284/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

284
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. júla 2022,
ktorou sa ustanovujú kľúčové ukazovatele výkonnosti Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, spôsob ich výpočtu, ich cieľové hodnoty a prislúchajúce percento ich významnosti
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 5 zákona č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (ďalej len „inštitút“) sú
a)
množstvo hodnotení,
b)
dodržanie lehoty hodnotenia,
c)
obsah hodnotenia,
d)
zahrnutie odôvodnenia do hodnotenia,
e)
transparentnosť hodnotenia,
f)
zapojenie odborných spoločností,
g)
zapojenie pacientskych organizácií.
§ 2
Kľúčový ukazovateľ výkonnosti inštitútu (ďalej len „kľúčový ukazovateľ“) podľa § 1
a)
písm. a) sa vypočíta ako podiel počtu vypracovaných hodnotení na účely kategorizácie k počtu technológií, ktoré je inštitút povinný hodnotiť podľa § 3 ods. 1 zákona,
b)
písm. b) sa vypočíta ako podiel počtu vypracovaných hodnotení na účely kategorizácie v lehote podľa § 3 ods. 2 zákona k počtu technológií, ktoré je inštitút povinný hodnotiť podľa § 3 ods.1 zákona,
c)
písm. c) sa vypočíta ako podiel počtu vypracovaných hodnotení na účely kategorizácie, ktoré spĺňajú definíciu hodnotenia podľa § 2 písm. b) zákona, k počtu technológií, ktoré je inštitút povinný hodnotiť podľa § 3 ods. 1 zákona,
d)
písm. d) sa vypočíta ako podiel počtu hodnotení na účely kategorizácie, ktoré obsahujú odôvodnenie odborného hodnotenia, k počtu technológií, ktoré je inštitút povinný hodnotiť podľa § 3 ods. 1 zákona,
e)
písm. e) sa vypočíta ako podiel počtu zverejnených hodnotení na účely kategorizácie k počtu technológií, ktoré je inštitút povinný hodnotiť podľa § 3 ods. 1 zákona,
f)
písm. f) sa vypočíta ako podiel počtu hodnotení na účely kategorizácie, v ktorých inštitút poskytne na svojom webovom sídle priestor na odborné stanovisko spoločnosti, ktorá združuje osoby, ktoré majú hodnotenú technológiu využívať, k počtu technológií, ktoré je inštitút povinný hodnotiť podľa § 3 ods. 1 zákona,
g)
písm. g) sa vypočíta ako podiel počtu hodnotení na účely kategorizácie, v ktorých inštitút poskytne priestor pre stanovisko pacientskej organizácii, ktorá združuje osoby, pre ktoré je hodnotená technológia indikovaná, k počtu technológií, ktoré je inštitút povinný hodnotiť podľa § 3 ods. 1 zákona.
§ 3
Cieľové hodnoty pre kľúčové ukazovatele sú 90 % pre každý kľúčový ukazovateľ podľa § 1.
§ 4
Prislúchajúce percentá významnosti pre kľúčové ukazovatele sú
a)
8 % pre kľúčový ukazovateľ podľa § 1 písm. a),
b)
7 % pre kľúčový ukazovateľ podľa § 1 písm. b) až g).
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Vladimír Lengvarský v. r.