291/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

291
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
z 22. augusta 2022,
ktorou sa ustanovujú prevádzkové podmienky pre amatérske stanice
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 52 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje prevádzkové podmienky amatérskych staníc.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
amatérskou službou rádiokomunikačná služba na sebavzdelávanie, vzájomnú komunikáciu a technické štúdium uskutočnená amatérmi, ktorí sú operátormi alebo operátormi bez individuálneho povolenia na používanie frekvencií (ďalej len „povolenie“) a ktorí sa zaujímajú o rádiokomunikačnú techniku len z osobného záujmu a bez finančného prospechu,
b)
amatérskou družicovou službou rádiokomunikačná služba využívajúca kozmické stanice umiestnené na umelých družiciach Zeme na amatérske služby,
c)
amatérskou stanicou vysielacie alebo prijímacie rádiové zariadenie vrátane ovládacieho zariadenia a anténneho systému, ktoré pracuje vo frekvenčných pásmach vyhradených pre amatérsku službu alebo amatérsku družicovú službu,
d)
amatérskou stanicou právnickej osoby amatérska stanica rádioklubu,
e)
volacou značkou jedinečné označenie amatérskej stanice, ktoré umožňuje jej identifikáciu,
f)
vysielačom pre rádiový orientačný beh vysielacie rádiové zariadenie obmedzeného výkonu prevádzkované na pridelenej frekvencii, ktoré je určené na vysielanie majákových signálov pre rádiový orientačný beh,
g)
retranslačnou stanicou neobsluhovaná amatérska stanica určená na retransláciu signálu amatérskej stanice, pričom môže byť aj súčasťou rádioamatérskej siete,
h)
rádioamatérskym majákom neobsluhovaná amatérska stanica, ktorá slúži na zisťovanie podmienok šírenia rádiových vĺn,
i)
digitálnym opakovačom amatérska stanica s obsluhovanou prevádzkou alebo neobsluhovanou prevádzkou, ktorá prijíma digitálne signály amatérskej stanice a posiela ich ďalšej amatérskej stanici priamo alebo cez rádioamatérsku sieť,
j)
nódom inteligentný neobsluhovaný digitálny opakovač slúžiaci na automatické odovzdávanie správ určeným amatérskym staniciam v rovnakej rádioamatérskej sieti,
k)
automatickým paketovým reportovacím systémom rádioamatérsky digitálny systém slúžiaci na výmenu správ a informácií,
l)
dátovou schránkou neobsluhovaná amatérska stanica obvykle spojená s nódom, určená na automatické prijímanie, vysielanie a ukladanie amatérskych správ,
m)
rádioamatérskou sieťou súbor vzájomne prepojených zariadení slúžiacich na prenos správ medzi amatérskymi stanicami, napr. nódy, sieťové priechody, dátové schránky, retranslačné stanice a automatický paketový reportovací systém,
n)
obsluhovanou prevádzkou prevádzka amatérskej stanice, pri ktorej operátor fyzicky obsluhuje amatérsku stanicu na jej stanovišti alebo diaľkovo cez ovládací terminál,
o)
neobsluhovanou prevádzkou prevádzka amatérskej stanice, ktorú operátor fyzicky ani diaľkovo neobsluhuje, pričom ide o prevádzku majákov, retranslačných staníc, opakovačov, nódov, datových schránok a automatický paketový reportovací systém,
p)
prevádzkovaním amatérskej stanice používanie amatérskej stanice na príjem a vysielanie rádiových vĺn,
q)
trvalým stanovišťom miesto zapísané v povolení, odkiaľ operátor trvale prevádzkuje amatérsku stanicu,
r)
operátorom fyzická osoba, ktorá je držiteľom platného povolenia,
s)
operátorom bez povolenia fyzická osoba, ktorá sa pripravuje na vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskej stanice a ktorá môže obsluhovať amatérsku stanicu len pod dohľadom dozorujúceho operátora,
t)
dozorujúcim operátorom operátor, ktorý dohliada na operátora bez povolenia,
u)
vedúcim operátorom operátor uvedený ako zodpovedná osoba v povolení právnickej osoby alebo neobsluhovanej amatérskej stanice, ktorá zabezpečuje styk s úradom, a je osobou oprávnenou konať v mene amatérskej stanice právnickej osoby a neobsluhovanej amatérskej stanice,
v)
reklamným vysielaním verejné oznámenie vysielané za odplatu alebo inú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo služieb vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov alebo dosiahnuť iný účinok sledovaný objednávateľom reklamy alebo vysielateľom,
w)
frekvenčnou stabilitou schopnosť udržať konštantnú frekvenciu v určitom časovom intervale,
x)
umelou záťažou zariadenie slúžiace na zaťaženie vysielača na meranie a testovanie,
y)
kľúčovacím zákmitom vysielaný signál na vzostupnej a zostupnej hrane impulzu,
z)
Q kódom trojpísmenová skratka začínajúca písmenom Q, ktorá sa používa v prevádzke na skrátenie a urýchlenie prenosu sady štandardizovaných otázok a odpovedí,
aa)
CEPT je Európska konferencia poštových a telekomunikačných administratív, ktorá je európskym orgánom tvorcov stratégie a regulácie v oblasti pôšt a elektronických komunikácií,
ab)
osvedčením triedy N osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskej stanice vydané podľa osobitného predpisu,1)
ac)
osvedčením triedy E osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskej stanice vydané podľa osobitného predpisu,1)
ad)
vzdialenou amatérskou stanicou amatérska stanica vzdialená spravidla viac ako 1 000 km vo frekvenčnom pásme veľmi krátkych vĺn a viac ako 3 000 km vo frekvenčnom pásme krátkych vĺn,
ae)
reportom ohodnotenie signálu komunikujúcej amatérskej stanice, pričom v závislosti od druhu prevádzky sa hodnotí čitateľnosť, intenzita, tón a aj ďalšie parametre signálu,
af)
príležitostnou amatérskou stanicou amatérska stanica vysielajúca krátkodobo pri príležitosti významnej rádioamatérskej, historickej, spoločenskej, športovej alebo inej udalosti,
ag)
osobitnou amatérskou stanicou amatérska stanica právnickej osoby s celoslovenskou pôsobnosťou,
ah)
súťažnou amatérskou stanicou amatérska stanica vysielajúca v krátkodobých rádioamatérskych súťažiach okrem tých, ktoré sú vyhlásené len pre slovenské amatérske stanice, české amatérske stanice alebo české a slovenské amatérske stanice.
§ 3
Povolenie na prevádzkovanie amatérskych staníc
(1)
Amatérsku stanicu s obsluhovanou prevádzkou alebo neobsluhovanou prevádzkou možno prevádzkovať len na základe platného povolenia podľa § 35 zákona.
(2)
Ak je k žiadosti o vydanie povolenia doložené osvedčenie triedy E, súčasťou vydaného povolenia je aj rádioamatérske povolenie CEPT.
(3)
Ak je k žiadosti o vydanie povolenia doložené osvedčenie triedy N, súčasťou vydaného povolenia je aj rádioamatérske povolenie CEPT Novice.
(4)
Pri poškodení, strate alebo odcudzení povolenia možno požiadať o vydanie duplikátu povolenia. V žiadosti o vydanie duplikátu povolenia sa uvedie meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a volacia značka, ktorá je v povolení.
(5)
Bez povolenia možno prevádzkovať stanicu určenú na prestavbu na amatérsku stanicu len v rámci frekvenčných pásiem vyhradených pre amatérsku službu.
(6)
Počas prevádzky amatérskej stanice na trvalom stanovišti a pri prevádzke amatérskej stanice mimo trvalého stanovišťa sa oprávnenosť prevádzky preukazuje platným povolením.
(7)
Počas prevádzky amatérskej stanice právnickej osoby a neobsluhovanej amatérskej stanice sa vedie zoznam operátorov, v ktorom sa uvádzajú:
a)
meno a priezvisko, volacia značka a trieda operátora,
b)
meno a priezvisko operátora bez vlastného povolenia,
c)
doba vymedzenia súhlasu na obsluhu amatérskej stanice.
§ 4
Prevádzka amatérskych staníc
(1)
Spojenie sa nadväzuje len s inou amatérskou stanicou alebo so stanicou, ktorá má styk s amatérskou stanicou povolený.
(2)
Amatérsku stanicu fyzickej osoby môže so súhlasom a pod jej volacou značkou obsluhovať aj
a)
operátor bez povolenia v rozsahu triedy N pod dohľadom dozorujúceho operátora,
b)
držiteľ povolenia v rozsahu svojej operátorskej triedy, najviac v rozsahu operátorskej triedy fyzickej osoby, ktorej amatérsku stanicu obsluhuje,
c)
držiteľ povolenia na prevádzku amatérskej stanice iného ako podľa písmena b) v rozsahu svojej operátorskej triedy, najviac v rozsahu operátorskej triedy fyzickej osoby, ktorej amatérsku stanicu obsluhuje.
(3)
Amatérsku stanicu právnickej osoby môže pod jej volacou značkou obsluhovať len
a)
vedúci operátor,
b)
operátor zapísaný v zozname operátorov amatérskej stanice v rozsahu svojej operátorskej triedy,
c)
operátor bez povolenia, ktorý je zapísaný v zozname operátorov amatérskej stanice, len v rozsahu triedy N pod dohľadom dozorujúceho operátora.
(4)
Ak sa rádioamatérska sieť nemôže inak spojiť s operátorom alebo zariadením cudzej dátovej siete alebo cudzia dátová sieť sa nemôže inak spojiť s operátorom alebo zariadením rádioamatérskej siete, môže sa prepojiť cez dátovú sieť iného prevádzkovateľa.
§ 5
Používanie povolenia CEPT a CEPT Novice mimo domovskej krajiny
Volacia značka iného štátu pri vysielaní v Slovenskej republike má tvar: OM/vlastná volacia značka držiteľa povolenia.
§ 6
Obsah vysielania
(1)
Na začiatku a na konci každého spojenia sa používajú úplné volacie značky oboch korešpondujúcich amatérskych staníc, a to tým druhom prevádzky, ktorým sa pri spojení pracuje. Pri dlhšom spojení sa opakuje vlastná volacia značka každých päť minút. Pri účasti v rádioamatérskej súťaži a pri expedičnej prevádzke nie je potrebné uvádzať obe volacie značky.
(2)
Frekvenčné pásmo určené pre amatérsku službu sa používa len na prevádzkovanie amatérskej služby, ak odseky 4 až 6 neustanovujú inak. Vysielať sa musí len v jasnej a zreteľnej reči alebo s použitím medzinárodných Q – kódov, skratiek, protokolov a kódov.
(3)
Nesmú sa vysielať
a)
správy obsahujúce predmet obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka alebo utajovanú skutočnosť,2)
b)
správy a programy majúce povahu reklamného vysielania,
c)
správy a oznamy pre tretie osoby, ktoré nesúvisia s rádioamatérskou činnosťou,
d)
správy bez uvedenia volacej značky,
e)
technikou znemožňujúcou identifikáciu vysielanej správy a volacích značiek,
f)
vulgárne a neslušné výrazy.
(4)
Pri ohrození ľudského života, pri živelnej pohrome a z iných naliehavých dôvodov možno použiť amatérsku stanicu a frekvencie určené pre amatérsku službu na odovzdávanie správ na odvrátenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva. O tejto prevádzke sa musí urobiť preukázateľný záznam.
(5)
Pri nácviku rádioamatérskej tiesňovej služby možno použiť amatérsku stanicu a frekvencie určené pre amatérsku službu na odovzdávanie cvičných správ, pričom o takejto prevádzke sa musí urobiť preukázateľný záznam. Plánovaný termín konania nácviku rádioamatérskej tiesňovej služby sa musí oznámiť najmenej 14 dní pred jeho konaním.
(6)
Pri prevádzke vysielača pre rádiový orientačný beh možno vysielať len medzinárodne používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH a MO5 bez volacích znakov.
§ 7
Vysielanie mimo trvalého stanovišťa
(1)
Pri prevádzke amatérskej stanice mimo trvalého stanovišťa z
a)
prenosného zariadenia možno doplniť vlastnú volaciu značku takto: volacia značka/P, pričom P je skratkou slova portable,
b)
pozemného pohyblivého zariadenia možno doplniť vlastnú volaciu značku takto: volacia značka/M, pričom M je skratkou slova mobile,
c)
lode možno doplniť vlastnú volaciu značku takto: volacia značka/MM, pričom MM je skratkou slov maritime mobile,
d)
lietadla možno doplniť vlastnú volaciu značku takto: volacia značka/AM, pričom AM je skratkou slov aeronautical mobile.
(2)
Amatérsku stanicu z lode alebo lietadla možno prevádzkovať len so súhlasom prevádzkovateľa lode alebo lietadla.
§ 8
Staničný denník
Podmienkou vykonania skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc triedy E je mať uskutočnených najmenej 500 spojení a takúto skúšku možno vykonať najskôr rok po získaní osvedčenia triedy N. Tieto skutočnosti sa preukazujú staničným denníkom, v ktorom sa uvádzajú údaje o uskutočnených spojeniach najmenej v tomto rozsahu:
a)
dátum a čas uskutočneného spojenia,
b)
použité frekvenčné pásmo,
c)
druh prevádzky,
d)
volaciu značku protistanice,
e)
vymenené reporty.
§ 9
(1)
Frekvenčná stabilita pri vysielaní musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 6.
(2)
Hĺbka modulácie amplitúdovo modulovaného nosného signálu nežiadúcou striedavou zložkou musí byť pri vysielaní menšia ako 5 % a musí sa zabrániť vzniku kľúčovacích zákmitov.
(3)
Pri všetkých druhoch prevádzky s frekvenčnou moduláciou alebo amplitúdovou moduláciou musí byť v modulačnom reťazci zaradený člen alebo prvok účinne obmedzujúci nízkofrekvenčné signály nad 3 kHz.
(4)
Šírka pásma zabraná vysielaním nesmie prekročiť najväčšiu šírku pásma uvedenú v prílohe č. 1 tabuľkách č. 1 až 6.
(5)
Pri prevádzke vysielača pre rádiový orientačný beh sa musia dodržať tieto podmienky:
a)
vo frekvenčnom pásme 3,5 MHz je najväčší výkon vysielača 5 W a dĺžka antény 20 m,
b)
vo frekvenčnom pásme 144 MHz je najväčší výkon vysielača 10 W a anténa dipól,
c)
povolený druh prevádzky je A1A, A2A, F1A a F2A,
d)
povolené frekvenčné pásma sú uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 7.
(6)
Skúšobné vysielanie sa vykoná vždy okrem nastavovania anténových obvodov vysielača do umelej záťaže.
(7)
Počas zmeny vysielanej frekvencie anténa nesmie vyžarovať žiadnu vysokofrekvenčnú energiu; to sa nevzťahuje na amatérsku družicovú službu.
(8)
Ak nie sú dodržané parametre podľa odsekov 1 až 7 alebo uvedené v povolení v dôsledku poruchy rádiového zariadenia, vyradí sa rádiové zariadenie z prevádzky až do odstránenia poruchy.
§ 10
Volacie značky
(1)
Volacia značka sa vydáva podľa adresy trvalého stanovišťa, pri vydaní povolenia alebo pri zmene volacej značky.
(2)
Pri zmene trvalého pobytu alebo zmene triedy operátora z triedy N na triedu E je ponechaná nezmenená volacia značka, ak sa nepožiada o jej zmenu.
(3)
Volacia značka pre súťažnú amatérsku stanicu sa vydá len amatérskej stanici fyzickej osoby operátorskej triedy E a amatérskej stanici právnickej osoby, ktoré majú povolenie operátorskej triedy E. Volacia značka pre súťažnú amatérsku stanicu je určená pre použitie v krátkodobých pretekoch na krátkych vlnách a veľmi krátkych vlnách okrem tých, ktoré sú vyhlásené len pre slovenské amatérske stanice, české amatérske stanice alebo slovenské a české amatérske stanice. Povolenie pre súťažnú amatérsku stanicu sa vydá na obdobie jedného kalendárneho roka.
(4)
Volacia značka pre príležitostnú amatérsku stanicu sa vydá na obdobie najviac jedného kalendárneho roka.
(5)
Volacia značka sa vydá a prideľuje na základe triedy a podľa účelu použitia volacej značky podľa prílohy č. 2.
§ 11
Prechodné ustanovenie
Volacia značka vydaná do 31. augusta 2022 je volacou značkou podľa tejto vyhlášky a zostáva v platnosti do uplynutia doby jej platnosti.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.
Ivan Marták v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 291/2022 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 291/2022 Z. z.
Pridelenie volacej značky
1.
Povolenia triedy E
Vydávajú sa volacie značky s prefixom podľa územného členenia podľa deviateho bodu a s dvojpísmenovým sufixom AA – ZZ.
2.
Povolenia triedy N
Vydávajú sa volacie značky s prefixom podľa územného členenia podľa deviateho bodu a s trojpísmenovým sufixom AAA – JZZ.
3.
Povolenia pre amatérske stanice právnických osôb
Vydávajú sa volacie značky s prefixom OM3 a s trojpísmenovým sufixom KAA – KZZ alebo RAA – RZZ.
4.
Povolenia pre neobsluhované amatérske stanice
Vydávajú sa volacie značky s prefixom OM0 a s trojpísmenovým sufixom podľa tohto rozdelenia:
MAA–MZZ – majáky
pásmo 50 MHz – druhé písmeno je H
pásmo 70 MHz – druhé písmeno je F
pásmo 144 MHz – druhé písmeno je V
pásmo 430 MHz – druhé písmeno je U
pásmo 1200 MHz – druhé písmeno je L
pásmo 2300 MHz – druhé písmeno je E
pásmo 3,4 GHz – druhé písmeno je S
pásmo 5,7 GHz – druhé písmeno je C
pásmo 10 GHz – druhé písmeno je X
pásmo 24 GHz – druhé písmeno je K
NAA–NZZ – nódy rádioamatérskej siete komunikujúce obojsmerne na fixnej simplexnej frekvencii
OAA–OZZ – prevádzače:
OHA–OHZ – duplexné prevádzače v pásmach 28 a 50 MHz
OVA–OVZ – duplexné prevádzače v pásme 145 MHz
OUA–OUZ – duplexné prevádzače v pásme 430 MHz s moduláciou FM
ODA–OFZ – duplexné prevádzače v pásme 430 MHz s moduláciou DIGI alebo FM+DIGI
OAA–OCZ – duplexné prevádzače v pásme 430 MHz s malým dosahom – miestne
OSA–OSZ – duplexné prevádzače v pásmach 1200 MHz a vyšších
OTA–OTZ – ATV prevádzače
OLA–OLZ – lineárne prevádzače
OXA–OXZ – crossband prevádzače
5.
Povolenia pre príležitostné a osobitné amatérske stanice
Vydávajú sa volacie značky s prefixom OM9 a s dvojpísmenovým sufixom AA–ZZ alebo s trojpísmenovým sufixom BAA–ZZZ.
6.
Povolenia pre súťažné amatérske stanice
Vydávajú sa volacie značky s prefixom OM1 až OM0 a s jednopísmenovým sufixom. Vydávajú sa len amatérskym staniciam fyzických osôb s povolením triedy E a amatérskym staniciam právnických osôb, ktorých vedúci operátor má povolenie triedy E. Volacie značky sú určené pre použitie vo všetkých krátkodobých krátkovlnových a veľmi krátkovlnových súťažiach okrem tých, ktoré sú vyhlásené len pre slovenské amatérske stanice, české amatérske stanice alebo slovenské a české amatérske stanice.
7.
Hosťovacie povolenia pre cudzincov
Vydávajú sa volacie značky s prefixom OM9 a s trojpísmenovým sufixom AAA–AZZ.
8.
Povolenia pre príležitostné amatérske stanice
Vydávajú sa volacie značky s prefixom OM1 až OM0 a štvor a viacznakovým sufixom, pričom číslice musia byť v prvej časti sufixu a písmená v druhej. Posledný znak sufixu musí byť písmeno. Príležitostné volacie značky s dvoma a viac číslicami a trojpísmenovým sufixom začínajúcim na písmeno K alebo R úrad vydá len držiteľovi povolenia s rovnakým sufixom.
9.
Rozdelenie prefixov podľa územného členenia Slovenskej republiky
OM1 – Bratislavský kraj
OM2 – Trnavský kraj
OM3 – amatérske stanice právnických osôb a rádioamatéri s vlastným povolením bez delenia na kraje
OM4 – Trenčiansky kraj
OM5 – Nitriansky kraj
OM6 – Žilinský kraj
OM7 – Banskobystrický kraj
OM8 – Košický kraj
OM0 – Prešovský kraj
Pri zmene trvalého stanovišťa sa pridelená značka nemení, ak držiteľ povolenia nepožiada o jeho zmenu.
1)
§ 3 ods. 1 písm. j) vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 283/2022 Z. z. o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o prílohách k žiadosti o vydanie osvedčenia, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti.
2)
§ 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.