283/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

283
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
z 8. augusta 2022
o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o prílohách k žiadosti o vydanie osvedčenia, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 52 ods. 7 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vybrané rádiové zariadenia
(1)
Vybraným rádiovým zariadením je technické zariadenie určené na prenos správ a informácií slovom, obrazom a inými signálmi, ktoré pracuje na princípe vyžarovania elektromagnetických vĺn.
(2)
Vybrané rádiové zariadenie sa skladá
a)
z rádiovej stanice pozostávajúcej z vysielača a prijímača,
b)
z napájacieho zdroja,
c)
z antény a anténneho napájača,
d)
z ostatného príslušenstva najmä klávesnice, mikrofónu, slúchadla a reproduktora.
§ 2
Skúšobná komisia
(1)
Komisia sa skladá z predsedu komisie a ďalších členov komisie. Komisia je najmenej trojčlenná. Každý člen komisie skúša jeden skúšobný predmet (ďalej len „predmet“) podľa § 5 ods. 2. Na zabezpečenie administratívnych činností komisie určí predseda komisie tajomníka komisie, ak túto činnosť sám nezabezpečuje. Tajomník komisie nie je členom komisie.
(2)
Predsedom komisie a členom komisie môže byť len osoba s vysokoškolským vzdelaním, so zodpovedajúcimi teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami zo skúšobných predmetov.
(3)
Predseda komisie riadi činnosť komisie a zodpovedá za jednotný, vecne správny a objektívny postup komisie. Predseda komisie je oprávnený rozhodovať o všetkých veciach súvisiacich so skúškou osobitnej odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“), o určení miesta a termínu konania skúšky vrátane opravnej skúšky a opakovanej skúšky. Predsedu komisie v čase jeho neprítomnosti zastupuje člen komisie poverený predsedom komisie.
§ 3
Osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti
(1)
Osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“) sú
a)
všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby potrebné na obsluhu rádiového zariadenia (ďalej len „zariadenie“) na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici, lietadlovej zemskej stanici, leteckej stanici alebo leteckej zemskej stanici,
b)
obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I potrebné na obsluhu zariadenia na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici, lietadlovej zemskej stanici alebo leteckej stanici pracujúcej na frekvenciách pridelených výhradne leteckej pohyblivej službe alebo leteckej pohyblivej družicovej službe, ak ovládanie vysielača spočíva iba v obsluhe ovládacieho prvku prístupnom na vonkajšom paneli rádiovej stanice, pomocou ktorého rádiotelefonista rádiovú stanicu ovláda, najmä vypínač, tlačidlo, potenciometer, klávesnica (ďalej len „jednoduchý vonkajší ovládací prvok“),
c)
obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II potrebné na obsluhu zariadenia na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici, lietadlovej zemskej stanici alebo leteckej stanici pracujúcej na frekvenciách pridelených výhradne leteckej pohyblivej službe alebo leteckej pohyblivej družicovej službe, ak ovládanie vysielača spočíva iba v obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov, a to len na území Slovenskej republiky,
d)
všeobecné osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby potrebné na obsluhu zariadenia na vykonávanie služby na lodnej stanici, lodnej zemskej stanici a na pobrežnej stanici pracujúcej vo všetkých frekvenčných pásmach globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori,
e)
obmedzené osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby potrebné na obsluhu zariadenia na vykonávanie služby na lodnej stanici a na pobrežnej stanici pracujúcej v pásmach veľmi krátkych vĺn globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori,
f)
všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby potrebné na obsluhu zariadenia na vykonávanie rádiotelefónnej služby na lodnej stanici a pobrežnej stanici,
g)
obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby potrebné na obsluhu zariadenia na vykonávanie rádiotelefónnej služby na lodnej stanici plávajúcej do vzdialenosti 200 námorných míľ od pobrežia alebo zabezpečujúcej pobrežnú plavbu, ak ovládanie vysielača spočíva iba v obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov,
h)
obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty potrebné na obsluhu zariadenia na vykonávanie rádiotelefónnej služby na lodnej stanici plávajúcej vo vnútrozemských vodných cestách alebo pobrežnej stanici, ak ovládanie vysielača spočíva iba v obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov,
i)
osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu potrebné na vykonávanie rádiotelegrafnej služby a rádiotelefónnej služby na stanici pozemnej rádiokomunikačnej služby pracujúcej v pásmach krátkych vĺn,
j)
osvedčenie operátora amatérskych staníc potrebné na obsluhu amatérskej stanice triedy operátora E alebo triedy operátora N,
k)
osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby LRC (Long Range Certificate) potrebné na obsluhu zariadenia na vykonávanie služby na lodnej stanici, ktorá používa frekvencie a postupy globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori na lodiach, ktoré nie sú povinne týmito prostriedkami vybavené,
l)
osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby SRC (Short Range Certificate) potrebné na obsluhu zariadenia na vykonávanie služby na lodnej stanici, ktorá používa frekvenčné pásma veľmi krátkych vĺn a postupy globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori na lodiach, ktoré nie sú povinne týmito prostriedkami vybavené.
(2)
Osvedčenie podľa odseku 1 písm. a) až h), k) a l) obsahuje
a)
číslo osvedčenia,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a titul držiteľa osvedčenia, ak ho má držiteľ osvedčenia zapísaný v preukaze totožnosti,
c)
dátum vydania osvedčenia,
d)
fotografiu držiteľa osvedčenia,
e)
odtlačok pečiatky úradu a podpis predsedu komisie.
(3)
Osvedčenie podľa odseku 1 písm. i) obsahuje
a)
číslo osvedčenia,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a titul držiteľa osvedčenia, ak ho má držiteľ osvedčenia zapísaný v preukaze totožnosti,
c)
dátum vydania osvedčenia,
d)
odtlačok pečiatky úradu a podpis predsedu komisie.
(4)
Osvedčenie podľa odseku 1 písm. j) obsahuje
a)
číslo osvedčenia,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a titul držiteľa osvedčenia, ak ho má držiteľ osvedčenia zapísaný v preukaze totožnosti,
c)
dátum vydania osvedčenia,
d)
triedu operátora amatérskych staníc,
e)
odtlačok pečiatky úradu a podpis predsedu komisie.
§ 4
Podmienky na vykonanie skúšky
(1)
Žiadateľ o vydanie osvedčenia (ďalej len „žiadateľ“) žiada o vykonanie skúšky písomne, a to doručením úplnej a podpísanej žiadosti úradu podľa § 52 ods. 3 zákona (ďalej len „žiadosť“). Formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle úradu. Prílohou k žiadosti je potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.
(2)
Ak ide o žiadosť o vykonanie opravnej skúšky podľa § 7 ods. 3 alebo o vykonanie opakovanej skúšky podľa § 7 ods. 4, jej prílohou je potvrdenie o zaplatení správneho poplatku za vykonanie opravnej skúšky.
(3)
Ak držiteľ osvedčenia podľa § 3 ods. 1 žiada o vydanie ďalšieho typu osvedčenia podľa § 3 ods. 1, absolvuje vyrovnávaciu skúšku na základe žiadosti. Jej prílohou je potvrdenie o zaplatení správneho poplatku za vykonanie vyrovnávacej skúšky a vydanie osvedčenia, pričom žiadateľ v žiadosti uvedie aj číslo osvedčenia, ktorého je držiteľom.
(4)
Ak je žiadosť neúplná, úrad vyzve žiadateľa na doplnenie alebo opravu žiadosti podľa odsekov 1 až 4 v lehote najmenej piatich pracovných dní. Požadovaný druh osvedčenia podľa § 3 ods. 1 uvedený v doručenej žiadosti je záväzný a po zaevidovaní žiadosti nie je možné ho meniť.
(5)
Skúška sa koná do šiestich mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti.
(6)
O termíne a mieste vykonania skúšky sa žiadateľ upovedomí najneskôr dva týždne vopred.
§ 5
Obsah a rozsah skúšky
(1)
Skúška sa skladá z teoretickej časti a ak ide o skúšku na vydanie osvedčenia podľa § 3 ods. 1 písm. i), aj z praktickej časti podľa odseku 5.
(2)
Každá skúška sa skladá z týchto predmetov:
a)
rádiokomunikačné predpisy,
b)
rádiokomunikačná prevádzka,
c)
elektrotechnika a rádiotechnika.
(3)
Súčasťou skúšky z predmetu rádiokomunikačná prevádzka na získanie osvedčenia podľa § 3 ods. 1 písm. a) alebo b) je aj skúška z komunikácie s použitím štandardných komunikačných výrazov pre leteckú pohyblivú službu v anglickom jazyku podľa Rádiokomunikačného poriadku.
(4)
Súčasťou skúšky z predmetu rádiokomunikačná prevádzka na získanie osvedčenia podľa § 3 ods.1 písm. d), e), f), k) alebo l) je aj skúška z komunikácie s použitím štandardných komunikačných výrazov pre plavebnú pohyblivú službu v anglickom jazyku podľa Rádiokomunikačného poriadku.
(5)
Súčasťou skúšky z predmetu rádiokomunikačná prevádzka na získanie osvedčenia podľa § 3 ods.1 písm. i) je aj praktická časť skúšky z telegrafie, ktorá pozostáva z vysielania a prijímania znakov Morseovej abecedy.
(6)
Praktickú časť skúšky z telegrafie môže vykonať na vlastnú žiadosť žiadateľ o vydanie osvedčenia podľa § 3 ods. 1 písm. i), ak chce vysielať v zahraničí, kde je vykonanie tohto druhu skúšky povinné. Záujem o vykonanie praktickej časti skúšky z telegrafie žiadateľ uvedie v žiadosti.
(7)
Teoretická časť skúšky je ústna s písomnou prípravou a vykonáva sa v jeden deň. V prípade skúšky z telegrafie sa v ten istý deň vykoná aj praktická časť skúšky.
(8)
Rozsah požadovaných vedomostí a praxe je uvedený v prílohe.
§ 6
Priebeh skúšky
(1)
Predseda komisie alebo ním poverený člen komisie pred začatím skúšky informuje žiadateľa o organizácii a priebehu skúšky, o jeho právach a povinnostiach a o spôsobe hodnotenia odpovedí a poučí žiadateľa o povinnosti zachovávať telekomunikačné tajomstvo.
(2)
Predseda komisie alebo ním poverený člen komisie overuje totožnosť žiadateľa podľa občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, čím kontroluje aj správnosť údajov uvedených v žiadosti.
(3)
Každý člen komisie zadá žiadateľovi päť otázok z príslušného predmetu.
(4)
Príprava žiadateľa na každý predmet trvá najviac 30 minút.
(5)
Každý člen komisie môže žiadateľovi položiť doplňujúce otázky, ak odpovede na otázky podľa odseku 3 sú neúplné alebo nepresné.
(6)
Žiadateľ pri skúške môže použiť ako pomôcky iba písacie potreby. Ak žiadateľ použije pri skúške iné pomôcky ako podľa prvej vety alebo akýmkoľvek spôsobom narúša priebeh skúšky, je z ďalšieho priebehu skúšky bezodkladne vylúčený, čo predseda komisie alebo ním poverený člen komisie zaznamená v zápisnici. Ak sa žiadateľ dopustí konania podľa druhej vety, je hodnotený s výsledkom neprospel a postupuje sa podľa § 7 ods. 3 alebo ods. 4.
(7)
Žiadateľa skúša a hodnotí z každého predmetu člen komisie skúšajúci príslušný predmet.
(8)
Vykonanie skúšky a jej výsledok potvrdí komisia v zápisnici, ktorú podpíše predseda komisie a ostatní členovia komisie.
§ 7
Hodnotenie skúšky
(1)
Žiadateľ na skúške prospel, ak preukázal ustanovený rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností zo všetkých predmetov podľa prílohy a pri praktickej časti skúšky z telegrafie, ak ju povinne vykonával, nemal viac ako 3 % chýb vo vysielaní a príjme znakov Morseovej abecedy. Ak žiadateľ prospel pri praktickej časti skúšky z telegrafie, uvedie sa táto skutočnosť v osvedčení. Ak pri praktickej časti skúšky z telegrafie neprospel, nemá to vplyv na vydanie osvedčenia.
(2)
Žiadateľ na skúške neprospel, ak žiadateľ nepreukázal ustanovený rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností podľa prílohy v potrebnom rozsahu najmenej z jedného predmetu. Ak žiadateľ neprospel pri praktickej časti skúšky z telegrafie, ktorú vykonával nepovinne, nemá to vplyv na vydanie osvedčenia.
(3)
Ak žiadateľ na skúške neprospel iba z jedného predmetu podľa § 5 ods. 2, môže vykonať opravnú skúšku z príslušného predmetu v termíne určenom predsedom komisie. Opravnú skúšku možno vykonať najviac jedenkrát.
(4)
Ak žiadateľ požiada o opakovanú skúšku a na riadnej skúške neprospel z viac ako jedného predmetu podľa § 5 ods. 2, na vydanie osvedčenia sa vyžaduje opakovanie skúšky v celom rozsahu. Opakovanú skúšku možno vykonať najviac jedenkrát v termíne určenom predsedom komisie. Vykonanie opravnej skúšky po neúspešne vykonanej opakovanej skúške nie je možné.
(5)
Ak je žiadateľ hodnotený na opravnej skúške podľa odseku 3 s výsledkom neprospel alebo na opakovanej skúške podľa odseku 4 hodnotený s výsledkom neprospel, najmenej z jedného predmetu je potrebné vykonať opätovne riadnu skúšku.
(6)
Ak sa žiadateľ neospravedlní z neúčasti na skúške, hodnotí sa ako keby sa na skúške zúčastnil s výsledkom neprospel a postupuje sa podľa odseku 4. Žiadateľ sa môže zo skúšky ospravedlniť najviac dvakrát.
(7)
Opravnú skúšku podľa odseku 3 alebo opakovanú skúšku podľa odseku 4 môže žiadateľ absolvovať najskôr po jednom týždni, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa, keď neprospel na riadnom termíne skúšky, v termíne určenom predsedom komisie.
(8)
Po celkovom zhodnotení skúšky komisiou, predseda komisie alebo ním poverený člen komisie oznámi žiadateľovi výsledok skúšky, a ak žiadateľ prospel, vydá mu osvedčenie. Osvedčenie nadobúda platnosť až po jeho podpísaní žiadateľom.
(9)
Na účel vydania osvedčenia doručí úradu žiadateľ, ktorý na skúške prospel, neretušovanú, farebne ostrú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm na hladkom, lesklom fotografickom papieri, zobrazujúcu súčasnú podobu tváre žiadateľa, v čelnom pohľade na svetlom, jednotnom pozadí, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy.
§ 8
Zápisnica o skúške
Zápisnica o skúške obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a titul žiadateľa, ak ho má držiteľ osvedčenia uvedený v občianskom preukaze alebo inom doklade totožnosti,
b)
dátum a miesto konania skúšky,
c)
čísla a znenie zadaných otázok z jednotlivých predmetov,
d)
hodnotenie odpovedí z jednotlivých predmetov,
e)
celkové hodnotenie skúšky,
f)
číslo príslušného osvedčenia, ak sa vydáva,
g)
záznam o výsledku skúšky,
h)
podpisy predsedu komisie a ďalších členov komisie.
§ 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. O-27/2011 o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti (oznámenie č. 510/2011 Z. z.).
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2022.
Ivan Marták v. r.
Príloha
k vyhláške č. 283/2022 Z. z.
Rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností na získanie jednotlivých druhov osvedčení


A.
Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby

1.
Znalosť zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa leteckej pohyblivej služby.
2.
Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
3.
Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.
4.
Podrobná znalosť praktického ovládania a nastavovania rádiotelefónnych prístrojov.
5.
Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
6.
Schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu s použitím štandardných leteckých komunikačných výrazov v anglickom jazyku.

B.
Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I

1.
Znalosť zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa leteckej pohyblivej služby.
2.
Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
3.
Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.
4.
Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
5.
Schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu s použitím štandardných leteckých komunikačných výrazov v anglickom jazyku.

C.
Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II

1.
Znalosť zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa leteckej pohyblivej služby.
2.
Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
3.
Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.
4.
Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
5.
Schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu s použitím štandardných leteckých komunikačných výrazov v štátnom jazyku.

D.
Všeobecné osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby

1.
Znalosť zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa plavebnej pohyblivej služby.
2.
Znalosť princípov rádiotelefónie, schopnosť správne poslať a prijať správu rádiotelefónom a rádioďalekopisom.
3.
Podrobná znalosť rádiokomunikačných predpisov, znalosti predpisov týkajúcich sa poplatkov za rádiovú komunikáciu a znalosť tých častí ustanovení Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori, ktoré sa týkajú rádiovej komunikácie.
4.
Podrobná praktická znalosť prevádzky všetkých subsystémov a zariadení globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori (GMDSS).
5.
Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
6.
Znalosť anglického jazyka slovom aj písmom, s použitím štandardných námorných komunikačných výrazov v anglickom jazyku.

E.
Obmedzené osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby

1.
Znalosť zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa plavebnej pohyblivej služby.
2.
Znalosť princípov rádiotelefónie, schopnosť správne poslať a prijať správu rádiotelefónom a rádioďalekopisom.
3.
Znalosť predpisov týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä znalosť tej časti predpisov, ktorá sa týka bezpečnosti ľudského života na mori.
4.
Praktická znalosť prevádzky všetkých subsystémov a zariadení globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori (GMDSS), vyžadovanej pri plavbe lode v dosahu pobrežných staníc pracujúcich v pásmach veľmi krátkych vĺn (VHF).
5.
Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
6.
Znalosť anglického jazyka slovom aj písmom, s použitím štandardných námorných komunikačných výrazov v anglickom jazyku.

F.
Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby

1.
Znalosť zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa plavebnej pohyblivej služby.
2.
Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
3.
Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.
4.
Podrobná znalosť praktického ovládania a nastavovania rádiotelefónnych prístrojov.
5.
Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
6.
Schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu s použitím štandardných námorných komunikačných výrazov v anglickom jazyku.

G.
Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby

1.
Znalosť zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa plavebnej pohyblivej služby.
2.
Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
3.
Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefónnej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.
4.
Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
5.
Schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu s použitím štandardných námorných komunikačných výrazov v štátnom jazyku.

H.
Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty

1.
Znalosť zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa plavebnej pohyblivej služby.
2.
Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
3.
Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefónnej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života, znalosť Regionálnej dohody o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách.
4.
Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
5.
Schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu s použitím štandardných námorných komunikačných výrazov v štátnom jazyku.

I.
Osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu

1.
Znalosť zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2.
Znalosť princípov rádiotelegrafie a rádiotelefónie.
3.
Prevádzková obsluha vysielacej a prijímacej stanice.
4.
Základné teoretické a praktické znalosti elektrotechniky a rádiotechniky.
5.
Schopnosť vysielať a prijímať telegrafnú abecedu (tempo aspoň 90 znakov za minútu pri päťminútovom vysielaní a päťminútovom príjme).

J.
Osvedčenie operátora amatérskych staníc

Trieda N
1.
Znalosť zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2.
Národné a medzinárodné právne predpisy o technických a prevádzkových podmienkach pre amatérske stanice.
3.
Základy elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie, prijímače a vysielače, podmienky šírenia elektromagnetických vĺn, bezpečnostné predpisy pri práci s elektrotechnickými zariadeniami a s elektrickým napätím.
4.
Základné národné a medzinárodné pravidlá amatérskej prevádzky.
5.
Telegrafná abeceda (tempo 25, 60 alebo 80 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme).
Trieda E
1.
Najmenej jeden rok praxe ako operátor triedy N a nadviazanie najmenej 500 rádioamatérskych spojení okrem spojení cez prevádzače.
2.
Podrobné znalosti národných a medzinárodných právnych predpisov o prevádzkovaní amatérskych staníc a všeobecné povoľovacie podmienky.
3.
Podrobné znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie, prijímače a vysielače, podmienky šírenia elektromagnetických vĺn, bezpečnostné predpisy pri práci s elektrotechnickými zariadeniami a s elektrickým napätím.
4.
Podrobné znalosti národných a medzinárodných pravidiel amatérskej prevádzky a amatérskej satelitnej prevádzky.
5.
Telegrafná abeceda (tempo 25, 60 alebo 80 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme).

K.
Osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby LRC (Long Range Certificate)

1.
Znalosť zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa plavebnej pohyblivej služby.
2.
Praktické a teoretické vedomosti rádiotelefonickej prevádzky.
3.
Podrobná praktická znalosť a schopnosť ovládania rádiových zariadení, účel a použitie digitálneho selektívneho volania.
4.
Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
5.
Podrobná praktická znalosť prevádzky všetkých subsystémov a zariadení globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori (GMDSS) pri plavbe lode, ktorá nie je nimi povinne vybavená.
6.
Znalosť anglického jazyka slovom a písmom.

L.
Osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby SRC (Short Range Certificate)

1.
Znalosť zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa plavebnej pohyblivej služby.
2.
Praktické a teoretické vedomosti rádiotelefonickej prevádzky.
3.
Praktická znalosť a schopnosť ovládania rádiových zariadení, účel a použitie digitálneho selektívneho volania.
4.
Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
5.
Praktická znalosť prevádzky všetkých subsystémov a zariadení globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori (GMDSS) pri plavbe lode, ktorá nie je nimi povinne vybavená.
6.
Znalosť anglického jazyka slovom a písmom.