269/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.07.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

269
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. júla 2022
o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum relokovaným štátnym príslušníkom tretej krajiny a ich rodinným príslušníkom
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Je v záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov (ďalej len „národné vízum“) štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí
a)
na základe presunu z podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby zriadenej mimo územia Slovenskej republiky budú zamestnaní u zamestnávateľa, ktorý je podnikom rovnakej zahraničnej osoby alebo organizačnou zložkou podniku rovnakej zahraničnej osoby zriadenou na území Slovenskej republiky a ktorí budú vykonávať funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment (ďalej len „relokovaný zamestnanec“),
b)
sú rodinnými príslušníkmi relokovaného zamestnanca.
(2)
Rodinný príslušník relokovaného zamestnanca na účely tohto nariadenia vlády je jeho
a)
manžel,
b)
priamy potomok, ktorý je mladší ako 21 rokov alebo ktorý je nezaopatrenou osobou, a takýto potomok jeho manžela.
(3)
Národné vízum relokovanému zamestnancovi možno udeliť, ak bude zamestnaný v pracovnom pomere a dohodnutá mzda dosiahne najmenej dvojnásobok priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom relokovaný zamestnanec žiada o udelenie národného víza.
(4)
Udeliť národné vízum je možné štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa odseku 1, ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený platný pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov.
(5)
Národné vízum sa udeľuje
a)
na čas trvania zamestnania najviac na jeden rok, ak ide o relokovaného zamestnanca,
b)
na čas trvania národného víza relokovaného zamestnanca, ktorý je jeho rodinným príslušníkom, ak ide o rodinného príslušníka relokovaného zamestnanca.
(6)
Národné vízum je možné udeliť opakovane. Na opakované udelenie národného víza sa rovnako vzťahuje § 2.
(7)
Relokovaný zamestnanec počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum.
(8)
Rodinný príslušník relokovaného zamestnanca môže počas trvania platnosti udeleného národného víza študovať alebo byť zamestnaný.
§ 2
(1)
Národné vízum možno udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je uvedený v zozname relokovaných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov (ďalej len „zoznam“).
(2)
Zoznam predkladá Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po predchádzajúcom súhlase Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(3)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky k zoznamu, ktorý predloží Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, priloží pracovnú zmluvu alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania relokovaného zamestnanca.
(4)
Zoznam obsahuje, ak ide o
a)
relokovaného zamestnanca,
1.
jeho meno a priezvisko,
2.
dátum jeho narodenia,
3.
druh a číslo jeho platného cestovného dokladu,
4.
kód zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, na ktoré bude národné vízum využité, a názov a identifikačné číslo zamestnávateľa, u ktorého bude relokovaný zamestnanec vykonávať zamestnanie,
5.
výška dohodnutej mzdy,
b)
rodinného príslušníka relokovaného zamestnanca,
1.
jeho meno a priezvisko,
2.
meno a priezvisko relokovaného zamestnanca, ktorého je rodinným príslušníkom,
3.
dátum jeho narodenia,
4.
druh a číslo jeho platného cestovného dokladu.
(5)
Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu na účely § 17 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov je
a)
pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania, ak ide o relokovaného zamestnanca,
b)
matričný doklad preukazujúci príbuzenský vzťah s relokovaným zamestnancom, ak ide o rodinného príslušníka relokovaného zamestnanca.
§ 3
Porušenie zákazu podľa § 1 ods. 7 sa na účely § 17 ods. 8 písm. c) zákona o pobyte cudzincov považuje za neplnenie účelu, na ktorý bolo národné vízum udelené.
§ 4
Národné vízum obsahuje kód zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, na ktoré bude národné vízum využité, a názov a identifikačné číslo zamestnávateľa, u ktorého bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie, ak ide o národné vízum udelené podľa § 1 ods. 5 písm. a).
§ 5
Zamestnávateľ môže relokovaného zamestnanca alebo rodinného príslušníka relokovaného zamestnanca zamestnávať podľa § 23a ods. 1 písm. ag) tretieho bodu zákona o službách zamestnanosti.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.