271/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

271
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 22. júla 2022,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. c) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom v znení vyhlášky č. 93/2009 Z. z. a vyhlášky č. 40/2021 Z. z., sa mení takto:
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Úprava sudcovského talára podľa odseku 1 je jednotná pre všetkých sudcov a prísediacich sudcov z radov občanov súdov všeobecného súdnictva a súdov správneho súdnictva.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2022.
Mária Kolíková v. r.