265/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

265
ZÁKON
z 22. júna 2022
o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o publikáciách)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a pôsobnosť
(1)
Tento zákon upravuje
a)
evidovanie periodickej publikácie,
b)
povinnosti vydavateľa periodickej publikácie, prevádzkovateľa spravodajského webového portálu a tlačovej agentúry pri šírení informácií,
c)
povinnosti vydavateľa neperiodickej publikácie pri šírení publikácií,
d)
inzerciu v publikáciách,
e)
povinnosti vydavateľa publikácie pri vytváraní a uchovávaní konzervačného fondu a digitálneho depozitného fondu,
f)
register v oblasti médií a audiovízie (ďalej len „register“),
g)
výkon dohľadu nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom,
h)
samoregulačné mechanizmy.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na periodickú publikáciu,
a)
ktorá je určená najmä na úradné, služobné alebo prevádzkové účely či inú vnútornú potrebu osoby,
b)
ktorá je určená najmä na vlastnú propagáciu osoby alebo na propagáciu tovarov a služieb,
c)
ktorej hlavným obsahovým zameraním je inzercia alebo reklama,
d)
ktorej hlavným obsahovým zameraním je poskytovanie služieb informačnej spoločnosti1) vo forme ponuky tovarov a služieb,
e)
ktorej hlavným obsahovým zameraním je informovanie o činnosti politických strán, politických hnutí alebo verejných funkcionárov.2)
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie a platformu na zdieľanie videí,
b)
webové sídlo alebo aplikáciu, prostredníctvom ktorej povinná osoba sprístupňuje informácie podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Tento zákon sa nevzťahuje na vydavateľa publikácie, ktorý nemá sídlo alebo sídlo organizačnej zložky, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, ak
a)
miesto vydania nie je v Slovenskej republike,
b)
nie je súčasťou mediálnej skupiny,4) z ktorej aspoň jedna spoločnosť má sídlo na území Slovenskej republiky, alebo
c)
publikáciu nesprístupňuje z územia Slovenskej republiky.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Publikácia je slovom, písmom alebo obrazom vyjadrený obsah alebo súbor obsahov, verejne rozširovaný na území Slovenskej republiky alebo určený na sprístupňovanie verejnosti na území Slovenskej republiky s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť; publikáciou nie je
a)
audiovizuálne dielo, audiovizuálny záznam umeleckého výkonu a audiovizuálny záznam programu,
b)
zvukový záznam umeleckého výkonu hudobného diela a zvukový záznam programu.
(2)
Verejné rozširovanie publikácie je prevod vlastníckeho práva k výtlačku publikácie; verejné rozširovanie publikácie sa začína dňom, keď vydavateľ alebo ním určená osoba po prvýkrát previedla vlastnícke právo k výtlačku publikácie. Za verejné rozširovanie publikácie sa na účely tohto zákona považuje aj šírenie digitálnej kópie elektronickej periodickej publikácie alebo digitálnej kópie neperiodickej publikácie v elektronickej podobe; verejné rozširovanie publikácie sa v takom prípade začína dňom, keď vydavateľ alebo ním určená osoba po prvýkrát odoslala digitálnu kópiu koncovému užívateľovi.
(3)
Sprístupňovanie publikácie verejnosti je šírenie elektronickej periodickej publikácie, neperiodickej publikácie v elektronickej podobe alebo obsahu spravodajského webového portálu takým spôsobom, aby k nim mal jednotlivec prístup z miesta a v čase, ktorý si sám zvolí; sprístupňovanie publikácie verejnosti sa začína dňom, keď vydavateľ alebo ním určená osoba po prvýkrát umožní prístup k elektronickej periodickej publikácii, neperiodickej publikácii v elektronickej podobe alebo k obsahu spravodajského webového portálu na území Slovenskej republiky.
(4)
Periodická publikácia je publikácia verejne rozširovaná alebo sprístupňovaná verejnosti najmenej dvakrát ročne pod rovnakým názvom a označená medzinárodným štandardným číslom seriálu (ISSN), ak bolo pridelené, ktorou je
a)
periodická tlač,
b)
elektronická periodická publikácia; elektronická periodická publikácia prístupná vo viacerých formátoch súboru sa považuje za jednu elektronickú periodickú publikáciu,
c)
spravodajský webový portál.
(5)
Spravodajský webový portál je periodická publikácia, ktorá sprostredkúva širokej verejnosti pravidelne aktualizované komunikáty novinárskej povahy prostredníctvom aplikácie alebo webového sídla pod spoločným názvom webovej domény druhej úrovne alebo nižšej úrovne, ak nie je jej prílohou alebo osobitným obsahom; za pravidelné aktualizovanie sa považuje aktualizovanie, ktoré sa realizuje najmenej jedenkrát za týždeň.
(6)
Vedecká periodická publikácia je publikácia, ktorá prezentuje najnovšie, predtým nepublikované poznatky, vedomosti a výsledky vedeckej činnosti autora alebo autorského kolektívu a je prioritne určená pre danú vedeckú komunitu; vedecká periodická publikácia môže obsahovať aj odborné či prehľadové príspevky, ktoré v publikácii predstavujú odlišnú formu pridanej hodnoty príspevkov.
(7)
Odborná periodická publikácia je publikácia, ktorá prezentuje s vysokou mierou odborného spracovania známe odborné informácie a overené odborné a vedecké poznatky, vedecké informácie a výsledky vedeckého výskumu širšej verejnosti; odborná vedecká publikácia obsahuje príspevky, ktoré nemajú vedecko-objaviteľský charakter, ale podávajú známe informácie, kumulujú, syntetizujú, vysvetľujú alebo zovšeobecňujú známe poznatky z viacerých zdrojov.
(8)
Neperiodická publikácia je publikácia verejne rozširovaná alebo sprístupňovaná verejnosti spravidla jednorazovo, a to aj po častiach, označená medzinárodným štandardným číslom knihy (ISBN) alebo medzinárodným štandardným číslom hudobniny (ISMN). Neperiodická publikácia je aj publikácia, ktorá nie je označená medzinárodným štandardným číslom knihy (ISBN) alebo medzinárodným štandardným číslom hudobniny (ISMN) a zároveň nie je propagáciou tovarov a služieb verejne rozširovanou alebo sprístupňovanou verejnosti bezodplatne a je
a)
vedeckou neperiodickou publikáciou alebo odbornou neperiodickou publikáciou, ak je označená digitálnym identifikátorom objektu (DOI),
b)
kartografickým dielom, ktoré nie je trojrozmerným kartografickým dielom, základným štátnym mapovým dielom ani tematickým štátnym mapovým dielom podľa osobitného predpisu,5)
c)
kalendárom,
d)
ročenkou alebo katalógom,
e)
patentovým dokumentom,
f)
normatívnym dokumentom,
g)
omaľovánkou,
h)
plagátom,
i)
pohľadnicou,
j)
programom kultúrneho podujatia, programom spoločensko-politického podujatia alebo programom športového podujatia alebo
k)
prospektom.
(9)
Vedecká neperiodická publikácia je monotematické vedecké dielo autora alebo autorského kolektívu podávajúce vedecko-náučným štýlom komplexný, ucelený a systematický rozbor jednej témy, vedeckého problému alebo časti vedeckého odboru; za vedeckú neperiodickú publikáciu sa považuje aj komentár k právnemu predpisu, ak spĺňa obsahové a formálne náležitosti vedeckej neperiodickej publikácie, ako aj výstup publikačnej činnosti, ktorý sa eviduje ako vedecký výstup.6)
(10)
Odborná neperiodická publikácia je monotematické odborné dielo zamerané na určitú časť problematiky, ktorej spracovanie nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale vysokou mierou odborného spracovania prezentuje známe odborné informácie a overené odborné a vedecké poznatky, vedecké informácie a výsledky vedeckého výskumu a je určené pre odbornú a širšiu verejnosť; odbornou neperiodickou publikáciou je najmä encyklopédia, slovník, prehľadová práca, antológia, komentovaný výklad, príručka alebo manuál. Odbornou neperiodickou publikáciou je aj výstup publikačnej činnosti, ktorý sa eviduje ako odborný výstup7) alebo pedagogický výstup.8)
(11)
Vydanie je súbor rovnakých alebo iba regionálnymi časťami alebo jazykom sa odlišujúcich výtlačkov periodickej tlače, iných kópií elektronickej periodickej publikácie alebo aktualizovaných verzií spravodajského webového portálu; vydanie je aj súbor rovnakých výtlačkov alebo iných kópií neperiodickej publikácie.
(12)
Deponát publikácie je trvalé hmotné, digitálne alebo iné zachytenie publikácie z originálu publikácie alebo z jej kópie, ktoré je odovzdávané na trvalé uchovanie na účel budovania konzervačného fondu9) alebo na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona.
(13)
Vydavateľ publikácie je osoba, na podnet alebo pod vedením ktorej je publikácia vydaná alebo sprístupňovaná verejnosti a ktorá usmerňuje a zabezpečuje verejné rozširovanie publikácie alebo sprístupňovanie publikácie verejnosti na svoje náklady a zodpovednosť.
(14)
Vydavateľ periodickej publikácie je osoba, ktorá redakčne zodpovedá za obsah periodickej tlače alebo elektronickej periodickej publikácie.
(15)
Prevádzkovateľ spravodajského webového portálu je osoba, ktorá redakčne zodpovedá za obsah spravodajského webového portálu a na vlastné náklady umožňuje verejnosti prístup k obsahu spravodajského webového portálu.
(16)
Tlačová agentúra je osoba, ktorá vyhľadáva a spracúva informácie s cieľom sprostredkovať ich odplatne v agentúrnom servise verejnosti.
(17)
Agentúrny servis je súbor komunikátov šírený tlačovou agentúrou, za ktorý tlačová agentúra redakčne zodpovedá.
DRUHÁ ČASŤ
EVIDENCIA
§ 3
Evidovanie periodickej publikácie
(1)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) eviduje periodickú publikáciu zápisom do zoznamu periodických publikácií (ďalej len „zoznam“), zmenou zápisu v zozname a výmazom zápisu zo zoznamu.
(2)
Zoznam je verejne prístupná evidencia periodických publikácií vydávaných na území Slovenskej republiky alebo sprístupňovaných verejnosti na území Slovenskej republiky, ktorá tvorí súčasť registra.
(3)
Každý má právo nahliadnuť do zoznamu a zhotovovať si z neho výpisy alebo odpisy. Zoznam obsahuje evidenčné číslo periodickej publikácie pridelené ministerstvom kultúry, údaje o evidovanej periodickej publikácii v rozsahu podľa odsekov 6 až 9, dátum zápisu do zoznamu, dátum zmeny zápisu v zozname a dátum výmazu zo zoznamu.
(4)
O zápis periodickej publikácie do zoznamu požiada písomne osoba, ktorá mieni vydávať alebo sprístupňovať periodickú publikáciu verejnosti, vydavateľ periodickej publikácie alebo prevádzkovateľ spravodajského webového portálu (ďalej len „žiadateľ o zápis“) najneskôr v deň začiatku vydávania alebo sprístupňovania periodickej publikácie verejnosti.
(5)
Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na Zbierku zákonov Slovenskej republiky, Obchodný vestník a iné úradné vestníky ani na slovenskú technickú normu.10)
(6)
Žiadosť o zápis periodickej publikácie podľa § 2 ods. 4 písm. a) alebo písm. b) do zoznamu obsahuje tieto údaje o periodickej publikácii:
a)
názov,
b)
názov regionálnej alebo jazykovej mutácie a ak ide o regionálne vydanie aj jeho označenie,
c)
dátum začiatku vydávania alebo sprístupňovania verejnosti,
d)
územný rozsah vydávania alebo sprístupňovania verejnosti,
e)
jazyk periodickej publikácie,
f)
periodicitu,
g)
obsahové zameranie; ak ide o vedeckú periodickú publikáciu alebo odbornú periodickú publikáciu, žiadateľ o zápis je povinný v žiadosti okrem obsahového zamerania uviesť aj túto skutočnosť, to platí rovnako, ak je periodická publikácia komunitným periodikom,
h)
názov prílohy, jej periodicitu a jej obsahové zameranie, ak má periodická publikácia pravidelnú prílohu.
(7)
Žiadosť o zápis periodickej publikácie podľa § 2 ods. 4 písm. a) alebo písm. b) do zoznamu obsahuje aj údaje o vydavateľovi periodickej publikácie, a to
a)
identifikačné údaje v rozsahu
1.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je vydavateľ periodickej publikácie právnickou osobou,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je vydavateľ periodickej publikácie fyzickou osobou – podnikateľom,
3.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ak je vydavateľ periodickej publikácie fyzickou osobou,
b)
oznámenie o podieloch vydavateľa periodickej publikácie na hlasovacích právach alebo základnom imaní poskytovateľa obsahovej služby, ktorý je držiteľom oprávnenia podľa všeobecného predpisu o mediálnych službách,11)
c)
oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa periodickej publikácie, ak je právnickou osobou; v oznámení sa uvádza meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno a miesto podnikania, alebo názov a sídlo spoločníka alebo akcionára vydavateľa periodickej publikácie, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 25 %, alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 25 %.
(8)
Žiadosť o zápis periodickej publikácie podľa § 2 ods. 4 písm. c) do zoznamu obsahuje tieto údaje o spravodajskom webovom portáli:
a)
názov,
b)
dátum začiatku prevádzkovania spravodajského webového portálu,
c)
jazyk spravodajského webového portálu; ak je spravodajský webový portál prevádzkovaný vo viacerých jazykových mutáciách, uvedie sa každá z nich,
d)
obsahové zameranie.
(9)
Žiadosť o zápis periodickej publikácie podľa § 2 ods. 4 písm. c) do zoznamu obsahuje aj údaje o prevádzkovateľovi spravodajského webového portálu, a to
a)
identifikačné údaje v rozsahu
1.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je prevádzkovateľ spravodajského webového portálu právnickou osobou,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je prevádzkovateľ spravodajského webového portálu fyzickou osobou – podnikateľom,
3.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ak je prevádzkovateľ spravodajského webového portálu fyzickou osobou,
b)
oznámenie o podieloch prevádzkovateľa spravodajského webového portálu na hlasovacích právach alebo základnom imaní poskytovateľa obsahovej služby, ktorý je držiteľom oprávnenia podľa všeobecného predpisu o mediálnych službách,
c)
oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov prevádzkovateľa spravodajského webového portálu, ak je právnickou osobou; v oznámení sa uvádza meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno a miesto podnikania, alebo názov a sídlo spoločníka alebo akcionára prevádzkovateľa spravodajského webového portálu, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 25 %, alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 25 %.
(10)
Na žiadosť o zápis periodickej publikácie do zoznamu, ktorú podal žiadateľ o zápis, ktorým je Rozhlas a televízia Slovenska alebo Tlačová agentúra Slovenskej republiky, sa ustanovenia odseku 7 písm. c) a odseku 9 písm. c) nevzťahujú.
(11)
Ak sa žiadosť o zápis periodickej publikácie do zoznamu týka komunitného periodika, prílohou žiadosti o zápis periodickej publikácie do zoznamu je čestné vyhlásenie žiadateľa o zápis, že vydávanie alebo sprístupňovanie komunitného periodika verejnosti nemá primárne hospodársku povahu a účelom jeho vydávania alebo sprístupňovania verejnosti nie je priamo alebo nepriamo dosahovať zisk.
(12)
Ak žiadosť o zápis periodickej publikácie do zoznamu neobsahuje všetky údaje podľa odsekov 6 až 9, ministerstvo kultúry do piatich dní odo dňa doručenia tejto žiadosti vyzve žiadateľa o zápis na ich doplnenie. Ak žiadateľ o zápis v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy žiadosť nedoplní, ministerstvo kultúry zápis do zoznamu nevykoná, o čom žiadateľa o zápis poučí.
(13)
Ministerstvo kultúry vykoná zápis periodickej publikácie do zoznamu do 15 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zápis do zoznamu, alebo do 15 dní odo dňa doručenia doplnenia údajov k žiadosti o zápis do zoznamu.
(14)
Ministerstvo kultúry písomne oznámi žiadateľovi o zápis pridelené evidenčné číslo periodickej publikácie do piatich dní odo dňa vykonania zápisu periodickej publikácie do zoznamu.
(15)
Vydavateľ periodickej publikácie a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu sú povinní písomne oznámiť ministerstvu kultúry zmenu evidovaných údajov alebo ukončenie vydávania alebo sprístupňovania periodickej publikácie verejnosti, a to do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
(16)
Zmenu zápisu v zozname vykoná ministerstvo kultúry na základe písomnej žiadosti vydavateľa periodickej publikácie alebo prevádzkovateľa spravodajského webového portálu; odseky 6 až 9, 12 a 13 sa použijú primerane. K žiadosti o zmenu zápisu v zozname z dôvodu zmeny vydavateľa periodickej publikácie alebo prevádzkovateľa spravodajského webového portálu sa prikladá úradne osvedčené vyhlásenie pôvodného vydavateľa periodickej publikácie alebo prevádzkovateľa spravodajského webového portálu o súhlase s touto zmenou.
(17)
Výmaz zápisu zo zoznamu vykoná ministerstvo kultúry na základe oznámenia vydavateľa periodickej publikácie alebo prevádzkovateľa spravodajského webového portálu o ukončení vydávania alebo sprístupňovania periodickej publikácie verejnosti.
(18)
Ministerstvo kultúry vykoná výmaz zápisu zo zoznamu z vlastného podnetu, ak
a)
sa zápis vykonal na základe nepravdivých údajov,
b)
sa vydávanie alebo sprístupňovanie periodickej publikácie verejnosti nezačalo do šiestich mesiacov od zápisu do zoznamu,
c)
vydavateľ periodickej publikácie alebo prevádzkovateľ spravodajského webového portálu prestal spĺňať podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora12) podľa § 12 ods. 1,
d)
vydavateľ periodickej publikácie v príslušnom kalendárnom roku nedoručil ministerstvu kultúry deponát publikácie aspoň z dvoch vydaní periodickej publikácie evidovanej v zozname najmenej celý príslušný kalendárny rok alebo
e)
vydavateľ periodickej publikácie alebo prevádzkovateľ spravodajského webového portálu zomrel alebo zanikol bez právneho nástupcu,
f)
vydavateľ periodickej publikácie alebo prevádzkovateľ spravodajského webového portálu je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie spojených národov alebo Európskej únie.
(19)
Ministerstvo kultúry písomne do 15 dní odo dňa vykonania úkonu oznámi vydavateľovi periodickej publikácie alebo prevádzkovateľovi spravodajského webového portálu zmenu zápisu v zozname alebo výmaz zápisu zo zoznamu.
(20)
Na evidovanie periodickej publikácie sa nevzťahuje správny poriadok.
TRETIA ČASŤ
POVINNOSTI VYDAVATEĽA PERIODICKEJ PUBLIKÁCIE, PREVÁDZKOVATEĽA SPRAVODAJSKÉHO WEBOVÉHO PORTÁLU A TLAČOVEJ AGENTÚRY
§ 4
Oznámenie v naliehavom verejnom záujme a opatrenie na vykonávanie medzinárodných sankcií
(1)
Vydavateľ periodickej publikácie, ktorý sprostredkúva širokej verejnosti komunikáty novinárskej povahy, prevádzkovateľ spravodajského webového portálu a tlačová agentúra sú povinní na požiadanie orgánu verejnej moci bezodplatne zverejniť oznámenie v naliehavom verejnom záujme,13) a to v čase určenom orgánom verejnej moci alebo v najbližšom vydaní periodickej publikácie pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie oznámenia v naliehavom verejnom záujme.
(2)
Vydavateľ periodickej publikácie, prevádzkovateľ spravodajského webového portálu a tlačová agentúra sú povinní zabezpečiť, aby priamo alebo prostredníctvom nimi vydávanej alebo verejnosti sprístupňovanej periodickej publikácie alebo agentúrneho servisu neumožňovali koncovému užívateľovi a ani verejnosti prístup k obsahu, ktorého poskytovanie sa osobám, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom podľa osobitného predpisu14) zakazuje.
§ 5
Uverejňovanie povinných údajov
(1)
Vydavateľ periodickej publikácie je povinný zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej tlače obsahovalo
a)
názov periodickej publikácie,
b)
názov regionálnej alebo jazykovej mutácie periodickej publikácie a označenie, že ide o regionálne alebo jazykové vydanie periodickej publikácie, ak je periodická publikácia vydávaná alebo sprístupňovaná verejnosti v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu alebo jazyka vydávania,
c)
periodicitu,
d)
údaje o vydavateľovi periodickej publikácie, a to
1.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je vydavateľ periodickej publikácie právnickou osobou,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je vydavateľ periodickej publikácie fyzickou osobou – podnikateľom,
3.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ak je vydavateľ periodickej publikácie fyzickou osobou,
e)
dátum vydania, poradové číslo v kalendárnom roku a ročník vydania periodickej publikácie,
f)
cenu výtlačku alebo inej kópie periodickej publikácie,
g)
medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN), ak bolo pridelené,
h)
evidenčné číslo periodickej publikácie; to neplatí počas konania o zápis do zoznamu podľa § 3.
(2)
Vydavateľ periodickej publikácie je povinný zabezpečiť, aby každé vydanie elektronickej periodickej publikácie obsahovalo informácie podľa odseku 1 alebo aby boli tieto informácie uvedené v sprievodnom texte, ktorý je s elektronickou periodickou publikáciou spojený a ľahko prístupný verejnosti.
(3)
Prevádzkovateľ spravodajského webového portálu je povinný zabezpečiť, aby spravodajský webový portál bol označený názvom, dátumom zverejnenia komunikátu, dátumom aktualizácie zverejneného komunikátu, a aby obsahoval údaje o prevádzkovateľovi spravodajského webového portálu v rozsahu podľa odseku 1 písm. d) a údaj podľa odseku 1 písm. h).
(4)
Tlačová agentúra je povinná zabezpečiť, aby bol agentúrny servis označený názvom tlačovej agentúry a dátumom zverejnenia.
§ 6
Ochrana zdroja
(1)
Vydavateľ periodickej publikácie, prevádzkovateľ spravodajského webového portálu, tlačová agentúra a ďalšie osoby, ktoré sa podieľali na získavaní alebo spracovaní informácie od zdroja, ktorého totožnosť má zostať utajená, na účel jej uverejnenia v periodickej publikácii alebo v agentúrnom servise (ďalej len „osoba zachovávajúca mlčanlivosť“), sú povinní zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných pri svojej činnosti a o obsahu týchto informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť osoby, ktorá informáciu poskytla; s písomnosťami, tlačovinami a inými nosičmi údajov, najmä obrazovými záznamami, zvukovými záznamami, audiovizuálnymi záznamami a nosičmi dát v akejkoľvek podobe, na základe ktorých by mohla byť zistená totožnosť osoby, ktorá informácie poskytla, sú povinní zaobchádzať tak, aby nemohlo dôjsť k odhaleniu totožnosti zdroja informácií.
(2)
Osobu zachovávajúcu mlčanlivosť môže od povinnosti podľa odseku 1 oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla. Po smrti tejto osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám;15) súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas. Ak niet blízkych osôb, povinnosť podľa odseku 1 zaniká. Smrťou osoby, ktorá informáciu poskytla, alebo zánikom zdroja informácií nezaniká právo podľa odseku 4 ani ochrana podľa odseku 5.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na zamestnanca vydavateľa periodickej publikácie, prevádzkovateľa spravodajského webového portálu a tlačovej agentúry; táto povinnosť mu zaniká, ak povinnosť podľa odseku 1 zanikla pre vydavateľa periodickej publikácie, prevádzkovateľa spravodajského webového portálu a tlačovú agentúru. Za rovnakých podmienok sa povinnosť podľa odseku 1 vzťahuje aj na inú osobu, ak sa oboznámila so zdrojom informácie alebo s informáciou, ktorá by mohla viesť k odhaleniu totožnosti zdroja tejto informácie.
(4)
Osoba zachovávajúca mlčanlivosť má právo odoprieť súdu, inému orgánu verejnej moci alebo akejkoľvek inej osobe poskytnutie informácie o pôvode alebo obsahu informácie od zdroja, ktorého totožnosť má zostať utajená, vrátane údajov o zdroji tejto informácie a jeho totožnosti a predloženie alebo vydanie vecí, z ktorých by mohol byť zistený pôvod alebo obsah takých informácií.
(5)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na lokalizačné údaje osôb zachovávajúcich mlčanlivosť alebo podobné údaje o ich pohybe alebo pobyte, údaje o elektronickej komunikácii alebo jej obsahu a vzdialené úložiská alebo zdieľané úložiská dát osôb zachovávajúcich mlčanlivosť, ku ktorým majú prístup iné osoby, než osoby zachovávajúce mlčanlivosť; zakazuje sa najmä ich sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu osoby zachovávajúcej mlčanlivosť spôsobom, ktorý ohrozí utajenie zdroja informácií.
(6)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť a právo podľa odseku 4 nemožno využiť, ak zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu možno splniť len s odhalením zdroja informácií a verejný záujem na predchádzaní trestnej činnosti celkom zjavne prevažuje záujem na ochrane zdroja.
(7)
Osoba zachovávajúca mlčanlivosť sa vo vzťahu k periodickej publikácii, ktorej výmaz zápisu zo zoznamu bol vykonaný z dôvodu podľa § 3 ods. 18 písm. f), nemôže dovolávať práva podľa odseku 4 a ani povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje aj na periodickú publikáciu, prístup ku ktorej je blokovaný alebo ktorej poskytovanie je pozastavené podľa osobitných predpisov.16) Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na informáciu, ktorú osoba zachovávajúca mlčanlivosť získala pred výmazom zápisu periodickej publikácie zo zoznamu, blokovaním prístupu k nej alebo pozastavením jej poskytovania.
§ 7
Právo na informácie
Orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a právnické osoby zriadené zákonom sú povinné na základe rovnosti poskytovať vydavateľovi periodickej publikácie, prevádzkovateľovi spravodajského webového portálu a tlačovej agentúre informácie o svojej činnosti s cieľom pravdivo, včas a všestranne informovať verejnosť; ustanovenia osobitných predpisov17) tým nie sú dotknuté.
§ 8
Právo na vyjadrenie
(1)
Ak bolo v periodickej publikácii alebo v agentúrnom servise uverejnené nepravdivé alebo neúplné skutkové tvrdenie, ktoré zasahuje do cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby alebo do dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo na uverejnenie vyjadrenia. Vydavateľ periodickej publikácie, prevádzkovateľ spravodajského webového portálu a tlačová agentúra sú povinní na žiadosť tejto osoby vyjadrenie uverejniť.
(2)
Žiadosť o uverejnenie vyjadrenia sa musí doručiť vydavateľovi periodickej publikácie, prevádzkovateľovi spravodajského webového portálu alebo tlačovej agentúre do 30 dní od uverejnenia predmetného skutkového tvrdenia, inak právo na vyjadrenie zaniká. Práva vyplývajúce z osobitných predpisov18) tým nie sú dotknuté.
(3)
Žiadosť o uverejnenie vyjadrenia musí byť písomná, podpísaná žiadateľom a musí obsahovať
a)
identifikáciu vydania alebo agentúrneho servisu, v ktorom bolo skutkové tvrdenie uverejnené,
b)
popis skutkového tvrdenia s uvedením, v čom je skutkové tvrdenie nepravdivé alebo neúplné a v čom zasahuje do cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby alebo dobrej povesti právnickej osoby.
(4)
Súčasťou žiadosti o uverejnenie vyjadrenia musí byť jeho písomné znenie. Vyjadrenie sa obmedzí len na skutkové tvrdenie, ktorým sa poprie, doplní, spresní alebo vysvetlí napádané skutkové tvrdenie a z neho vyplývajúci hodnotiaci úsudok. Vyjadrenie musí byť rozsahom primerané napádanému skutkovému tvrdeniu a z neho vyplývajúcemu hodnotiacemu úsudku.
(5)
Vydavateľ periodickej publikácie, prevádzkovateľ spravodajského webového portálu a tlačová agentúra sú povinní uverejniť vyjadrenie bezodplatne, s označením „vyjadrenie“, s pripojením mena a priezviska alebo názvu žiadateľa o uverejnenie vyjadrenia a bez súvisiaceho textu obsahujúceho hodnotiaci úsudok vydavateľa periodickej publikácie, prevádzkovateľa spravodajského webového portálu alebo tlačovej agentúry.
(6)
Vyjadrenie sa zverejní zvyčajne do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie vyjadrenia alebo v inej primeranej lehote, ktorá zodpovedá periodicite vydávania periodickej publikácie a ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie vyjadrenia.
(7)
Vydavateľ periodickej publikácie, prevádzkovateľ spravodajského webového portálu a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť vyjadrenie, ak
a)
môžu dokázať pravdivosť skutkového tvrdenia, ktorého sa žiadosť o uverejnenie vyjadrenia týka,
b)
žiadosť o uverejnenie vyjadrenia nemá náležitosti podľa odsekov 3 a 4,
c)
smeruje voči skutkovému tvrdeniu uverejnenému na základe predchádzajúceho súhlasu žiadateľa o uverejnenie vyjadrenia alebo osôb podľa § 10 ods. 4,
d)
by bol uverejnením vyjadrenia spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo ak by bolo jeho uverejnenie v rozpore s dobrými mravmi,
e)
by uverejnenie vyjadrenia predstavovalo neoprávnený zásah do práv alebo právom chránených záujmov tretej osoby.
§ 9
Právo na dodatočné oznámenie
(1)
Ak periodická publikácia alebo agentúrny servis, ktoré obsahujú komunikáty novinárskej povahy alebo sú komunikátom novinárskej povahy, obsahujú skutkové tvrdenie o konaní pred orgánom verejnej moci proti osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť, a toto konanie bolo ukončené právoplatným rozhodnutím, má táto osoba právo žiadať uverejnenie dodatočného oznámenia o konečnom výsledku tohto konania.
(2)
Žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia sa musí doručiť vydavateľovi periodickej publikácie, prevádzkovateľovi spravodajského webového portálu alebo tlačovej agentúre do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie skončilo, inak právo na dodatočné oznámenie zaniká. Práva vyplývajúce z osobitných predpisov18) tým nie sú dotknuté.
(3)
Žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia musí byť písomná, podpísaná žiadateľom a musí obsahovať
a)
identifikáciu vydania alebo agentúrneho servisu, v rámci ktorého bolo skutkové tvrdenie o predmetnom konaní uverejnené,
b)
identifikáciu predmetného konania a určenie, kde sa skutkové tvrdenie o predmetnom konaní v periodickej publikácii alebo agentúrnom servise nachádzalo,
c)
konštatovanie, že predmetné konanie sa právoplatne skončilo a uvedenie konečného výsledku konania.
(4)
Súčasťou žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámenia musí byť písomný návrh jeho znenia, ktoré sa obmedzí na informáciu o výsledku predmetného konania.
(5)
Vydavateľ periodickej publikácie, prevádzkovateľ spravodajského webového portálu a tlačová agentúra sú povinní dodatočné oznámenie uverejniť bezodplatne a v takom znení, v akom bolo navrhnuté alebo dohodnuté so žiadateľom o uverejnenie dodatočného oznámenia, s označením „dodatočné oznámenie“, pripojením mena a priezviska alebo názvu žiadateľa o uverejnenie dodatočného oznámenia a bez súvisiaceho textu obsahujúceho hodnotiaci úsudok vydavateľa periodickej publikácie, prevádzkovateľa spravodajského webového portálu alebo tlačovej agentúry.
(6)
Dodatočné oznámenie sa zverejní zvyčajne do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámenia alebo v inej primeranej lehote, ktorá zodpovedá periodicite vydávania periodickej publikácie a ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámenia.
(7)
Vydavateľ periodickej publikácie, prevádzkovateľ spravodajského webového portálu a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť dodatočné oznámenie, ak
a)
obsah návrhu znenia dodatočného oznámenia nie je fakticky správny alebo pravdivý,
b)
žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia nemá náležitosti podľa odsekov 3 a 4,
c)
uverejnili oznámenie o konečnom výsledku predmetného konania z vlastného podnetu alebo na žiadosť niektorej z osôb podľa § 10 ods. 4,
d)
by bol uverejnením dodatočného oznámenia spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt, alebo ak by jeho uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi,
e)
by uverejnenie dodatočného oznámenia predstavovalo neoprávnený zásah do práv alebo právom chránených záujmov tretej osoby.
§ 10
Spoločné ustanovenia k právu na vyjadrenie a právu na dodatočné oznámenie
(1)
Právo na vyjadrenie a právo na dodatočné oznámenie sa nevzťahujú na skutkové tvrdenie, ak vydavateľ periodickej publikácie, prevádzkovateľ spravodajského webového portálu alebo tlačová agentúra nezodpovedá za obsah alebo pravdivosť informácie. Zmenou vydavateľa periodickej publikácie, prevádzkovateľa spravodajského webového portálu alebo tlačovej agentúry povinnosť uverejniť vyjadrenie alebo dodatočné oznámenie nezaniká.
(2)
Ak vydavateľ periodickej publikácie, prevádzkovateľ spravodajského webového portálu alebo tlačová agentúra neuverejnia vyjadrenie alebo dodatočné oznámenie vôbec alebo ak nedodržia niektorú z podmienok na jeho uverejnenie, rozhodne o povinnosti uverejniť vyjadrenie alebo dodatočné oznámenie na návrh osoby, ktorá o ich uverejnenie vydavateľa periodickej publikácie, prevádzkovateľa spravodajského webového portálu alebo tlačovú agentúru požiadala, súd.
(3)
Žaloba podľa odseku 2 sa musí podať na súd do 90 dní od uverejnenia skutkového tvrdenia, ktorého sa žiadosť o uverejnenie vyjadrenia týkala alebo od právoplatnosti rozhodnutia, ktorého sa týkala žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia, inak právo domáhať sa na súde uverejnenia vyjadrenia alebo dodatočného oznámenia zaniká.
(4)
Po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovať právo na uverejnenie vyjadrenia alebo dodatočného oznámenia jej manželovi a deťom, a ak ich niet, jej rodičom.
§ 11
Transparentnosť financovania
(1)
Ak je vydavateľ periodickej publikácie, prevádzkovateľ spravodajského webového portálu alebo vydanie periodickej publikácie financované hromadným financovaním, vydavateľ periodickej publikácie a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu sú povinní zverejniť zoznam osôb, ktorých finančné plnenie na účely hromadného financovania presiahlo v kalendárnom roku 2 000 eur.
(2)
Ak je hromadné financovanie vydania periodickej publikácie, vydavateľa periodickej publikácie alebo prevádzkovateľa spravodajského webového portálu realizované treťou osobou, vydavateľ periodickej publikácie a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu sú povinní zverejniť zoznam osôb, ktorých finančný príspevok na účely hromadného financovania presiahol v kalendárnom roku 2 000 eur.
(3)
Vydavateľ periodickej publikácie a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu sú povinní zverejniť zoznam osôb, ktoré im poskytli dar alebo iné podobné plnenie bez primeraného protiplnenia, ktorého výška v priebehu kalendárneho roka presiahne celkovo 2 000 eur.
(4)
Vydavateľ periodickej publikácie a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu vedú zoznam osôb, ktoré sa podieľajú na hromadnom financovaní vydavateľa periodickej publikácie, prevádzkovateľa spravodajského webového portálu alebo vydania periodickej publikácie alebo ktoré poskytli vydavateľovi periodickej publikácie alebo prevádzkovateľovi spravodajského webového portálu dar alebo iné podobné plnenie bez primeraného protiplnenia. Zoznam sa vedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov osoby, ktorá plnenie poskytla, miesto bydliska alebo sídla, dátum prijatia plnenia a výška plnenia; to sa nevzťahuje na prípady bezhotovostných platieb fyzických osôb, pokiaľ výška finančných darov fyzickej osoby v príslušnom kalendárnom mesiaci nepresiahla 50 eur a v zozname sa uvedie číslo bankového účtu, z ktorého sa platba odpísala, vo formáte IBAN, dátum pripísania platby a výška pripísanej platby.
(5)
Zoznam podľa odsekov 1 až 3 za predchádzajúci kalendárny rok sú vydavateľ periodickej publikácie a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu povinní zverejniť do 31. marca nasledujúceho roka na svojom webovom sídle. Zoznam sa zverejní v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov osoby, ktorá plnenie poskytla, dátum prijatia plnenia a výška plnenia.
(6)
Vydavateľ periodickej publikácie a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu nie sú oprávnení prijať dar alebo iné podobné plnenie bez primeraného protiplnenia presahujúce v priebehu kalendárneho roka 2 000 eur bez toho, aby identifikovali osobu poskytujúcu plnenie v rozsahu údajov podľa odseku 4. Vydavateľ periodickej publikácie a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu nesmú uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve.19)
(7)
Hromadným financovaním nie je financovanie formou predplatného alebo poplatku za poskytnutie služby.
(8)
Informácie, ktoré sú vydavateľ periodickej publikácie a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu povinní zverejniť podľa odsekov 1 až 3, sú povinní v rovnakej lehote oznámiť Rade pre mediálne služby,20) ktorá ich zverejní v registri.
(9)
Zakazuje sa priame alebo nepriame financovanie periodickej publikácie, vydavateľa periodickej publikácie alebo prevádzkovateľa spravodajského webového portálu teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie spojených národov alebo Európskej únie.
(10)
Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa primerane vzťahujú aj na tlačovú agentúru a jej agentúrny servis. Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa nevzťahujú na komunitné periodikum, okrem komunitného periodika, ktoré dosahuje príjmy podľa § 13 ods. 2.
§ 12
Zápis do registra partnerov verejného sektora
(1)
Vydavateľ periodickej publikácie a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu sú povinní pred začatím vydávania alebo sprístupňovania periodickej publikácie verejnosti zapísať sa do registra partnerov verejného sektora; počas vydávania alebo sprístupňovania periodickej publikácie verejnosti sú povinní byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vydavateľa periodickej publikácie a prevádzkovateľa spravodajského webového portálu, ktorí vydávajú alebo sprístupňujú verejnosti výlučne periodickú publikáciu, ktorá je
a)
vedeckou periodickou publikáciou,
b)
komunitným periodikom.
§ 13
Komunitné periodikum
(1)
Komunitné periodikum na účely tohto zákona je periodická publikácia, ktorá je zameraná na miestne informačné prostredie alebo zdroje alebo na spoločné záujmy vytvárajúce a prehlbujúce vnútorné väzby spoločenstva vedúce k udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom a ktorá je verejne rozširovaná alebo sprístupňovaná verejnosti inou osobou ako podnikateľom, ak jeho verejné rozširovanie alebo sprístupňovanie verejnosti nemá primárne hospodársku povahu a účelom jeho verejného rozširovania alebo sprístupňovania verejnosti nie je priamo alebo nepriamo dosahovať zisk.
(2)
Za komunitné periodikum, ktorého verejné rozširovanie alebo sprístupňovanie verejnosti nemá primárne hospodársku povahu, sa považuje aj také komunitné periodikum, pri ktorom príjmy z inzercie, vrátane príjmov z iných foriem propagácie, za hospodársky rok preukázateľne nepresahujú 5 % nákladov vydavateľa periodickej publikácie alebo prevádzkovateľa spravodajského webového portálu na verejné rozširovanie alebo sprístupňovanie komunitného periodika verejnosti, najviac však 10 000 eur.
(3)
Vydavateľ publikácie, ktorá je komunitným periodikom podľa odseku 2, je povinný preukázať ministerstvu kultúry splnenie podmienky podľa odseku 2 do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva kultúry o preukázanie splnenia tejto podmienky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
POVINNOSTI VYDAVATEĽA NEPERIODICKEJ PUBLIKÁCIE
§ 14
Uverejňovanie povinných údajov v neperiodickej publikácii
Vydavateľ neperiodickej publikácie je povinný zabezpečiť, aby neperiodická publikácia, ktorá má medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN), medzinárodné štandardné číslo hudobniny (ISMN) alebo identifikátor digitálneho objektu (DOI), obsahovala
a)
názov neperiodickej publikácie,
b)
názov vydavateľa neperiodickej publikácie a miesto vydania neperiodickej publikácie,
c)
rok vydania a poradie vydania neperiodickej publikácie,
d)
názov originálu a poradie vydania, z ktorého bol vyhotovený preklad, ak ide o preloženú neperiodickú publikáciu,
e)
označenie nositeľa autorských práv v rozsahu meno a priezvisko alebo pseudonym,
f)
medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN), medzinárodné štandardné číslo hudobniny (ISMN) alebo identifikátor digitálneho objektu (DOI).
PIATA ČASŤ
INZERCIA
§ 15
Odlíšiteľnosť inzercie a zodpovednosť za jej obsah
(1)
Inzercia je oznámenie uverejnené v publikácii alebo v agentúrnom servise za odplatu alebo inú protihodnotu; inzerciou je aj reklama alebo iná forma propagácie21) uverejnená v publikácii alebo agentúrnom servise bezodplatne.
(2)
Inzercia musí byť ľahko odlíšiteľná od redakčného obsahu.
(3)
Vydavateľ publikácie ani tlačová agentúra nezodpovedajú za pravdivosť informácie uverejnenej v inzercii alebo v inej forme propagácie, ani za klamlivú reklamu alebo porovnávaciu reklamu; to sa nevzťahuje na inzerciu, ktorou vydavateľ publikácie propaguje svoju osobu, najmä názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity.
§ 16
Sponzorovanie
(1)
Sponzorovanie na účely tohto zákona je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie publikácie alebo agentúrneho servisu s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity osoby, ktorá také plnenie poskytla (ďalej len „sponzor“).
(2)
Vydavateľ publikácie a tlačová agentúra sú povinní zabezpečiť, aby sponzorovaná neperiodická publikácia, komunikát periodickej publikácie alebo časť agentúrneho servisu, ku ktorému sa sponzorstvo vzťahuje, bola označená sponzorom.
(3)
Sponzorom nesmie byť osoba, ktorej hlavnou činnosťou22) je výroba alebo predaj cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet alebo plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety, ani osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba, predaj alebo nájom zbraní alebo streliva.
ŠIESTA ČASŤ
VYTVÁRANIE KONZERVAČNÉHO FONDU A DIGITÁLNEHO DEPOZITNÉHO FONDU
§ 17
Depozitár
(1)
Depozitár na účely tohto zákona je právnická osoba uvedená v prílohe, ktorej sa odovzdáva deponát publikácie.
(2)
Depozitár odovzdaný deponát publikácie odborne eviduje a zabezpečuje jeho trvalé uchovanie v konzervačnom fonde.9)
(3)
Depozitár je oprávnený deponát publikácie používať na knižnično-informačné služby podľa osobitného predpisu.23)
(4)
Slovenská národná knižnica, ktorej bol odovzdaný deponát publikácie podľa § 18 ods. 3 alebo podľa § 19 ods. 3, je povinná digitálnu kópiu deponátu periodickej tlače a digitálnu kópiu deponátu neperiodickej publikácie vydanej v tlačenej podobe odovzdať ďalším depozitárom určeným v prílohe a zároveň aj jednej knižnici určenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
(5)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kultúry ustanoví podrobnosti o technických požiadavkách na digitálnu kópiu deponátu periodickej tlače a digitálnu kópiu deponátu neperiodickej publikácie v tlačenej podobe, ktoré sú odovzdané depozitárom podľa tohto zákona.
§ 18
Povinnosť vydavateľa periodickej publikácie odovzdať deponát periodickej publikácie
(1)
Vydavateľ periodickej publikácie je povinný bezodplatne, na svoje náklady odovzdať depozitárovi určenému v prílohe jeden kus deponátu
a)
každého čísla periodickej tlače v nepoškodenom stave vrátane všetkých jeho príloh,
b)
každého čísla elektronickej periodickej publikácie vrátane všetkých jeho príloh vo formáte bez technologických ochranných opatrení.
(2)
Vydavateľ periodickej publikácie je povinný odovzdať deponát periodickej publikácie v súlade s odsekom 1 do troch dní od začatia verejného rozširovania periodickej publikácie alebo sprístupňovania periodickej publikácie verejnosti, ak sa vydavateľ periodickej publikácie s príslušným depozitárom nedohodli inak.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na vydavateľa periodickej tlače, ktorý bezodplatne a na svoje náklady odovzdal Slovenskej národnej knižnici v lehote podľa odseku 2 deponát čísla periodickej tlače v nepoškodenom stave vrátane všetkých jeho príloh a zároveň Slovenskej národnej knižnici odovzdal aj jeho digitálnu kópiu.
(4)
Povinnosti vydavateľa periodickej publikácie podľa osobitného predpisu24) nie sú týmto zákonom dotknuté.
(5)
Vydavateľ periodickej tlače je povinný bezodplatne, na svoje náklady odovzdať ministerstvu kultúry do troch dní od začatia verejného rozširovania periodickej tlače alebo v inej písomne dohodnutej lehote deponát každého čísla periodickej tlače v nepoškodenom stave vrátane všetkých jeho príloh na účel výkonu dohľadu. Ministerstvo kultúry odovzdá deponát periodickej tlače podľa prvej vety najneskôr do dvoch rokov od jeho nadobudnutia Slovenskému národnému archívu, inak niektorej knižnici v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry. Na deponát periodickej tlače odovzdaný niektorej knižnici v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry sa vzťahujú ustanovenia § 17 ods. 2 a 3.
§ 19
Povinnosť vydavateľa publikácie odovzdať deponát neperiodickej publikácie
(1)
Vydavateľ publikácie, ktorý vydáva neperiodickú publikáciu označenú medzinárodným štandardným číslom knihy (ISBN) alebo medzinárodným štandardným číslom hudobniny (ISMN) alebo neperiodickú publikáciu podľa § 2 ods. 8 písm. a) až f), je povinný bezodplatne, na svoje náklady odovzdať depozitárovi určenému v prílohe jeden kus deponátu
a)
neperiodickej publikácie v tlačenej podobe v nepoškodenom stave vrátane všetkých jej príloh,
b)
neperiodickej publikácie v elektronickej podobe vrátane všetkých jej príloh vo formáte bez technologických ochranných opatrení.
(2)
Vydavateľ publikácie je povinný odovzdať deponát neperiodickej publikácie v súlade s odsekom 1 do 30 dní od začatia verejného rozširovania neperiodickej publikácie alebo sprístupňovania neperiodickej publikácie verejnosti.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na vydavateľa neperiodickej publikácie v tlačenej podobe, ktorý bezodplatne a na svoje náklady odovzdal Slovenskej národnej knižnici deponát neperiodickej publikácie v tlačenej podobe v nepoškodenom stave vrátane všetkých jeho príloh a zároveň Slovenskej národnej knižnici odovzdal aj jeho digitálnu kópiu.
(4)
Povinnosti vydavateľa neperiodickej publikácie podľa osobitného predpisu24) nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 20
Vytváranie digitálneho depozitného fondu
(1)
Prevádzkovateľ spravodajského webového portálu je povinný na účel zberu a uchovávania komunikátov sprostredkúvaných verejnosti prostredníctvom spravodajského webového portálu umožniť Univerzitnej knižnici v Bratislave vyhotovenie kópie a uloženie obsahu svojho spravodajského webového portálu, bez technologických ochranných opatrení, do dlhodobého digitálneho depozitného fondu webového kultúrneho dedičstva.
(2)
Univerzitná knižnica v Bratislave je oprávnená na účel podľa odseku 1 vyhotoviť kópiu a uložiť obsah spravodajského webového portálu bez technologických ochranných opatrení do dlhodobého digitálneho depozitného fondu webového kultúrneho dedičstva.
(3)
Univerzitná knižnica v Bratislave nie je oprávnená bez súhlasu prevádzkovateľa spravodajského webového portálu alebo inej osoby, ktorá vykonáva majetkové práva k spravodajského webovému portálu, sprístupniť verejnosti obsah spravodajského webového portálu uložený do dlhodobého digitálneho depozitného fondu webového kultúrneho dedičstva.
SIEDMA ČASŤ
REGISTER
§ 21
(1)
Ministerstvo kultúry vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje register, ktorý je informačným systémom verejnej správy obsahujúcim aktualizované údaje o
a)
vydavateľoch periodických publikácií a nimi vydávaných periodických publikáciách,
b)
prevádzkovateľoch spravodajských webových portálov a nimi prevádzkovaných spravodajských webových portáloch,
c)
vysielateľoch programových služieb a nimi vysielaných programových službách,
d)
prevádzkovateľoch retransmisie,
e)
poskytovateľoch multiplexu,
f)
poskytovateľoch audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a nimi poskytovaných audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie,
g)
poskytovateľoch platformy na zdieľanie videí a nimi poskytovaných platformách na zdieľanie videí,
h)
výrobcoch slovenských audiovizuálnych diel a ich slovenských audiovizuálnych dielach,
i)
distributéroch audiovizuálnych diel,
j)
osobách poskytujúcich technologické a odborné služby súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel,
k)
prevádzkovateľoch audiovizuálnych technických zariadení,
l)
prevádzkovateľoch mediaték,
m)
osobách zabezpečujúcich verejné kultúrne podujatia, vzdelávacie alebo prezentačné aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu,
n)
nezávislých producentoch v audiovízii.
(2)
V registri sú zverejňované údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 6 až 9, informácia o konečnom užívateľovi výhod, ak je zapísaný do registra partnerov verejného sektora a údaje v rozsahu podľa osobitných predpisov,25) ako aj ďalšie údaje, o ktorých to ustanoví zákon.
(3)
Správcom registra je ministerstvo kultúry; zápis údajov do registra, zmenu údajov v registri a výmaz údajov z registra môže na základe oprávnenia udeleného správcom vykonávať aj iná osoba podľa osobitného predpisu26) (ďalej len „oprávnená osoba“).
(4)
Správca alebo oprávnená osoba zverejňuje v registri aktualizované údaje do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa správca alebo oprávnená osoba dozvedeli o zmene údajov podľa odseku 1.
(5)
Správca alebo oprávnená osoba vymaže z registra údaje podľa odseku 1, ak odpadol dôvod, na základe ktorého boli údaje v registri zverejnené.
(6)
Údaje uvedené v registri, ktoré zverejňuje správca alebo oprávnená osoba, sa zverejňujú v štruktúrovanej podobe, ktorá umožňuje ich vyhľadávanie a ďalšie automatizované spracovanie.
(7)
Správca a oprávnená osoba získavajú a spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby získané podľa tohto zákona kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania.
(8)
Register pozostáva z verejnej časti registra a neverejnej časti registra. Verejnú časť registra tvoria údaje, ktoré sa zverejňujú v zoznamoch alebo evidenciách podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.25) Vo verejnej časti registra sa zverejňujú o fyzickej osobe osobné údaje najviac v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania a telefónne číslo alebo adresa elektronickej pošty. K údajom z neverejnej časti registra majú prístup správca registra, oprávnené osoby, Európska komisia a iná osoba, o ktorej to ustanoví zákon.
ÔSMA ČASŤ
VÝKON DOHĽADU A SAMOREGULÁCIA
§ 22
Orgány dohľadu
(1)
Orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona je ministerstvo kultúry, Slovenská obchodná inšpekcia a iné orgány dozoru podľa všeobecného predpisu o reklame27) a Rada pre mediálne služby.20)
(2)
Ministerstvo kultúry pri výkone dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa § 18 a 19 spolupracuje s depozitármi, ktorí mu poskytujú súčinnosť.
§ 23
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako vydavateľ publikácie
a)
písomne neoznámi ministerstvu kultúry zmenu evidovaných údajov alebo ukončenie vydávania alebo sprístupňovania periodickej publikácie verejnosti, a to do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala,
b)
na požiadanie orgánu verejnej moci bezodplatne nezverejní oznámenie v naliehavom verejnom záujme, a to v čase určenom orgánom verejnej moci alebo v najbližšom vydaní periodickej publikácie pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie oznámenia v naliehavom verejnom záujme,
c)
nezabezpečí, aby každé vydanie periodickej tlače alebo elektronickej periodickej publikácie obsahovalo údaje v rozsahu podľa § 5 ods. 1 alebo 2,
d)
nepreukáže ministerstvu kultúry splnenie podmienky podľa § 13 ods. 2 do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva kultúry o preukázanie splnenia tejto podmienky,
e)
nezabezpečí, aby neperiodická publikácia, ktorá má medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN), medzinárodné štandardné číslo hudobniny (ISMN) alebo identifikátor digitálneho objektu (DOI), obsahovala údaje v rozsahu podľa § 14,
f)
neodovzdal bezodplatne, na svoje náklady depozitárovi určenému v prílohe jeden kus deponátu v súlade s § 18 ods. 1 alebo § 19 ods. 1 alebo
g)
neodovzdal bezodplatne, na svoje náklady ministerstvu kultúry deponát každého čísla periodickej tlače v súlade s § 18 ods. 5.
(2)
Správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako prevádzkovateľ spravodajského webového portálu
a)
písomne neoznámi ministerstvu kultúry zmenu evidovaných údajov alebo ukončenie sprístupňovania periodickej publikácie verejnosti, a to do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala,
b)
na požiadanie orgánu verejnej moci bezodplatne nezverejní oznámenie v naliehavom verejnom záujme, a to v čase určenom orgánom verejnej moci alebo v najbližšom vydaní periodickej publikácie pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie oznámenia v naliehavom verejnom záujme,
c)
nezabezpečí, aby bol spravodajský webový portál označený názvom, dátumom zverejnenia komunikátu, dátumom aktualizácie zverejneného komunikátu a aby obsahoval údaje o prevádzkovateľovi spravodajského webového portálu v rozsahu podľa § 5 ods. 1 písm. d) a údaj podľa § 5 ods. 1 písm. h),
d)
nepreukáže ministerstvu kultúry splnenie podmienky podľa § 13 ods. 2 do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva kultúry o preukázanie splnenia tejto podmienky alebo
e)
neumožní Univerzitnej knižnici v Bratislave vyhotovenie kópie a uloženie obsahu svojho spravodajského webového portálu, bez technologických ochranných opatrení, do dlhodobého digitálneho depozitného fondu webového kultúrneho dedičstva.
(3)
Správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako tlačová agentúra
a)
na požiadanie orgánu verejnej moci bezodplatne nezverejní oznámenie v naliehavom verejnom záujme, a to v čase určenom orgánom verejnej moci,
b)
nezabezpečí, aby bol agentúrny servis označený názvom tlačovej agentúry a dátumom zverejnenia.
(4)
Za správny delikt podľa odsekov 1 až 3 uloží ministerstvo kultúry pokutu do 3 000 eur.
(5)
Ministerstvo kultúry začne voči vydavateľovi neperiodickej publikácie správne konanie za porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. f) len na návrh depozitára.
(6)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, čas trvania, následky protiprávneho konania, opakované porušenie povinností a dôvody porušenia povinnosti.
(7)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo kultúry dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(8)
Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(9)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 24
Správny delikt v súvislosti s financovaním
(1)
Rada pre mediálne služby uloží vydavateľovi periodickej publikácie, prevádzkovateľovi spravodajského webového portálu a tlačovej agentúre za porušenie
a)
niektorej z povinností podľa § 4 ods. 2 alebo § 11 ods. 1 až 6 a 8 upozornenie na porušenie zákona alebo pokutu do 20 000 eur,
b)
povinnosti podľa § 11 ods. 9 pokutu do 20 000 eur.
(2)
Na dohľad Rady pre mediálne služby nad dodržiavaním povinností podľa odseku 1 a na ukladanie sankcií za ich porušenie sa vzťahujú ustanovenia o výkone dohľadu podľa všeobecného predpisu o mediálnych službách.28)
§ 25
Správny delikt v súvislosti s uverejňovaním inzercie
(1)
Ak došlo k porušeniu niektorej z povinností podľa § 15 ods. 2 alebo § 16 ods. 2 a 3 v súvislosti s uverejnením inzercie, ktorá je reklamou podľa všeobecného predpisu o reklame,29) príslušný orgán dozoru podľa všeobecného predpisu o reklame27) uloží vydavateľovi publikácie alebo tlačovej agentúre
a)
zákaz ďalšieho šírenia tejto inzercie alebo
b)
pokutu do 5 000 eur.
(2)
Ak došlo k porušeniu niektorej z povinností podľa § 15 ods. 2 alebo § 16 ods. 2 a 3 v súvislosti s uverejnením inzercie, ktorá nie je reklamou podľa všeobecného predpisu o reklame,29) Slovenská obchodná inšpekcia uloží vydavateľovi publikácie alebo tlačovej agentúre
a)
zákaz ďalšieho šírenia tejto inzercie alebo
b)
pokutu do 5 000 eur.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán dohľadu o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(4)
Na výkon dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa § 15 ods. 2 a § 16 ods. 2 a 3 a na ukladanie sankcií za ich porušenie sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,30) ak tento zákon v odsekoch 1 až 3 neustanovuje inak.
§ 26
Samoregulácia
(1)
Vo veci porušenia niektorej z povinností pri uverejňovaní inzercie, o ktorej rozhodol samoregulačný orgán zapísaný v evidencii podľa všeobecného predpisu o mediálnych službách,31) orgán dohľadu podľa osobitného predpisu32) nekoná. Orgán dohľadu môže začať konanie, ak rozhodnutie samoregulačného orgánu je v celkom zjavnom rozpore s kódexom správania sa, ktorý tento samoregulačný orgán presadzuje (ďalej len „kódex“), týmto zákonom alebo osobitným predpisom33) alebo je ním uložená sankcia celkom zjavne neprimeraná.
(2)
Ak orgán dohľadu podľa odseku 1 začal konanie vo veci dodržiavania povinností pri uverejňovaní inzercie voči osobe, ktorá je viazaná príslušným kódexom, konanie preruší na čas do rozhodnutia samoregulačného orgánu. Ak samoregulačný orgán nerozhodne a neoznámi orgánu dohľadu podľa odseku 1 svoje rozhodnutie do 90 dní odo dňa začatia konania pred orgánom dohľadu alebo ak samoregulačný orgán rozhodne v celkom zjavnom rozpore s kódexom, týmto zákonom alebo osobitným predpisom33) alebo je ním uložená sankcia celkom zjavne neprimeraná, orgán dohľadu podľa odseku 1 pokračuje v konaní, inak konanie zastaví; lehoty na uloženie sankcie orgánom dohľadu podľa odseku 1 počas prerušenia konania neplynú.
(3)
Ak orgán dohľadu začne konanie podľa odseku 1 alebo pokračuje v konaní podľa odseku 2, samoregulačný orgán je účastníkom konania.
(4)
Orgán dohľadu podľa odseku 1 postúpi podnet na preverenie porušenia niektorej z povinností pri uverejňovaní inzercie (ďalej len „podnet na preverenie inzercie“) príslušnému samoregulačnému orgánu, ak sa podnet na preverenie inzercie týka osoby, ktorá sa zaviazala dodržiavať kódex presadzovaný samoregulačným orgánom. Ak orgán dohľadu podľa odseku 1 postúpil podnet na preverenie inzercie samoregulačnému orgánu, konanie vo veci dodržiavania povinností podľa piatej časti tohto zákona orgán dohľadu začne najskôr uplynutím 90 dní odo dňa postúpenia podnetu; počas tejto lehoty neplynie lehota na uloženie sankcie orgánom dohľadu podľa odseku 1.
DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 27
Spoločné ustanovenia
(1)
Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) a medzinárodné štandardné číslo hudobniny (ISMN) prideľuje Slovenská národná knižnica ako národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie dokumentov podľa osobitného predpisu34) a medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN) prideľuje Univerzitná knižnica v Bratislave ako národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie seriálov.
(2)
Vydavateľ periodickej publikácie a vydavateľ neperiodickej publikácie môže požiadať príslušnú národnú agentúru pre medzinárodné štandardné číslovanie o pridelenie medzinárodného čiarového kódu označovania tovarov (EAN) k pridelenému štandardnému číslu.
(3)
Na vydavateľa periodickej publikácie, prevádzkovateľa spravodajského webového portálu a tlačovú agentúru sa vzťahujú ustanovenia § 10, § 11, § 15, § 16, § 101, § 102, § 104, § 105, § 151 až 154 a § 225 až 227 všeobecného predpisu o mediálnych službách ako na poskytovateľov obsahových služieb. Vydávanie periodickej publikácie, prevádzkovanie spravodajského webového portálu a agentúrny servis je obsahovou službou podľa § 13 všeobecného predpisu o mediálnych službách, na ktorej poskytovanie sa nevyžaduje oprávnenie podľa všeobecného predpisu o mediálnych službách; § 14 ods. 5, 6 a 7 všeobecného predpisu o mediálnych službách sa použije primerane.
(4)
Osobné údaje získané podľa tohto zákona podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu35) a môžu byť využité len na účely podľa tohto zákona.
(5)
Na vydavateľa periodickej publikácie a na prevádzkovateľa spravodajského webového portálu, ktorým je Rozhlas a televízia Slovenska alebo Tlačová agentúra Slovenskej republiky, sa nevzťahujú ustanovenia § 11 a 12.
(6)
Na konanie o podnete na preverenie inzercie sa nevzťahuje osobitný predpis o sťažnostiach.36)
§ 28
Prechodné ustanovenia
(1)
Periodická tlač evidovaná podľa predpisov účinných do 31. júla 2022 sa považuje za periodickú publikáciu evidovanú podľa tohto zákona.
(2)
Vydavateľ periodickej tlače evidovanej podľa predpisov účinných do 31. júla 2022, ktorá je odbornou periodickou publikáciou, vedeckou periodickou publikáciou alebo komunitným periodikom, je povinný oznámiť ministerstvu kultúry túto skutočnosť do 31. decembra 2022.
(3)
Konanie o uložení pokuty podľa doterajších predpisov, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. júla 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. júla 2022.
(4)
Žiadosť o uverejnenie opravy, žiadosť o uverejnenie odpovede a žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia podľa doterajších predpisov, ktorá sa týka skutkového tvrdenia, ktoré bolo uverejnené do 31. júla 2022, sa posudzuje podľa doterajších predpisov.
(5)
Právnická osoba, ktorej sa odovzdával povinný výtlačok periodickej publikácie alebo povinný výtlačok neperiodickej publikácie podľa predpisov účinných do 31. júla 2022, a ktorá nie je depozitárom podľa tohto zákona, je oprávnená používať povinný výtlačok periodickej publikácie alebo povinný výtlačok neperiodickej publikácie získaný podľa doterajších predpisov na knižnično-informačné služby podľa osobitného predpisu.23)
(6)
Vydavateľ periodickej publikácie, ktorý k 31. júlu 2022 verejne rozširoval alebo sprístupňoval elektronickú periodickú publikáciu a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu, ktorý k 31. júlu 2022 umožňoval verejnosti prístup k obsahu spravodajského webovému portálu, sú povinní požiadať o zápis periodickej publikácie do zoznamu do 31. decembra 2022.
(7)
Povinnosť vydavateľa neperiodickej publikácie zabezpečiť, aby neperiodická publikácia obsahovala povinné údaje podľa § 14 sa nevzťahuje na neperiodickú publikáciu, ktorá bola vydaná do 31. júla 2022 a s ktorej sprístupňovaním verejnosti sa začalo pred 1. augustom 2022.
(8)
Ministerstvo kultúry uvedie register do prevádzky do 30 mesiacov od účinnosti tohto zákona. Uvedenie registra do prevádzky ministerstvo kultúry oznámi na svojom webovom sídle najmenej jeden mesiac vopred. Do uvedenia registra do prevádzky sa evidencia podľa tohto zákona a evidencie podľa osobitných predpisov37) vedú samostatne a nie sú súčasťou registra.
Záverečné ustanovenia
§ 29
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z., zákona č. 535/2003 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 555/2008 Z. z., zákona č. 289/2013 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z.,
2.
zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z. a zákona č. 313/2019 Z. z.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z, zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č.495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z .z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z .z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č.372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z. a zákona č. 264/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA sa za položku 11 vkladá položka 12, ktorá znie:
„Položka 12
Žiadosť o
a)
zápis do zoznamu periodických publikácií13) 5 eur
b)
zmenu zápisu v zozname periodických publikácií13) 5 eur“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
13) § 3 zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).“.
Čl. III
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 307/2018 Z. z. a zákona č. 532/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:


„(2)
Pri výkone dozoru nad dodržiavaním tohto zákona sa primerane uplatňuje mechanizmus samoregulácie podľa osobitného predpisu,22) ak sa reklama šíri prostredníctvom publikácie alebo agentúrneho servisu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
22) § 26 zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).“.
2.
V § 11 ods. 1 a 7 sa slová „§ 10“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1“.
Čl. IV
Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3a ods. 3 písm. a) sa slovo „alebo“ na konci nahrádza čiarkou.
2.
V § 3a ods. 3 písm. b) druhom bode sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.
3.
V § 3a sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
periodickou publikáciou.1da)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1da znie:
1da) § 2 ods. 4 zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).“.
Čl. V
Zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z., zákona č. 304/2019 Z. z. a zákona č. 264/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 1, § 6 ods. 1 a v § 9 sa za slovo „evidencia“ vkladajú slová „tvoriaca súčasť registra v oblasti médií a audiovízie9b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
9b) § 21 zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.
Príloha k zákonu č. 265/2022 Z. z.
Publikácia Depozitár
1 Periodická tlač, okrem vedeckej periodickej publikácie alebo odbornej periodickej publikácie Slovenská národná knižnica
Univerzitná knižnica v Bratislave
2 Elektronická periodická publikácia okrem vedeckej periodickej publikácie alebo odbornej periodickej publikácie Slovenská národná knižnica
Univerzitná knižnica v Bratislave
3 Neperiodická publikácia okrem vedeckej neperiodickej publikácie alebo odbornej neperiodickej publikácie, ktorá bola vydaná v tlačenej podobe Slovenská národná knižnica
Univerzitná knižnica v Bratislave
4 Neperiodická publikácia, okrem vedeckej neperiodickej publikácie alebo odbornej neperiodickej publikácie, ktorá bola vydaná v elektronickej podobe Slovenská národná knižnica
Univerzitná knižnica v Bratislave
5 Vedecká periodická tlač alebo odborná periodická tlač Slovenská národná knižnica
Univerzitná knižnica v Bratislave
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Štátna vedecká knižnica v Prešove
6 Vedecká elektronická periodická publikácia a odborná elektronická periodická publikácia Slovenská národná knižnica
Univerzitná knižnica v Bratislave
7 Vedecká neperiodická publikácia alebo odborná neperiodická publikácia v tlačenej podobe a publikácie podľa § 3 ods. 5 Slovenská národná knižnica
Univerzitná knižnica v Bratislave
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Štátna vedecká knižnica v Prešove
8 Vedecká neperiodická publikácia alebo odborná neperiodická publikácia v elektronickej podobe Slovenská národná knižnica
Univerzitná knižnica v Bratislave
9 Periodická tlač v Braillovom písme a neperiodická publikácia v Braillovom písme v tlačenej podobe Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
10 Neperiodická publikácia v podobe audioknihy Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
1)
§ 2 písm. a) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
2)
Čl. 3 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
3)
Napríklad § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4)
§ 11 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách).
5)
§ 2 ods. 9 až 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 600/2008 Z. z.
6)
§ 1 ods. 5 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.
9)
§ 2 ods. 10 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
10)
§ 3 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.
12)
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad čl. 11 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 9 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad čl. 2f a 12 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31. 7. 2014) v platnom znení.
16)
Napríklad § 27b zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 55/2022 Z. z., § 154 zákona č. 264/2022 Z. z.
17)
Napríklad § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe,
§ 80 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 16 a 17 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 písm. k) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.
25)
Napríklad § 3 ods. 2, § 6 ods. 2, § 9 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 304/2019 Z. z., § 125 zákona č. 264/2022 Z. z.
26)
Napríklad zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 40/2015 Z. z., § 125 zákona č. 264/2022 Z. z.
27)
§ 10 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Napríklad § 10 a § 11 zákona č. 147/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32)
Napríklad zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33)
Napríklad zákon č. 147/2001 Z. z., zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
37)
Zákon č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 až 11 zákona č. 40/2015 Z. z., § 10 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, § 125 zákona č. 264/2022 Z. z.