298/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

298
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 19. augusta 2022,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti výpočtu príslušného násobku hrubého domáceho produktu pre stanovenie prahovej hodnoty posudzovaného lieku
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Násobok hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky na obyvateľa podľa § 7 ods. 3 zákona je
a)
dva, ak rozdiel medzi získaným rokom života štandardizovanej kvality pri použití posudzovaného lieku a získaným rokom života štandardizovanej kvality pri použití inej medicínskej intervencie je väčší ako 0 a menší ako 0,33,
b)
tri, ak rozdiel medzi získaným rokom života štandardizovanej kvality pri použití posudzovaného lieku a získaným rokom života štandardizovanej kvality pri použití inej medicínskej intervencie je 0,33 a viac.
§ 2
Ak je predmetom posúdenia liek na ojedinelé ochorenie1) alebo liek na inovatívnu liečbu,2) násobok hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky na obyvateľa podľa § 7 ods. 3 zákona je
a)
tri, ak rozdiel medzi získaným rokom života štandardizovanej kvality pri použití posudzovaného lieku a získaným rokom života štandardizovanej kvality pri použití inej medicínskej intervencie je väčší ako 0 a menší ako 0,33,
b)
päť, ak rozdiel medzi získaným rokom života štandardizovanej kvality pri použití posudzovaného lieku a získaným rokom života štandardizovanej kvality pri použití inej medicínskej intervencie je 0,33 alebo väčší a menší ako 0,5,
c)
desať, ak rozdiel medzi získaným rokom života štandardizovanej kvality pri použití posudzovaného lieku a získaným rokom života štandardizovanej kvality pri použití inej medicínskej intervencie je 0,5 a viac.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.
Vladimír Lengvarský v. r.
1)
Čl. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 141/2000 zo 16. decembra 1999 o liekoch na ojedinelé ochorenia (Ú. v. ES L 18, 22. 1. 2000).
2)
Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 2007 o liekoch na inovatívnu liečbu, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2007).