295/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

295
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. augusta 2022,
ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2023 platová tarifa uvedená v prílohe č. 1.
§ 2
Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. septembra 2023 platová tarifa uvedená v prílohe č. 2.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem § 2 a prílohy č. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023.
Eduard Heger v. r.
Príloha č.1
k nariadeniu vlády č. 295/2022 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)

Platová trieda Platová tarifa
1. 640,50
2. 674,50
3. 786,50
4. 834,50
5. 940,00
6. 1 006,50
7. 1 143,00
8. 1 299,00
9. 1 478,00
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 295/2022 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)

Platová trieda Platová tarifa
1. 705,00
2. 742,00
3. 865,50
4. 918,00
5. 1 034,00
6. 1 107,50
7. 1 257,50
8. 1 429,00
9. 1 626,00