272/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

272
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 22. júla 2022,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení vyhlášky č. 454/2019 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 47 ods. 2 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení vyhlášky č. 454/2019 Z. z., sa dopĺňa takto:
V § 1 písm. a) sa za slová „krajskom súde“ vkladá čiarka a slová „správnom súde“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2022.
Mária Kolíková v. r.