296/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023 do 31.08.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

296
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. augusta 2022,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme patrí od 1. januára 2023 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 1.
(2)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov patrí od 1. januára 2023 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 2.
(3)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov patrí od 1. januára 2023 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 3.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem § 2 a príloh č. 4 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023.
Eduard Heger v. r.