275/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

275
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 26. júla 2022
o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 9 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Príslušník Policajného zboru zaradený v službe kriminálnej polície, službe finančnej polície, službe poriadkovej polície, službe dopravnej polície, službe železničnej polície, službe hraničnej a cudzineckej polície alebo v inšpekčnej službe je oprávnený
a)
požiadať o poskytnutie súčinnosti osoby podľa § 3 ods. 1 Trestného poriadku,
b)
pribrať do konania tlmočníka podľa § 28 ods. 1 Trestného poriadku,
c)
pribrať do konania prekladateľa podľa § 28 ods. 4 Trestného poriadku,
d)
zaistiť vec na účely dokazovania podľa § 89a ods. 1 Trestného poriadku,
e)
prevziať zaistenú vec podľa § 92 Trestného poriadku,
f)
vrátiť vec podľa § 97 ods. 1 alebo ods. 2 Trestného poriadku,
g)
predať vec alebo odovzdať vec na predaj podľa § 97 ods. 3 Trestného poriadku,
h)
i)
zničiť vec podľa § 98 ods. 3 Trestného poriadku,
j)
predvolať svedka podľa § 127 Trestného poriadku alebo požiadať o jeho predvedenie podľa 128 Trestného poriadku,
k)
vyžiadať odborné vyjadrenie alebo písomné potvrdenie podľa § 141 ods. 1 Trestného poriadku,
l)
vykonať obhliadku podľa § 154 ods. 1 Trestného poriadku,
m)
vykonať prehliadku tela podľa § 155 ods. 1 Trestného poriadku,
n)
vykonať odber biologického materiálu, ktorý nie je spojený so zásahom do telesnej integrity osoby podľa § 155 ods. 2 Trestného poriadku,
o)
vykonať úkony na zistenie totožnosti osoby podľa § 155 ods. 5 Trestného poriadku,
p)
vydať uznesenie o oprave uznesenia podľa § 174 ods. 1 v spojení s § 180 Trestného poriadku,
q)
prijať trestné oznámenie podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku,
r)
vykonať výsluch osoby podľa § 196 ods. 2 Trestného poriadku,
s)
vydať uznesenie o začatí trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 alebo ods. 2 Trestného poriadku, ak vykonal úkon podľa písmena d) alebo písmena l),
t)
vyhľadať a zabezpečiť dôkazy, aby mohli byť vykonané v ďalšom konaní podľa § 203 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku.
§ 2
Príslušník Policajného zboru zaradený v službe kriminálnej polície alebo v službe finančnej polície na útvare Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky alebo v inšpekčnej službe je okrem rozhodnutí, opatrení a úkonov uvedených v § 1 oprávnený aj
a)
požiadať o údaje podľa § 3 ods. 5 Trestného poriadku,
b)
zabezpečovať podklady pre zaistenie nároku poškodeného podľa § 50 Trestného poriadku,
c)
zabezpečovať podklady pre vydanie príkazu na zaistenie vecí dôležitých pre trestné konanie podľa § 89 až 106 Trestného poriadku,
d)
zabezpečovať podklady pre potreby vydania rozhodnutia o predĺžení lehoty zaistenia majetku alebo veci podľa § 95 až 96g a 98a Trestného poriadku,
e)
zisťovať a vykonávať úkony podľa § 119 ods. 2 Trestného poriadku,
f)
vykonať výsluch svedka podľa § 131 až 139 Trestného poriadku,
g)
vykonať výsluch znalca podľa § 145 ods. 2 alebo § 147 ods. 3 Trestného poriadku,
h)
iniciovať zaistenie majetku, časti majetku alebo veci podľa § 425 ods. 1, § 428 ods. 2, § 461 ods. 2 alebo § 461a ods. 2 Trestného poriadku.
§ 3
Úkony začaté do 14. augusta 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných do 14. augusta 2022.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 192/2017 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2022.
Roman Mikulec v. r.