290/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.08.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

290
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. augusta 2022 č. S17597-2022-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.

Opatrenie ustanovuje podmienky pre splnenie minimálnych požiadaviek na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie psychiatrického stacionára pre dospelých podľa typu najčastejšie vykonávaných liečebných výkonov, minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie pre psychiatrické stacionáre pre deti. Ďalej sa upravujú aj podmienky minimálnych požiadaviek na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie liečebnej pedagogiky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke č. 44-46/2022 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.