia slobody obsahuje poznámku „Domáce násilie“ a ak sa postupuje podľa § 408 ods. 5 Trestného poriadku, aj informáciu o poškodenom alebo svedkovi v rozsahu telefónne číslo, e-mailový kontakt a adresa pobytu poškodeného alebo svedka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40c sa vypúšťa.
30.
V § 77 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a dodržiavania uložených obmedzení“ a za slová „spôsobenú škodu,“ sa vkladajú slová „zaplatiť dlh alebo zameškané výživné“ a slová „nahradiť škodu“ sa nahrádzajú slovami „splniť túto povinnosť“.
31.
§ 78a a 78aa vrátane nadpisu § 78aa znejú:
㤠78a
(1)
Probačný a mediačný úradník vo veciach podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom a podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom zabezpečuje
a)
vstupný pohovor a poučenie,
b)
používanie probačného plánu alebo probačného programu,
c)
hodnotenie miery rizika, pre potreby určenia frekvencie probačných stretnutí,
d)
posúdenie intervenčnej potreby rizika recidívy, ak probačný a mediačný úradník vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca neurčí inak.
(2)
Probačný a mediačný úradník počas probačného dohľadu vyžaduje najmenej dvakrát ročne od právoplatnosti rozhodnutia, ak predseda senátu neurčil inú lehotu, odpis registra trestov a ďalšie potrebné podklady na posúdenie spôsobu života odsúdeného a dodržiavania uložených obmedzení a povinností.
(3)
Ak ide o podmienečné prepustenie podľa § 66 ods. 1 písm. c) Trestného zákona, po doručení žiadosti riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody na preskúmanie splnenia podmienok výkonu kontroly technickými prostriedkami probačný a mediačný úradník
a)
zabezpečí preskúmanie splnenia materiálno-technických podmienok použitia zariadenia na kontrolu prítomnosti a zariadenia na určenie polohy kontrolovanej osoby; na účel preskúmania materiálno-technických podmienok podľa tohto odseku sa zariadením na kontrolu prítomnosti považuje aj zariadenie na kontrolu požitia alkoholu,
b)
zabezpečí písomný súhlas plnoletej osoby, ktorá bude s kontrolovanou osobou žiť v spoločnej domácnosti,
c)
vypracuje správu, ktorá obsahuje vyjadrenie probačného a mediačného úradníka, či sú splnené zákonom určené podmienky použitia zariadenia na kontrolu prítomnosti v navrhovanom mieste výkonu kontroly a zariadenia na určenie polohy kontrolovanej osoby a
d)
zašle správu podľa písmena c) spolu s prílohami riaditeľovi ústavu na výkon trestu odňatia slobody.
(4)
Ak probačný a mediačný úradník zistí, že odsúdený nevedie riadny život alebo nedodržiava uložené obmedzenia a povinnosti, nespolupracuje alebo inak marí úkony probácie, vyhotoví o týchto skutočnostiach bez zbytočného odkladu priebežnú správu, ktorú predloží predsedovi senátu. Probačný a mediačný úradník pri vyhotovovaní priebežnej správy podľa prvej vety prihliada na osobu odsúdeného a závažnosť jeho konania.
(5)
Probačný a mediačný úradník po skončení probačného dohľadu vyhotoví záverečnú správu o priebehu výkonu probačného dohľadu, v ktorej vyhodnotí jeho priebeh z pohľadu dodržiavania uložených obmedzení a povinností a miery možného rizika recidívy. Záverečná správa obsahuje informácie o zmenách, ktoré nastali vo vzťahu k osobe odsúdeného, akými sú osobné údaje, bydlisko, rodinný stav a v prípadoch osobitného zreteľa aj zdravotný stav. Súčasťou záverečnej správy o priebehu výkonu probačného dohľadu je analýza relevantných údajov a poznatkov, ktoré boli zaznamenané v priebehu vstupného pohovoru, pričom jej neoddeliteľnou súčasťou je vyhodnotenie rizikových faktorov recidívy. V závere správa obsahuje najmä stanovisko probačného a mediačného úradníka k plneniu probačného plánu, probačného programu a uložených obmedzení a povinností. Záverečná správa sa predloží predsedovi senátu do 60 dní odo dňa skončenia probačného dohľadu.
(6)
Prílohou priebežnej a záverečnej správy je najmä odpis z registra trestov, výsledky lustrácií z referenčných, zdrojových alebo iných registrov a ďalšie písomnosti, ktoré sú podkladom pre súd na rozhodnutie o ďalšom postupe v trestnom konaní a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie o tom, či sa odsúdený osvedčil.
§ 78aa
Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia
(1)
Po doručení žiadosti riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody na preskúmanie splnenia podmienok výkonu kontroly technickými prostriedkami probačný a mediačný úradník zabezpečí ich preskúmanie a písomný súhlas plnoletej osoby, ktorá bude s kontrolovanou osobou žiť v spoločnej domácnosti.
(2)
Po zabezpečení úkonov podľa odseku 1 probačný a mediačný úradník vypracuje správu, ktorú spolu s prílohami zašle riaditeľovi ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Správa obsahuje vyjadrenie probačného a mediačného úradníka, či sú v navrhovanom mieste výkonu trestu domáceho väzenia splnené zákonom ustanovené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami.“.
32.
V § 78b ods. 1 sa za slovami „príslušnému súdu41a)“ vypúšťa čiarka a slová „v ktorého obvode má odsúdený bydlisko alebo sídlo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
41a) § 107ab ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2020 Z. z.“.
33.
V § 78b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
V úvodnej časti uznesenia, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok odsúdeného, ktorému bol uložený trest prepadnutia majetku, sa uvedie aj
a)
označenie súdu, ktorý trest prepadnutia majetku uložil,
b)
spisová značka rozhodnutia, ktorým sa tento trest uložil,
c)
dátum vydania tohto rozhodnutia,
d)
označenie ustanovenia zákona, podľa ktorého sa konkurz vyhlásil.41b)“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41b znie:
41b) § 107a ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
34.
§ 83a vrátane nadpisu znie:
㤠83a
Výkon ochranného dohľadu
(1)
Súd, ktorý rozhodol o uložení ochranného dohľadu, zašle rovnopis takéhoto rozhodnutia súdu ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom odsúdený bude vykonávať trest odňatia slobody. Spolu s rozhodnutím zašle ústavu na výkon trestu odňatia slobody aj nariadenie výkonu ochranného dohľadu na účel jeho následného zaslania súdu, ktorý po prepustení odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody bude ochranný dohľad vykonávať.
(2)
Súd, ktorý ochranný dohľad vykonáva, oznámi začatie výkonu ochranného dohľadu súdu, ktorý nariadil výkon ochranného dohľadu.
(3)
Súd, ktorý rozhodne o odložení alebo prerušení výkonu trestu odňatia slobody na čas dlhší ako tri mesiace a zároveň rozhodne, že sa má s výkonom ochranného dohľadu začať pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody, zašle rovnopis takéhoto rozhodnutia súdu, v ktorého obvode má odsúdený pobyt.
(4)
Ak súd preruší výkon ochranného dohľadu z dôvodu výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného liečenia uskutočňovaného v liečebnom ústave, oznámi to súdu, ktorý výkon ochranného dohľadu vykonáva. Rovnako postupuje súd aj vtedy, ak dôvody prerušenia ochranného dohľadu zaniknú.
(5)
Ak dôjde k upusteniu od výkonu ochranného dohľadu, súd, ktorý takéto rozhodnutie vydal, nariadi, aby sa od ochranného dohľadu upustilo, a uvedené skutočnosti oznámi probačnému a mediačnému úradníkovi, ktorý výkon ochranného dohľadu kontroluje.
(6)
Probačný a mediačný úradník vypracuje správu o priebehu ochranného dohľadu vždy, ak o to požiada predseda senátu alebo prokurátor alebo ak dôjde k upusteniu, prepusteniu alebo zániku ochranného dohľadu do 30 dní odo dňa, ktorý je rozhodujúci pre tento postup.“.
35.
V § 83d ods. 1 sa vypúšťajú slová „vlastného podnetu,“.
36.
V § 83d ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o možnosti vziať súhlas k mediácii späť kedykoľvek v priebehu konania“.
37.
V § 83d odseky 4 až 6 znejú:
„(4)
Vo veci mediácie probačný a mediačný úradník podľa okolností prípadu zabezpečí najmä
a)
dožiadanie na prokuratúru alebo súd na účel získania súhlasu na vykonanie mediácie, ak podnet na mediáciu dal obvinený alebo poškodený,
b)
záznam z preštudovania spisu,
c)
lustrácie,
d)
predvolanie účastníkov mediácie,
e)
poučenie obvineného, poškodeného alebo zákonného zástupcu,
f)
súhlas obvineného, poškodeného alebo zákonného zástupcu,
g)
vyhlásenie obvineného, že spáchal skutok,
h)
vypracovanie dohody,
i)
záznam o možnosti odklonu od mediácie, ak sú splnené podmienky pre podmienečné zastavenie trestného stíhania,
j)
záznam z mediácie, ak sa mediácia prerušuje alebo ak je to potrebné z iného dôvodu,
k)
žiadosť o predĺženie určenej lehoty na mediáciu,
l)
záverečnú správu z mediácie.
(5)
Prílohou záverečnej správy z mediácie je doklad
a)
o nahradení škody, ak bola škoda uhradená, alebo o inom opatrení na náhradu škody, ak bola trestným činom spôsobená,
b)
o uhradení sumy určenej ministerstvu na ochranu a podporu obetí trestných činov, ak ide o zmier.
(6)
Mediácia sa vykonáva spravidla priamou formou; nepriamou formou možno mediáciu vykonať v prípadoch hodných osobitného zreteľa na požiadanie poškodeného. O tejto požiadavke probačný a mediačný úradník spracuje úradný záznam.“.
38.
§ 83d sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Probačný a mediačný úradník vykonáva mediáciu v priestoroch súdu, ktoré sú na tento účel určené.“.
39.
Za § 85 sa vkladá § 85a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠85a
Spoločné ustanovenie k výkonu niektorých rozhodnutí v trestnom konaní
Rozhodnutie alebo pokyn, z ktorého vyplýva povinnosť vykonať probáciu alebo mediáciu, sa na prvej strane označuje poznámkou „Probácia a mediácia“.
42.
V § 149 ods. 2, § 150 ods. 2, § 167 ods. 3, § 183 ods. 3, § 235 ods. 3, § 244 ods. 2 a § 255 ods. 1 sa slovo „forma“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „podoba“ v príslušnom tvare.
47.
§ 153 vrátane nadpisu znie:
㤠153
Úschova súdnych registrov
(1)
Súdny register vedený v elektronickej podobe sa na archívne účely uchováva v elektronickej podobe. Zoznam neskončených vecí v každom elektronicky vedenom registri k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka nahrádza registrový prevod.
(2)
Len čo sa v ručne vedenom súdnom registri zapíše posledná vec v roku, opatrí sa uzávierkou podľa § 161 umiestnenou trvalým spôsobom za posledný zápis v súdnom registri. Uzávierku opatrí asistent poverený vedením súdneho registra odtlačkom úradnej pečiatky a vlastnoručným podpisom. Uzavretý súdny register sa odovzdá do príručnej registratúry.“.
53.
V § 180 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a výsledky lustrácií v úradných evidenciách, ak je to potrebné s ohľadom na ochranu osobných údajov“.
54.
Doterajší text § 190a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa dožiadanie týka veci, o ktorej už koná dožiadaný súd, dožiadanie sa vybavuje v súdnom spise tohto konania.“.
55.
V § 192 ods. 3 sa slovo „prvopis“ nahrádza slovom „rovnopis“.
56.
Za § 193 sa vkladá § 193a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠193a
Lustrácia v informačnom systéme verejnej správy
(1)
Ak je potrebné na účely vybavovania agendy súdu overiť určitú skutočnosť známu z činnosti iného orgánu verejnej moci, súd ju overuje najmä lustráciou v informačnom systéme príslušného orgánu.
(2)
Ak výsledok lustrácie nie je naďalej potrebný pre súdne konania, vyradí sa zo súdneho spisu.“.
59.
V § 214 písmeno c) znie:
„c)
zapisovaním údajov sa rozumie postup, pri ktorom sa na základe návrhu na zápis alebo na základe oznámenia zo systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (ďalej len „systém prepojenia registrov“) do systému zapisujú alebo sa zo systému vymazávajú údaje obsiahnuté v návrhu na zápis alebo v oznámení zo systému prepojenia registrov,“.
60.
Poznámka pod čiarou k odkazu 73 znie:
73) § 8 ods. 2, § 8a ods. 3, § 8b ods. 2 a § 15h ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
61.
V § 214 písm. l) sa za slovo „rozumie“ vkladajú slová „elektronický formulár alebo“.
62.
V § 215 sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom na to určeného elektronického formulára“.
63.
V § 216 ods. 2 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo potvrdí údaje exportované z na to určeného elektronického formulára:“.
64.
Poznámka pod čiarou k odkazu 76 znie:
76) § 7 ods. 12 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
65.
V § 222 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Po vykonaní zápisu súd vygeneruje a doručí navrhovateľovi ako autorizovaný elektronický úradný dokument
a)
potvrdenie o vykonaní zápisu,
b)
výpis z obchodného registra.
(5)
Ak navrhovateľ v návrhu na zápis zvolil možnosť osobného vyzdvihnutia listinnej podoby dokumentov podľa odseku 4, vyšší súdny úradník zabezpečí
a)
vytlačenie kópie potvrdenia o vykonaní zápisu, ktoré vlastnoručne podpíše a postúpi kancelárii styku s verejnosťou obchodného registra na ďalší postup podľa § 227,
b)
aktivovanie funkcie systému, ktorá umožní kancelárii styku s verejnosťou obchodného registra ku dňu podľa odseku 3 vytlačiť výpis z obchodného registra.“.
66.
V § 223 ods. 4 sa za slová „dôvody“ vkladajú slová „vrátane presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho príloh“.
67.
V § 223 odsek 5 znie:
„(5)
Po odmietnutí vykonania zápisu súd vygeneruje a doručí navrhovateľovi ako autorizovaný elektronický úradný dokument oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu.“.
68.
§ 223 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak navrhovateľ v návrhu na zápis zvolil možnosť osobného vyzdvihnutia listinnej podoby dokumentu podľa odseku 4, vyšší súdny úradník zabezpečí vytlačenie kópie oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu, ktorú vlastnoručne podpíše a postúpi kancelárii styku s verejnosťou obchodného registra na ďalší postup podľa § 227.“.
69.
V § 225 ods. 4 sa slovo „podania“ nahrádza slovom „doručenia“.
70.
V § 228 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a doručovanie“.
71.
V § 228 odsek 3 znie:
„(3)
Ak navrhovateľ v návrhu na zápis zvolil možnosť osobného vyzdvihnutia listinnej podoby dokladov a ak si navrhovateľ na registrovom súde nevyzdvihne tieto doklady do piatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia, kancelária styku s verejnosťou obchodného registra zabezpečí doručenie dokladov ako autorizovaných elektronických úradných dokumentov.“.
72.
V § 228 ods. 4 sa slovo „poštou“ nahrádza slovami „ako autorizovaný elektronický úradný dokument“.
73.
Za § 228a sa vkladá § 228b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠228b
Postup pri vybavovaní elektronickej žiadosti o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra
Elektronické žiadosti o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra sa v systéme spracúvajú a vybavujú automatizovaným spôsobom.“.
74.
V § 230 ods. 1 sa za slová „do obchodného registra“ vkladajú slová „a údajov o konečnom užívateľovi výhod“.
75.
V § 232 ods. 1 sa za slovo „diskvalifikácií“ vkladajú slová „a vrátane oznámenia zo systému prepojenia registrov“.
76.
V § 235 ods. 2 písm. f) prvý a druhý bod znejú:
„1.
organizačné zložky zahraničnej právnickej osoby,
2.
organizačné zložky podniku zahraničnej právnickej osoby,“.
77.
V § 235 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
78.
V § 235 ods. 3 písm. b) sa slová „pri právnických osobách sídlo, pri fyzických osobách bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska“ nahrádzajú slovami „sídlo zapísanej osoby“.
79.
V § 237 ods. 3 sa slová „pri právnických osobách sídlo, pri fyzických osobách bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,“ nahrádzajú slovom „sídlo“.
80.
§ 238 vrátane nadpisu znie:
㤠238
Prijímanie podaní pre zbierku listín
(1)
Kancelária zbierky listín ukladá listiny do zbierky listín bezodkladne po ich predložení registrovému súdu.
(2)
Ak boli registrovému súdu listiny predložené v listinnej podobe, prevod z listinnej podoby do elektronickej podoby zabezpečí bezodkladne kancelária zbierky listín.
(3)
Ak sa registrovému súdu doručia v elektronickej podobe listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín pri podaní návrhu na zápis do obchodného registra, podateľňa alebo poverený zamestnanec registrového súdu po ich prijatí vyznačí v systéme, ktoré z priložených listín sa ukladajú do spisu zbierky listín.
(4)
Ak sa listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín spolu s návrhom na zápis do obchodného registra, doručia registrovému súdu v listinnej podobe len v jednom vyhotovení, podateľňa alebo poverený zamestnanec registrového súdu ich predloží spolu s návrhom sudcovi, ktorému bol podľa rozvrhu práce návrh pridelený. Podateľňa alebo poverený zamestnanec registrového súdu v takomto prípade priloží k prijatému podaniu úradný záznam o tom, že prílohy v listinnej podobe boli k návrhu priložené len v jednom vyhotovení. O tejto skutočnosti rovnako vyrozumie aj kanceláriu zbierky listín.“.
81.
V § 239 ods. 2 písm. c) sa slová „osoby a ak ide o fyzickú osobu, bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska, ktorého“ nahrádzajú slovami „osoby, ktorej“.
82.
Za § 240a sa vkladá § 240b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠240b
Postup pri vybavovaní elektronickej žiadosti o vydanie elektronickej podoby kópie listiny zo zbierky listín
Elektronická žiadosť o vydanie elektronickej podoby kópie listiny zo zbierky listín sa v systéme spracúva a vybavuje automatizovaným spôsobom. Ak je listina uložená len v listinnej podobe, prevod z listinnej podoby do elektronickej podoby zabezpečí bezodkladne kancelária zbierky listín.“.
83.
V § 241b ods. 1 sa na konci pripájajú slová: „alebo písomný pokyn súdu alebo prokurátora alebo písomná žiadosť riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak ide o predbežné šetrenie.“.
84.
V § 241c ods. 2 sa za slová „odsek 3“ vkladajú slová „alebo odsek 4“.
85.
V § 241c odsek 3 znie:
„(3)
Probačnému a mediačnému úradníkovi, ktorý vykonal predbežné šetrenie, sa pridelí podanie podľa § 241b, ak sa súčasne nariadi kontrola výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami, výkon trestu povinnej práce alebo splnenie povinností podľa § 51 ods. 4 písm. h) Trestného zákona.“.
86.
§ 241c sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa podanie podľa § 241b týka osoby, o ktorej sa už vedie konanie v inej veci súdneho registra Pr alebo M, zaeviduje sa do súdneho registra Pr alebo M a pridelí sa tomu probačnému a mediačnému úradníkovi, ktorý koná vo veci tejto osoby.“.
87.
V § 241d sa slová „príslušného súdneho oddelenia, do ktorého sú zaradení probační a mediační úradníci“ nahrádzajú slovami „určený rozvrhom práce“.
88.
§ 241f znie:
㤠241f
(1)
Základom probačného spisu je podanie, na základe ktorého sa vykonáva probácia, a všetky písomnosti súvisiace s vecou.
(2)
Základom mediačného spisu je podanie, na základe ktorého sa vykonáva mediácia, a všetky písomnosti súvisiace s vecou.
(3)
Spisový prehľad v súdnom spise v agende probácie a mediácie sa tvorí priebežne prostredníctvom aplikácie, ktorá uvádza informáciu o poradových číslach záznamov a príslušnom počte strán záznamov; spisový prehľad sa vyhotovuje vo forme osobitného záznamu spravidla pred ukončením spisu.
(4)
Úkony podľa § 206 ods. 1 v súdnom spise v agende probácie a mediácie vykonáva súdny tajomník určený rozvrhom práce.“.
89.
V § 241j odsek 1 znie:
„(1)
Podaním sa pri predbežnom šetrení rozumie
a)
pokyn sudcu alebo prokurátora na preskúmanie splnenia podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami alebo žiadosť riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody o takéto preskúmanie,
b)
pokyn sudcu alebo prokurátora na vypracovanie správy o možnostiach uloženia a riadneho výkonu trestu povinnej práce alebo trestu domáceho väzenia vrátane stanoviska obvineného k uloženiu tohto trestu,
c)
pokyn sudcu alebo prokuratúra na vypracovanie správy o vhodnosti uloženia povinnosti podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu,
d)
žiadosť sudcu alebo prokurátora o stanovisko probačného a mediačného úradníka podľa § 241a ods. 3.“.
90.
V § 241k ods. 2 písm. f) a i) sa vypúšťa slovo „úradný“.
91.
V § 241k odsek 3 znie:
„(3)
Ak sa po vykonaní predbežného šetrenia nariadi kontrola výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami, uloží sa trest povinnej práce alebo splnenie povinností podľa § 51 ods. 4 písm. h) Trestného zákona, postupuje sa podľa § 241c ods. 3 a spis predbežného šetrenia sa pripojí k probačnému spisu; v ostatných prípadoch sa po vykonaní predbežného šetrenia probačný spis ukončí a uloží do úschovy.“.
92.
V § 241k sa vypúšťa odsek 4.
93.
V § 256 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ustanovenia § 149 ods. 1 a 2 platia rovnako.“.
94.
Za § 259a sa vkladá § 259b, ktorý znie:
㤠259b
(1)
Sudcovia a zamestnanci kauzálne príslušného krajského súdu, ktorého obvod tvoria obvody dvoch alebo viacerých krajských súdov, môžu mať kanceláriu mimo sídla krajského súdu, najmä v budove iného súdu, spravidla krajského súdu, a to po dohode predsedov dotknutých súdov.
(2)
Odsek 1 sa rovnako vzťahuje aj na Špecializovaný trestný súd a správny súd.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem čl. I bodov 1 až 13, 15, 16, 18, 23 až 26, 40, 41, 43 až 46, 48 až 52, 57, 58 a 95 až 98, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2023.
Mária Kolíková v. r.