304/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

304
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 26. augusta 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce v znení vyhlášky č. 94/2009 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. b) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce v znení vyhlášky č. 94/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová „krajských súdoch a Špeciálnom súde“ nahrádzajú slovami „krajských súdoch, správnych súdoch a Špecializovanom trestnom súde“.
2.
V § 3 ods. 1 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Úvodná časť rozvrhu práce okresného súdu, ktorý má zriadené pracovisko, obsahuje aj informáciu o pracovisku a informáciu o tom, či je rozvrh práce založený na obvodovom systéme.“.
4.
V § 4 písmená g) a h) znejú:
„g)
určenie pojednávacích dní spolu s označením príslušnej pojednávacej miestnosti; ak ide o súd, ktorý má zriadené pracovisko, uvedie sa informácia, či ide o pojednávaciu miestnosť v sídle súdu alebo na pracovisku,
h)
zaradenie sudcov do grémií alebo do kolégií,“.
5.
V § 4 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
vymedzenie obvodu pracoviska okresného súdu, ak je rozvrh práce založený na obvodovom systéme vrátane označenia súdnych registrov hlavnej agendy, pre ktorej vybavovanie sa obvod pracoviska vytvára,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
6.
V § 5 ods. 1 a 3 sa slová „správne veci a trestnoprávne“ nahrádzajú slovami „trestnoprávne veci a rodinnoprávne“.
7.
V § 5 ods. 2 písm. g) sa slovo „predbežnom“ nahrádza slovom „neodkladnom“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
3) § 325 ods. 2 písm. e) Civilného sporového poriadku.
§ 365 a 368 Civilného mimosporového poriadku.“.
9.
V § 5 ods. 4 písm. a) sa slová „správnu a trestnoprávnu“ nahrádzajú slovami „trestnoprávnu a rodinnoprávnu“.
10.
V § 5 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
čísla dverí príslušnej pojednávacej miestnosti; ak ide o súd, ktorý má zriadené pracovisko, uvedie sa informácia, či ide o pojednávaciu miestnosť v sídle súdu alebo na pracovisku.“.
11.
V § 5 ods. 6 sa slová „okresného súdu alebo do kolégií krajského súdu“ nahrádzajú slovami „alebo do kolégií“.
12.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Časť rozvrhu práce týkajúca sa výkonu súdnictva podľa § 4 písm. i) pri vymedzení obvodu pracoviska obsahuje označenie územného obvodu okresu alebo okresov tvoriacich obvod pracoviska, označenie súdnych registrov hlavnej agendy, pre ktorej vybavovanie sa obvod pracoviska vytvára, a údaje podľa § 4 písm. d) až g) týkajúce sa senátov alebo sudcov, ktorým sa prideľujú alebo prerozdeľujú veci, v ktorých je miesto rozhodné pre založenie miestnej príslušnosti okresného súdu v obvode pracoviska.
(8)
Na účel odseku 7, ak
a)
je obvod pracoviska vytvorený pre viac hlavných agend, obvod pracoviska môže byť pre každú hlavnú agendu odlišný, ak sa tým zabezpečí efektívnejší výkon súdnictva,
b)
sú v obvode okresného súdu vytvorené dve pracoviská a ak sa tým zabezpečí efektívnejší výkon súdnictva a lepšia dostupnosť súdu pre účastníkov konania a strany v konaní,
1.
pracoviská môžu mať vytvorený spoločný obvod,
2.
obvod každého pracoviska môže súčasne zahŕňať územný obvod dvoch alebo viacerých okresov, najmä okresu, v ktorom je sídlo okresného súdu.“.
13.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová „okresného súdu alebo kolégiách krajského súdu“ nahrádzajú slovami „alebo kolégiách“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) Napríklad Trestný poriadok, § 325 ods. 2 písm. e) Civilného sporového poriadku, § 365 a 368 Civilného mimosporového poriadku.“.
15.
V § 7 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na okresných súdoch, ktoré majú zriadené pracovisko, zoznam sudcov podľa prvej vety obsahuje aj určenia miesta vykonávania úkonov službukonajúcim sudcom. Ak je v trestnoprávnej agende alebo v rodinnoprávnej agende rozvrh práce okresného súdu založený na obvodovom systéme, prílohou rozvrhu práce je aj zoznam sudcov s nariadenou pohotovosťou pre obvod pracoviska v týchto agendách.“.
16.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
(1)
Súdy postupujú podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 15. septembra 2022 prvýkrát pri tvorbe rozvrhu práce na rok 2023.
(2)
Rozvrh práce okresného súdu podľa odseku 1 sa prerokúva aj so sudcami toho okresného súdu, ktorý k 1. januáru 2023 zanikne; v záverečnej časti rozvrhu práce sa uvedie dátum tohto prerokovania.
(3)
Rozvrh práce správneho súdu podľa odseku 1 sa prerokúva so sudcami, ktorí sú ku dňu prerokovania preložení od 1. januára 2023 na správny súd; v záverečnej časti rozvrhu práce sa uvedie dátum tohto prerokovania.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2022.
Mária Kolíková v. r.