286/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

286
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
z 12. augusta 2022
o národnom číslovacom pláne
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 54 ods. 14 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Touto vyhláškou sa ustanovuje národný číslovací plán pre verejné elektronické komunikačné siete a verejne dostupné elektronické komunikačné služby.
(2)
Národným číslovacím plánom sa ustanovujú pravidlá zostavovania a používania čísel, pravidlá tvorby adries a mien a všeobecné podmienky na ich prideľovanie v rozsahu potrebnom na zabezpečenie poskytovania verejne dostupných elektronických komunikačných služieb.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
adresou reťazec alebo kombinácia dekadických číslic, symbolov a doplňujúcich informácií, ktoré identifikujú špecifický koncový bod vo verejnej sieti alebo v pripojenej privátnej sieti,
b)
bránovým signalizačným bodom signalizačný bod realizujúci prechod medzi signalizačnými sieťami,
c)
číslom reťazec dekadických číslic, ktoré jednoznačne identifikujú koncový bod verejnej siete; číslo obsahuje informácie potrebné na smerovanie volaní k tomuto koncovému bodu,
d)
číslom E.164 číslo, ktorého formát a štruktúra spĺňajú požiadavky vymedzené odporúčaním ITU-T E.164)1) a ktoré je súčasťou číslovacieho plánu E.164,
e)
číslom X.121 číslo, ktorého formát a štruktúra spĺňajú požiadavky vymedzené odporúčaním ITU-T X.1212) a ktoré je súčasťou číslovacieho plánu X.121.
f)
číslovacím plánom špecifikácia formátu a štruktúry čísel používaných v tomto pláne; typicky pozostáva z dekadických číslic rozdelených do skupín na identifikáciu špecifických prvkov používaných na identifikáciu, smerovanie a tarifikáciu, nezahŕňa prefixy a iné doplňujúce informácie požadované na úplnú voľbu,
g)
dátovým kódom krajiny (DCC) číslo pozostávajúce z troch číslic, ktoré jedinečne identifikuje krajinu v číslovacom pláne X.121 pre verejné dátové siete,
h)
extrateritoriálnym používaním čísel E.164 používanie čísel E.164 jednej krajiny na území inej krajiny na permanentnej báze,
i)
formátom čísla pravidlá určujúce spôsob vytvárania čísel v číslovacom pláne,
j)
harmonizovaným európskym číslom3) jednotné číslo záväzné na základe rozhodnutia Európskej komisie alebo Konferencie európskych poštových a telekomunikačných správ pre krajiny uvedené v rozhodnutí,
k)
identifikačným kódom podniku voliteľné kódové pole v číslovacom pláne E.164, ktoré identifikuje vybraný podnik pre službu výber podniku individuálnou voľbou a predvoľbou,
l)
identifikačným kódom siete voliteľné kódové pole v číslovacom pláne E.164, ktoré identifikuje cieľovú sieť obsluhujúcu volaného účastníka, tvorené kombináciou dvoch dekadických číslic, ktorá neobsahuje žiadne rozlišovacie číslo,
m)
internetovým protokolom (IP)4) komunikačný protokol sieťovej vrstvy poskytujúci sieťovú službu bez spojovej orientácie a zodpovedný za prenos dátových jednotiek – datagramov, od zdroja k cieľu na základe sieťových adries obsiahnutých v hlavičkách datagramov,
n)
jednotným identifikátorom zdroja (URI)5) kompaktný reťazec znakov používaný na identifikáciu alebo pomenovanie zdroja, ktorý identifikuje logický – abstraktný alebo fyzický zdroj zvyčajne, ale nie vždy, pripojený k internetu,
o)
jednotným názvom zdroja (URN)6) pre mená služieb kompaktný reťazec znakov identifikujúci službu alebo špecifický zdroj vytvorený pre službu,
p)
kódom krajiny (CC) číslo pozostávajúce z jednej číslice až troch číslic, ktoré jedinečne identifikuje krajinu alebo viac krajín v integrovanom číslovacom pláne E.164 alebo špecifickú geografickú oblasť,
q)
kódom medzinárodného signalizačného bodu binárne číslo označujúce signalizačný bod v rámci medzinárodnej signalizačnej siete; pozostáva z kódu signalizačnej oblasti alebo siete a kódu identifikácie signalizačného bodu,
r)
kódom signalizačného bodu binárne číslo označujúce signalizačný bod v rámci signalizačnej siete; môže byť v závislosti od jeho umiestnenia v smerovacej hlavičke správy použitý ako kód zdrojového signalizačného bodu alebo kód cieľového signalizačného bodu,
s)
kódom signalizačnej oblasti alebo siete binárne číslo označujúce svetovú geografickú zónu a geografickú oblasť alebo sieť v tejto špecifickej zóne,
t)
komunikáciou stroj-stroj (M2M) forma dátovej komunikácie medzi dvoma alebo viacerými entitami s automatizovanou výmenou informácií medzi zlučiteľnými entitami bez interakcie alebo manuálneho zásahu človeka do procesu komunikácie,
u)
medzinárodnou signalizačnou sieťou SS7 signalizačná sieť, ktorá slúži na prepojenie národných signalizačných sietí,
v)
medzinárodným číslom číslo, ktoré sa volí za medzinárodným rozlišovacím číslom; skladá sa z kódu krajiny a národného čísla volaného účastníka,
w)
medzinárodným rozlišovacím číslom číslo, ktoré sa volí pred medzinárodným číslom pri volaní účastníka v inej krajine; medzinárodné rozlišovacie číslo používané v Slovenskej republike je 00,
x)
MMS7) služba multimediálnych správ založená na dátovom prenose a umožňujúca zasielanie textu, fotografií, zvukových nahrávok a krátkych videonahrávok jednotlivo alebo v ľubovoľnej kombinácii prostredníctvom multimediálnych správ medzi užívateľmi bez požiadavky na ich prenos v reálnom čase,
y)
mobilným kódom krajiny (MCC) číslo pozostávajúce z troch číslic, ktoré jedinečne identifikuje domovskú krajinu mobilného účastníka (subskripcie),
z)
národnou signalizačnou sieťou SS7 signalizačná sieť na území jedného štátu, tvorená signalizačnými sieťami všetkých podnikov a prechodovými signalizačnými sieťami,
aa)
národným číslom číslo, ktoré sa volí za národným rozlišovacím číslom; skladá sa z národného cieľového kódu a účastníckeho čísla,
ab)
národným rozlišovacím číslom číslo, ktoré sa volí pred národným číslom pri volaní účastníka v rámci národnej siete, ale v inej číslovacej oblasti; používa sa aj pri volaní do inej siete alebo na iné služby s prideleným národným cieľovým kódom; národné rozlišovacie číslo používané v Slovenskej republike je 0,
ac)
národným cieľovým kódom číslo pozostávajúce z jednej číslice alebo viacerých číslic, ktoré identifikuje v rámci národnej siete samostatnú geograficky určenú číslovaciu oblasť, obvod alebo funkčne určenú číslovaciu oblasť, sieť alebo službu,
ad)
neverejnou sieťou sieť, ktorá nie je určená na poskytovanie verejne dostupných elektronických komunikačných služieb,
ae)
otvoreným číslovacím plánom hierarchická štruktúra číslovania, v ktorej sú účastníci rozdelení do číslovacích oblastí identifikovaných národným cieľovým kódom; pri volaniach medzi účastníkmi vlastnej číslovacej oblasti stačí voliť účastnícke číslo, pri volaniach medzi účastníkmi z rôznych číslovacích oblastí je potrebné voliť národné rozlišovacie číslo, národný cieľový kód a účastnícke číslo,
af)
personálnou komunikačnou službou služba umožňujúca dosiahnuť účastníka služby prostredníctvom priradeného čísla, pričom volanie môže byť smerované na rozličné ciele podľa zadania účastníka služby,
ag)
prechodovou signalizačnou sieťou SS7 časť národnej signalizačnej siete oddeľujúca signalizačné siete jednotlivých podnikov, tvorená bránovými signalizačnými bodmi a prepájajúcimi signalizačnými spojmi; táto časť národnej signalizačnej siete sa vyznačuje používaním odlišnej hodnoty sieťového indikátora od hodnoty používanej v rámci signalizačných sietí jednotlivých podnikov a používaním vlastného číslovacieho plánu signalizačných bodov,
ah)
primárnou oblasťou celistvé územie v rámci Slovenskej republiky, ktoré je definované národným cieľovým kódom,
ai)
rozlišovacím číslom číslo pozostávajúce z jednej číslice alebo viacerých číslic, ktoré umožňuje rozlíšiť rôzne typy formátov čísel, sietí alebo služieb,
aj)
sieťovým smerovacím číslom číslo, ktoré je odvodené a používané sieťou na smerovanie volaní k prenesenému číslu,
ak)
sieťovým indikátorom (NI)8) informácia prenášaná v oktete služobnej informácie, ktorá je používaná na rozlíšenie správ prináležiacich jednotlivým signalizačným sieťam medzinárodnej, národnej a prechodovej,
al)
signalizačnou sieťou SS7 sieť umožňujúca prenos signalizácie v spoločnom signalizačnom kanále pri použití protokolu SS7, vytvorená zo signalizačných bodov a prepájajúcich signalizačných spojov,
am)
signalizačnou správou súbor signalizačných informácií prislúchajúcich k volaniu, riadiacej akcii, ktorý tvorí nedeliteľný celok,
an)
signalizačným bodom fyzický bod alebo uzol signalizačnej siete, ktorý vysiela a prijíma signalizačné správy alebo prenáša signalizačné správy z jedného signalizačného spoja na iný signalizačný spoj alebo oboje; uzol signalizačnej siete môže byť v špecifických prípadoch rozdelený z hľadiska funkcie SS7 do logicky oddelených jednotiek, pre jeden uzol môže byť definovaný viac než jeden signalizačný bod,
ao)
signalizačným spojom prenosový prostriedok skladajúci sa zo signalizačného dátového spoja a jeho riadiacich funkcií, ktorý sa používa na zabezpečený prenos signalizačných správ,
ap)
signalizačným systémom č. 7 (SS7)8) normalizovaný signalizačný systém tvorený súborom protokolov pre sieťovú signalizáciu, používaný v pevných aj mobilných elektronických komunikačných sieťach, prenášaný v spoločnom signalizačnom kanále,
aq)
signalizačným tranzitným bodom signalizačný bod s funkciou prenosu signalizačných správ z jedného signalizačného spoja na iný signalizačný spoj, uvažovaný výhradne z hľadiska tohto prenosu,
ar)
službou priamy marketing akákoľvek forma prezentácie tovarov a služieb v písomnej forme alebo ústnej forme, zaslaná alebo prezentovaná prostredníctvom verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby priamo jednému koncovému užívateľovi alebo viacerým koncovým užívateľom,
as)
službou prevoľba služba, ktorá umožňuje volajúcemu účastníkovi volať cez verejnú elektronickú komunikačnú sieť priamo účastníka pripojeného do pobočkovej ústredne alebo iného privátneho systému použitím číslovacieho plánu verejnej siete bez sprostredkovania spojovateľkou,
at)
službou s pridanou hodnotou služba, ktorá vyžaduje spracovanie prevádzkových alebo lokalizačných údajov iných ako prevádzkových nad rámec toho, čo je potrebné na prenos správy alebo fakturáciu tejto služby; poskytovateľ služby s pridanou hodnotou pridáva hodnotu k informácii pre zákazníka najmä zlepšením formy alebo obsahu informácie alebo poskytnutím jej uloženia a vyhľadania,
au)
službou s rozdelením poplatkov služba s pridanou hodnotou, pri ktorej poplatky za volanie sú účtované volajúcemu účastníkovi i volanému účastníkovi v určenom pomere,
av)
službou so špeciálnym očíslovaním služba dostupná voľbou trojmiestneho až šesťmiestneho čísla typu 1xx(xxx),
aw)
službou so zvýšenou tarifou služba ponúkaná alebo poskytovaná koncovému užívateľovi prostredníctvom hlasovej komunikačnej služby, textovej (SMS) alebo multimediálnej správy (MMS), webovej stránky alebo aplikácie za zvýšenú tarifu,
ax)
službou tretej strany služba poskytovaná koncovému užívateľovi treťou stranou, ktorú podnik poskytujúci službu prístupu k internetu alebo verejne dostupné interpersonálne komunikačné služby založené na číslach môže vyúčtovať v prospech tretej strany prostredníctvom faktúry za služby podniku,
ay)
službou volanie na účet volaného služba s pridanou hodnotou, pri ktorej poplatky za volanie sú účtované volanému účastníkovi; pre volajúceho účastníka je volanie bezplatné,
az)
službou výber podniku individuálnou voľbou služba, ktorej prostredníctvom si môže volajúci účastník individuálnou voľbou vybrať podnik na prenos volania za prístupovou sieťou,
ba)
službou výber podniku predvoľbou služba, ktorej prostredníctvom má volajúci účastník predvolený podnik na prenos volania za prístupovou sieťou a účastníkov výber je uložený v pamäti miestnej ústredne alebo iného prípojného systému,
bb)
SMS9) služba krátkych správ umožňujúca zasielanie krátkych textových informácií prostredníctvom krátkych správ medzi užívateľmi bez požiadavky na ich prenos v reálnom čase,
bc)
subskribciou identifikátor, ktorý jednoznačne identifikuje individuálneho účastníka v rámci domácej mobilnej elektronickej komunikačnej siete,
bd)
účastníckym číslom číslo, ktoré identifikuje účastníka pri volaniach v rámci vlastnej číslovacej oblasti,
be)
verejnou sieťou verejná elektronická komunikačná sieť,
bf)
viacnásobným účastníckym číslom služba poskytujúca možnosť prideliť viac čísel jednému verejnému alebo neverejnému prístupu používaných na identifikáciu koncových zariadení pripojených na tento prístup,
bg)
volacím plánom reťazec alebo kombinácia dekadických číslic, symbolov a doplňujúcich informácií, ktoré definujú metódu používania číslovacieho plánu; volací plán zahŕňa prefixy a iné doplňujúce informácie požadované na úplnú voľbu.
Pravidlá zostavovania a používania čísel
§ 3
Čísla špecifikované národným číslovacím plánom sa používajú vo verejných sieťach Slovenskej republiky.
§ 4
Vo verejnej elektronickej komunikačnej sieti pre interpersonálne komunikačné služby založené na číslach E.164 podľa § 2 ods. 20 zákona sa používa otvorený číslovací plán, ak ide o hlasovú komunikačnú službu podľa § 2 ods. 23 zákona, SMS9) a MMS7).
§ 5
Medzinárodné číslo
(1)
Pri volaniach z národnej siete do medzinárodnej siete sa prijímajú volené číslice v poradí medzinárodný rozlišovací znak 00 a následne medzinárodné číslo. Pri volaniach z verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete sa akceptuje medzinárodný rozlišovací znak + namiesto medzinárodného rozlišovacieho čísla 00 a následne medzinárodné číslo.
(2)
Štruktúra medzinárodného čísla E.164 pre očíslovanie účastníkov vo verejnej elektronickej komunikačnej sieti v Slovenskej republike je uvedená v prílohe č. 1.
(3)
Kód krajiny pridelený Slovenskej republike podľa osobitného predpisu10) je 421.
(4)
Dĺžka medzinárodných čísel pre očíslovanie účastníkov vo verejnej elektronickej komunikačnej sieti v Slovenskej republike je 12 číslic. Dĺžka medzinárodných čísel určených výlučne na komunikáciu stroj-stroj (M2M) podľa osobitného predpisu11) je 15 číslic.
(5)
Pri službe výber podniku individuálnou voľbou a predvoľbou vo svojej verejnej sieti zabezpečí analýzu medzinárodného čísla podľa osobitného predpisu.12)
§ 6
Národné číslo
(1)
Pri volaniach medzi jednotlivými číslovacími oblasťami, medzi verejnými pevnými a mobilnými elektronickými komunikačnými sieťami, v rámci rovnakej číslovacej oblasti verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete a medzi verejnými mobilnými elektronickými komunikačnými sieťami sa prijímajú volené číslice v poradí národné rozlišovacie číslo 0 a následne národné číslo.
(2)
Národné číslo sa skladá z národného cieľového kódu a účastníckeho čísla.
(3)
Národný cieľový kód sa skladá z jednej číslice až štyroch číslic, národné rozlišovacie číslo 0 nie je jeho súčasťou. Každý národný cieľový kód identifikuje samostatnú geograficky určenú číslovaciu oblasť alebo funkčne určenú číslovaciu oblasť, sieť alebo službu.
(4)
Národné číslo vo verejnej sieti má pevný počet deväť číslic, a to vrátane služby prevoľba alebo viacnásobného účastníckeho čísla. Výnimkou z počtu číslic národného čísla podľa prvej vety sú čísla určené výlučne na komunikáciu stroj-stroj (M2M) podľa odseku 7 a skrátené čísla na prístup k službám so špeciálnym očíslovaním s celoštátnou dostupnosťou v množinách čísel začínajúcich sa číslicou 1 podľa § 8.
(5)
Národné číslo vo verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej sieti sa skladá z trojmiestneho národného cieľového kódu a šesťmiestneho účastníckeho čísla alebo štvormiestneho národného cieľového kódu a päťmiestneho účastníckeho čísla.
(6)
Národné číslo na prístup k službám s pridanou hodnotou s celoštátnou pôsobnosťou a službám priameho marketingu podľa § 116 ods. 2 zákona má pevný počet deväť číslic.
(7)
Národné číslo určené výlučne na komunikáciu stroj-stroj (M2M) má pevný počet 12 číslic.
(8)
Pri volaniach medzi verejnými sieťami podnik posiela číslo volaného účastníka v národnom formáte alebo medzinárodnom formáte.
(9)
Pri komunikácii z verejnej siete do inej verejnej siete podnik dodržiava pevný počet deväť číslic národného čísla s výnimkou čísel určených výlučne na komunikáciu stroj-stroj (M2M) a skrátených čísel na prístup do spolupracujúcich sietí v množinách čísel začínajúcich sa číslicou 1.
(10)
Zoznam národných cieľových kódov (NDC) geografických číslovacích oblastí verejnej pevnej elektronickej komunikačnej siete je uvedený v prílohe č. 2. Zoznam obcí patriacich do jednotlivých geografických číslovacích oblastí je zverejnený na webovom sídle úradu.
(11)
Priradenie množín číslovacieho plánu E.164 verejnej elektronickej komunikačnej siete je uvedené v prílohe č. 3.
§ 7
Účastnícke číslo
(1)
Pri volaniach v rámci vlastnej geograficky určenej číslovacej oblasti sa prijíma číslo volaného účastníka bez národného rozlišovacieho čísla 0 a bez národného cieľového kódu; číslo volaného účastníka môže byť prijímané aj s národným rozlišovacím číslom 0 a s národným cieľovým kódom.
(2)
Pri využití služby výber podniku individuálnou voľbou pre jednotlivé volania sa prijímajú volené číslice v poradí kód výberu podniku a následne národné číslo volaného účastníka s národným rozlišovacím číslom 0 alebo medzinárodné číslo volaného účastníka s medzinárodným rozlišovacím číslom 00.
(3)
Na očíslovanie účastníkov v rámci geografickej číslovacej oblasti pevnej siete sa prideľujú čísla z množín začínajúcich číslicami 2 až 9.
(4)
Pri volaniach medzi verejnými pevnými sieťami sa posiela číslo volaného účastníka v národnom formáte alebo medzinárodnom formáte aj ak ide o volanie v rámci vlastnej číslovacej oblasti podľa prílohy č. 2.
(5)
Na očíslovanie účastníkov verejných mobilných elektronických komunikačných sietí sa prideľujú čísla z množín začínajúcich číslicami 0 až 9.
(6)
Pri volaniach v rámci mobilnej elektronickej komunikačnej siete a volaniach do mobilnej elektronickej komunikačnej siete sa prijímajú volené číslice v poradí národné rozlišovacie číslo 0, národný cieľový kód a číslo volaného účastníka.
§ 8
Služby so špeciálnym očíslovaním
(1)
Zabezpečuje sa prístup k službám so špeciálnym očíslovaním prostredníctvom skrátených čísel. Služby so špeciálnym očíslovaním sú dostupné voľbou trojmiestneho až šesťmiestneho čísla typu 1xx, 1xxx , 1xxxx alebo 1xxxxx.
(2)
Skrátené štvormiestne čísla z množiny 10xx sú vyhradené pre výber podniku individuálnou voľbou. Prijímajú sa volené číslice v poradí kód výberu podniku a následne národné číslo volaného účastníka s národným rozlišovacím číslom 0 alebo medzinárodné číslo volaného účastníka s medzinárodným rozlišovacím číslom 00.
(3)
Skrátené trojmiestne až šesťmiestne čísla z množiny 11x(xxx) sú vyhradené pre harmonizované európske čísla3) na služby podľa prílohy č. 4. Číslo podľa prvej vety sa prijíma bez národného rozlišovacieho čísla 0 a bez národného cieľového kódu.
(4)
Skrátené päťmiestne čísla z množiny 12xxx sú vyhradené pre celoštátne informačné a operátorské služby poskytované podnikmi a na informačné a pohotovostné služby. Číslo podľa prvej vety sa prijíma bez národného rozlišovacieho čísla 0 a bez národného cieľového kódu.
(5)
Skrátené päťmiestne čísla z množiny 13xxx sú vyhradené pre neverejné služobné čísla podnikov na testovanie sietí.
(6)
Skrátené päťmiestne čísla z množiny 14xxx sú vyhradené pre celoštátne informačné a asistenčné služby podnikov. Číslo podľa prvej vety sa prijíma bez národného rozlišovacieho čísla 0 a bez národného cieľového kódu.
(7)
Skrátené trojmiestne čísla z množiny 15x sú vyhradené pre tiesňové volania okrem čísla 159, ktoré sa používa na volanie obecnej polície a nie je tiesňovým volaním. Číslo podľa prvej vety sa prijíma bez národného rozlišovacieho čísla 0 a bez národného cieľového kódu.
(8)
Skrátené päťmiestne čísla z množín 16xxx a 17xxx sú vyhradené pre regionálne informačné služby všeobecne prospešného charakteru, ako sú špeciálne informačné a podporné služby pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom, fyzické osoby v krízovej sociálnej situácii, služby humanitárneho charakteru, dopravné služby a informácie určené najmä zahraničným návštevníkom. V geograficky určenej číslovacej oblasti vlastného národného cieľového kódu sa prijíma číslo podľa prvej vety bez národného rozlišovacieho čísla 0 a bez národného cieľového kódu. Mimo geograficky určenej číslovacej oblasti vlastného národného cieľového kódu sa prijíma číslo podľa prvej vety s národným rozlišovacím číslom 0 a s národným cieľovým kódom.
(9)
Skrátené päťmiestne čísla z množiny 18xxx sú vyhradené pre celoštátne informačné služby všeobecne prospešného charakteru, ako sú špeciálne informačné a podporné služby pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom, fyzické osoby v krízovej sociálnej situácii, služby humanitárneho charakteru, dopravné služby a informácie určené najmä zahraničným návštevníkom. Číslo podľa prvej vety sa prijíma bez národného rozlišovacieho čísla 0 a bez národného cieľového kódu.
(10)
Obslužné kódy na ovládanie doplnkových služieb sú obsiahnuté v technickej norme alebo obdobnej technickej špecifikácie.13)
(11)
Zoznam vybraných služieb so špeciálnym očíslovaním je uvedený v prílohe č. 4.
(12)
Pri prevádzke verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete sa môže na zasielanie SMS alebo MMS súvisiacich so službami s pridanou hodnotou a službami tretích strán používať krátke čísla s dĺžkou 4 až 5 číslic s prvou číslicou v rozmedzí 1 až 9, ktoré nie sú súčasťou číslovacieho plánu. Tieto krátke čísla nesmú kolidovať s číslami pridelenými z číslovacieho plánu a takéto SMS alebo MMS musia byť spracované v rámci siete podniku.
§ 9
Použitie jednotného identifikátora zdroja (URI) na prenos čísel E.164
(1)
V užívateľskej časti jednotného identifikátora zdroja (URI)5) sa posiela číslo E.164 vždy v tvare medzinárodného čísla s medzinárodným rozlišovacím znakom + ako prvým znakom v reťazci.
(2)
Jednotný identifikátor zdroja (URI) prenášajúci číslo E.164 musí vždy obsahovať parameter user = phone, ktorý indikuje, že v užívateľskej časti identifikátora sa nachádza číslo E.164.
§ 10
Použitie jednotného názvu zdroja (URN) pre názvy služieb
(1)
Jednotný názov zdroja (URN)6) pre názvy služieb môže byť použitý namiesto čísla E.164 pre prístup k službe alebo k zdrojom vytvoreným pre službu.
(2)
Jednotné názvy služieb sú:14)
a)
urn:service:sos – volanie na spoločnú tiesňovú linku,
b)
urn:service:sos.ambulance – volanie na tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby,
c)
urn:service:sos.fire – volanie na tiesňovú linku hasičského a záchranného zboru,
d)
urn:service:sos.police – volanie na tiesňovú linku polície,
e)
urn:service:sos.ecall.automatic – volanie eCall automaticky aktivované,
f)
urn:service:sos.ecall.manual – volanie eCall manuálne aktivované,
g)
urn:service:test.sos.ecall – testovacie (nie tiesňové) volanie eCall.
§ 11
Číslovanie vo verejných dátových sieťach
(1)
Na identifikáciu rozhrania koncových zariadení dátovej siete prevádzkovanej podľa osobitného predpisu15) sa používajú medzinárodné čísla X.121 dátovej siete podľa osobitného predpisu.2)
(2)
Štruktúra medzinárodného čísla X.121 na identifikáciu rozhraní koncových zariadení dátovej siete je uvedená v prílohe č. 5.
(3)
Dátový kód krajiny pridelený Slovenskej republike je 231.
(4)
Prvé tri číslice identifikačného kódu označujú dátový kód krajiny, posledná číslica z množiny 0 až 9 označuje číslo siete v rámci krajiny.
(5)
Číslo koncového zariadenia siete identifikuje rozhranie dátového koncového zariadenia a zariadenia ukončujúceho dátový okruh v rámci príslušnej dátovej siete.
§ 12
Signalizačné body signalizačnej siete signalizačného systému č. 7
(1)
Pri číslovaní sa dodržiava rozdelenie celosvetovej signalizačnej siete SS78) na medzinárodnú signalizačnú sieť SS7 a národné signalizačné siete SS7.
(2)
Národná signalizačná sieť SS7 sa delí na prechodovú signalizačnú sieť SS7 a signalizačné siete SS7 jednotlivých podnikov. Pri komunikácii medzi národnými signalizačnými sieťami SS7 podnikov sa smeruje signalizačná prevádzka cez prechodovú signalizačnú sieť SS7.
(3)
Usporiadanie národnej signalizačnej siete SS7 a jej pripojenie k medzinárodnej signalizačnej sieti SS7 vrátane využitia sieťového indikátora (NI) sú uvedené v prílohe č. 6.
(4)
Na očíslovanie signalizačných bodov medzinárodnej signalizačnej siete SS7 sa používa kód medzinárodného signalizačného bodu priradený podľa osobitného predpisu.16)
(5)
Kód medzinárodného signalizačného bodu pozostáva z kódu signalizačnej oblasti alebo siete a kódu identifikácie signalizačného bodu. Medzinárodný signalizačný bod je používaný v signalizačných správach so sieťovým indikátorom NI = 00.
(6)
Štruktúra kódu medzinárodného signalizačného bodu signalizačnej siete SS7 je uvedená v prílohe č. 6.
(7)
Kódy signalizačnej oblasti16) pridelené Slovenskej republike sú 2 232, 2 233, 2 234, 2 235, 4 251, 7 239. Kódy identifikácie signalizačného bodu sa prideľujú pre príslušné kódy signalizačnej oblasti. Kódy sa prideľujú a sú vedené v štruktúre bitov 3-8-3, pričom každá skupina bitov je prezentovaná dekadicky.
(8)
Na očíslovanie signalizačných bodov prechodovej signalizačnej siete SS7 sa používa kód signalizačného bodu s počtom 14 bitov. Kód signalizačného bodu v prechodovej signalizačnej sieti SS7 je používaný v signalizačných správach so sieťovým indikátorom NI = 11. Kódy signalizačného bodu v prechodovej signalizačnej sieti SS7 sa prideľujú a sú vedené v štruktúre bitov 5-4-5, pričom každá skupina bitov je prezentovaná dekadicky.
(9)
Správu číslovania signalizačných bodov v rámci signalizačných sietí SS7 jednotlivých podnikov (NI = 10) sa vykonajú samostatne.
§ 13
Identifikácia účastníka v mobilnej elektronickej komunikačnej sieti
(1)
Na identifikáciu účastníka v mobilnej elektronickej komunikačnej sieti sa používa medzinárodná identita IMSI, ktorej štruktúra je definovaná v osobitnom predpise.17) Skladá sa z trojmiestneho mobilného kódu krajiny, dvojmiestneho alebo trojmiestneho kódu mobilnej elektronickej komunikačnej siete a najviac desaťmiestneho identifikačného čísla mobilného účastníka pre identifikáciu individuálnej subskripcie v rámci siete. Medzinárodná identita IMSI má najviac 15 číslic.
(2)
Mobilný kód krajiny17) pridelený Slovenskej republike je 231. V Slovenskej republike je kód mobilnej elektronickej komunikačnej siete dvojmiestny.
(3)
Štruktúra medzinárodnej identity IMSI pre účastníka so subskripciou v mobilnej elektronickej komunikačnej sieti v Slovenskej republike je uvedená v prílohe č. 7.
§ 14
Systém číslovania medzinárodných telekomunikačných kariet
(1)
Štruktúra číslovania medzinárodných telekomunikačných kariet (ďalej len „karta“) je založená na základnom čísle účtu podľa medzinárodnej normy.18) Štruktúru číslovania pre odvetvie telekomunikácií ustanovuje osobitný predpis.19)
(2)
Základné číslo účtu môže mať najviac 19 číslic a skladá sa z identifikačného čísla vydavateľa karty, čísla identifikujúceho individuálny účet a Luhnovej kontrolnej číslice, ktorá je definovaná v prílohe č. 8.
(3)
Identifikačné číslo vydavateľa karty má najviac sedem číslic. Skladá sa z dvojmiestneho identifikátora hlavného priemyselného odvetvia, kódu krajiny a identifikátora vydavateľa karty. Identifikátorom hlavného priemyselného odvetvia pre telekomunikácie je kód 89.18) V podmienkach Slovenskej republiky potom nasleduje kód krajiny Slovenskej republiky 421 a dvojmiestny identifikátor vydavateľa karty.
(4)
Číslo, ktoré identifikuje individuálny účet je číslo s premenným počtom číslic v závislosti od dĺžky identifikačného čísla vydavateľa karty.
(5)
Štruktúra čísla medzinárodných telekomunikačných kariet vydaných v Slovenskej republike je uvedená v prílohe č. 8.
(6)
Identifikátor vydavateľa karty je v Slovenskej republike dvojmiestny.
§ 15
Sieťové smerovacie čísla
(1)
Na smerovanie volaní, SMS a MMS vo verejných elektronických komunikačných sieťach sa používa pri prenositeľnosti čísel sieťové smerovacie čísla.
(2)
Pri smerovaní prostredníctvom signalizačného systému č. 7 sa používa metóda združeného adresovania podľa osobitného predpisu.20) Ak sa volané číslo prenáša v užívateľskej časti jednotného identifikátora zdroja (URI), na prenos sieťového smerovacieho čísla sa použijú postupy podľa osobitného predpisu.21)
(3)
Všeobecná štruktúra sieťového smerovacieho čísla v združenej adrese s volaným číslom v národnom tvare je uvedená v prílohe č. 9.
§ 16
(1)
Čísla sa prideľujú individuálnym povolením na používanie čísel na základe žiadosti.
(2)
Prideľujú sa
a)
národné cieľové kódy geografických oblastí, spolupracujúcich sietí a služieb, jednotlivé čísla a číselné bloky na služby a účastnícke čísla verejnej elektronickej komunikačnej siete podľa osobitného predpisu,1)
b)
identifikačné kódy verejných dátových sietí podľa osobitného predpisu,2)
c)
kódy identifikácie signalizačného bodu pre medzinárodné signalizačné body a kódy národných signalizačných bodov v prechodovej signalizačnej sieti SS7 podľa osobitného predpisu,16)
d)
kódy mobilných elektronických komunikačných sietí podľa osobitného predpisu,17)
e)
identifikátory vydavateľov kariet podľa osobitného predpisu,19)
f)
identifikačné kódy siete pre sieťové smerovacie čísla.
(3)
Zoznam pridelených čísel podľa aktuálneho stavu sa zverejňuje na webovom sídle úradu.
§ 17
Prideľovanie čísel E.164 na očíslovanie číslovacích oblastí a účastníkov
(1)
Národné cieľové kódy geograficky určených číslovacích oblastí a funkčne určených číslovacích oblastí sú uvedené v prílohe č. 3.
(2)
Národné cieľové kódy v množine národných čísel začínajúcich sa číslicou 1 sa používajú ako prístupové kódy do dátových sietí a na služby so špeciálnym očíslovaním s celoštátnou pôsobnosťou. Prideľované sú jednotlivo.
(3)
Národné cieľové kódy geograficky určených číslovacích oblastí sú jednomiestne čísla a dvojmiestne čísla v množinách národných čísel začínajúcich sa číslicami 2, 3, 4, 5 identifikujúce číslovacie oblasti verejnej pevnej elektronickej komunikačnej siete. Verejná pevná elektronická komunikačná sieť sa delí na 25 geograficky určených číslovacích oblastí, ktoré sa nazývajú primárne oblasti a sú uvedené v prílohe č. 2.
(4)
Národné cieľové kódy funkčne určených číslovacích oblastí sú čísla v množinách národných čísel začínajúcich sa číslicami 6, 7, 8, 9. Používajú sa ako prístupové kódy do mobilných elektronických komunikačných a dátových sietí, na komunikáciu stroj-stroj (M2M) a na služby s pridanou hodnotou ako sú personálne komunikačné služby, služby volanie na účet volaného, služby s rozdelením poplatkov, služby priameho marketingu a služby so zvýšenou tarifou.
(5)
Množina čísel začínajúca sa číslicou 1 je vyhradená pre služby so špeciálnym očíslovaním regionálne a celoštátne. Čísla v uvedenej množine sa prideľujú jednotlivo. Množinu čísel začínajúcu sa číslicou 0 nie je možné použiť v otvorenom číslovacom pláne.
(6)
Geografické účastnícke čísla sa prideľuje v rámci jednotlivých primárnych oblastí z množín čísel začínajúcich číslicami 2 až 9. Geografické účastnícke čísla sa prideľujú v blokoch 1 000 čísel, pričom v primárnej oblasti Bratislava je možné požiadať najviac o 100 000 čísel v rámci jednej žiadosti, v ostatných primárnych oblastiach najviac o 10 000 čísel v rámci jednej žiadosti.
(7)
Národné cieľové kódy mobilných elektronických komunikačných sietí sa prideľuje z množín (0)901 – (0)919 a (0)940 – (0)959. Účastnícke čísla vo verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej sieti sú z množín čísel začínajúcich číslicami 0 až 9. Prideľujú sa v blokoch 1 000 čísel, pričom je možné požiadať najviac o 10 000 čísel v rámci jednej žiadosti pri poskytovateľoch verejnej mobilnej interpersonálnej komunikačnej služby založenej na číslach, ktorí nie sú prevádzkovateľmi verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete, alebo najviac o 100 000 čísel v rámci jednej žiadosti pre poskytovateľov verejnej mobilnej interpersonálnej komunikačnej služby založenej na číslach, ktorí sú prevádzkovateľmi verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete.
(8)
Čísla vyhradené výlučne pre očíslovanie zariadení komunikácie stroj-stroj (M2M) sú z množín čísel začínajúcich číslicami 0 až 9 a sú v definovaných množinách uvedených v prílohe č. 3 určených na použitie na území Slovenskej republiky a na celom území Európskej únie; prideľujú sa v blokoch 1 000 čísel, pričom je možné požiadať najviac o 100 000 čísel v rámci jednej žiadosti.
(9)
O pridelenie ďalších blokov čísel podľa odsekov 6 až 8 sa môže požiadať, ak využitie prevýši 70 % kapacity pridelených blokov.
§ 18
Prideľovanie čísel E.164 na očíslovanie služieb
(1)
Na výber podniku individuálnou voľbou a predvoľbou podnik používa kód výberu podniku v tvare štvormiestneho čísla pozostávajúceho z dvojmiestneho prístupového kódu podniku a dvojmiestneho identifikačného kódu podniku. Prístupový kód podniku má vždy hodnotu 10. Identifikačný kód podniku sa prideľuje v tvare dvojmiestneho čísla z množiny čísel XY = 01 až 59. Čísla z tejto množiny sa prideľujú jednotlivo.
(2)
Skrátené trojmiestne až šesťmiestne harmonizované európske čísla z množiny 11X(XXX) sa prideľujú poskytovateľom služieb na služby podľa prílohy č. 3. Čísla z tejto množiny sa prideľujú jednotlivo.
(3)
Skrátené päťmiestne čísla z množiny 12XXX sa prideľujú jednotlivo.
(4)
Skrátené päťmiestne čísla z množiny 13XXX sú neverejné.
(5)
Skrátené päťmiestne čísla z množiny 14XXX sa prideľujú jednotlivo.
(6)
Na tiesňové volania sú určené čísla
a)
112 – jednotné európske číslo tiesňového volania – integrovaný záchranný systém,
b)
150 – Hasičský a záchranný zbor,
c)
155 – záchranná zdravotná služba,
d)
158 – Policajný zbor.
(7)
Skrátené päťmiestne čísla z množín 16XYZ a 17XYZ sa prideľujú jednotlivo. Čísla z uvedených množín musia byť používané takým spôsobom, že nespôsobia nejednoznačnosť identifikácie poskytovateľa služby po prípadnom uzavretí číslovacieho plánu.
(8)
Skrátené päťmiestne čísla z množiny 18XYZ sa prideľujú jednotlivo.
(9)
Na očíslovanie prechodov z verejnej elektronickej komunikačnej siete do verejných dátových sietí sa používajú skrátené štvormiestne čísla z množiny (0)19XY. Podnikom prevádzkujúcim verejné dátové siete sa prideľujú hodnoty čísla X = 9, Y = 0 až 9.
(10)
Na očíslovanie priechodov z verejnej elektronickej komunikačnej siete na prístupové uzly internetu sa používajú
a)
skrátené štvormiestne čísla z množiny (0)19XY sa prideľujú čísla X = 0 až 8 a Y = 0 až 9 a čísla z tejto množiny sa prideľujú jednotlivo,
b)
deväťmiestne čísla z množiny (0)601 xxx xxx sa prideľujú na požiadanie prevádzkovateľovi verejnej siete, veľkosť prideľovaných blokov je 100 000 čísel, ktorý ich ďalej prideľuje podnikom poskytujúcim prístup do siete internet,
c)
čísla z množiny (0)602 xxx xxx ako prístupové kódy z verejnej elektronickej komunikačnej siete do siete internet na poskytovanie prenosu hlasu internetovým protokolom sa prideľujú jednotlivo,
d)
deväťmiestne čísla z množiny (0)819 000 0XY sa prideľujú poskytovateľom služby jednotlivo.
(11)
Na prístup do siete internet podľa odseku 10 písm. a) a d) sa prideľuje hodnota čísla X z uzavretej množiny celých čísel X = 0 až 8. Hodnota čísla Y sa prideľuje z uzavretého intervalu celých čísel Y = 0 až 9. Ak sa poskytuje služba sprostredkovanie prístupu do siete internet obidvomi spôsobmi podľa odseku 10 písm. a) a d), sú hodnoty XY v kóde (0)19XY a v čísle (0)819 000 0XY rovnaké.
(12)
Pre očíslovanie služieb s pridanou hodnotou volanie na účet volaného je vyhradená množina (0)800 xxx xxx. Pre volajúceho je volanie na takéto číslo vždy bezodplatné.
(13)
Pre služby s rozdelením poplatkov sú vyhradené množiny (0)850 xxx xxx až (0)887 xxx xxx a (0)889 xxx xxx až (0)899 xxx xxx. Čísla z týchto množín sa prideľujú v blokoch po 1 000 čísel.
(14)
Pre služby priameho marketingu je vyhradená množina (0)888 xxx xxx. Čísla z tejto množiny sa prideľujú v blokoch po 100 čísel, pričom je možné žiadať najviac o 10 000 čísel v rámci jednej žiadosti v množinách začínajúcich číslicami 0 až 2 a v blokoch po 10 000 čísel v množinách začínajúcich číslicami 3 až 9.
(15)
Pre očíslovanie služieb hlasové informácie sú vyhradené množiny (0)806 xxx xxx až (0)809 xxx xxx. Čísla z týchto množín sa prideľujú v blokoch po 1 000 čísel.
(16)
Pre služby so zvýšenou tarifou sú vyhradené množiny, (0)900 xxx xxx, (0)97x xxx xxx a (0)98x xxx xxx. Čísla z týchto množín sa prideľujú v blokoch po 1 000 čísel.
(17)
Pre poskytovanie služby hlas prostredníctvom internetového protokolu sú vyhradené tieto množiny:
a)
(0)650 xxx xxx až (0)654 xxx xxx, z ktorých sa prideľujú účastnícke čísla v blokoch 1 000 čísel, pričom je možné žiadať najviac o 100 000 čísel v rámci jednej žiadosti v množinách začínajúcich číslicami 0 až 7 a 10 000 čísel v množinách začínajúcich číslicami 8 a 9,
b)
(0)690 xxx xxx až (0)696 xxx xxx, z ktorých sa prideľujú účastnícke čísla v blokoch 1 000 čísel, pričom je možné žiadať najviac o 100 000 čísel v rámci jednej žiadosti v množinách začínajúcich číslicami 0 až 7 a v blokoch 10 000 čísel v množinách začínajúcich číslicami 8 a 9.
§ 19
Prideľovanie identifikačných kódov dátových sietí
Jednomiestne číslo dátovej siete je prideľované podľa osobitného predpisu15) a je označené písmenom X. Číslo X sa prideľuje jednotlivo podnikom, prevádzkujúcim verejnú dátovú sieť. Tvar identifikačného kódu dátovej siete je 231 X. Postup prideľovania čísla dátovej siete je vzostupný; postupne sa prideľujú hodnoty čísla X (X = 0, 1, 2, 3 až 9).
§ 20
Prideľovanie čísel signalizačných bodov v rámci signalizačnej oblasti
(1)
Kódy medzinárodného signalizačného bodu sú vedené v štruktúre bitov 3-8-3, pričom každá skupina bitov je vedená v desiatkovej číselnej sústave. V Slovenskej republike sa používajú kódy signalizačnej oblasti alebo siete 2 232, 2 233, 2 234, 2 235, 4 251, 7 239. Jednomiestne číslo určujúce konkrétny signalizačný bod v rámci signalizačnej oblasti alebo signalizačnej siete je označené písmenom Y. Číslo Y je prideľované jednotlivo. Tvar kódu medzinárodného signalizačného bodu je 2 232 Y, 2 233 Y, 2 234 Y, 2 235 Y, 4 251 Y, 7 239 Y.
(2)
Pri prideľovaní čísla Y sa postupuje tak, že číslo Y môže nadobúdať hodnoty z uzavretého intervalu celých čísel <0, 7>, pričom hodnota čísla Y sa prideľuje vzostupne od 0 do 7.
§ 21
Prideľovanie kódov signalizačných bodov prechodovej signalizačnej siete SS7
(1)
Kód signalizačných bodov prechodovej signalizačnej siete SS7 má 14 bitov. Kódy signalizačných bodov prechodovej signalizačnej siete SS7 sa prideľujú v štruktúre 5-4-5 bitov, pričom každá skupina bitov je prezentovaná dekadicky. Kódy signalizačných bodov prechodovej signalizačnej siete SS7 sa prideľujú jednotlivo. Tvar kódu signalizačného bodu prechodovej signalizačnej siete SS7 je WX Y Z.
(2)
Pri prideľovaní kódu signalizačných bodov prechodovej signalizačnej siete SS7 sa postupuje tak, že hodnota čísla
a)
WX sa prideľuje z uzavretého intervalu celých čísel <0, 31>,
b)
Y sa prideľuje z uzavretého intervalu celých čísel <0, 15>,
c)
Z sa prideľuje z uzavretého intervalu celých čísel <0, 31>.
(3)
Použitie kombinácie WX = 0, Y = 0, Z = 0, ktorá vytvorí SPC = 0 0 0, podľa princípov tvorby kódu signalizačných bodov prechodovej signalizačnej siete SS7 sa zakazuje.
§ 22
Prideľovanie kódov mobilných elektronických komunikačných sietí
(1)
Dvojmiestny kód mobilnej elektronickej komunikačnej siete je prideľovaný podnikom prevádzkujúcim mobilné elektronické komunikačné siete. Kód mobilnej elektronickej komunikačnej siete je označený písmenami XY. Kód XY je prideľovaný jednotlivo. Tvar mobilného kódu krajiny a kódu mobilnej elektronickej komunikačnej siete je 231 XY.
(2)
Kód mobilnej elektronickej komunikačnej siete je prideľovaný vzostupne, pričom hodnoty čísla XY sa prideľujú takto:
a)
hodnoty 01, 02, 03 až 49 pre verejné mobilné elektronické komunikačné siete,
b)
hodnoty 50, 51, 52 až 99 pre neverejné mobilné elektronické komunikačné siete.
§ 23
Prideľovanie identifikátorov vydavateľov kariet
(1)
Dvojmiestny identifikátor vydavateľa karty je prideľovaný podľa osobitného predpisu.19) Identifikátor vydavateľa karty je označený písmenami XY. Kód XY je prideľovaný jednotlivo. Tvar identifikačného čísla vydavateľa karty je 89 421 XY.
(2)
Identifikátor vydavateľa karty je prideľovaný vzostupne, pričom sa postupne prideľujú hodnoty čísla XY = 01 až 99.
§ 24
Prideľovanie identifikačných kódov siete pre sieťové smerovacie čísla
(1)
Sieťové smerovacie čísla vo verejných pevných elektronických komunikačných sieťach začínajú prístupovým kódom siete NAC = EE v hexadecimálnom tvare. Vo verejných mobilných elektronických komunikačných sieťach sa používa prístupový kód siete NAC = 99 v dekadickom tvare. Identifikačný kód siete NIC je prideľovaný v tvare dvojmiestneho dekadického kódu z množiny čísel 01 až 99.
(2)
Pri žiadosti o pridelenie identifikačného kódu siete pre sieťové smerovacie číslo a ak už má pridelený identifikačný kód podniku pre výber podniku individuálnou voľbou alebo predvoľbou, pridelí sa identifikačný kód siete zhodný s dvojmiestnym identifikačným kódom podniku, ktorý je súčasťou kódu výberu podniku pre výber podniku individuálnou voľbou alebo predvoľbou.
(3)
Ak ešte nie je pridelený identifikačný kód podniku pre výber podniku individuálnou voľbou alebo predvoľbou podľa odseku 1, pridelí sa identifikačný kód siete z množiny čísel 60 až 99 v zostupnom poradí.
§ 25
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne (oznámenie č. 466/2011 Z. z.).
§ 26
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. augusta 2022.
Ivan Marták v. r.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 286/2022 Z. z.
Zoznam národných cieľových kódov (NDC) geografických číslovacích oblastí verejnej pevnej elektronickej komunikačnej siete

Primárna oblasť (25) Národné číslo platné od
1. 7. 2001
NDC počet číslic
účastníckeho čísla
Bratislava 2 8
Dunajská Streda 31 7
Trenčín 32 7
Trnava 33 7
Senica 34 7
Nové Zámky 35 7
Levice 36 7
Nitra 37 7
Topoľčany 38 7
Žilina 41 7
Považská Bystrica 42 7
Martin 43 7
Liptovský Mikuláš 44 7
Zvolen 45 7
Prievidza 46 7
Lučenec 47 7
Banská Bystrica 48 7
Prešov 51 7
Poprad 52 7
Spišská Nová Ves 53 7
Bardejov 54 7
Košice 55 7
Michalovce 56 7
Humenné 57 7
Rožňava 58 7
Príloha č. 4
k vyhláške č. 286/2022 Z. z.
1)
ITU-T Recommendation E.164: The international public telecommunication numbering plan.
2)
ITU-T Recommendation X.121: International numbering plan for public data networks.
3)
Rozhodnutie Komisie 2007/116/ES z 15. februára 2007 o rezervovaní národného číselného rozsahu začínajúceho sa 116 pre harmonizované čísla pre harmonizované služby sociálneho významu (Ú. v. EÚ L49, 17. 2. 2007) v platnom znení.
4)
IETF RFC 791: Internet Protocol, IETF RFC 8200: Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification.
5)
IETF RFC 3986: Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax.
6)
IETF RFC 5031: A Uniform Resource Name (URN) for Emergency and Other Well-Known Services.
7)
ETSI TS 122 140 (3GPP TS 22.140): Multimedia Messaging Service (MMS); Stage 1.
8)
ITU-T Recommendation Q.700: Introduction to CCITT Signalling System No. 7.
9)
ETSI TS 123 040 (3GPP TS 23.040): Technical realization of the Short Message Service (SMS).
10)
ITU-T Recommendation E.164.1: Criteria and procedures for the reservation, assignment and reclamation of E.164 country codes and associated identification codes (ICs).
11)
ECC Recommendation (11)03: Numbering and addressing for machine-to-machine (M2M) communications.
12)
ITU-T Recommendation E.164 Supplement 1: Alternatives for carrier selection and network identification.
13)
ETSI ETS 300 738: 1997 Human Factors (HF); Minimum Man-Machine Interface (MMI) to public network based supplementary services.
14)
IETF RFC 5031: A Uniform Resource Name (URN) for Emergency and Other Well-Known Services,
IETF RFC 8147: Next-Generation Pan-European eCall.
15)
ITU-T Recommendation X.25: Interface between Data Terminal Equipment (DTE) and Data Circuit-terminating Equipment (DCE) for terminals operating in the packet mode and connected to public data. networks by dedicated circuit, ITU-T Recommendation X.75: Packet-switched signalling system between public networks providing data transmission services.
16)
ITU-T Recommendation Q.708: Assignment procedures for international signalling point codes.
17)
ITU-T Recommendation E.212: The international identification plan for public networks and subscriptions, ETSI TS 123 003 (3GPP TS 23.003): Numbering, addressing and identification.
18)
ISO/IEC 7812-1: Identification cards – Identification of issuers – Part 1: Numbering system, ISO/IEC 7812-2: Identification cards – Identification of issuers – Part 2: Application and registration procedures.
19)
ITU-T Recommendation E.118: The international telecommunication charge card.
20)
ITU-T Recommendation Q.769.1: Signalling system No. 7 – ISDN user part enhancements for the support of number portability, ETSI EN 302 097: Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No. 7 (SS7); ISDN User Part (ISUP); Enhancements for support of Number Portability (NP) [ITU-T Recommendation Q.769.1 (2000), modified].
21)
ITU-T Recommendation Q.1912.5: Interworking between Session Initiation Protocol (SIP) and Bearer Independent Call Control Protocol or ISDN user part.