302/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.09.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

302
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. augusta 2022,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 83/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 78e zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa dopĺňa takto:
Za § 2 sa vkladajú § 2a a 2b, ktoré znejú:
㤠2a
V čase krízovej situácie a v období do konca rozpočtového roka 2023 sa posudzovanie splnenia podmienok na poskytnutie finančného príspevku na rozpočtový rok 2023 podľa § 78c ods. 2 zákona uplatňuje s odchýlkami ustanovenými v § 2b.
§ 2b
(1)
Podmienka doručenia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rozpočtový rok 2023 v lehote podľa § 78b ods. 2 zákona sa považuje za splnenú, aj ak
a)
poskytovateľovi sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, vzniklo po 31. auguste 2022 oprávnenie poskytovať sociálnu službu v tomto zariadení na základe žiadosti o zápis do registra sociálnych služieb, podanej príslušnému vyššiemu územnému celku do 31. októbra 2022, a nejde o právneho nástupcu poskytovateľa sociálnej služby v tomto zariadení,
b)
odpis žiadosti o zápis do registra sociálnych služieb podľa písmena a), bez príloh k tejto žiadosti, je doručený ministerstvu najneskôr do piatich kalendárnych dní odo dňa podania tejto žiadosti príslušnému vyššiemu územnému celku a
c)
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku je doručená ministerstvu podľa § 78b ods. 1 zákona najneskôr do 31. decembra 2022.
(2)
Podmienka doručenia písomnej žiadosti podľa § 83 ods. 8 alebo 9 zákona sa považuje za splnenú, ak žiadosť podľa § 83 ods. 8 alebo 9 zákona bola poskytovateľom sociálnej služby v zariadení podľa odseku 1 písm. a) doručená do 31. decembra 2022.
(3)
Lehota na vydanie vyjadrenia podľa § 83 ods. 8 alebo 9 zákona je 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto žiadosti podľa odseku 2.
(4)
Ku dňu podania žiadosti podľa odseku 1 písm. c) sa
a)
posudzuje splnenie podmienok na poskytnutie finančného príspevku pre zariadenie podľa odseku 1 písm. a),
b)
zisťuje počet prijímateľov sociálnej služby v štruktúre podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, podľa § 78a ods. 6 zákona.
(5)
Ak ide o žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa odseku 1, na zmeškanie lehoty podľa odseku 1 písm. c) sa § 78c ods. 7 zákona nepoužije.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.