30/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

30
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. januára 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 10/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 47/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy trvalý trávny porast povinný v roku, v ktorom podal žiadosť, udržiavať všetky plochy kosením alebo spásaním a prvú agrotechnickú operáciu vykonať najneskôr do 30. septembra príslušného roka. Doplnkovo k udržiavaniu plochy kosením alebo spásaním podľa prvej vety je možné vykonať aj mulčovanie; doplnkovosť mulčovania spočíva v takom udržiavaní plochy, pri ktorom každý pozemok musí byť obhospodarovaný kosením alebo spásaním ako hlavnou agrotechnickou operáciou a mulčovanie sa vykonáva iba ako doplnková činnosť po vykonaní alebo pred vykonaním hlavnej agrotechnickej operácie. Žiadateľ je povinný najneskôr do 14 dní po vykonaní kosby odstrániť pokosenú hmotu.“.
2.
V § 7a odsek 2 znie:
„(2)
Redistributívna platba sa poskytne žiadateľovi najviac na prvých 28 ha, na ktoré možno poskytnúť podporu, ktoré sú odstupňované takto:
a)
prvý interval do 4,99 ha vrátane,
b)
druhý interval medzi 5,00 ha a 14,99 ha vrátane,
c)
tretí interval nad 15,00 ha vrátane.“.
3.
V § 11 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem písmena i)“.
4.
V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
orná pôda ležiaca úhorom pre medonosné plodiny uvedené v prílohe č. 4.“.
5.
V § 11 ods. 4 sa za slovo „pôdy“ vkladajú slová „s porastom“.
6.
V § 11 ods. 5 prvej vete sa slová „a) a f)“ nahrádzajú slovami „a), f) a i)“.
7.
V § 11 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Na účely odseku 3 písm. i) sa za ornú pôdu ležiacu úhorom pre medonosné plodiny považuje plocha ornej pôdy s porastom, ktorá leží úhorom najmenej v období od 1. marca do 1. septembra príslušného roka, pričom tento porast musí byť tvorený zmesou aspoň troch plodín podľa zoznamu medonosných plodín uvedených v prílohe č. 4. Zmes musí obsahovať aspoň jednu plodinu z každej skupiny plodín podľa zoznamu medonosných plodín uvedených v prílohe č. 4. Na účely odseku 3 písm. i) sa za zmes druhov plodín považuje zmes, ktorá obsahuje najviac 80 % jednej z medonosných plodín uvedených v prílohe č. 4.
(11)
Na plochách podľa odseku 3 písm. a) a i) žiadateľ nesmie zberať plodiny ani pásť zvieratá. Po uplynutí obdobia, v ktorom plocha podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. i) leží úhorom, je možné porast zapracovať do pôdy.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 12.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
57a) Čl. 41 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.“.
9.
Za § 17e sa vkladá § 17f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17f
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. februára 2022
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. februára 2022 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. februára 2022.“.
10.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.
Zoznam medonosných plodín
Názov plodiny
slovenský latinský
1. Bôbovité plodiny
Ďatelina egyptská Trifolium alexandrinum L.
Ďatelina lúčna Trifolium pratense L.
Ďatelina purpurová Trifolium incarnatum L.
Ďatelina obrátená Trifolium resupinatum L.
Ďatelina mechúrikatá Trifolium vesiculosum Savi
Ďatelina plazivá Trifolium repens L.
Hrach siaty Pisum sativum L.
Lupina biela Lupinus albus L.
Lupina úzkolistá Lupinus angustifolius L.
Lupina žltá Lupinus luteus L.
Vika panónska Vicia pannonica Crantz
Vika siata Vicia sativa L.
Vika huňatá Vicia villosa Roth
Vtáčia noha siata Ornitophus sativus
Komonica lekárska Melilotus officinalis (L.) Pall.
Ľadenec rožkatý Lotus corniculatus L.
Lucerna ďatelinová Medicago lupulina
Lucerna siata Medicago sativa L.
Ranostajovec pestrý Securigera varia (L.) Lassen
Sekernica vencová Hedysarum coronarium L.
Vičenec vikolistý Onobrychis viciifolia Scop.
2. Mrkvovité plodiny
Fenikel obyčajný Foeniculum vulgare Mill.
Bedrovník lomikameňový Pimpinella saxifraga L.
Koriander siaty Coriandrum sativum L.
Kôpor voňavý Anethum graveolens L.
Mrkva obyčajná Daucus carota L.
Paštrnák siaty (Pastinaca sativa L.)
Petržlen záhradný Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill
Rasca lúčna Carum carvi L.
3. Ostatné medonosné plodiny
Pohánka jedlá Fagopyrum esculentum Moench
Borák lekársky Borago officinalis L.
Facélia vratičolistá Phacelia tanacetifolia Benth.
Horčica biela Sinapis alba L.
Ľan siaty Linum usitatissimum L.
Ľaničník siaty Camelina sativa (L.) Crantz
Požlt farbiarsky Carthamus tinctorius L.
Slnečnica ročná Helianthus annuus L.
Skorocel kopijovitý Plantago lanceolata L.
Benedikt lekársky Cnicus benedictus L.
Nechtík lekársky Calendula officinalis L.
Nevädza poľná Cyanus segetum Hill
Reďkev siata Raphanus sativus L.
Slez nebadaný Malva neglecta Wallr.
Slez praslenatý Malva verticillata L.
druhy rodu Šalvia Salvia spp.
Pupalka dvojročná Oenothera biennis
“.
11.
V prílohe č. 5 sa tabuľka dopĺňa riadkom, ktorý znie:
Pôda ležiaca úhorom pre medonosné plodiny 1,5
“.
12.
V prílohe č. 7 tabuľke sa za riadok
Ďatelina purpurová Trifolium incarnatum

“.
vkladá nový riadok, ktorý znie:
Ďatelina egyptská Trifolium alexandrinum

“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2022.
Eduard Heger v. r.