297/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

297
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. augusta 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 468/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. c) treťom bode sa za slová „vzdelávaciu aktivitu“ vkladajú slová „alebo obstaranie vzdelávacích materiálov“ a slovo „súvisiacu“ sa nahrádza slovom „súvisiacich“.
2.
V § 2 písmená d) a e) znejú:
„d)
sprievodnými opatreniami sprievodné vzdelávacie opatrenia11) prepojené s cieľom programu podľa osobitného predpisu12) určené žiakom podľa osobitného predpisu,13)
e)
súvisiacimi nákladmi náklady spojené s vybavením, reklamou, monitorovaním, vyhodnocovaním, logistikou a distribúciou14) v rámci programu podľa osobitného predpisu,12) na pokrytie ktorých sa neposkytuje časť prostriedkov únie určená na dodávanie a distribúciu mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny v rámci tohto programu,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 znejú:
11) Čl. 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 3 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 (Ú. v. EÚ L 005, 10. 1. 2017) v platnom znení.
12) Čl. 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a sa vypúšťa.
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Ovocie a zelenina, ktorými sú ovocné šťavy alebo zeleninové šťavy s číselným kódom položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru ustanovenej Európskou komisiou 2009, pod ktorú sa toto ovocie a zelenina zaraďuje, dodávané alebo distribuované v školskom roku spôsobom, akým sa dodáva alebo distribuuje školské ovocie a zelenina v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) alebo písm. c), vo veľkosti balenia výrobku s objemom presahujúcim
a)
0,2 l a nedosahujúcim 0,25 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 pätnástej položke,
b)
0,25 l a nedosahujúcim 0,75 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 šestnástej položke,
c)
0,75 l a nedosahujúcim 1 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 sedemnástej položke,
d)
1 l a nedosahujúcim 3 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 osemnástej položke,
e)
3 l a nedosahujúcim 5 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 devätnástej položke,
f)
5 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej položke.
(8)
Ovocie a zelenina, ktorým je ovocné pyré s číselným kódom položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru ustanovenej Európskou komisiou 2007, pod ktorú sa toto ovocie a zelenina zaraďuje, dodávané alebo distribuované v školskom roku spôsobom, akým sa dodáva alebo distribuuje školské ovocie a zelenina v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) alebo písm. c), vo veľkosti balenia výrobku s hmotnosťou presahujúcou
a)
90 g a nedosahujúcou 100 g, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej prvej položke,
b)
100 g a nedosahujúcou 120 g, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej druhej položke,
c)
120 g a nedosahujúcou 190 g, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej tretej položke,
d)
190 g sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej štvrtej položke.“.
4.
V § 5 ods. 1 sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „15. októbra“.
5.
V § 5 ods. 2 písmená d) až g) znejú:
„d)
počet zmluvných žiakov každej zo škôl podľa písmena b), pre ktorých schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c), ktoré sa každej z týchto škôl zaviazal zabezpečovať počas celého obdobia školského vyučovania príslušného školského roka, uvedený
1.
osobitne za činnosti podľa § 1 písm. a), za činnosti podľa § 1 písm. b), za činnosti podľa § 1 písm. c) prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu mliečnych výrobkov a za činnosti podľa § 1 písm. c) prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu ovocia a zeleniny,
2.
v úhrne, ktorý nepresahuje počet žiakov každej z týchto škôl, o ktorých boli Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa osobitného predpisu29a) poskytnuté štatistické údaje pri posledných ročných zisťovaniach,
e)
vyhlásenie školy podľa písmena b) o počte jej zmluvných žiakov podľa písmena d), uvedený
1.
osobitne za činnosti podľa § 1 písm. a), za činnosti podľa § 1 písm. b), za činnosti podľa § 1 písm. c) prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu mliečnych výrobkov a za činnosti podľa § 1 písm. c) prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu ovocia a zeleniny,
2.
v úhrne podľa písmena d) druhého bodu,
f)
vyhlásenie školy podľa písmena b), pre ktorú schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c), ktoré vymedzuje tieto činnosti ako činnosti, na ktoré možno poskytnúť pomoc,30)
g)
vyhlásenie školy podľa
1.
písmena c), že jej informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečuje schválený žiadateľ,
2.
písmena b), ktorá nie je školou podľa prvého bodu, o tom,
2a.
ktorý iný schválený žiadateľ jej informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečuje, alebo
2b.
že informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečuje iným spôsobom,
3.
písmena b), pre ktorej zmluvných žiakov schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku nezabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c), o tom,
3a.
ktorý iný schválený žiadateľ pre jej zmluvných žiakov zabezpečuje v príslušnom školskom roku činnosti podľa § 1 písm. c), alebo
3b.
že sa činnosti, ktoré majú povahu činností podľa § 1 písm. c), pre jej zmluvných žiakov v príslušnom školskom roku zabezpečujú v rámci v nej uskutočňovanej výchovy alebo vzdelávania, ktoré obsahuje stručný popis týchto činností,“.
6.
V § 5 ods. 4 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
7.
V § 5 ods. 7 sa vypúšťajú slová „najviac 10 %“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „najviac podiel podľa osobitného predpisu31a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:
31a) Čl. 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení.“.
8.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Škola, pre ktorej zmluvných žiakov sa v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinná na požiadanie platobnej agentúry do piatich dní poskytnúť platobnej agentúre informácie
a)
v rozsahu vyhlásení podľa § 5 ods. 2 písm. e) až g) a § 7 ods. 2 písm. c), alebo
b)
o termínoch, v ktorých bude školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu, ktoré jej boli v príslušnom školskom roku dodané v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), svojim zmluvným žiakom distribuovať.“.
9.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Škola, pre ktorej zmluvných žiakov schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c), je povinná poskytnúť
a)
vyhlásenie podľa § 5 ods. 2 písm. g) schválenému žiadateľovi najneskôr päť dní pred posledným dňom lehoty na podanie žiadosti o maximálnu pomoc,
b)
vyhlásenie podľa § 7 ods. 2 písm. c) štvrtého bodu a piateho bodu schválenému žiadateľovi najneskôr päť dní pred posledným dňom lehoty na podanie žiadosti podľa § 7 ods. 1,
c)
vyhlásenie podľa § 7 ods. 15 písm. c) druhého bodu schválenému žiadateľovi najneskôr päť dní pred posledným dňom lehoty na podanie žiadosti podľa § 7 ods. 14,
d)
na požiadanie platobnej agentúry informácie v rozsahu vyhlásenia podľa § 7 ods. 2 písm. c) štvrtého bodu platobnej agentúre do piatich dní.“.
Doterajšie odseky 3 až 18 sa označujú ako odseky 4 až 19.
10.
V § 6 ods. 4 sa za slová „odsekov 1 a 2“ vkladá čiarka a slová „odseku 3 písm. d)“.
11.
V § 6 ods. 5 sa slová „podporujúce distribúciu“ nahrádzajú slovami „prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu“.
12.
V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Škola, pre ktorej zmluvných žiakov sa v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinná zabezpečiť, aby sa pre jej zmluvných žiakov zabezpečovali aj činnosti podľa § 1 písm. c). Túto povinnosť nemá v rozsahu, v ktorom sa činnosti, ktoré majú povahu činností podľa § 1 písm. c), pre jej zmluvných žiakov zabezpečujú v rámci v nej uskutočňovanej výchovy alebo vzdelávania.“.
Doterajšie odseky 6 až 19 sa označujú ako odseky 7 až 20.
13.
V § 6 ods. 9 sa slová „až d)“ nahrádzajú slovami „až c), alebo pre ktorú schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje informačný plagát“.
14.
V § 6 ods. 19 sa slová „odseku 18“ nahrádzajú slovami „odseku 20“.
15.
V § 7 ods. 2 písm. c) prvom bode sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 18“.
16.
V § 7 ods. 2 písm. c) štvrtý bod znie:
„4.
tom,
4a.
či jej informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečil schválený žiadateľ,
4b.
ktorý iný schválený žiadateľ jej informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečil, alebo
4c.
či informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečila iným spôsobom,“.
17.
V § 7 ods. 2 písm. c) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:
„5.
tom,
5a.
či pre jej zmluvných žiakov činnosti podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku zabezpečuje schválený žiadateľ,
5b.
ktorý iný schválený žiadateľ pre jej zmluvných žiakov zabezpečuje v príslušnom školskom roku činnosti podľa § 1 písm. c), alebo
5c.
že sa činnosti, ktoré majú povahu činností podľa § 1 písm. c), pre jej zmluvných žiakov v príslušnom školskom roku zabezpečujú v rámci v nej uskutočňovanej výchovy alebo vzdelávania, ktoré obsahuje stručný popis týchto činností,“.
Doterajší piaty bod sa označuje ako šiesty bod.
18.
V § 7 ods. 2 písm. h) sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.
19.
V § 7 ods. 2 písm. i) sa slová „ods. 13 alebo ods. 14“ nahrádzajú slovami „ods. 15 alebo ods. 16“.
20.
V § 7 ods. 9 sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 15“.
21.
V § 7 ods. 10 sa slová „ods. 14“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.
22.
V § 7 ods. 15 písm. c) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
skutočnostiach podľa § 7 ods. 2 písm. c) štvrtého bodu,“.
Doterajší druhý bod sa označuje ako tretí bod.
23.
Za § 8d sa vkladá § 8e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2022
Podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. augusta 2022 sa posudzujú žiadosti o
a)
schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v období, ktoré sa skončilo pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022,
b)
zmenu alebo doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v období, ktoré sa skončilo pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022,
c)
pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v príslušnom školskom roku, ktorý sa skončil pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022,
d)
poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v príslušnom školskom roku, ktorý sa skončil pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022.“.
24.
Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
25.
Príloha č. 3 sa dopĺňa jedenástym až trinástym bodom, ktoré znejú:
„11.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2117 z 2. decembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021).
12.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/245 z 13. decembra 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/40, pokiaľ ide o sprievodné vzdelávacie opatrenia a výber a schvaľovanie žiadateľov o pomoc (Ú. v. EÚ L 41, 22. 2. 2022).
13.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/246 z 13. decembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o žiadosti o pomoc, vyplatenie pomoci a kontroly na mieste (Ú. v. EÚ L 41, 22. 2. 2022).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.
Eduard Heger v. r.