264/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2022 do 31.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

264
ZÁKON
z 22. júna 2022
o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
PREDMET A PÔSOBNOSŤ ZÁKONA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
práva a povinnosti poskytovateľa obsahovej služby, ktorým je
1.
vysielateľ,
2.
poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
3.
prevádzkovateľ retransmisie,
4.
poskytovateľ multiplexu,
5.
poskytovateľ platformy na zdieľanie videí,
6.
poskytovateľ obsahovej služby, ktorý nie je uvedený v prvom bode až piatom bode,
b)
práva a povinnosti distributéra signálu,
c)
postavenie a pôsobnosť Rady pre mediálne služby (ďalej len „regulátor“),
d)
pôsobnosť orgánov štátnej správy pri regulácii činností vykonávaných podľa tohto zákona a
e)
samoregulačné mechanizmy a koreguláciu pri poskytovaní obsahových služieb podľa tohto zákona.
Pôsobnosť zákona
§ 2
Vysielateľ rozhlasovej programovej služby
Tento zákon sa vzťahuje na vysielateľa rozhlasovej programovej služby, ak má svoje sídlo alebo sídlo organizačnej zložky, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike.
§ 3
Vysielateľ televíznej programovej služby
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na vysielateľa televíznej programovej služby, ak má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a tu aj prijíma redakčné rozhodnutia.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje aj na vysielateľa televíznej programovej služby, ak má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijíma
a)
v inom členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), ak
1.
v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, a to aj v prípade, že pomer zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, zamestnaných v Slovenskej republike a v členskom štáte, v ktorom sa prijímajú redakčné rozhodnutia, je približne rovnaký, alebo
2.
podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s hospodárstvom Slovenskej republiky,
b)
v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu.
(3)
Tento zákon sa vzťahuje aj na vysielateľa televíznej programovej služby, ak má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko
a)
v inom členskom štáte, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak
1.
v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, alebo
2.
podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s hospodárstvom Slovenskej republiky,
b)
v štáte, ktorý nie je členským štátom, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu.
(4)
Tento zákon sa vzťahuje aj na vysielateľa televíznej programovej služby, na ktorého sa nevzťahujú odseky 1 až 3 a ani právomoc iného členského štátu, ak na vysielanie televíznej programovej služby využíva
a)
pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v Slovenskej republike alebo
b)
družicovú kapacitu patriacu Slovenskej republike.
(5)
Ak osobnú pôsobnosť tohto zákona nie je možné určiť podľa odsekov 2 až 4, je daná právomoc Slovenskej republiky, ak je vysielateľ televíznej programovej služby usadený v Slovenskej republike podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1)
(6)
Ak osobnú pôsobnosť tohto zákona nie je možné určiť ani podľa odseku 5 a nie je daná právomoc iného členského štátu, osobnú pôsobnosť tohto zákona možno určiť podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.2)
§ 4
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a tu aj prijíma redakčné rozhodnutia.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijíma
a)
v inom členskom štáte, ak
1.
v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, a to aj v prípade, že pomer zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, zamestnaných v Slovenskej republike a v členskom štáte, v ktorom sa prijímajú redakčné rozhodnutia, je približne rovnaký, alebo
2.
podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s hospodárstvom Slovenskej republiky,
b)
v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie.
(3)
Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko
a)
v inom členskom štáte, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak
1.
v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, alebo
2.
podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s hospodárstvom Slovenskej republiky,
b)
v štáte, ktorý nie je členským štátom, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie.
(4)
Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, na ktorého sa nevzťahujú odseky 1 až 3 a ani právomoc iného členského štátu, ak na poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie využíva
a)
pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v Slovenskej republike alebo
b)
družicovú kapacitu patriacu Slovenskej republike.
(5)
Ak osobnú pôsobnosť tohto zákona nie je možné určiť podľa odsekov 2 až 4, je daná právomoc Slovenskej republiky, ak je poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie usadený v Slovenskej republike podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1)
§ 5
Prevádzkovateľ retransmisie
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na prevádzkovateľa retransmisie, ak má svoje sídlo alebo sídlo organizačnej zložky, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa retransmisie, na ktorého sa nevzťahuje odsek 1, ak na retransmisiu využíva elektronickú komunikačnú sieť3) (ďalej len „sieť“) alebo telekomunikačné zariadenie na území Slovenskej republiky.
§ 6
Poskytovateľ multiplexu
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na poskytovateľa multiplexu, ak má svoje sídlo alebo sídlo organizačnej zložky, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa multiplexu, na ktorého sa nevzťahuje odsek 1, ak sa pri poskytovaní multiplexu naňho nevzťahuje právomoc iného členského štátu a na poskytovanie multiplexu využíva sieť alebo telekomunikačné zariadenie na území Slovenskej republiky.
§ 7
Poskytovateľ platformy na zdieľanie videí
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na poskytovateľa platformy na zdieľanie videí, ak má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa platformy na zdieľanie videí, na ktorého sa nevzťahuje odsek 1, ak má v Slovenskej republike svoje sídlo
a)
jeho materská mediálna spoločnosť,
b)
jeho dcérska mediálna spoločnosť a materská mediálna spoločnosť nemá sídlo v inom členskom štáte,
c)
spoločnosť, ktorá je súčasťou jeho mediálnej skupiny, a materská mediálna spoločnosť ani dcérska mediálna spoločnosť nemajú svoje sídlo v inom členskom štáte.
(3)
Tento zákon sa za podmienok podľa odseku 2 písm. b) vzťahuje aj na poskytovateľa platformy na zdieľanie videí, ktorého materská mediálna spoločnosť má viac ako jednu dcérsku mediálnu spoločnosť, ak aspoň jedna dcérska mediálna spoločnosť má svoje sídlo v Slovenskej republike a prvýkrát začala svoju činnosť na území Slovenskej republiky, pričom udržiava stabilné a účinné spojenie s hospodárstvom Slovenskej republiky.
(4)
Tento zákon sa za podmienok podľa odseku 2 písm. c) vzťahuje aj na poskytovateľa platformy na zdieľanie videí, ktorý je súčasťou mediálnej skupiny, ak aspoň jedna spoločnosť tejto mediálnej skupiny má svoje sídlo v Slovenskej republike a prvýkrát začala svoju činnosť na území Slovenskej republiky, pričom udržiava stabilné a účinné spojenie s hospodárstvom Slovenskej republiky.
DRUHÁ HLAVA
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
§ 8
Komunikáty
(1)
Program je
a)
zvukový komunikát tvoriaci svojím obsahom, formou a funkciou uzavretý celok v rámci programovej služby vysielateľa alebo
b)
audiovizuálny komunikát, zložený z pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku, tvoriaci svojím obsahom, formou a funkciou uzavretý celok v rámci programovej služby vysielateľa alebo v rámci katalógu zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
(2)
Doplnkové vysielanie je komunikát, ktorý nie je programom vysielania a ako zložka programovej služby zvyčajne dopĺňa vysielací čas medzi jednotlivými programami vysielania, najmä videotext, reklamný oznam, telenákup, prostriedky oddeľujúce reklamný oznam a telenákup a iná programová interpunkcia, ako aj oznam o aktuálnom čase a ohlasovanie programov.
(3)
Video vytvorené užívateľom je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci, bez ohľadu na jeho trvanie, samostatnú položku, ktorú vytvoril užívateľ a na platformu na zdieľanie videí nahral tento užívateľ alebo akýkoľvek iný užívateľ.
(4)
Aktuálna publicistika je program tematicky spätý so spravodajstvom, ktorý obsahuje komentáre k správam a udalostiam, analýzy vývoja, politické stanoviská k udalostiam alebo názory politikov na jednotlivé témy.
(5)
Videotext je text na obrazovke šírený zvyčajne na začiatku vysielania televíznej programovej služby, na jej konci alebo medzi jednotlivými programami, ktorý spravidla obsahuje informácie o vysielateľovi a programovej službe; zahŕňa aj šírenie textových informácií v lokálnom vysielaní.
§ 9
Platforma na zdieľanie obsahu a poskytovateľ platformy na zdieľanie obsahu
(1)
Platforma na zdieľanie obsahu je službou informačnej spoločnosti, ktorej hlavným účelom alebo jedným z jej hlavných účelov alebo ktorej zásadnou funkciou je ukladať veľký počet diel a iných predmetov ochrany podľa osobitného predpisu4) nahrávaných jej užívateľmi a šíriť ich podľa osobitného predpisu.
(2)
Platforma na zdieľanie obsahu nie je
a)
on-line encyklopédia a vzdelávacie a vedecké úložisko, ktorých účelom nie je dosahovanie zisku,
b)
platforma na vývoj a zdieľanie počítačových programov s otvoreným zdrojovým kódom,
c)
on-line trhovisko, medzipodniková cloudová služba a cloudová služba, ktoré užívateľom umožňujú nahrať obsah pre vlastnú potrebu alebo potreby štátu.
(3)
Poskytovateľ platformy na zdieľanie obsahu je osoba, ktorá poskytuje platformu na zdieľanie obsahu a určuje spôsob jej usporiadania a propagovania šíreného obsahu na účel dosiahnutia zisku.
§ 10
Redakčná zodpovednosť a redakčné rozhodnutie
(1)
Redakčná zodpovednosť je vykonávanie účinnej kontroly nad výberom programov a nad ich časovým usporiadaním do programovej štruktúry, ak ide o vysielanie programovej služby alebo do katalógu programov, ak ide o audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie.
(2)
Redakčné rozhodnutie je rozhodnutie, ktoré sa pravidelne prijíma na účel plnenia redakčnej zodpovednosti a súvisí s každodennou prevádzkou vysielania programovej služby alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
§ 11
Formy prepojenia
(1)
Majetkové prepojenie je viac ako 25 % účasť na základnom imaní iných osôb alebo viac ako 25 % podiel na hlasovacích právach iných osôb; na účely určenia podielu sa podiely blízkych osôb,5) ovládaných osôb a ovládajúcich osôb navzájom spočítavajú.
(2)
Personálne prepojenie je účasť na riadení alebo na kontrole inej osoby, a to aj prostredníctvom blízkych osôb alebo spoločníkov obchodnej spoločnosti a ich blízkych osôb.
(3)
Materská mediálna spoločnosť je právnická osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv6) v jednej alebo viacerých dcérskych mediálnych spoločnostiach.
(4)
Dcérska mediálna spoločnosť je právnická osoba, v ktorej má materská mediálna spoločnosť rozhodujúci vplyv, a to priamo alebo aj nepriamo prostredníctvom ktorejkoľvek svojej dcérskej spoločnosti alebo dcérskej spoločnosti svojej materskej spoločnosti.
(5)
Mediálna skupina je materská mediálna spoločnosť, všetky jej dcérske mediálne spoločnosti a všetky ďalšie právnické osoby, ktoré sú s nimi ekonomicky, organizačne a právne prepojené.
(6)
Mediálny trh je spoločný trh služieb tvorený obsahovými službami a inými mediálne produkty poskytujúcimi službami, ktoré možno považovať za zastupiteľné alebo zameniteľné z dôvodu ich podobných vlastností alebo účelu z pohľadu užívateľov alebo koncových užívateľov,7) o ktorých poskytovatelia týchto služieb súťažia na území Slovenskej republiky.
§ 12
Niektoré súvisiace pojmy
(1)
Frekvenčné vyhradenie je vyhradenie digitálnej frekvencie koordinovanej pre príslušné územie na základe medzinárodnej koordinácie, ktorej výsledkami je Slovenská republika viazaná; frekvenčné vyhradenie je základnou jednotkou frekvenčnej vrstvy.
(2)
Frekvenčná vrstva je súbor frekvenčných vyhradení, ktorých koordinované územia sa vzájomne neprekrývajú, a ktorých spoločné územie dosahu tvorí súvislý celok pokrývajúci spravidla celé územie Slovenskej republiky.
(3)
Ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie je frekvenčné vyhradenie zviazané s iným frekvenčným vyhradením takým spôsobom, aby bolo možné dosiahnuť primeraný rozvoj digitálneho vysielania v každom frekvenčnom vyhradení príslušnej frekvenčnej vrstvy.
(4)
Technicky viazané frekvenčné vyhradenie je frekvenčné vyhradenie zviazané s iným frekvenčným vyhradením rovnakou digitálnou frekvenciou takým spôsobom, ktorý neumožňuje využitie každého z nich samostatne; takéto frekvenčné vyhradenia sa považujú za jediné frekvenčné vyhradenie.
(5)
Paralelné frekvenčné vyhradenia sú frekvenčné vyhradenia s porovnateľným dosahom digitálnej frekvencie koordinované pre rovnaké územie Slovenskej republiky a rovnaký štandard digitálneho príjmu v rôznych frekvenčných vrstvách rovnakého frekvenčného pásma; takéto frekvenčné vyhradenia sa posudzujú samostatne.
(6)
Individuálne koordinovaná frekvencia je frekvencia medzinárodne koordinovaná Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) z jeho vlastného podnetu alebo na žiadosť poskytovateľa multiplexu, vysielateľa alebo inej osoby; individuálne koordinovanou digitálnou frekvenciou nie je digitálna frekvencia tvoriaca na danom území frekvenčné vyhradenie.
(7)
Satelit je telekomunikačné zariadenie umiestnené na stacionárnej obežnej dráhe Zeme alebo podobné rádiové zariadenie, ktoré pracuje v príslušnom frekvenčnom spektre vyhradenom na vysielanie signálu určeného na príjem verejnosťou alebo na uzatvorenú komunikáciu z bodu do bodu.
(8)
Štandard digitálneho rozhlasového príjmu je spôsob prenosu dátového toku umožňujúci príjem signálu na zariadenie pre digitálny rozhlas.
(9)
Štandard digitálneho televízneho príjmu je spôsob prenosu dátového toku umožňujúci príjem signálu na zariadenie pre digitálnu televíziu.
(10)
Digitálna frekvencia je na účely tohto zákona frekvencia vyhradená Slovenskej republike alebo na území Slovenskej republiky, koordinovaná na digitálne vysielanie.
DRUHÁ ČASŤ
OBSAHOVÁ SLUŽBA
§ 13
Vymedzenie obsahovej služby
(1)
Obsahová služba je služba určená na príjem verejnosťou koncovému užívateľovi alebo inému užívateľovi, ktorej obsah zostavuje jej poskytovateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, či už z vlastnej iniciatívy, alebo na základe požiadaviek užívateľa a
a)
vo vnímateľnej podobe tento obsah tvoria časovo usporiadané zvukové, obrazové alebo audiovizuálne komunikáty alebo štruktúrované textové informácie (lineárne mediálne služby), najmä programová služba,
b)
vzniká ako poskytovateľom zostavená ponuka zvukových, obrazových alebo audiovizuálnych komunikátov alebo štruktúrovaných textových informácií, ku ktorým poskytovateľ služby umožňuje prístup užívateľovi jednotlivo alebo spoločne vo forme súboru obsahov (nelineárne mediálne služby), najmä audiovizuálna mediálna služba na požiadanie a elektronický programový sprievodca,
c)
vzniká ako poskytovateľom zostavená ponuka obsahových služieb podľa písmena a) alebo b), ku ktorým poskytovateľ obsahovej služby umožňuje prístup užívateľovi jednotlivo alebo spoločne vo forme súboru služieb (súborné mediálne služby), najmä retransmisia programových služieb a multiplex, alebo
d)
je ďalším nezmeneným verejným prenosom multiplexu alebo jeho časti poskytovaným inou osobou ako pôvodným poskytovateľom multiplexu.
(2)
Obsahovou službou je aj platforma na zdieľanie obsahu, najmä platforma na zdieľanie videí.
(3)
Obsahovou službou je aj doplnková služba vysielania.
(4)
Obsahovou službou nie je
a)
služba, pri ktorej poskytovateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zabezpečuje účastníkovi výlučne pripojenie k službe bez ďalšieho vplyvu tohto poskytovateľa na obsah služby a ponuku obsahu, najmä hlasová služba a pripojenie k internetu,
b)
služba zabezpečujúca prístup k obsahovej službe, najmä distribúcia signálu obsahovej služby a služba podmieneného prístupu k obsahovej službe,
c)
výkon verejnej správy poskytovaný prostredníctvom siete alebo telekomunikačného zariadenia (ďalej len „služby elektronickej verejnej správy“).
§ 14
Doplnková služba vysielania
(1)
Doplnková služba vysielania je služba, ktorá priamo súvisí s programovou službou, ak informácie alebo komunikáty, ktoré tvoria jej obsah, tvoria spolu alebo jednotlivo aj obsah, ktorý je určený na príjem verejnosťou alebo koncovému užívateľovi spolu s programovou službou. Doplnkovou službou vysielania je najmä
a)
rozhlasová dátová služba,
b)
teletext,
c)
jazyková mutácia programovej služby,
d)
multimodálny prístup k programovej službe,
e)
interaktívny prístup k programovej službe,
f)
doplnková on-line služba a
g)
elektronický programový sprievodca, ak sa vysiela súbežne s príslušnou programovou službou v rovnakej sieti alebo v rámci štruktúry digitálneho signálu toho istého multiplexu a je synchrónne prepojený s touto programovou službou; ak takto vysielaný obsah elektronického programového sprievodcu zostavuje a ponúka koncovým užívateľom viacero vysielateľov spolu alebo iná osoba než vysielateľ, je doplnkovou službou vysielania len v tej časti, ktorej obsah pochádza od vysielateľa.
(2)
Doplnková služba vysielania sa považuje za zložku programovej služby.
(3)
Rozhlasová dátová služba je doplnková služba vysielania vysielaná súbežne s príslušnou rozhlasovou programovou službou prostredníctvom telekomunikačného zariadenia na vysielanie digitálnych doplnkových informácií, zameraná predovšetkým na dvojrozmerné zobrazenie informácií rekonštruovaných z vysielaných dát na obrazovke osobitne vybaveného rozhlasového prijímača do formy textových informácií alebo obrazu.
(4)
Teletext je doplnková služba vysielania vysielaná súbežne s príslušnou televíznou programovou službou prostredníctvom telekomunikačného zariadenia na vysielanie digitálnych doplnkových informácií, zameraná predovšetkým na dvojrozmerné zobrazenie informácií rekonštruovaných z vysielaných dát na obrazovke osobitne vybaveného televízneho prijímača do formy štruktúrovaných textových informácií alebo obrazu.
(5)
Jazyková mutácia programovej služby je doplnková služba vysielania vysielaná súbežne s príslušnou televíznou programovou službou umožňujúca prístup koncového užívateľa k inému jazyku ako jazyku vysielania; jazykovou mutáciou programovej služby nie je vysielanie pôvodnej zvukovej stopy jednotlivých programov vysielania popri vysielaní v jazyku vysielania.
(6)
Multimodálny prístup k programovej službe je doplnková služba vysielania vysielaná súbežne s príslušnou televíznou programovou službou umožňujúca prístup nepočujúcich alebo nevidiacich k programom vysielania alebo iným zložkám programovej služby, najmä prostredníctvom titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočenia do slovenského posunkového jazyka a hlasového komentovania pre nevidiacich.
(7)
Interaktívny prístup k programovej službe je doplnková služba vysielania vysielaná súbežne s príslušnou programovou službou, ktorá rozširuje možnosti využitia programovej služby vo vzťahu ku koncovému zariadeniu a umožňuje koncovému užívateľovi prostredníctvom príslušného rozhrania interakciu.
(8)
Doplnková on-line služba je služba, ktorá priamo súvisí s programovou službou vysielania, vysielateľ ju poskytuje prostredníctvom internetu a je ňou
a)
súbežné on-line vysielanie programových služieb vysielateľom (simulcasting),
b)
on-line poskytovanie programov programovej služby počas vymedzeného časového obdobia po ich vysielaní vysielateľom a
c)
on-line poskytovanie komunikátov doplnkových k vysielaniu.
§ 15
Zodpovednosť za obsah obsahovej služby
(1)
Poskytovateľ obsahovej služby zodpovedá za obsah ním poskytovanej obsahovej služby, ak odseky 2 až 4 alebo osobitný predpis8) neustanovujú inak; poskytovateľ obsahovej služby podľa § 13 ods. 1 písm. c) a d) a ods. 2 zodpovedá za jej obsah len v rozsahu povinností podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.8)
(2)
Za obsah elektronického programového sprievodcu zodpovedá vysielateľ len v rozsahu podľa § 14 ods. 1 písm. g).
(3)
Poskytovateľ obsahovej služby nezodpovedá za pravdivosť informácií uvedených v iných formách propagácie a za klamlivú reklamu9) alebo porovnávaciu reklamu; to sa nevzťahuje na obsah, ktorým poskytovateľ obsahovej služby propaguje svoju osobu, aktivity, služby alebo produkty.
(4)
Poskytovateľ obsahovej služby nezodpovedá ani za obsah uverejneného oznámenia v naliehavom verejnom záujme, obsah komunikátu, ktorého uverejnenie nariadil orgán verejnej moci, obsah komunikátu tretej osoby, ktorého uverejnením sa plní povinnosť uložená zákonom, obsah informácie, ktorú poskytol ústavný činiteľ, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená orgánom verejnej moci alebo právnická osoba zriadená zákonom, a za obsah uverejnený podľa § 212 a 213.
§ 16
Obsahová služba a sloboda príjmu
(1)
Poskytovateľ obsahovej služby poskytuje obsahovú službu slobodne a nezávisle. Do jej obsahu možno zasahovať iba na základe zákona a v jeho medziach.
(2)
Zakázať príjem obsahovej služby, ktorá je poskytovaná verejne, možno iba na základe zákona a v jeho medziach.
§ 17
Ochrana zdroja informácií a právo na informácie
(1)
Poskytovateľ obsahovej služby a ďalšie osoby, ktoré sa podieľali na získavaní alebo spracovaní informácie od zdroja, ktorého totožnosť má zostať utajená, na účel jej uverejnenia v rámci obsahovej služby (ďalej len „osoba zachovávajúca mlčanlivosť“), sú povinní zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných pri svojej činnosti a o obsahu týchto informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť osoby, ktorá informáciu poskytla; s písomnosťami, tlačovinami a inými nosičmi údajov, najmä obrazovými záznamami, zvukovými záznamami, audiovizuálnymi záznamami a nosičmi dát v akejkoľvek podobe, na základe ktorých by mohla byť zistená totožnosť osoby, ktorá informácie poskytla, sú povinní zaobchádzať tak, aby nemohlo dôjsť k odhaleniu totožnosti zdroja informácií.
(2)
Osobu zachovávajúcu mlčanlivosť môže od povinnosti podľa odseku 1 oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla. Po smrti tejto osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám; súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas. Ak niet blízkych osôb, povinnosť podľa odseku 1 zaniká. Smrťou osoby, ktorá informáciu poskytla, alebo zánikom zdroja informácií nezaniká právo podľa odseku 4 ani ochrana podľa odseku 5.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na zamestnanca poskytovateľa obsahovej služby; táto povinnosť mu zaniká, ak povinnosť podľa odseku 1 zanikla pre poskytovateľa obsahovej služby. Za rovnakých podmienok sa povinnosť podľa odseku 1 vzťahuje aj na inú osobu, pokiaľ sa oboznámila so zdrojom informácie alebo s informáciou, ktorá by mohla viesť k odhaleniu totožnosti zdroja tejto informácie.
(4)
Osoba zachovávajúca mlčanlivosť má právo odoprieť súdu, inému orgánu verejnej moci, orgánu verejnej správy, orgánu územnej samosprávy alebo akejkoľvek inej osobe poskytnutie informácie o pôvode alebo obsahu informácie od zdroja, ktorého totožnosť má zostať utajená, vrátane údajov o zdroji tejto informácie a jeho totožnosti a predloženie alebo vydanie vecí, z ktorých by mohol byť zistený pôvod alebo obsah takých informácií.
(5)
Na účely ochrany zdroja požívajú osobitnú ochranu aj lokalizačné údaje osôb zachovávajúcich mlčanlivosť alebo podobné údaje o ich pohybe alebo pobyte, údaje o elektronickej komunikácii alebo jej obsahu a vzdialené úložiská alebo zdieľané úložiská dát osôb zachovávajúcich mlčanlivosť, ku ktorým majú prístup iné osoby, než osoby zachovávajúce mlčanlivosť; zakazuje sa najmä ich sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu osoby zachovávajúcej mlčanlivosť spôsobom, ktorý ohrozí utajenie zdroja informácií.
(6)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť a právo podľa odseku 4 nemožno využiť v prípade, ak zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu možno splniť len s odhalením zdroja informácií a verejný záujem na predchádzaní trestnej činnosti celkom zjavne prevažuje záujem na ochrane zdroja.
(7)
Osoba zachovávajúca mlčanlivosť sa vo vzťahu k obsahovej službe, ktorej autorizácia bola zrušená z dôvodu podľa § 165 ods. 3 písm. b) alebo ktorej registrácia bola zrušená z dôvodu podľa § 185 ods. 1 písm. d), nemôže dovolávať práva podľa odseku 4 a ani povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje aj na obsahovú službu, prístup ku ktorej je blokovaný podľa osobitného predpisu10) alebo ktorej poskytovanie je pozastavené podľa tohto zákona. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na informáciu, ktorú osoba zachovávajúca mlčanlivosť získala pred zrušením autorizácie, zrušením registrácie, blokovaním prístupu k obsahovej službe alebo pozastavením jej poskytovania.
(8)
Orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a právnické osoby zriadené zákonom sú povinné na základe rovnosti poskytovať poskytovateľovi obsahovej služby informácie o svojej činnosti na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.11)
TRETIA ČASŤ
VYSIELANIE PROGRAMOVEJ SLUŽBY
PRVÁ HLAVA
PROGRAMOVÁ SLUŽBA A VYSIELANIE
§ 18
Programová služba
(1)
Programová služba je služba,
a)
ktorá je primárne hospodárskej povahy,
b)
ktorá je poskytovaná ako zámerné časové usporiadanie programov a iných zložiek tejto služby vytvárajúce uzavretý, simultánne prijímateľný celok,
c)
ktorej základným účelom alebo základným účelom jej oddeliteľnej časti je umožniť sledovanie programov,
d)
za ktorú je redakčne zodpovedný vysielateľ,
e)
ktorá je poskytovaná prostredníctvom siete a
f)
ktorá je poskytovaná s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.
(2)
Rozhlasová programová služba je programová služba, ktorej vysielanie je chránené podľa osobitného predpisu12) a vo vnímateľnej podobe ho tvorí rad po sebe nasledujúcich zvukov vnímateľných sluchom.
(3)
Televízna programová služba je programová služba, ktorej vysielanie je chránené podľa osobitného predpisu12) a vo vnímateľnej podobe ho tvorí rad po sebe nasledujúcich obrazov vnímateľných zrakom sprevádzaných súvisiacim zvukom alebo bez neho.
(4)
Monotypová programová služba je programová služba, ktorej najmenej 80 % programov tvorí rovnaký typ programov alebo je jej vysielanie úplne vyhradené iným zložkám programovej služby než programom.
§ 19
Vysielateľ a vysielanie
(1)
Vysielateľ je osoba, ktorá redakčne zodpovedá za obsah programovej služby a časové usporiadanie jednotlivých zložiek programovej služby, ktorú vysiela alebo ktorú necháva šíriť v úplnej a nezmenenej forme treťou osobou.
(2)
Na účely tohto zákona sa za vysielateľa považuje
a)
vysielateľ zriadený zákonom13) (ďalej len „verejnoprávny vysielateľ“),
b)
vysielateľ, ktorý má povinnosť požiadať o autorizáciu vysielania programovej služby (ďalej len „autorizácia vysielania“) podľa tohto zákona a nie je verejnoprávnym vysielateľom (ďalej len „oprávnený vysielateľ“).
(3)
Vysielanie programovej služby prostredníctvom internetu je šírenie programovej služby výhradne prostredníctvom internetu (webcasting).
(4)
Vysielanie programovej služby je šírenie pôvodnej kódovanej alebo nekódovanej programovej služby, a to
a)
rozhlasovej programovej služby vrátane jej doplnkových služieb vysielania (ďalej len „vysielanie rozhlasovej programovej služby“) alebo
b)
televíznej programovej služby vrátane jej doplnkových služieb vysielania (ďalej len „vysielanie televíznej programovej služby“).
(5)
Lokálne vysielanie programovej služby je vysielanie, ktorého príjem sa obmedzuje na menšiu geografickú oblasť, zvyčajne na obec alebo mesto, a ktorého programy sú zamerané na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy vytvárajúce a prehlbujúce vnútorné väzby spoločenstva, ktoré vedú k udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom.
(6)
Vysielanie do zahraničia je vysielanie, ktoré možno prijímať mimo územia Slovenskej republiky a nie je prirodzeným presahom vysielania z územia Slovenskej republiky.
(7)
Terestriálne vysielanie programovej služby je analógové alebo digitálne vysielanie programovej služby alebo iné šírenie signálu pomocou rádiových zariadení umiestnených na zemskom povrchu.
(8)
Časový rozsah vysielania je súhrn vysielacieho času jednotlivých programov a doplnkového vysielania programovej služby; nezahŕňa monoskop, technickú prestávku a iné oznamy, ktoré sa nevzťahujú na programovú službu.
(9)
Jazyk vysielania je jazyk, v ktorom sa primárne vysiela programová služba na území Slovenskej republiky, vrátane úradných jazykov Európskej únie a jazykov národnostných menšín podľa osobitného predpisu;14) jazykom vysielania nie je jazyk jazykovej mutácie programovej služby, jazyk, ktorým sa vysiela mimo územia Slovenskej republiky, ani jazyk zaznamenaný na pôvodnej zvukovej stope programu vysielania, ku ktorej vysielateľ umožňuje prístup koncovému užívateľovi alternatívne alebo popri jazykových mutáciách programovej služby.
DRUHÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI VYSIELATEĽA
§ 20
Všeobecné povinnosti vysielateľa
(1)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť ľahký, priamy a stály prístup verejnosti najmä k týmto informáciám:
a)
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko vysielateľa,
b)
adresa sídla, miesta podnikania alebo bydliska vysielateľa,
c)
telefónne číslo, adresa elektronickej pošty alebo webového sídla vysielateľa,
d)
vlastnícka štruktúra vysielateľa a konečný užívateľ výhod15) vysielateľa,
e)
informácia, že na vysielateľa sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky a pôsobnosť regulátora a iného orgánu dohľadu,
f)
informácia, že vysielateľ podlieha niektorému samoregulačnému mechanizmu a uvedenie samoregulačného orgánu, ktorý tento mechanizmus presadzuje,
g)
číslo autorizácie vysielania pridelené regulátorom.
(2)
Povinnosť vysielateľa podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vysielateľa, vo vzťahu ku ktorému sú informácie v rozsahu podľa odseku 1 zverejnené v registri v oblasti médií a audiovízie (ďalej len „register“), ktorý spravuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“).
(3)
Vysielateľ, ktorý je právnickou osobou zapisujúcou sa do obchodného registra, je povinný zapísať činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra; návrh na zápis činnosti je vysielateľ povinný podať najneskôr do 60 dní odo dňa autorizácie vysielania.
(4)
Vysielateľ je povinný
a)
zabezpečiť pri vysielaní programov a iných zložiek programovej služby používanie štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a iných jazykov v súlade s osobitnými predpismi,16)
b)
vysielať kinematografické diela17) len v rámci časových lehôt a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam,
c)
zabezpečiť, aby programy a iné zložky programovej služby vysielané v rámci volebnej kampane boli v súlade s osobitným predpisom,18)
d)
poskytnúť bezplatne v naliehavom verejnom záujme štátnym orgánom na ich požiadanie nevyhnutný vysielací čas na vysielanie dôležitého a neodkladného oznamu, výzvy alebo rozhodnutia v rozsahu podľa osobitných predpisov19) alebo vysielanie informácie civilnej ochrany20) v čase a v rozsahu, ktorý by nebezpečenstvo z omeškania znížil na najnižšiu mieru, a zabezpečiť ich vysielanie aj s tlmočením do slovenského posunkového jazyka a zároveň titulkovaním pre osoby so sluchovým postihnutím alebo simultánnym prepisom hovoreného slova,
e)
uchovávať súvislé záznamy vysielania, vrátane vysielania s multimodálnym prístupom, počas 45 dní odo dňa ich vysielania v zodpovedajúcej kvalite; záznam vysielania je vysielateľ povinný poskytnúť regulátorovi do 15 dní od doručenia žiadosti regulátora o poskytnutie tohto záznamu vysielania, elektronicky vo formáte určenom regulátorom v rozhodnutí o autorizácii vysielania.
(5)
Vysielateľ televíznej programovej služby je ďalej povinný
a)
pri vysielaní televíznej programovej služby trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom); to sa nevzťahuje na vysielanie reklamného oznamu a telenákupu,
b)
viesť osobitnú štatistiku o vysielanom programe televíznej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie
1.
podielov programov s multimodálnym prístupom,
2.
podielu európskych diel,
3.
podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel,
4.
podielu audiovizuálnych diel,
c)
doručiť regulátorovi osobitnú štatistiku za kalendárny štvrťrok podľa písmena b) do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroku, okrem oprávneného vysielateľa, ktorý vysiela svoju programovú službu inak ako terestriálnym vysielaním, ktorý je povinný doručiť štatistiku do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti regulátora o túto štatistiku,
d)
zabezpečiť, aby zvuková zložka ním vysielanej televíznej programovej služby bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá regulátor.
(6)
Vysielateľ rozhlasovej programovej služby je ďalej povinný
a)
pri vysielaní rozhlasovej programovej služby označovať svoju programovú službu nezameniteľným zvukovým signálom aspoň raz za hodinu, ak sa tým nenaruší celistvosť programu,
b)
viesť osobitnú štatistiku slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby, ak sa naňho vzťahujú ustanovenia § 215 a 216, a poskytnúť ju regulátorovi do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti regulátora o túto štatistiku.
(7)
Vysielateľ nesmie podmieňovať retransmisiu vysielania svojej programovej služby alebo jej podstatnej časti retransmisiou inej svojej programovej služby alebo jej podstatnej časti.
(8)
Vysielanie programovej služby bez autorizácie sa zakazuje.
§ 21
Oznamovacie povinnosti vysielateľa
(1)
Vysielateľ je povinný oznámiť regulátorovi
a)
začiatok vysielania programovej služby terestriálnym vysielaním, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi začal šíriť; ak sa vysielanie uskutočňuje vo viacerých frekvenčných vyhradeniach alebo terestriálnych multiplexoch, je vysielateľ povinný oznámiť začiatok vysielania v každom frekvenčnom vyhradení a v každom terestriálnom multiplexe, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi začal šíriť na danej frekvencii,
b)
ukončenie vysielania programovej služby terestriálnym vysielaním, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi prestal šíriť; ak sa vysielanie uskutočňuje vo viacerých frekvenčných vyhradeniach alebo terestriálnych multiplexoch, je vysielateľ povinný oznámiť ukončenie vysielania v každom frekvenčnom vyhradení a v každom terestriálnom multiplexe, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi prestal šíriť na danej frekvencii,
c)
začiatok vysielania programovej služby pomocou satelitu, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi začal šíriť pomocou satelitu; ak sa vysielanie uskutočňuje aj iným technickým prostriedkom, je vysielateľ povinný oznámiť začiatok vysielania prostredníctvom tohto spôsobu verejného prenosu,
d)
ukončenie vysielania programovej služby pomocou satelitu, ako aj ukončenie vysielania programovej služby iným technickým prostriedkom, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi príslušným spôsobom verejného prenosu prestal šíriť,
e)
začiatok vysielania do zahraničia podľa teritória s uvedením, či ide o vysielanie do zahraničia celkom alebo z väčšej časti zamerané na divákov iného členského štátu, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi na príslušnom teritóriu začal šíriť; ak sa vysielanie uskutočňuje na viacerých teritóriách, je vysielateľ povinný oznámiť začiatok vysielania na každom teritóriu,
f)
ukončenie vysielania do zahraničia podľa teritória, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi na príslušnom teritóriu prestal šíriť; ak sa vysielanie uskutočňuje na viacerých teritóriách, je vysielateľ povinný oznámiť ukončenie vysielania na každom teritóriu,
g)
začiatok vysielania doplnkovej služby vysielania, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál doplnkovej služby vysielania určený koncovému užívateľovi začal šíriť; ak sa vysielanie doplnkovej služby vysielania neuskutočňuje všetkými spôsobmi verejného prenosu, ktorým sa šíri signál vysielateľa, alebo na celom území, na ktorom sa vysiela programová služba, je vysielateľ povinný v oznámení uviesť aj územný rozsah poskytovania doplnkovej služby vysielania a spôsoby jej šírenia koncovému užívateľovi,
h)
ukončenie vysielania doplnkovej služby vysielania, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál doplnkovej služby vysielania určený koncovému užívateľovi prestal šíriť,
i)
zmenu v poskytovaní doplnkovej služby vysielania, ak je zmenou územného rozsahu poskytovania alebo spôsobu jej šírenia koncovému užívateľovi, a to najneskôr v deň vzniku takej zmeny.
(2)
Vysielateľ rozhlasovej programovej služby je povinný oznámiť regulátorovi
a)
začiatok vysielania rozhlasovej programovej služby, ktorú vysiela na základe udelenej licencie na používanie frekvencie, ktorá nie je digitálnou frekvenciou (ďalej len „licencia“), a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi začal šíriť na pridelenej frekvencii,
b)
ukončenie vysielania rozhlasovej programovej služby, ktorú vysiela na základe udelenej licencie, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi prestal šíriť na pridelenej frekvencii.
(3)
Oznámenie podľa odsekov 1 a 2 obsahuje aj identifikáciu poskytovateľa multiplexu alebo distributéra signálu vysielateľa a geografickú špecifikáciu frekvenčného vyhradenia alebo iného územného rozsahu vysielania programovej služby.
TRETIA HLAVA
PRÍSTUP VEREJNOSTI K INFORMÁCIÁM VO VYSIELANÍ PROGRAMOVEJ SLUŽBY
§ 22
Prístup verejnosti k informáciám o podujatiach
Výkon výhradných práv vysielateľa na prenos alebo vysielanie zo záznamu politických, spoločenských, kultúrnych alebo športových podujatí nesmie obmedziť prístup verejnosti k informáciám o týchto podujatiach.
§ 23
Právo na krátke spravodajstvo
(1)
Vysielateľ televíznej programovej služby môže pre potreby spravodajstva vyrobiť a vysielať záznam z podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti, na ktorého vysielanie má výhradné právo iný vysielateľ.
(2)
Vysielateľ, ktorý má výhradné právo na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti, je povinný na účely vytvorenia záznamu podľa odseku 1 zabezpečiť možnosť voľného výberu sekvencií zo svojho signálu na spravodlivom, primeranom, nediskriminujúcom základe a len za úhradu účelne vynaložených nákladov.
(3)
Záznam podľa odseku 1
a)
sa môže vysielať výhradne v pravidelne vysielanom spravodajskom programe, ktorý sa vysiela v rovnakej podobe aj mimo času, v ktorom sa koná podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti,
b)
nesmie pri vysielaní prekročiť časový rozsah 90 sekúnd,
c)
sa nesmie vysielať skôr, ako mohol podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti vysielať alebo o ňom informovať v spravodajskom programe vysielateľ, ktorému patrí výhradné právo na vysielanie podujatia,
d)
musí byť vysielaný s uvedením zdroja, ktorý má výhradné právo na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti.
(4)
Záznam podľa odseku 1 možno vysielať opakovane najneskôr do 24 hodín od prvého vysielania tohto záznamu a výhradne v spravodajskom programe. Po uplynutí tejto doby možno záznam použiť opakovane, iba ak by sa jeho obsah priamo vzťahoval na inú dôležitú udalosť, ktorá je predmetom spravodajstva.
(5)
Ak sa podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti skladá z viacerých od seba nezávislých častí, každá z týchto častí je podujatím na účely odseku 1. Ak sa podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti koná dva dni a viac dní, za takúto nezávislú časť sa považuje aspoň jeden deň.
(6)
Vysielateľ televíznej programovej služby, ktorý vyrába z podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti záznam pre potreby spravodajstva, je povinný organizátorovi tohto podujatia uhradiť primerané náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zabezpečovaním zariadenia a služieb na takúto činnosť.
(7)
Vysielateľ, ktorý vysielal záznam podľa odseku 3 v spravodajskom programe, môže tento program v nezmenenej forme poskytnúť aj prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, za ktorú redakčne zodpovedá.
(8)
Ak získa výhradné právo na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti vysielateľ, ktorý má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, vysielateľ, ktorý má záujem uplatniť si právo na výrobu a vysielanie záznamu podľa odseku 1 a má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, je povinný si toto právo prednostne uplatniť u tohto vysielateľa.
§ 24
Prístup verejnosti k významným podujatiam
(1)
Významné podujatie je politické, spoločenské, kultúrne alebo športové podujatie, ktoré spĺňa najmenej dve z týchto podmienok:
a)
jeho výsledok má osobitný a všeobecný ohlas a je predmetom záujmu aj tej časti verejnosti, ktorá podujatia takého charakteru zvyčajne nesleduje,
b)
má neopakovateľný kultúrny význam pre obyvateľov a osobitne sa v ňom prejavujú prvky ich kultúrnej identity alebo
c)
je významným medzinárodným podujatím a zúčastňuje sa na ňom štátna reprezentácia.
(2)
Prístup verejnosti k významným podujatiam prostredníctvom vysielania televíznej programovej služby zabezpečí regulátor v spolupráci s ministerstvom kultúry a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, s nositeľmi práv a vysielateľmi vypracovaním zoznamu takýchto podujatí. Zoznam podujatí, po jeho odsúhlasení Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“), ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá regulátor.
(3)
Regulátor zostaví zoznam všetkých televíznych programových služieb, v ktorom sú vysielané televízne programové služby vzhľadom na osobitné prvky, povahu alebo technické parametre svojho vysielania zaradené do skupiny
a)
televíznych programových služieb, spôsob vysielania ktorých umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 % obyvateľov alebo
b)
televíznych programových služieb s obmedzeným prístupom verejnosti.
(4)
Zoznam podľa odseku 3 regulátor aktualizuje pravidelne, najmenej však raz za dva roky.
(5)
Vysielateľ, ktorý vysiela televíznu programovú službu zaradenú do skupiny podľa odseku 3 písm. b) a ktorý získa výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je povinný umožniť podstatnej časti verejnosti prostredníctvom vysielanej televíznej programovej služby zaradenej do skupiny podľa odseku 3 písm. a) za spravodlivých, primeraných a nediskriminujúcich trhových podmienok sledovanie významného podujatia bez zaplatenia osobitného poplatku spôsobom, aký určí regulátor v zozname podľa odseku 2; podstatnou časťou verejnosti sa na účely tohto zákona rozumie viac ako 80 % obyvateľov.
(6)
Vysielateľ, ktorý vysiela televíznu programovú službu zaradenú do skupiny podľa odseku 3 písm. b) a ktorý získa výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je povinný informovať všetkých vysielateľov vysielajúcich televíznu programovú službu zaradenú do skupiny podľa odseku 3 písm. a) o ich možnosti vysielať významné podujatie. Táto informácia musí byť poskytnutá v dostatočnom časovom predstihu pred konaním podujatia a musí obsahovať údaje o podujatí, najmä mieste a čase jeho konania a cene, ktorú vysielateľ požaduje.
(7)
Vysielateľ, ktorý vysiela televíznu programovú službu zaradenú do skupiny podľa odseku 3 písm. b) a ktorý získa výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je oprávnený toto podujatie vysielať až po uzavretí dohody o zabezpečení prístupu verejnosti k danému významnému podujatiu podľa odseku 5 s aspoň jedným vysielateľom vysielajúcim televíznu programovú službu zaradenú do skupiny podľa odseku 3 písm. a) alebo po tom, čo žiaden z vysielateľov vysielajúcich televíznu programovú službu zaradenú do skupiny podľa odseku 3 písm. a) nepredložil v lehote 14 dní od doručenia informácie podľa odseku 6 písomný návrh na vysielanie tohto podujatia za podmienok uvedených v informácii o možnosti vysielať významné podujatie podľa odseku 6. Ak takýto písomný návrh na vysielanie významného podujatia predloží viacero vysielateľov, je vysielateľ, ktorý získal výhradné právo na vysielanie významného podujatia, povinný umožniť vysielanie tohto podujatia aspoň jednému z nich.
(8)
Zoznam podujatí, ktoré za významné vyhlásil niektorý z členských štátov alebo niektorý z členských štátov Rady Európy, a ktorý bol zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie alebo v informačnom orgáne Rady Európy, zverejní regulátor prostredníctvom svojho webového sídla a doručí ho dotknutým vysielateľom.
(9)
Ak vysielateľ televíznej programovej služby nadobudne práva na vysielanie podujatí, ktoré sú na zozname významných podujatí niektorého z členských štátov Rady Európy alebo členských štátov, je povinný uplatňovať ich v súlade s pravidlami tohto členského štátu Rady Európy alebo členského štátu a takým spôsobom, že neznemožní podstatnej časti verejnosti tohto členského štátu Rady Európy alebo členského štátu sledovať ich v priamom prenose alebo zo záznamu.
§ 25
Prístup verejnosti k pluralitným, objektívnym a nestranným informáciám
Vysielateľ, ktorý nepodlieha samoregulačnému mechanizmu zapísanému do evidencie podľa tohto zákona, regulujúcemu aj oblasť všestrannosti informácií, názorovej plurality a objektívnosti a nestrannosti programov, je povinný
a)
zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby,
b)
zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a programov aktuálnej publicistiky; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.
ŠTVRTÁ ČASŤ
POSKYTOVANIE AUDIOVIZUÁLNEJ MEDIÁLNEJ SLUŽBY NA POŽIADANIE
§ 26
Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie
(1)
Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie je služba,
a)
ktorá je primárne hospodárskej povahy,
b)
ktorej základným účelom alebo základným účelom jej oddeliteľnej časti je umožniť sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil,
c)
ktorá je poskytovaná na osobitnú žiadosť užívateľa na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
d)
za ktorú je redakčne zodpovedný poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
e)
ktorá je poskytovaná prostredníctvom siete a
f)
ktorá je poskytovaná s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.
(2)
Audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie nie je poskytovanie zvukových záznamov na požiadanie.
§ 27
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je osoba, ktorá redakčne zodpovedá za výber obsahu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a určuje spôsob, akým je organizovaná.
§ 28
Základné povinnosti poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie
(1)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť ľahký, priamy a stály prístup verejnosti najmä k týmto informáciám:
a)
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
b)
adresa sídla, miesta podnikania alebo bydliska poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
c)
telefónne číslo, adresa elektronickej pošty alebo webového sídla poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
d)
vlastnícka štruktúra poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a konečný užívateľ výhod poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
e)
informácia, že na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky a pôsobnosť regulátora a iného orgánu dohľadu,
f)
informácia, či poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podlieha niektorému samoregulačnému mechanizmu a uvedenie samoregulačného orgánu, ktorý tento mechanizmus presadzuje,
g)
číslo autorizácie poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (ďalej len „autorizácia poskytovania“) pridelené regulátorom.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, vo vzťahu ku ktorému sú informácie v rozsahu podľa odseku 1 zverejnené v registri.
(3)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný
a)
poskytovať kinematografické diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam,
b)
zabezpečiť, aby programy a iné zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytované v rámci volebnej kampane boli v súlade s osobitným predpisom,18)
c)
zabezpečiť, aby dôležité a neodkladné oznamy, výzvy alebo rozhodnutia štátnych orgánov v naliehavom verejnom záujme v rozsahu podľa osobitných predpisov19) alebo informácie civilnej ochrany,20) ktoré sa sprístupňujú prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, boli sprevádzané tlmočením do slovenského posunkového jazyka a zároveň titulkovaním pre osoby so sluchovým postihnutím alebo simultánnym prepisom hovoreného slova.
(4)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný viesť osobitnú štatistiku o poskytovanej audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie obsahujúcu vyhodnotenie
a)
podielu európskych diel vrátane spôsobu ich zdôraznenia,
b)
podielov programov s multimodálnym prístupom.
(5)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný doručiť regulátorovi osobitnú štatistiku o poskytovanej audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie podľa odseku 4 za kalendárny mesiac do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti regulátora o túto štatistiku.
(6)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný oznámiť regulátorovi aktuálne údaje o počte koncových užívateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie súhrnne raz ročne do 31. januára podľa stavu k 1. januáru daného kalendárneho roku.
PIATA ČASŤ
PREVÁDZKOVANIE RETRANSMISIE A DISTRIBÚCIA SIGNÁLU
§ 29
Retransmisia a prevádzkovateľ retransmisie
(1)
Retransmisia je príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania programovej služby alebo jej podstatnej časti vysielateľom určenej na príjem verejnosťou uskutočnený sieťou; ak sa retransmisia uskutočňuje pomocou káblových distribučných systémov alebo mikrovlnným systémom, je káblovou retransmisiou.
(2)
Za poskytovanie retransmisie sa na účely registrácie retransmisie podľa tohto zákona nepovažuje poskytovanie retransmisie, ktorým sa nevykonáva hospodárska činnosť a ide o retransmisiu
a)
v rámci jednej budovy alebo komplexu budov, ktoré k sebe funkčne patria, ak sa obchodne nevyužívajú,
b)
výhradne programových služieb vysielateľa na základe zákona,
c)
ktorej registráciu vylučuje osobitný predpis21) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
d)
ktorú poskytuje jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba tak, že ju nesmie prijímať viac ako 100 účastníkov; v prípade retransmisie prostredníctvom viacerých technologických systémov s počtom do 100 účastníkov nesmie byť celkový počet účastníkov všetkých týchto systémov vyšší ako 100,
e)
poskytovanú internetom, ak poskytuje výhradne programové služby vysielané prostredníctvom internetu.
(3)
Prevádzkovateľ retransmisie je osoba, ktorá vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť poskytuje retransmisiu ako službu koncovému užívateľovi bez ohľadu na to, či signál retransmitovanej programovej služby ku koncovému užívateľovi prenáša sama alebo prostredníctvom tretej osoby.
§ 30
Základné povinnosti prevádzkovateľa retransmisie
(1)
Prevádzkovateľ retransmisie je povinný
a)
zabezpečiť, aby do základnej programovej ponuky boli obojstranne bezplatne zaradené programové služby
1.
verejnoprávneho vysielateľa,
2.
oprávnených vysielateľov, ktoré možno prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste príjmu, okrem digitálneho vysielania,
b)
zabezpečiť, aby do základnej programovej ponuky bola bezplatne zaradená programová služba oprávneného vysielateľa na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, pre ktorej vysielanie bola v miestnom multiplexe dostupnom v mieste príjmu vyhradená verejná kapacita, ak s týmto zaradením vysielateľ súhlasí, a tam, kde to zabezpečiť nie je možné, je prevádzkovateľ retransmisie povinný technicky zabezpečiť, aby bol bezplatne vyhradený jeden kanál prístupný verejnosti v základnej programovej ponuke pre vysielanie komunitného média; ak bola verejná kapacita v miestnom multiplexe dostupnom v mieste príjmu vyhradená pre viacero programových služieb bezplatne alebo pre viacero programových služieb, z ktorých ani jednej nebola verejná kapacita vyhradená bezplatne, môže prevádzkovateľ retransmisie rozhodnúť, ktorú z nich zaradí do základnej programovej ponuky, inak do základnej programovej ponuky zaradí tú programovú službu, pre ktorej vysielanie bola v miestnom multiplexe dostupnom v mieste príjmu vyhradená verejná kapacita bezplatne,
c)
poskytovať retransmisiu multimodálneho prístupu k programovej službe, ak tvorí súčasť vysielania televíznej programovej služby,
d)
zapísať činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra, ak je právnickou osobou zapisujúcou sa do obchodného registra; návrh na zápis činnosti je prevádzkovateľ retransmisie povinný podať najneskôr do 60 dní odo dňa registrácie retransmisie.
(2)
Základná programová ponuka je súbor programových služieb poskytovaný prevádzkovateľom retransmisie za najnižšiu cenu.
(3)
Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na prevádzkovateľa retransmisie vo vzťahu k retransmisii podľa § 29 ods. 2. Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) sa nevzťahujú ani na prevádzkovateľa retransmisie vo vzťahu k retransmisii, ktorá nie je káblovou retransmisiou.
(4)
Povinnosť podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na poskytovanie multimodálneho prístupu k programovej službe prevádzkovateľom retransmisie koncovému užívateľovi, ak to z technických dôvodov neumožňuje technické zariadenie, ktoré prevádzkovateľ retransmisie poskytuje tomuto koncovému užívateľovi na príjem programovej služby. Na základe písomnej žiadosti koncového užívateľa je prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť mu technické zariadenie na príjem programovej služby, ktoré bude umožňovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Také technické zariadenie je prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť koncovému užívateľovi za rovnakých podmienok, za akých mu poskytol pôvodné technické zariadenie.
(5)
Regulátor môže podľa princípov transparentnosti a primeranosti rozhodnúť na žiadosť prevádzkovateľa retransmisie, že sa naňho povinnosť podľa odseku 1 písm. a) a b) nevzťahuje alebo vzťahuje len čiastočne, ak zistí, že
a)
značná časť koncových užívateľov siete nepoužíva túto sieť ako hlavný prostriedok príjmu vysielania rozhlasovej programovej služby alebo vysielania televíznej programovej služby, alebo
b)
úplné alebo čiastočné plnenie tejto povinnosti nie je nevyhnutné na zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám, najmä podujatiam významným pre verejnosť a krátkemu spravodajstvu, ako aj k vysielaniu programových služieb verejnoprávneho vysielateľa.
(6)
Regulátor rozhodne podľa odseku 5, najmä ak
a)
počet všetkých koncových užívateľov je zanedbateľný s ohľadom na počet domácností využívajúcich iný spôsob príjmu v príslušnej geografickej oblasti alebo
b)
rozsah retransmisie vysielania programových služieb je neprimeraný vzhľadom na kapacitu siete, ktorej prostredníctvom sa retransmisia koncovým užívateľom poskytuje.
(7)
Ak regulátor rozhodne podľa odseku 5, že sa na prevádzkovateľa retransmisie vzťahuje povinnosť podľa odseku 1 písm. a) a b) len čiastočne, je povinný v rozhodnutí uviesť zoznam programových služieb, ktorých sa plnenie tejto povinnosti týka.
(8)
Regulátor rozhodnutie podľa odseku 5 zruší, ak pominuli dôvody, na ktorých základe rozhodol.
§ 31
Distribúcia signálu a distributér signálu
(1)
Distribúcia signálu je technický prenos signálu obsahovej služby zabezpečovaný distributérom signálu alebo uskutočňovaný vysielateľom alebo iným poskytovateľom obsahovej služby.
(2)
Distributér signálu je poskytovateľ elektronickej komunikačnej služby,22) ktorý technicky zabezpečuje prenos signálu pre vysielateľa alebo iného poskytovateľa obsahovej služby, pokiaľ neuskutočňuje prenos signálu priamo vysielateľ alebo iný poskytovateľ obsahovej služby.
§ 32
Ochrana integrity signálu
(1)
Prevádzkovateľ retransmisie a distributér signálu nesmie bez výslovného súhlasu vysielateľa zasahovať do vysielanej programovej služby alebo jej zložky, najmä
a)
jej obsahovou alebo technickou zmenou alebo úpravou,
b)
jej prerušovaním alebo
c)
úplným alebo čiastočným prekrývaním jej zvukovej zložky alebo obrazovej zložky na obchodné účely; v prípade obrazovej zložky tiež zmenšovaním rozsahu jej zobrazenia na obrazovke prijímača na obchodné účely.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na
a)
prekrytie, ktoré si vyhradil koncový užívateľ výlučne na súkromné účely a ktoré neslúži k priamemu alebo nepriamemu prospechu inej osoby,
b)
prekrytie dodané príslušným vysielateľom vrátane titulkov alebo mediálnej komerčnej komunikácie,
c)
ovládacie prvky užívateľského rozhrania nevyhnutné na fungovanie zobrazovacieho zariadenia alebo na orientáciu v programoch, ako sú nastavenie hlasitosti, vyhľadávacie funkcie, orientačné ponuky alebo elektronický programový sprievodca.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na techniky kompresie dátového toku, ktorá zmenšuje veľkosť dátového toku, a podobné techniky nevyhnutné pre prispôsobenie distribučným systémom, ako sú rozlíšenie alebo kódovanie, pokiaľ v ničom nemenia obsah vysielanej programovej služby ani jej jednotlivých zložiek, ak
a)
si verejnoprávny vysielateľ preukázateľne nevyhradil opak,
b)
s tým oprávnený vysielateľ preukázateľne súhlasil.
ŠIESTA ČASŤ
PODMIENKY POSKYTOVANIA A OBSADZOVANIA MULTIPLEXU
PRVÁ HLAVA
POSKYTOVANIE MULTIPLEXU
§ 33
Multiplex a poskytovateľ multiplexu
(1)
Multiplex je súhrnný dátový tok obsahujúci čiastkové dátové toky televíznych programových služieb, rozhlasových programových služieb alebo iných obsahových služieb vrátane hlasových služieb upravených na spoločné šírenie prostredníctvom príslušného telekomunikačného zariadenia.
(2)
Terestriálny multiplex je multiplex, ktorého signál je šírený úplne alebo sčasti terestriálnym vysielaním programovej služby prostredníctvom digitálnej frekvencie.
(3)
Miestny multiplex je terestriálny multiplex pre lokálne vysielanie, ktorého signál je šírený individuálne koordinovanou digitálnou frekvenciou tak, aby signál mohlo prijímať najviac 15 % obyvateľov Slovenskej republiky, a územie dosahu individuálne koordinovanej digitálnej frekvencie je menšie ako 30 % frekvenčného vyhradenia, v ktorého rámci sa toto územie dosahu z väčšej časti nachádza.
(4)
Verejnoprávny terestriálny multiplex je terestriálny multiplex obsahujúci čiastkové dátové toky televíznych programových služieb verejnoprávneho vysielateľa, rozhlasových programových služieb verejnoprávneho vysielateľa alebo iných obsahových služieb verejnoprávneho vysielateľa, prípadne ďalších služieb verejnoprávneho vysielateľa vrátane hlasových služieb verejnoprávneho vysielateľa upravených na spoločné šírenie.
(5)
Verejná kapacita multiplexu je celková kapacita terestriálneho multiplexu znížená o kapacitu vyhradenú pre poskytovateľa multiplexu na prenos dát spojených s prevádzkou multiplexu, ktorá nie je obsahovou službou, najviac však o 10 % celkovej kapacity terestriálneho multiplexu.
(6)
Poskytovateľ multiplexu je osoba, ktorá vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť uvádza alebo je oprávnená uvádzať signál multiplexu určený na príjem verejnosťou do neprerušeného prenosového reťazca vedúceho z multiplexora na koncové zariadenie užívateľa alebo koncový bod siete; ak je v sieti viac multiplexorov, je poskytovateľom multiplexu tá osoba, ktorá ako posledná uviedla signál multiplexu do neprerušeného prenosového reťazca vedúceho na koncové zariadenie užívateľa alebo koncový bod siete.
(7)
Multiplexor je telekomunikačné zariadenie slúžiace na zostavenie súhrnného dátového toku.
§ 34
Sloboda šírenia signálu
(1)
Poskytovateľ multiplexu rozhoduje pri budovaní siete na prenos terestriálneho multiplexu slobodne a nezávisle o počte vysielačov a ich umiestnení pri dodržaní technických parametrov frekvenčného vyhradenia určených úradom; to sa vzťahuje aj na distributéra signálu poskytovateľa multiplexu. Obmedzenie prevádzky multiplexu je možné len na základe zákona a v jeho medziach.
(2)
Oprávnenia podľa odseku 1 môže poskytovateľ mulitplexu a distributér signálu vo vzťahu k územiu vojenského obvodu,23) územiu slúžiacemu na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti, a nehnuteľnosti, ktorá je na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky zaradená ako objekt obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu podľa osobitného predpisu24) a je vo vlastníctve štátu, uplatniť iba na základe písomného súhlasu Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo iného správcu nehnuteľnosti.
§ 35
Využitie frekvenčného spektra na poskytovanie multiplexu
Terestriálny multiplex možno poskytovať na frekvenciách z frekvenčných pásiem, ktoré sú v Národnej tabuľke frekvenčného spektra určené pre rozhlasovú programovú službu a televíznu programovú službu prednostne na
a)
terestriálne vysielanie v štandarde digitálneho televízneho príjmu (ďalej len „televízne pásmo“),
b)
terestriálne vysielanie v štandarde digitálneho rozhlasového príjmu (ďalej len „rozhlasové pásmo“),
c)
analógové rozhlasové terestriálne vysielanie (ďalej len „analógové pásmo“).
§ 36
Obsadzovanie multiplexu
(1)
O zložení multiplexu rozhoduje poskytovateľ multiplexu, ak tento zákon neustanovuje inak; oprávnenia orgánov verejnej moci tým nie sú dotknuté.25)
(2)
Pri obsadzovaní multiplexu obsahovými službami je poskytovateľ multiplexu povinný zaručiť poskytovateľom obsahových služieb nediskriminačné podmienky distribúcie signálu ich obsahovej služby, najmä cenové, platobné a technické podmienky distribúcie signálu.
(3)
Pri obsadzovaní terestriálneho multiplexu je poskytovateľ multiplexu povinný dodržať podmienky druhej hlavy tejto časti.
§ 37
Všeobecné povinnosti poskytovateľa multiplexu
(1)
Poskytovateľ multiplexu je povinný zabezpečiť, aby nešíril
a)
programovú službu vysielateľa, ktorý nemá oprávnenie na jej vysielanie podľa tohto zákona; to sa nevzťahuje na retransmisiu programových služieb,
b)
signál komunitného média alebo obsahovú službu, ktorá nie je programovou službou, bez súhlasu ich poskytovateľa.
(2)
Poskytovateľ multiplexu, ktorý poskytuje terestriálny multiplex, je povinný
a)
zabezpečiť nediskriminačný prístup k poskytovateľom obsahových služieb a dodržiavať podmienky obsadzovania terestriálneho multiplexu podľa tohto zákona,
b)
zabezpečiť prístup k signálu terestriálneho multiplexu každému koncovému užívateľovi terestriálneho multiplexu, ktorý o to požiada a nachádza sa vo frekvenčnom vyhradení, v ktorom sa služba poskytovateľom obsahovej služby poskytuje, alebo v dosahu vysielača miestneho multiplexu, a to v územnom rozsahu dohodnutom v zmluve s poskytovateľom obsahovej služby a za nediskriminačných a primeraných podmienok pre koncového užívateľa,
c)
umožniť ústrednému orgánu štátnej správy poskytovať v terestriálnom multiplexe na náklady tohto orgánu služby elektronickej verejnej správy, ak to umožňuje verejná kapacita multiplexu; to sa nevzťahuje na poskytovateľa multiplexu v prípade miestneho multiplexu,
d)
neodôvodnene neobmedzovať vysielateľa pri poskytovaní doplnkových služieb vysielania, najmä je povinný umožniť mu poskytovať multimodálny prístup k programovej službe.
(3)
Na poskytovateľa multiplexu, ktorý zároveň vykonáva retransmisiu programových služieb, sa vzťahujú práva a povinnosti prevádzkovateľa retransmisie podľa tohto zákona.
(4)
Poskytovateľ multiplexu, ktorý poskytuje miestny multiplex, je povinný umožniť obci, ktorá je v území dosahu signálu miestneho multiplexu, poskytovať v tomto miestnom multiplexe na jej náklady služby elektronickej verejnej správy, ak to umožňuje verejná kapacita multiplexu.
(5)
Na poskytovateľa multiplexu sa vzťahujú povinnosti podniku podľa osobitného predpisu.26)
DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY OBSADZOVANIA TERESTRIÁLNEHO MULTIPLEXU
Televízne pásmo
§ 38
Základné podmienky obsadzovania terestriálneho multiplexu v televíznom pásme
(1)
Terestriálny multiplex v televíznom pásme je určený prednostne na vysielanie televíznej programovej služby.
(2)
Pri obsadzovaní voľnej kapacity terestriálneho multiplexu v televíznom pásme postupuje poskytovateľ multiplexu tak, aby vysielanie televíznej programovej služby tvorilo najmenej 70 % verejnej kapacity multiplexu.
(3)
Poskytovateľ multiplexu neuplatní podmienky podľa odsekov 1 a 2, ak by ich uplatnením kapacita terestriálneho multiplexu ostala voľná alebo ak sa nedohodol so žiadnym alebo s dostatočným počtom vysielateľov na podmienkach vysielania programovej služby v terestriálnom multiplexe.
§ 39
Verejnoprávny terestriálny multiplex v televíznom pásme
(1)
Verejnoprávny terestriálny multiplex sa poskytuje v jednej frekvenčnej vrstve televízneho pásma, ktorú na tieto účely určí úrad všeobecne záväzným právnym predpisom; frekvenčné vyhradenia tvoriace takú frekvenčnú vrstvu sa prideľujú ako ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie.
(2)
Poskytovateľ multiplexu s terestriálnym prevádzkovým povolením na poskytovanie verejnoprávneho terestriálneho multiplexu obsadí verejnoprávny terestriálny multiplex na základe žiadosti verejnoprávneho vysielateľa prednostne vysielaním televíznych programových služieb a inými obsahovými službami tohto verejnoprávneho vysielateľa; o rozsahu potrebnej verejnej kapacity multiplexu a o spôsobe jej využívania verejnoprávnym vysielateľom vrátane kompresie dátového toku a kódovania signálu rozhoduje tento verejnoprávny vysielateľ.
(3)
Ak verejná kapacita multiplexu nie je úplne obsadená podľa odseku 2, poskytovateľ multiplexu písomne oznámi verejnoprávnemu vysielateľovi voľnú verejnú kapacitu multiplexu a na základe žiadosti verejnoprávneho vysielateľa obsadí voľnú verejnú kapacitu multiplexu vysielaním rozhlasových programových služieb verejnoprávneho vysielateľa.
(4)
Verejnú kapacitu multiplexu, ktorá nie je obsadená podľa odsekov 2 a 3, môže poskytovateľ multiplexu na vlastný účet, vo vlastnom mene a s predchádzajúcim písomným súhlasom verejnoprávneho vysielateľa ponúkať tretím osobám, najviac však na čas dohodnutý s verejnoprávnym vysielateľom. Verejnoprávny vysielateľ môže svoj písomný súhlas podľa prvej vety kedykoľvek písomne odvolať, a to aj sčasti; na tento účel je poskytovateľ multiplexu povinný pri uzatvorení zmluvy o podmienkach šírenia služby s tretími osobami využívajúcimi verejnú kapacitu multiplexu dohodnúť aj lehotu ukončenia šírenia ich služby, ktorá nesmie byť dlhšia ako deväť mesiacov odo dňa doručenia písomného odvolania súhlasu verejnoprávneho vysielateľa poskytovateľovi multiplexu.
(5)
Poskytovateľ multiplexu je povinný s verejnoprávnym vysielateľom, pokiaľ požiada o obsadenie verejnej kapacity multiplexu, uzatvoriť zmluvu o podmienkach šírenia jeho služby vo verejnoprávnom terestriálnom multiplexe.
Rozhlasové pásmo
§ 40
Základné podmienky obsadzovania terestriálneho multiplexu v rozhlasovom pásme
(1)
Terestriálny multiplex v rozhlasovom pásme je určený prednostne na vysielanie rozhlasovej programovej služby.
(2)
Pri obsadzovaní voľnej kapacity terestriálneho multiplexu v rozhlasovom pásme postupuje poskytovateľ multiplexu tak, aby vysielanie rozhlasovej programovej služby tvorilo najmenej 70 % verejnej kapacity multiplexu.
(3)
Poskytovateľ multiplexu neuplatní podmienky podľa odsekov 1 a 2, ak by ich uplatnením kapacita terestriálneho multiplexu ostala voľná alebo ak sa nedohodol so žiadnym alebo s dostatočným počtom vysielateľov na podmienkach vysielania programovej služby v terestriálnom multiplexe.
§ 41
Povinná ponuka pre verejnoprávneho vysielateľa pri obsadzovaní terestriálneho multiplexu v rozhlasovom pásme
(1)
Verejnoprávny vysielateľ má právo prednostne sa uchádzať o miesto pre vysielanie svojich rozhlasových programových služieb v rozsahu verejnej kapacity jedného terestriálneho multiplexu obsadzovaného vo frekvenčnom vyhradení rozhlasového pásma; právo sa uplatňuje k vysielaniu každej z týchto programových služieb osobitne.
(2)
Poskytovateľ multiplexu, ktorý obsadzuje terestriálny multiplex vo frekvenčnom vyhradení rozhlasového pásma, zašle verejnoprávnemu vysielateľovi ponuku na zaradenie do obsadzovaného terestriálneho multiplexu do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení terestriálneho prevádzkového povolenia alebo odo dňa, v ktorom verejnoprávnemu vysielateľovi vzniklo právo podľa odseku 1 opätovne.
(3)
Ponuka podľa odseku 2 musí obsahovať
a)
identifikačné údaje poskytovateľa multiplexu,
b)
príslušné frekvenčné vyhradenie, pre ktoré sa terestriálny multiplex obsadzuje,
c)
zoznam obsahových služieb, ak sú v terestriálnom multiplexe už obsadené,
d)
návrh obchodných podmienok vrátane návrhu kalkulácie ceny za vysielanie v terestriálnom multiplexe v príslušnom frekvenčnom vyhradení,
e)
nevyhnutné technické podmienky, ktoré verejnoprávny vysielateľ musí splniť, aby mohol vysielať v obsadzovanom terestriálnom multiplexe.
(4)
Verejnoprávny vysielateľ si môže právo podľa odseku 1 uplatniť u poskytovateľa multiplexu do 30 dní odo dňa doručenia ponuky podľa odseku 2; ak počas tejto lehoty poskytovateľ multiplexu doručí verejnoprávnemu vysielateľovi ďalšie ponuky podľa odseku 2, lehota nezačína plynúť nanovo.
(5)
Ak si verejnoprávny vysielateľ právo podľa odseku 1 chce uplatniť, je povinný o tom do 30 dní odo dňa doručenia ponuky podľa odseku 2 informovať poskytovateľa multiplexu, inak právo zaniká; uplatnením práva verejnoprávnemu vysielateľovi nevzniká povinnosť prijať obchodné podmienky alebo kalkuláciu ceny podľa odseku 3 písm. d) ani technické podmienky podľa odseku 3 písm. e), ak postupuje podľa odseku 13.
(6)
Ak si verejnoprávny vysielateľ uplatnil právo podľa odseku 1 aspoň k vysielaniu jednej rozhlasovej programovej služby, je povinný do 60 dní odo dňa, v ktorom informoval poskytovateľa multiplexu o uplatnení tohto práva, uzavrieť s poskytovateľom multiplexu zmluvu o podmienkach vysielania rozhlasovej programovej služby v terestriálnom multiplexe, inak právo zaniká; právo podľa odseku 1 verejnoprávnemu vysielateľovi nezaniká, ak podá návrh na určenie obsahu takej zmluvy v tejto lehote na súd.
(7)
Ak verejnoprávny vysielateľ podá návrh podľa odseku 6, poskytovateľ multiplexu môže verejnú kapacitu multiplexu vyhradenú v obsadzovanom terestriálnom multiplexe pre verejnoprávneho vysielateľa, na ktorú si verejnoprávny vysielateľ uplatnil právo podľa odseku 1, obsadiť podľa vlastného uváženia alebo ju nechať voľnú, najneskôr však do dňa právoplatného rozhodnutia súdu.
(8)
Ak si verejnoprávny vysielateľ právo podľa odseku 1 neuplatní, toto právo zaniká odo dňa, keď o tom informoval poskytovateľa multiplexu, najneskôr však odo dňa, keď uplynula lehota podľa odseku 4.
(9)
Právo podľa odseku 1 zaniká aj vtedy, ak sa zmluvný vzťah poskytovateľa multiplexu a verejnoprávneho vysielateľa ukončil na základe vzájomnej dohody alebo z rozhodnutia verejnoprávneho vysielateľa.
(10)
Po zániku práva podľa odseku 1 poskytovateľ multiplexu ponúkne časť verejnej kapacity multiplexu, ktorá bola vyhradená v obsadzovanom terestriálnom multiplexe pre verejnoprávneho vysielateľa, oprávnenému vysielateľovi alebo inému poskytovateľovi obsahovej služby.
(11)
Ak v obsadzovanom terestriálnom multiplexe verejnoprávny vysielateľ vysiela jednu alebo dve rozhlasové programové služby a vysiela v ňom aj oprávnený vysielateľ, ktorý získal časť verejnej kapacity multiplexu ponúknutej na základe odseku 10, vzniká verejnoprávnemu vysielateľovi právo podľa odseku 1 opätovne odo dňa, v ktorom oprávnený vysielateľ ukončil v obsadzovanom terestriálnom multiplexe vysielanie rozhlasovej programovej služby, a to najviac v rozsahu uvoľnenej kapacity multiplexu.
(12)
Ak nejde o situáciu uvedenú v odseku 11, právo podľa odseku 1, ktoré verejnoprávnemu vysielateľovi zaniklo, mu opätovne vzniká odo dňa, v ktorom sa v obsadzovanom terestriálnom multiplexe uvoľnila kapacita vyhradená vysielaniu rozhlasovej programovej služby alebo v ktorom iný vysielateľ ukončil v obsadzovanom terestriálnom multiplexe vysielanie rozhlasovej programovej služby.
(13)
Ak verejnoprávny vysielateľ používa vlastný multiplexor na zostavenie súhrnného dátového toku, ktorého signál distribuuje poskytovateľovi multiplexu, môže si uplatniť výhradu podľa § 32 ods. 3 a iné podmienky na ochranu integrity signálu podľa § 32 ods. 1.
Osobitné prípady obsadzovania terestriálneho multiplexu
§ 42
Povinná ponuka pre verejnoprávneho vysielateľa pri obsadzovaní terestriálneho multiplexu v analógovom pásme
(1)
Verejnoprávny vysielateľ má právo prednostne sa uchádzať o miesto pre jednu rozhlasovú programovú službu v terestriálnom multiplexe, ktorý sa obsadzuje vo frekvenčnom vyhradení analógového pásma.
(2)
Poskytovateľ multiplexu, ktorý obsadzuje terestriálny multiplex vo frekvenčnom vyhradení analógového pásma, zašle verejnoprávnemu vysielateľovi ponuku na zaradenie do obsadzovaného terestriálneho multiplexu do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení terestriálneho prevádzkového povolenia alebo od príslušného dňa podľa odseku 11, v ktorom verejnoprávnemu vysielateľovi vzniklo právo podľa odseku 1 opätovne.
(3)
Ponuka podľa odseku 2 musí obsahovať
a)
identifikačné údaje poskytovateľa multiplexu,
b)
príslušné frekvenčné vyhradenie, pre ktoré sa terestriálny multiplex obsadzuje,
c)
zoznam obsahových služieb, ktoré sú v terestriálnom multiplexe už obsadené,
d)
návrh obchodných podmienok vrátane návrhu kalkulácie ceny za vysielanie v terestriálnom multiplexe v príslušnom frekvenčnom vyhradení,
e)
nevyhnutné technické podmienky, ktoré verejnoprávny vysielateľ musí splniť, aby mohol vysielať v obsadzovanom terestriálnom multiplexe.
(4)
Verejnoprávny vysielateľ si môže právo podľa odseku 1 uplatniť u poskytovateľa multiplexu do 30 dní odo dňa doručenia ponuky podľa odseku 2; ak počas tejto lehoty poskytovateľ multiplexu doručí verejnoprávnemu vysielateľovi ďalšie ponuky podľa odseku 2, lehota nezačína plynúť nanovo.
(5)
Ak si verejnoprávny vysielateľ právo podľa odseku 1 chce uplatniť, je povinný o tom do 30 dní odo dňa doručenia ponuky podľa odseku 2 informovať poskytovateľa multiplexu, inak právo zaniká; uplatnením práva verejnoprávnemu vysielateľovi nevzniká povinnosť prijať obchodné podmienky alebo kalkuláciu ceny podľa odseku 3 písm. d) ani technické podmienky podľa odseku 3 písm. e), ak postupuje podľa odseku 12.
(6)
Ak si verejnoprávny vysielateľ uplatnil právo podľa odseku 1, je povinný do 60 dní odo dňa, v ktorom informoval poskytovateľa multiplexu o uplatnení tohto práva, uzavrieť s poskytovateľom multiplexu zmluvu o podmienkach vysielania rozhlasovej programovej služby v terestriálnom multiplexe, inak právo zaniká; právo podľa odseku 1 verejnoprávnemu vysielateľovi nezaniká, ak podá návrh na určenie obsahu zmluvy v tejto lehote na súd.
(7)
Ak verejnoprávny vysielateľ podá návrh podľa odseku 6, poskytovateľ multiplexu môže miesto vyhradené v obsadzovanom terestriálnom multiplexe pre verejnoprávneho vysielateľa obsadiť podľa vlastného uváženia alebo kapacitu multiplexu vyhradenú pre toto miesto nechať voľnú, najneskôr však do dňa právoplatného rozhodnutia súdu.
(8)
Ak si verejnoprávny vysielateľ právo podľa odseku 1 neuplatní, toto právo zaniká odo dňa, keď o tom informoval poskytovateľa multiplexu, najneskôr však odo dňa, keď uplynula lehota podľa odseku 4.
(9)
Právo podľa odseku 1 zaniká aj vtedy, ak sa zmluvný vzťah poskytovateľa multiplexu a verejnoprávneho vysielateľa ukončil na základe vzájomnej dohody alebo z rozhodnutia verejnoprávneho vysielateľa.
(10)
Po zániku práva podľa odseku 1 môže poskytovateľ multiplexu obsadiť miesto, ktoré bolo vyhradené v obsadzovanom terestriálnom multiplexe pre verejnoprávneho vysielateľa, podľa vlastného uváženia alebo verejnú kapacitu multiplexu vyhradenú pre toto miesto nechať voľnú.
(11)
Právo podľa odseku 1, ktoré verejnoprávnemu vysielateľovi zaniklo, mu vzniká opätovne odo dňa, v ktorom sa v obsadzovanom terestriálnom multiplexe uvoľnila dostatočná kapacita terestriálneho multiplexu na vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo v ktorom iný vysielateľ ukončil v obsadzovanom terestriálnom multiplexe vysielanie rozhlasovej programovej služby, a to iba v prípade, ak v obsadzovanom terestriálnom multiplexe nevysiela.
(12)
Ak verejnoprávny vysielateľ používa vlastný multiplexor na zostavenie súhrnného dátového toku, ktorého signál distribuuje poskytovateľovi multiplexu, môže si uplatniť výhradu podľa § 32 ods. 3 a iné podmienky na ochranu integrity signálu podľa § 32 ods. 1.
§ 43
Podmienky obsadzovania terestriálneho multiplexu poskytovaného vo viacerých frekvenčných pásmach
Ak úrad rozhodne, že možno poskytovať terestriálny multiplex vo viacerých frekvenčných pásmach súčasne, úrad v terestriálnom prevádzkovom povolení určí, ktoré z podmienok obsadzovania terestriálneho multiplexu podľa tejto hlavy je poskytovateľ multiplexu povinný dodržať; úrad pri určení prihliadne na skutočnosť, v ktorom z frekvenčných pásiem sa terestriálny multiplex bude z väčšej časti poskytovať.
§ 44
Podmienky obsadzovania miestneho multiplexu
(1)
Ak úrad v terestriálnom prevádzkovom povolení neurčí inak, miestny multiplex je určený prednostne na vysielanie televíznej programovej služby.
(2)
Poskytovateľ multiplexu pri obsadzovaní miestneho multiplexu vyhradí pre jednu televíznu programovú službu lokálneho vysielania alebo pre televízne vysielanie komunitného média verejnú kapacitu multiplexu, najviac však 20 % tejto kapacity.
(3)
Ak vysielanie komunitného média podľa odseku 2 bude prístupné verejnosti bez podmieneného prístupu, poskytovateľ multiplexu poskytne kapacitu podľa odseku 2 bezplatne.
(4)
Ak existuje viacero komunitných médií, ktorých vysielanie spĺňa podmienky podľa odseku 3, poskytovateľ multiplexu môže rozhodnúť, ktorému z nich vyhradí kapacitu podľa odseku 2 bezplatne.
(5)
Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa primerane vzťahujú aj na rozhlasové vysielanie, ak úrad v terestriálnom prevádzkovom povolení určí, že miestny multiplex je určený prednostne na vysielanie rozhlasovej programovej služby.
(6)
Na obsadzovanie miestneho multiplexu sa nevzťahujú ustanovenia § 38 až 43.
SIEDMA ČASŤ
POSKYTOVANIE PLATFORMY NA ZDIEĽANIE VIDEÍ
§ 45
Platforma na zdieľanie videí
(1)
Platforma na zdieľanie videí je služba,
a)
ktorá je primárne hospodárskej povahy,
b)
ktorej základným účelom alebo účelom jej oddeliteľnej časti alebo ktorej zásadnou funkciou je poskytovanie programov alebo videí vytvorených užívateľmi širokej verejnosti, za ktoré nie je redakčne zodpovedný poskytovateľ platformy na zdieľanie videí,
c)
pri ktorej organizáciu poskytovaných programov alebo videí vytvorených užívateľmi určuje poskytovateľ platformy na zdieľanie videí, a to aj prostredníctvom automatických prostriedkov alebo algoritmov, najmä prostredníctvom zobrazovania, označovania a usporiadania,
d)
ktorá je poskytovaná prostredníctvom siete a
e)
ktorej hlavným cieľom je informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.
(2)
Poskytovateľ platformy na zdieľanie videí je osoba, ktorá poskytuje platformu na zdieľanie videí.
(3)
Splnenie podmienky zásadnej funkcie podľa odseku 1 písm. b) sa posudzuje podľa usmernení Komisie, ktoré regulátor zverejní na svojom webovom sídle.
§ 46
Zodpovednosť poskytovateľa platformy na zdieľanie videí za obsah informácií
(1)
Ak sú splnené podmienky ustanovené osobitným predpisom,27) poskytovateľ platformy na zdieľanie videí nezodpovedá za obsah informácií poskytovaných v rámci platformy na zdieľanie videí.
(2)
Poskytovateľ platformy na zdieľanie videí nie je povinný sledovať obsah programu, videa vytvoreného užívateľom a ani mediálnej komerčnej komunikácie, ktorej nezabezpečuje marketing, nepredáva ju ani ju neusporiadava.
(3)
Poskytovateľ platformy na zdieľanie videí zodpovedá za obsah, ktorý sám poskytuje verejnosti. Vo vzťahu k takémuto obsahu sa na poskytovateľa platformy na zdieľanie videí vzťahujú práva a povinnosti poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
Povinnosti poskytovateľa platformy na zdieľanie videí
§ 47
Povinnosť poskytovať informácie
(1)
Poskytovateľ platformy na zdieľanie videí je povinný poskytovať na svojom webovom sídle informácie v rozsahu
a)
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko poskytovateľa platformy na zdieľanie videí,
b)
adresa sídla, miesta podnikania alebo bydliska poskytovateľa platformy na zdieľanie videí,
c)
adresa elektronickej pošty poskytovateľa platformy na zdieľanie videí,
d)
informácia, že na poskytovateľa platformy na zdieľanie videí sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky a pôsobnosť regulátora,
e)
informáciu, či poskytovateľ platformy na zdieľanie videí podlieha samoregulačnému mechanizmu, a uvedenie samoregulačného orgánu, ktorý tento mechanizmus presadzuje,
f)
číslo registrácie platformy na zdieľanie videí (ďalej len „registrácia platformy“) pridelené regulátorom.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na poskytovateľa platformy na zdieľanie videí, vo vzťahu ku ktorému sú informácie v rozsahu podľa odseku 1 zverejnené v registri.
(3)
Poskytovateľ platformy na zdieľanie videí je povinný poskytnúť regulátorovi aktuálne údaje o počte užívateľov platformy na zdieľanie videí súhrnne raz ročne do 31. januára podľa stavu k 1. januáru daného kalendárneho roka.
Ochrana verejnosti
§ 48
Povinnosť prijať opatrenia na ochranu verejnosti
(1)
Poskytovateľ platformy na zdieľanie videí je povinný prijať vhodné opatrenia na ochranu
a)
maloletých pred programami, videami vytvorenými užívateľmi a mediálnou komerčnou komunikáciou, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých v súlade s podmienkami uvedenými v § 62 ods.1,
b)
verejnosti pred programami, videami vytvorenými užívateľmi a mediálnou komerčnou komunikáciou, ktoré obsahujú propagáciu násilia alebo otvorenou alebo skrytou formou podnecujú násilie alebo nenávisť, znevažujú alebo hanobia na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, majetku, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, narodenia, národného alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, štátnej príslušnosti, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
c)
verejnosti pred programami, videami vytvorenými užívateľmi a mediálnou komerčnou komunikáciou, ktoré
1.
obsahujú znaky skutkovej podstaty trestného činu rozširovania detskej pornografie,28)
2.
verejne podnecujú na spáchanie niektorého z trestných činov terorizmu alebo verejne schvaľujú niektorý z trestných činov terorizmu,29)
3.
obsahujú znaky skutkovej podstaty niektorého z trestných činov proti ľudskosti, trestných činov extrémizmu alebo trestných činov vojnových.30)
(2)
Poskytovateľ platformy na zdieľanie videí prijme vhodné opatrenia primerané obmedzenému dohľadu, ktorý poskytovateľ platformy na zdieľanie videí vykonáva nad mediálnou komerčnou komunikáciou s cieľom zabezpečiť, aby mediálna komerčná komunikácia, ktorej poskytovateľ platformy na zdieľanie videí nezabezpečuje marketing, nepredáva ju a ani ju neusporiadava, bola v súlade s ustanoveniami § 72 ods. 2, § 73, § 74, § 75 ods. 1 a 3, § 76, § 77 ods. 1 a § 78.
§ 49
Opatrenia na ochranu verejnosti
(1)
Opatrenia podľa § 48 môžu zahŕňať v závislosti od konkrétneho prípadu
a)
zaradenie pravidiel podľa § 48 do podmienok používania platformy na zdieľanie videí a zabezpečenie ich uplatňovania,
b)
zabezpečenie existencie funkcie pre užívateľov, ktorí nahrávajú videá vytvorené užívateľmi, na uvedenie toho, či tieto videá obsahujú mediálnu komerčnú komunikáciu, ak o tom vedia alebo ak je možné odôvodnene očakávať, že o tom vedia,
c)
zriadenie a prevádzkovanie transparentného a užívateľsky ústretového mechanizmu, prostredníctvom ktorého budú môcť užívatelia nahlasovať alebo označovať obsah uvedený v § 48 ods. 1, ktorý je poskytovaný na platforme na zdieľanie videí,
d)
zriadenie a prevádzkovanie systému informujúceho užívateľa, aký účinok malo jeho nahlásenie alebo označenie obsahu podľa písmena c),
e)
zriadenie a prevádzkovanie užívateľsky ústretového systému umožňujúceho užívateľovi hodnotiť obsah uvedený v § 48 ods. 1,
f)
zriadenie a prevádzkovanie transparentného, užívateľsky ústretového a účinného postupu vybavovania a riešenia sťažností užívateľov, pokiaľ ide o vykonávanie opatrení uvedených v písmenách c) až e), h) a i),
g)
zabezpečenie účinných opatrení a nástrojov v oblasti mediálnej gramotnosti a zvyšovanie povedomia užívateľov o uvedených opatreniach a nástrojoch,
h)
zabezpečenie systému rodičovskej kontroly ovládaného užívateľom na kontrolu obsahov, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých,
i)
zriadenie a prevádzkovanie systému na overenie veku užívateľov, v súvislosti s obsahmi, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých.
(2)
Poskytovateľ platformy na zdieľanie videí prijme opatrenia podľa § 48 tak, aby boli vzhľadom na rozsah a povahu platformy na zdieľanie videí realizovateľné a vhodné z hľadiska
a)
povahy poskytovaného obsahu,
b)
ujmy, ktorú môže obsah spôsobiť,
c)
skupiny osôb, ktoré majú byť chránené,
d)
práv a oprávnených záujmov vrátane záujmov poskytovateľa platformy na zdieľanie videí a užívateľov, ktorí nahrali alebo vytvorili obsah,
e)
všeobecného verejného záujmu.
(3)
Opatrenia prijaté podľa § 48 nesmú viesť k ex ante kontrolným opatreniam alebo k filtrovaniu obsahu pri nahrávaní, ktoré nie sú v súlade s osobitným predpisom.31)
(4)
Osobné údaje maloletých, ktoré zhromaždil alebo inak získal poskytovateľ platformy na zdieľanie videí podľa odseku 1 písm. h) a i), sa nesmú spracúvať na obchodné účely.
§ 50
Posudzovanie vhodnosti opatrení na ochranu verejnosti
(1)
Poskytovateľ platformy na zdieľanie videí je povinný predložiť regulátorovi na požiadanie údaje potrebné na posúdenie vhodnosti opatrení prijatých podľa § 48.
(2)
Regulátor na základe údajov poskytnutých podľa odseku 1 posúdi vhodnosť prijatých opatrení; ak regulátor zistí, že na základe poskytnutých údajov nie je možné posúdiť vhodnosť prijatých opatrení, môže požiadať poskytovateľa platformy na zdieľanie videí o doplňujúce informácie.
§ 51
Povinnosti vo vzťahu k mediálnej komerčnej komunikácii
(1)
Na poskytovateľa platformy na zdieľanie videí sa vo vzťahu k mediálnej komerčnej komunikácii, ktorej zabezpečuje marketing, alebo ktorú predáva alebo usporadúva, vzťahujú povinnosti uvedené v § 72 ods. 2, § 73, § 74, § 75 ods. 1 a 3, § 76, § 77 ods. 1 a § 78.
(2)
Poskytovateľ platformy na zdieľanie videí je povinný koncových užívateľov zrozumiteľne informovať, že program alebo video vytvorené užívateľom obsahuje mediálnu komerčnú komunikáciu, ak má o tejto skutočnosti vedomosť alebo ak mu bola táto skutočnosť oznámená spôsobom podľa § 49 ods. 1 písm. b).
§ 52
Riešenie sporov
(1)
Vzájomný spor užívateľa platformy na zdieľanie videí a poskytovateľa platformy na zdieľanie videí týkajúci sa uplatňovania § 48 a § 49 ods. 1 až 3 je možné riešiť mimosúdne postupom podľa osobitného predpisu32) alebo postupom podľa odsekov 2 a 3 pred regulátorom.
(2)
Užívateľ platformy na zdieľanie videí môže podať návrh na urovnanie sporu pred regulátorom, ak jeho sťažnosť nebola poskytovateľom platformy na zdieľanie videí vybavená vôbec alebo spôsobom vopred stanoveným poskytovateľom platformy na zdieľanie videí.
(3)
Návrh podľa odseku 2 regulátor preskúma a navrhne spôsob urovnania sporu.
(4)
Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie sú dotknuté práva užívateľa platformy na zdieľanie videí a poskytovateľa platformy na zdieľanie videí riešiť vzájomné spory podaním žaloby.
ÔSMA ČASŤ
MULTIMODÁLNY PRÍSTUP
§ 53
Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím
(1)
Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sú obrazovo zachytený text v jazyku vysielania alebo programu, ktorý
a)
je synchronizovaný so zvukovou stopou audiovizuálneho diela alebo programu,
b)
zachytáva hovorený prejav v audiovizuálnom diele alebo v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a
c)
nemá chyby v písaní alebo zobrazovaní, ktoré by podstatne ovplyvnili celkovú zrozumiteľnosť zachyteného hovoreného prejavu v audiovizuálnom diele alebo v programe,
d)
je v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo kultúry podľa odseku 2.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kultúry, ustanoví požiadavky, ktoré musia spĺňať titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sprevádzajúce audiovizuálne diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
§ 54
Hlasové komentovanie pre nevidiacich
Hlasové komentovanie pre nevidiacich je hovorený popis obrazových častí audiovizuálneho diela alebo programu v jazyku vysielania alebo programu, ktorý
a)
je umiestňovaný do pasáží audiovizuálneho diela alebo programu bez hlasových prejavov účinkujúcich a je prednášaný hlasom odlišným od originálnych hlasov audiovizuálneho diela alebo programu,
b)
popisuje neverbálne prejavy a činnosti účinkujúcich, scénu, situácie, predmety, odevy a ďalšie obrazové prvky, ktoré sú dôležité pre celkové porozumenie audiovizuálneho diela alebo programu.
Multimodálny prístup v televíznom vysielaní
§ 55
Povinnosť vysielateľa zabezpečiť multimodálny prístup
(1)
Verejnoprávny vysielateľ je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k televíznej programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní všetkých ním vysielaných televíznych programových služieb
a)
boli všetky programy sprevádzané titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočené do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku a
b)
bolo najmenej 50 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.
(2)
Podiel programov podľa odseku 1 písm. b) sa určí ako podiel vysielacieho času programov s multimodálnym prístupom vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb verejnoprávneho vysielateľa z celkového vysielacieho času programov vysielaných vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb verejnoprávneho vysielateľa za kalendárny štvrťrok.
(3)
Oprávnený vysielateľ je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k televíznej programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb takéhoto vysielateľa bolo najmenej
a)
25 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku a
b)
10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.
(4)
Podiel programov podľa odseku 3 sa určí ako podiel vysielacieho času programov s multimodálnym prístupom vysielaných vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb vysielateľa z celkového vysielacieho času programov vysielaných vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb takéhoto vysielateľa za kalendárny štvrťrok.
(5)
Do vysielacieho času podľa odsekov 2 a 4 sa nezapočítava vysielací čas venovaný programom vysielaným v čase medzi 2.00 h a 5.00 h, ani vysielací čas venovaný športovým programom, hudobným programom a programom, ktorých hudobná zložka tvorí ich podstatnú časť. Povinnosť podľa odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na hudobné programy a programy, ktorých hudobná zložka tvorí ich podstatnú časť.
(6)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť multimodálny prístup ku všetkým vysielaným častiam programu, ktorý je seriálom alebo sériou v prípade, ak zabezpečil multimodálny prístup čo i len k jednej jeho časti.
(7)
Vysielateľ je povinný zreteľne označiť všetky programy, ktoré sú sprevádzané titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasovým komentovaním pre nevidiacich alebo ktoré sú tlmočené do slovenského posunkového jazyka alebo vysielané v slovenskom posunkovom jazyku, a oznámiť regulátorovi spôsob označenia týchto programov. Ostatné programy vysielateľ takýmto spôsobom neoznačí.
(8)
Vysielateľ je povinný uplatniť označenie podľa odseku 7 pri vysielaní programov, v programovej ponuke vlastného vysielania, ako aj v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie tretím osobám.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa nevzťahujú na lokálne vysielanie a na vysielanie do zahraničia.
§ 56
Poskytovanie údajov o vysielaných programoch s multimodálnym prístupom
(1)
Vysielateľ je povinný poskytovať regulátorovi na požiadanie údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností podľa § 55, a to
a)
údaje o percente, počte a časovom rozsahu vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasovým komentovaním pre nevidiacich, tlmočených do slovenského posunkového jazyka a v slovenskom posunkovom jazyku,
b)
zoznam vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasovým komentovaním pre nevidiacich, tlmočených do slovenského posunkového jazyka a v slovenskom posunkovom jazyku s uvedením dátumu ich vysielania v rámci programovej služby.
(2)
Údaje podľa odseku 1 je vysielateľ povinný poskytnúť regulátorovi do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti regulátora o poskytnutie týchto údajov.
§ 57
Akčný plán na zabezpečenie multimodálneho prístupu vo vysielaní televíznej programovej služby
(1)
Oprávnený vysielateľ je povinný vypracovať akčný plán na obdobie troch rokov, zameraný na trvalé a postupné zabezpečenie multimodálneho prístupu k televíznej programovej službe osobám so zdravotným postihnutím v súlade s týmto zákonom.
(2)
Oprávnený vysielateľ je povinný akčný plán zverejniť na webovom sídle svojej programovej služby, ak takéto webové sídlo má, a následne ho predložiť regulátorovi vždy do 31. decembra kalendárneho roka predchádzajúceho obdobiu troch rokov, na ktoré sa akčný plán vzťahuje. Regulátor predložený akčný plán zverejní na svojom webovom sídle.
(3)
Oprávnený vysielateľ je povinný do 31. marca kalendárneho roka nasledujúceho po období troch rokov, na ktoré sa akčný plán vzťahuje, predložiť regulátorovi odpočet akčného plánu. Na zverejnenie odpočtu akčného plánu sa primerane vzťahuje odsek 2.
Multimodálny prístup k audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie
§ 60
Akčný plán na zabezpečenie multimodálneho prístupu pri poskytovaní audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie
(1)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný vypracovať akčný plán na obdobie troch rokov, zameraný na trvalé a postupné zabezpečenie multimodálneho prístupu k audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie osobám so zdravotným postihnutím v súlade s týmto zákonom.
(2)
Na predloženie a zverejnenie akčného plánu a na predloženie a zverejnenie odpočtu akčného plánu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 57 ods. 2 a 3.
DEVIATA ČASŤ
OCHRANA ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI A ĽUDSKOSTI A OCHRANA MALOLETÝCH
§ 61
Ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti
(1)
Obsahová služba, ktorú poskytuje vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, musí rešpektovať ľudskú dôstojnosť, najmä nesmie
a)
propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
b)
šíriť alebo sprístupňovať informácie verejnosti s úmyslom verejne podnecovať na spáchanie niektorého z trestných činov terorizmu alebo verejne schvaľovať niektorý z trestných činov terorizmu,
c)
propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať násilie alebo nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, majetku, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, narodenia, národného alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, štátnej príslušnosti, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
d)
bezdôvodne zobrazovať scény reálneho násilia, kde sa nenáležitou formou zdôrazňuje skutočný priebeh umierania alebo sa zobrazujú osoby vystavované fyzickému či psychickému utrpeniu, a to so zvláštnym ohľadom na obete trestných činov alebo ich príbuzných spôsobom, ktorý sa považuje za neoprávnený zásah do ľudskej dôstojnosti.
(2)
Poskytovateľ obsahovej služby, ktorý je poskytovateľom hostingových služieb,33) je povinný
a)
prijať osobitné opatrenia na ochranu pred šírením teroristického obsahu34) podľa osobitného predpisu35) a oznámiť ich regulátorovi,
b)
odstrániť teroristický obsah alebo znemožniť prístup k teroristickému obsahu po doručení príkazu na jeho odstránenie36) podľa osobitného predpisu.37)
(3)
Poskytovateľ obsahovej služby je povinný zabezpečiť, aby priamo alebo prostredníctvom ním poskytovanej obsahovej služby neumožňoval koncovému užívateľovi a ani verejnosti prístup k obsahu alebo službe, ktorej poskytovanie sa osobám, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom podľa osobitného predpisu38) zakazuje.
§ 62
Ochrana maloletých
(1)
Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní zabezpečiť, aby programy alebo iné zložky programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktoré
a)
môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, boli sprístupnené iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli takéto programy alebo iné zložky programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie za bežných okolností počuť ani vidieť,
b)
obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie, boli poskytované len v prípade zabezpečenia technických opatrení na zabránenie prístupu maloletých, najmä kódovanie alebo účinná rodičovská kontrola.
(2)
Maloletý na účely tohto zákona je osoba mladšia ako 18 rokov veku.
(3)
Zobrazovanie neodôvodneného násilia na účely tohto zákona je šírenie správ, slovných výpovedí alebo obrazov, kde sa násilný obsah dostáva neopodstatnene do popredia vzhľadom na kontext týchto správ, slovných výpovedí alebo obrazov.
(4)
Osobné údaje39) maloletých, ktoré zhromaždil alebo inak získal vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie pri zabezpečovaní povinností podľa odseku 1, sa nesmú spracúvať40) na obchodné účely.
(5)
Zaradenie programu do vysielania v čase od 22.00 h do 6.00 h sa považuje za splnenie povinnosti podľa odseku 1 písm. a).
(6)
Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní určiť vekovú vhodnosť vysielaného alebo poskytovaného programu a typy potenciálne škodlivého obsahu, ktoré sú v ňom obsiahnuté, podľa jednotného systému označovania41) a dôsledne tento systém uplatňovať.
(7)
Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak uplatňujú iný akceptovaný systém označovania.42)
(8)
Ak vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie uplatňuje iný akceptovaný systém označovania a je osobou uvádzajúcou označovaný komunikát na trh,43) pri určovaní vekovej vhodnosti vysielaného alebo poskytovaného programu a typu potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v ňom obsiahnutý, sa naňho vzťahuje postup a podmienky podľa osobitného predpisu.44)
(9)
Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní uverejniť označenie vekovej vhodnosti vysielaného alebo poskytovaného programu a typ potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v ňom obsiahnutý, ktoré boli nimi určené podľa odseku 6 alebo odseku 8 alebo boli určené inou osobou uvádzajúcou označovaný komunikát na trh podľa osobitného predpisu.43)
(10)
Vysielateľ je povinný uverejniť označenie vekovej vhodnosti vysielaného programu a typ potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v ňom obsiahnutý
a)
pri vysielaní programu a pri vysielaní upútavky na program; upútavka na program sa označuje rovnako ako program, na ktorý sa vzťahuje,
b)
v programovej ponuke vlastného vysielania,
c)
v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie tretím osobám.
(11)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný uverejniť označenie vekovej vhodnosti poskytovaného programu a typ potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v ňom obsiahnutý, v katalógu programov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
(12)
Vysielateľ programovej služby je povinný zohľadniť časové zaradenie programov alebo iných zložiek programovej služby, ak má naň vplyv určená veková vhodnosť programov a typ potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v ňom obsiahnutý.
(13)
Podrobnosti o uplatňovaní povinností podľa odsekov 6, 9 až 12 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.45)
(14)
Ustanovenia odsekov 6 až 10 a 12 sa nevzťahujú na lokálne vysielanie programovej služby ani na programy lokálneho vysielania, ktoré sú poskytované v rámci katalógu programov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak vysielateľom programovej služby a poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je tá istá osoba.
DESIATA ČASŤ
EURÓPSKE DIELA A NEZÁVISLÁ PRODUKCIA
§ 63
Európske dielo
(1)
Európske dielo na účely tohto zákona je dielo vytvorené
a)
v niektorom z členských štátov,
b)
v niektorom z európskych štátov, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii (ďalej len „zmluvná strana“), ak v tomto štáte neexistujú diskriminačné opatrenia voči dielam podľa písmena a) a dielo spĺňa podmienky podľa odseku 2,
c)
spoločne v rámci dohôd týkajúcich sa audiovizuálneho sektora uzavretých medzi Európskou úniou a tretími štátmi, ktoré spĺňa podmienky vymedzené v každej z týchto dohôd, ak v týchto tretích štátoch neexistujú diskriminačné opatrenia proti dielam podľa písmena a).
(2)
Dielo uvedené v odseku 1 písm. a) a b) je dielo vytvorené najmä autormi a pracovníkmi s trvalým pobytom alebo dlhodobým pobytom v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch alebo v jednom európskom štáte alebo vo viacerých európskych štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami,ak
a)
je vyrobené jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom v jednom štáte alebo vo viacerých týchto štátoch, alebo
b)
jeho výroba je riadená jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom v jednom štáte alebo vo viacerých týchto štátoch, alebo
c)
podiel koproducentov z týchto štátov na celkových koprodukčných nákladoch prevažuje a koprodukcia nie je kontrolovaná jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom mimo územia týchto štátov.
(3)
Európske dielo je aj dielo, ktoré bolo vyrobené v rámci dvojstranných koprodukčných dohôd uzatvorených medzi členskými štátmi a tretími štátmi, ak koproducenti z členských štátov uhrádzajú väčšinu celkových výrobných nákladov a jeho výroba nie je kontrolovaná jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom mimo územia členských štátov.
§ 64
Európske diela vo vysielaní televíznej programovej služby
Európskym dielam je vysielateľ povinný vyhradiť väčšinový podiel celkového času vysielania za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej televíznej programovej služby takého vysielateľa osobitne; na účely výpočtu tohto podielu sa do celkového času vysielania nezapočítava vysielací čas venovaný spravodajstvu, športovým podujatiam, teletextu a doplnkovému vysielaniu vrátane reklamného oznamu a telenákupu.
§ 65
Nezávislá produkcia
(1)
Nezávislá produkcia je program vyrobený nezávislým producentom46) s cieľom uviesť ho vo vysielaní.
(2)
Za program vyrobený nezávislým producentom sa na účely tohto zákona považuje program, ktorý vyrobil alebo na ktorého výrobe sa nezávislý producent podieľal najmenej 51 % podielom celkových nákladov na jeho výrobu.
(3)
Za nezávislú produkciu sa nepovažuje program založený na princípe priameho kontaktu s divákom, neoddeliteľný od vlastného vysielania, a to najmä spravodajstvo, priamy prenos športových podujatí, zábavná hra, reklamný oznam a telenákup.
§ 66
Nezávislá produkcia vo vysielaní televíznej programovej služby
(1)
Európskym dielam, ktoré vytvorili od vysielateľov nezávislí producenti, je oprávnený vysielateľ povinný vyhradiť najmenej 10 % celkového času vysielania za kalendárny štvrťrok a verejnoprávny vysielateľ najmenej 15 % celkového času vysielania za kalendárny štvrťrok, a to vo vysielaní každej televíznej programovej služby takého vysielateľa osobitne; na účely výpočtu tohto podielu sa do celkového času vysielania nezapočítava vysielací čas venovaný spravodajstvu, športovým podujatiam, zábavným hrám, teletextu a doplnkovému vysielaniu vrátane reklamného oznamu a telenákupu.
(2)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby v rámci vysielacieho času vyhradeného európskym dielam, ktoré vytvorili nezávislí producenti, tvorilo vysielanie nových diel aspoň 10 %; za nové dielo sa považuje dielo vysielané do piatich rokov od výroby.
(3)
Podmienka ustanovená v odseku 1 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak počas kalendárneho štvrťroka oprávnený vysielateľ venoval najmenej 10 % a verejnoprávny vysielateľ najmenej 15 % svojho programového rozpočtu na televízne vysielanie, ktorý zahŕňa náklady na nákup a výrobu programov, pre európske diela vytvorené nezávislými producentmi.
§ 67
Obmedzenia nezávislého producenta
Majetkové prepojenie vysielateľa televíznej programovej služby s nezávislým producentom sa zakazuje.
§ 68
Informačná povinnosť vysielateľa televíznej programovej služby
(1)
Vysielateľ televíznej programovej služby je povinný poskytovať regulátorovi na požiadanie údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností podľa § 64, 66 a 67, a to
a)
údaje o percente, počte a časovom rozsahu vysielaných európskych diel, ich identifikáciu a identifikáciu ich producentov,
b)
údaje o percente, počte a časovom rozsahu vysielaných európskych diel vyrobených nezávislými producentmi vrátane identifikácie týchto diel a ich producentov alebo doklady o použití programového rozpočtu na výrobu alebo nákup európskych diel vyrobených nezávislými producentmi vrátane identifikácie producentov,
c)
zoznam vysielaných európskych diel vyrobených nezávislými producentmi s dátumom ich vzniku.
(2)
Údaje podľa odseku 1 je vysielateľ povinný poskytnúť regulátorovi do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti regulátora o poskytnutie údajov podľa odseku 1.
§ 69
(1)
Ustanovenia § 64 a 66 sa nevzťahujú na
a)
lokálne vysielanie televíznej programovej služby a
b)
vysielanie programovej služby, ak regulátor v súlade s odsekom 2 svojím rozhodnutím určil menší podiel európskych diel alebo nezávislej produkcie alebo rozhodol, že určenie podielu európskych diel a nezávislej produkcie je úplne vylúčené.
(2)
Regulátor na základe žiadosti vysielateľa, s prihliadnutím na zameranie programovej služby a dostupnosť európskych diel alebo nezávislej produkcie
a)
svojím rozhodnutím určí menší podiel európskych diel alebo nezávislej produkcie, ako je podiel ustanovený v § 64 alebo § 66, alebo
b)
rozhodne, že určenie podielu európskych diel alebo nezávislej produkcie je úplne vylúčené.
(3)
Vysielateľ je vo svojej žiadosti o udelenie výnimky podľa odseku 2 povinný nemožnosť naplnenia podielu európskych diel ustanoveného v § 64 alebo podielu nezávislej produkcie ustanoveného v § 66 z dôvodu zamerania programovej služby a dostupnosti európskych diel alebo nezávislej produkcie preukázať alebo náležite odôvodniť.
(4)
Ak dôjde k zmene skutočností odôvodňujúcich zníženie alebo vylúčenie podielu európskych diel alebo nezávislej produkcie, regulátor aj bez návrhu svojím rozhodnutím určí nárast podielu európskych diel alebo nezávislej produkcie.
§ 70
Európske diela v audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie
(1)
Európskym dielam je poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinný vyhradiť najmenej 30 % z celkového počtu programov ponúkaných v katalógu programov za kalendárny mesiac, a to v každej audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie osobitne, a zabezpečiť ich náležité zdôraznenie.
(2)
Zdôraznenie na účely odseku 1 je podpora audiovizuálnych diel prostredníctvom uľahčenia prístupu k týmto dielam, najmä prostredníctvom vytvorenia osobitnej ponuky európskych diel v katalógu programov alebo možnosti vyhľadať európske diela vo vyhľadávacom nástroji.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, ak regulátor v súlade s odsekom 4 svojím rozhodnutím určil menší podiel európskych diel alebo ak regulátor rozhodol, že určenie podielu európskych diel je úplne vylúčené.
(4)
Regulátor na základe žiadosti poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie svojím rozhodnutím určí menší podiel európskych diel, ako je podiel ustanovený v odseku 1 alebo rozhodne, že určenie podielu európskych diel je úplne vylúčené z dôvodu
a)
nízkeho obratu poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
b)
nízkej sledovanosti audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo
c)
zamerania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
(5)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je vo svojej žiadosti o udelenie výnimky podľa odseku 4 povinný skutočnosť podľa odseku 4 písm. a) alebo b) a nemožnosť naplnenia alebo neopodstatnenosť podielu ustanoveného v odseku 1 z dôvodu podľa odseku 4 písm. c) preukázať alebo náležite odôvodniť.
(6)
Ak dôjde k zmene skutočností odôvodňujúcich zníženie alebo vylúčenie podielu európskych diel, regulátor aj bez návrhu svojím rozhodnutím určí nárast podielu európskych diel.
(7)
Splnenie podmienky nízkeho obratu podľa odseku 4 písm. a) a nízkej sledovanosti podľa odseku 4 písm. b) sa posudzuje podľa usmernení Komisie, ktoré regulátor zverejní na svojom webovom sídle.
(8)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný poskytnúť regulátorovi do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti regulátora zoznam údajov o európskych dielach, ktoré sú súčasťou jeho audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, obsahujúci údaje o počte titulov, ktoré sú európskymi dielami, ich identifikáciu a identifikáciu ich producentov a údaje o iných opatreniach podniknutých na zdôraznenie európskych diel.
JEDENÁSTA ČASŤ
MEDIÁLNA KOMERČNÁ KOMUNIKÁCIA A INÉ FORMY PROPAGÁCIE
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O MEDIÁLNEJ KOMERČNEJ KOMUNIKÁCII
§ 71
Mediálna komerčná komunikácia
(1)
Mediálna komerčná komunikácia je zvuková, obrazová alebo audiovizuálna informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby alebo dobrú povesť osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť a
a)
je poskytovaná ako súčasť programu alebo videa vytvoreného užívateľom alebo sprevádza program alebo video vytvorené užívateľom za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie alebo
b)
je reklamnou programovou službou.
(2)
Mediálna komerčná komunikácia zahŕňa najmä
a)
reklamný oznam,
b)
telenákup,
c)
sponzorovanie,
d)
umiestňovanie produktov,
e)
reklamnú programovú službu a
f)
reklamnú reláciu.
§ 72
Skrytá mediálna komerčná komunikácia
(1)
Skrytá mediálna komerčná komunikácia je zvuková, obrazová alebo audiovizuálna informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby, ochrannú známku, obchodné meno alebo aktivity osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť, ak vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie túto informáciu v rámci programu zámerne využíva na propagačné účely a mohla by vzhľadom na svoju povahu uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie. Táto informácia sa považuje za zámernú najmä vtedy, ak sa uskutočňuje za odplatu alebo za inú protihodnotu.
(2)
Skrytá mediálna komerčná komunikácia sa zakazuje.
§ 73
Odlíšiteľnosť mediálnej komerčnej komunikácie
(1)
Mediálna komerčná komunikácia musí byť ľahko odlíšiteľná od iných zložiek programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
(2)
Mediálna komerčná komunikácia využívajúca podprahové vnímanie človeka sa zakazuje.
Obmedzenia mediálnej komerčnej komunikácie
§ 74
Všeobecné obmedzenia mediálnej komerčnej komunikácie
Mediálna komerčná komunikácia nesmie
a)
porušovať slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach ľudí,
b)
obsahovať ani podporovať diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, majetku, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, narodenia, národného alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, štátnej príslušnosti, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
c)
nabádať na konanie, ktorým sa poškodzuje alebo ohrozuje zdravie alebo bezpečnosť,
d)
nabádať na konanie, ktorým sa hrubo poškodzuje ochrana životného prostredia.
§ 75
Obmedzenie mediálnej komerčnej komunikácie na lieky
(1)
Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa lieku, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo veterinárny lekársky predpis, a zdravotného výkonu uhrádzaného na základe verejného zdravotného poistenia47) sa zakazuje.
(2)
Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa liekov, ktoré obsahujú omamné látky, psychotropné látky a prípravky,48) sa zakazuje.
(3)
Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa liekov nesmie obsahovať žiadny prvok, ktorý
a)
vyvoláva dojem, že lekárske vyšetrenie alebo lekársky zákrok sú zbytočné,
b)
ponúka určenie diagnózy alebo spôsob liečby korešpondenciou,
c)
vyvoláva dojem, že účinky lieku sú zaručené a nie sú sprevádzané žiadnymi nežiaducimi účinkami alebo sú lepšie alebo rovnaké ako účinky iného lieku alebo inej liečby,
d)
naznačuje, že dobrý zdravotný stav osoby by sa mohol zlepšiť užívaním lieku,
e)
naznačuje, že dobrý zdravotný stav osoby by mohol byť ovplyvnený neužívaním lieku,
f)
oslovuje výlučne alebo najmä deti,
g)
obsahuje odporúčanie vedcov, zdravotníckych pracovníkov alebo známych osôb, ktoré svojou popularitou môžu podnietiť spotrebu liekov,
h)
pripodobňuje liek k potravine, kozmetickému výrobku alebo k inému spotrebnému tovaru,
i)
vyvoláva dojem, že bezpečnosť alebo účinnosť lieku spočíva v tom, že má prírodný pôvod,
j)
môže prostredníctvom opisu alebo podrobným znázornením anamnézy viesť k mylnému samourčeniu diagnózy,
k)
odkazuje nadmerným, hrozivým alebo klamlivým spôsobom na potvrdenie o vyliečení ochorenia,
l)
používa nadmerným, hrozivým alebo zjavne zavádzajúcim spôsobom zobrazenia zmien ľudského organizmu spôsobených chorobou alebo zranením a znázorňuje účinok lieku v ľudskom organizme na tieto zmeny.
(4)
Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa liekov, s výnimkou sponzorstva a umiestňovania produktov, musí
a)
byť zostavená tak, aby bolo jednoznačné, že informácia je mediálnou komerčnou komunikáciou, a aby sa výrobok, ktorý je predmetom mediálnej komerčnej komunikácie, dal jednoznačne identifikovať ako liek,
b)
obsahovať
1.
názov lieku a názov liečiva, len ak obsahuje jedno liečivo,
2.
informácie potrebné na správne používanie lieku,
3.
výslovnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom používaní lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov liekov, ktorá je pribalená k lieku,
4.
text: „Tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním“, ak je predmetom mediálnej komerčnej komunikácie tradičný rastlinný liek.49)
(5)
Obmedzenia uvedené v odsekoch 1 a 2 a odseku 3 písm. e) sa nevzťahujú na očkovaciu kampaň organizovanú držiteľom rozhodnutia o registrácii lieku alebo jeho zástupcom, ktorú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky povolilo podľa osobitného predpisu.50)
§ 76
Obmedzenie mediálnej komerčnej komunikácie na alkohol
(1)
Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa alkoholických nápojov51)
a)
sa nesmie zameriavať na maloletých,
b)
nesmie nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov.
(2)
Mediálna komerčná komunikácia vo vysielaní programovej služby a v audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie týkajúca sa alkoholických nápojov, s výnimkou sponzorstva a umiestňovania produktov, nesmie
a)
byť osobitne adresovaná maloletým alebo zobrazovať maloletých, ako tieto nápoje konzumujú,
b)
spájať spotrebu alkoholických nápojov so zvýšením fyzickej výkonnosti alebo s riadením motorového vozidla,
c)
tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečebné vlastnosti, povzbudzujúci alebo utišujúci účinok alebo že pomáhajú riešiť osobné problémy,
d)
vytvárať dojem, že konzumácia alkoholu prispieva k spoločenskému a sexuálnemu úspechu,
e)
prezentovať abstinenciu alebo triezvosť ako nedostatok,
f)
zdôrazňovať obsah alkoholu v nápoji ako znak jeho kvality.
§ 77
Obmedzenie mediálnej komerčnej komunikácie na iné produkty
(1)
Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety sa zakazuje. Obchádzanie tohto zákazu prostredníctvom používania značkových názvov, ochranných známok, emblémov alebo iných výrazných znakov týchto výrobkov sa zakazuje.
(2)
Zakazuje sa mediálna komerčná komunikácia
a)
potreby alebo dostupnosti orgánov, tkanív a buniek52) s cieľom ponúknuť alebo nadobudnúť finančný zisk či porovnateľné výhody,
b)
počiatočnej dojčenskej výživy,53)
c)
zbraní alebo streliva.54)
§ 78
Mediálna komerčná komunikácia a ochrana maloletých
Mediálna komerčná komunikácia nesmie spôsobiť fyzickú, psychickú alebo morálnu ujmu maloletým tým, že
a)
priamo nabáda maloletých na
1.
nákup alebo nájom tovarov alebo služieb tak, že zneužije ich neskúsenosť alebo dôverčivosť,
2.
nákup alebo nájom tovarov alebo služieb, ktorých predaj sa týmto osobám zakazuje podľa osobitných predpisov,55)
3.
to, aby presviedčali svojich rodičov alebo iné osoby o potrebe kúpiť im ponúkané tovary alebo služby,
b)
zneužíva osobitnú dôveru maloletých voči rodičom, pedagogickým zamestnancom alebo iným osobám alebo
c)
bezdôvodne zobrazuje maloletých v nebezpečných situáciách.
§ 79
Mediálna komerčná komunikácia a jej zadávatelia
Vysielateľ programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní zabezpečiť, aby zadávateľ mediálnej komerčnej komunikácie nemohol nijakým spôsobom uplatňovať vplyv na obsah programov, programovej služby a audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ani čas zaradenia programov v prípade vysielania alebo zaradenie do katalógu programov v prípade audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, spôsobom, ktorý by mal dosah na redakčnú zodpovednosť alebo redakčnú nezávislosť vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
§ 80
Osobitné povinnosti vysielateľa nepodliehajúceho samoregulačnému mechanizmu
Vysielateľ, ktorý nepodlieha niektorému zo samoregulačných mechanizmov zapísaných do evidencie podľa tohto zákona, regulujúcich oblasť mediálnej komerčnej komunikácie, je povinný zabezpečiť, aby sa mediálna komerčná komunikácia, okrem umiestňovania produktov, na
a)
liehoviny56) nevysielala v čase od 6.00 h do 20.00 h,
b)
erotickú audiotextovú službu, inú erotickú službu alebo erotický tovar nevysielala v čase od 6.00 h do 22.00 h,
c)
konanie, ktoré vedie k nadmernej zadlženosti za nevýhodných podmienok, využívajúce finančnú tieseň alebo nedostatočnú finančnú gramotnosť, alebo vyvolávajúce dojem, že zadlženie je riešením osobných a finančných problémov a neprináša žiadne riziká, nevysielala.
DRUHÁ HLAVA
REKLAMNÝ OZNAM A TELENÁKUP VO VYSIELANÍ
Reklamný oznam a telenákup
§ 81
(1)
Reklamný oznam je akékoľvek verejné oznámenie vysielané za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo služieb vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov alebo dosiahnuť iný účinok sledovaný objednávateľom reklamného oznamu alebo vysielateľom.
(2)
Telenákup je priama ponuka vysielaná verejnosti s cieľom poskytnúť tovar alebo služby vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov za odplatu. Telenákup môže mať formu
a)
telenákupného šotu,
b)
telenákupného pásma v trvaní aspoň 15 minút bez prerušenia.
(3)
Šot je krátke reklamné alebo telenákupné oznámenie zaradené do reklamného bloku alebo do telenákupného pásma.
§ 82
Všeobecné požiadavky na reklamný oznam a telenákup
(1)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby ním vysielaný reklamný oznam a telenákup
a)
boli slušné a čestné,
b)
nepoškodzovali záujmy spotrebiteľov a nezneužívali dôveru spotrebiteľov,
c)
určené maloletým alebo s účasťou maloletých neobsahovali nič, čo by mohlo poškodiť ich záujmy a čo by nezohľadňovalo ich osobitnú vnímavosť.
(2)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby ním vysielaný telenákup neobsahoval výzvy určené maloletým na objednávku, predaj alebo nájom tovarov alebo služieb.
§ 83
Obmedzenie vysielania reklamného oznamu a telenákupu na lieky
(1)
Reklamný oznam na lieky musí byť rozoznateľný a overiteľný a musí zodpovedať požiadavke ochrany jednotlivca pred poškodením.
(2)
Zakazuje sa vysielanie telenákupu na lieky, ktoré podliehajú povoleniu na uvedenie na trh podľa osobitného predpisu,57) a vysielanie telenákupu na zdravotný výkon.58)
§ 84
Forma a spôsob uvádzania reklamného oznamu a telenákupu
(1)
Reklamný oznam a telenákup musia byť ľahko odlíšiteľné a oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby; vo vysielaní rozhlasovej programovej služby sa použijú na oddelenie spravidla zvukové prostriedky a vo vysielaní televíznej programovej služby audiovizuálne, obrazové, zvukové alebo priestorové prostriedky, okrem telenákupného pásma, kde sa vo vysielaní televíznej programovej služby použijú audiovizuálne prostriedky.
(2)
Vo vysielaní televíznej programovej služby sa reklamný oznam a telenákup vysielajú spravidla v reklamných blokoch a oddelene od iných častí tejto programovej služby. Vysielanie samostatných reklamných šotov alebo telenákupných šotov je možné najmä vo vysielaní športových podujatí, v iných prípadoch len ak ide o podobne štruktúrované podujatia alebo ak nie je možné vysielanie v reklamnom bloku z objektívnych dôvodov na strane vysielateľa.
(3)
Vysielateľ rozhlasovej programovej služby, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom, môže vysielať reklamnú reláciu spracovanú do podoby programu informačného charakteru, ktorý podporuje predaj, nákup alebo nájom tovarov alebo služieb. Na začiatku vysielania takého programu je vysielateľ povinný zreteľne upozorniť na charakter tohto vysielania.
§ 85
Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby hlásatelia, moderátori a redaktori, ktorí účinkujú v spravodajskom programe alebo v programe aktuálnej publicistiky v rámci jeho programovej služby, neúčinkovali v reklamnom ozname ani v telenákupe, a to ani v obraze, ani vo zvuku. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na vlastnú propagáciu.
§ 86
Zaraďovanie reklamného oznamu a telenákupu do vysielania verejnoprávneho vysielateľa
(1)
Reklamný oznam a telenákup sa zaraďujú do televízneho vysielania verejnoprávneho vysielateľa len medzi jednotlivé programy, ak odsek 2 neustanovuje inak. Prerušovanie programov reklamným oznamom alebo telenákupom sa zakazuje.
(2)
V programoch zložených zo samostatných častí alebo pri prenose verejných kultúrnych podujatí59) s prestávkami alebo prenose športových alebo podobne štruktúrovaných podujatí sa reklamné šoty a telenákupné šoty zaraďujú do televízneho vysielania verejnoprávneho vysielateľa iba medzi jednotlivé časti alebo počas prestávok.
§ 87
Zákaz prerušovania programu reklamným oznamom alebo telenákupom
(1)
Zakazuje sa prerušenie vysielania bohoslužieb reklamným oznamom alebo telenákupom.
(2)
Zakazuje sa prerušenie vysielania programu určeného pre deti telenákupom.
(3)
Zakazuje sa prerušenie televízneho programu určeného pre deti, ktorého plánovaná dĺžka vysielania je kratšia ako 30 minút, reklamným oznamom.
(4)
Zakazuje sa prerušenie rozhlasového vysielania náboženského programu reklamným oznamom alebo telenákupom.
(5)
V rozhlasovom vysielaní verejnoprávneho vysielateľa sa zakazuje aj prerušenie vysielania programu určeného pre deti, spravodajského programu, publicistického programu, umeleckého programu a literárno-dramatického programu reklamným oznamom alebo telenákupom.
§ 88
Prerušovanie programu televízneho vysielania reklamným oznamom alebo telenákupom
(1)
Vysielateľ televíznej programovej služby, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom, je povinný zabezpečiť, aby sa pri prerušení vysielania programov reklamným oznamom alebo telenákupom nenarušila celistvosť, hodnota a charakter programu, vrátane jeho prirodzených vnútorných prestávok, pri dodržaní práv nositeľov práv60) a za podmienok ustanovených v odsekoch 2 až 4.
(2)
Vysielateľ televíznej programovej služby, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom, môže prerušiť program určený pre deti, ktorého plánovaná dĺžka vysielania presahuje 30 minút, reklamným oznamom na každý 30-minútový časový úsek vysielania tohto programu.
(3)
Vysielateľ televíznej programovej služby, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom, môže prerušiť program, ktorý je seriálom, sériou alebo dokumentárnym filmom a nie je programom určeným pre deti, reklamným oznamom alebo telenákupom bez ohľadu na dĺžku vysielania tohto programu.
(4)
Vysielateľ televíznej programovej služby, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom, môže prerušiť program, ktorý je spravodajským programom alebo audiovizuálnym dielom61) a nie je programom určeným pre deti ani seriálom, sériou alebo dokumentárnym filmom, reklamným oznamom alebo telenákupom na každý 30-minútový časový úsek vysielania, a to aj v prípade, ak plánovaná dĺžka vysielania tohto programu nepresahuje 30 minút.
§ 89
Časový rozsah vysielania reklamných oznamov a telenákupu vo vysielaní verejnoprávneho vysielateľa
(1)
Časový rozsah vysielania reklamných oznamov vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb verejnoprávneho vysielateľa nesmie spolu za kalendárny deň presiahnuť 0,5 % súčtu časov vysielania všetkých televíznych programových služieb verejnoprávneho vysielateľa v tomto kalendárnom dni. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 2,5 % súčtu časov vysielania všetkých televíznych programových služieb verejnoprávneho vysielateľa v danom kalendárnom dni o čas vyhradený telenákupným šotom.
(2)
Časový rozsah vysielania reklamných oznamov vo vysielaní televíznej programovej služby verejnoprávneho vysielateľa nesmie v čase od 19.00 h do 22.00 h presiahnuť osem minút počas jednej celej hodiny.
(3)
Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na reklamný oznam v priamom spojení s vysielaním športového alebo kultúrneho podujatia, pri ktorom je reklamný oznam nevyhnutnou podmienkou pre nadobudnutie práv k televíznemu vysielaniu športového alebo kultúrneho podujatia. Reklamný oznam v priamom spojení s vysielaním športového alebo kultúrneho podujatia podľa predchádzajúcej vety nesmie vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb verejnoprávneho vysielateľa spolu presiahnuť 15 % denného vysielacieho času.
(4)
Časový rozsah vysielania reklamného oznamu a telenákupu vo vysielaní rozhlasovej programovej služby verejnoprávneho vysielateľa nesmie presiahnuť 3 % jej denného vysielacieho času. Celkový časový rozsah vysielania reklamných oznamov a telenákupu nesmie vo vysielaní všetkých rozhlasových programových služieb verejnoprávneho vysielateľa spolu presiahnuť časový rozsah 20 % súčtu časov vysielania všetkých rozhlasových programových služieb verejnoprávneho vysielateľa v danom kalendárnom dni.
§ 90
Časový rozsah vysielania reklamných oznamov a telenákupu vo vysielaní oprávneného vysielateľa
(1)
Časový rozsah vysielania reklamných šotov a telenákupných šotov vo vysielaní nesmie v čase medzi 6.00 h a 18.00 h presiahnuť 20 % tohto času. Časový rozsah vysielania reklamných šotov a telenákupných šotov vo vysielaní nesmie v čase medzi 18.00 h a 24.00 h presiahnuť 20 % tohto času.
(2)
Pri vysielaní telenákupného pásma sa obmedzenia podľa odseku 1 neuplatňujú.
(3)
Časový rozsah vysielania reklamných oznamov a telenákupu vo vysielaní rozhlasovej programovej služby nesmie presiahnuť 20 % denného vysielacieho času.
§ 91
Výnimky z časového rozsahu vysielania reklamných oznamov a telenákupu
Do časového rozsahu vysielania vyhradeného reklamnému oznamu a telenákupu sa na účely § 89 a 90 nezapočítava čas venovaný
a)
vlastnej propagácii, ak ide o
1.
upútavku, oznámenie vysielateľa o vedľajších produktoch, ktoré sú priamo odvodené z vlastných programov, o vlastnej programovej službe alebo o vlastnej audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie alebo
2.
oznámenie vysielateľa o programoch, programovej službe alebo audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie iných subjektov patriacich k tej istej mediálnej skupine,
b)
sponzorskému odkazu,
c)
umiestňovaniu produktov a jeho označeniu,
d)
reklamnej relácii,
e)
výzve na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov liekov pribalenej k lieku,
f)
informácii, ktorú je vysielateľ rozhlasovej programovej služby povinný vysielať spolu s reklamným oznamom podľa osobitných predpisov,62)
g)
neutrálnemu oknu medzi redakčným obsahom a reklamným oznamom alebo telenákupom a medzi jednotlivými šotmi.
TRETIA HLAVA
SPONZOROVANIE
§ 92
Vymedzenie sponzorovania
(1)
Sponzorovanie je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu, programovej služby, audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, platformy na zdieľanie videí alebo videa vytvoreného užívateľom s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity osoby, ktorá také plnenie poskytla.
(2)
Sponzorovanie nie je plnenie podľa odseku 1 poskytnuté osobou, ktorá je vysielateľom, poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľom platformy na zdieľanie videí a ktorá daný program vyrobila alebo dané video vytvorila.
(3)
Sponzorovanie nie je ani plnenie osôb zúčastnených na hromadnom financovaní podľa § 103.
(4)
Sponzor je osoba, ktorá poskytla plnenie podľa odseku 1.
§ 93
Sponzorovanie programu, programovej služby a audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie
(1)
Vysielateľ programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní zabezpečiť, aby program alebo séria programov, ktoré sú čiastočne alebo ako celok sponzorované, boli zreteľne označené sponzorským odkazom na začiatku programu, v úvodných titulkoch programu, počas programu, po prerušení programu, v záverečných titulkoch programu alebo na konci programu.
(2)
Sponzorským odkazom je
a)
uvedenie názvu, obchodného mena alebo mena a priezviska sponzora, ktorý plnenie poskytol, alebo
b)
zobrazenie loga sponzora alebo uvedenie odkazu na výrobok alebo službu sponzora.
(3)
Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní zabezpečiť, aby sponzorovaný program, sponzorovaná programová služba alebo sponzorovaná audiovizuálna mediálna služba na požiadanie priamo nepodporovali predaj, nákup ani prenájom tovarov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených tovaroch či službách v týchto programoch, programovej službe alebo v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie; to sa nevzťahuje na sponzorský odkaz v rozhlasovej programovej službe.
(4)
Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní zabezpečiť, aby bola verejnosť zreteľne informovaná o sponzorovaní programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
§ 94
Obmedzenia sponzorovania programu, programovej služby a audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie
(1)
Sponzorom programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie nesmie byť osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet alebo plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety.
(2)
Sponzorom programu alebo programovej služby nesmie byť osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba, predaj alebo nájom zbraní alebo streliva.
(3)
Hlavná činnosť na účely tohto zákona je činnosť, z ktorej príjmy tvoria viac ako 51 % celkových príjmov osoby za hospodársky rok; osoba v tejto činnosti podniká a je touto činnosťou verejnosti všeobecne známa.
(4)
Program, programová služba alebo audiovizuálna mediálna služba na požiadanie sponzorované osobou, ktorá sa zaoberá výrobou alebo predajom liekov alebo poskytovaním zdravotných výkonov, nesmie podporovať predaj liekov viazaný na lekársky predpis a poskytovanie zdravotných výkonov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
(5)
Sponzorovanie spravodajských programov a programov aktuálnej publicistiky sa zakazuje. Výnimku tvoria programy, ktoré obsahujú výhradne informácie o kultúrnych podujatiach, športe, počasí alebo o dopravnej situácii.
(6)
Zobrazovať logo sponzora počas vysielania programov určených pre deti sa zakazuje.
(7)
Sponzorovanie doplnkového vysielania vo vysielaní televíznej programovej služby sa zakazuje.
(8)
Sponzorovanie doplnkového vysielania okrem oznamov o aktuálnom čase sa vo vysielaní rozhlasovej programovej služby zakazuje; na sponzorovanie oznamov o aktuálnom čase sa primerane vzťahujú odseky 1 až 4 a § 93.
ŠTVRTÁ HLAVA
UMIESTŇOVANIE PRODUKTOV
§ 95
Vymedzenie umiestňovania produktov
Umiestňovanie produktov je zvuková, obrazová alebo audiovizuálna informácia o tovare, službe alebo ochrannej známke, zaradená do programu alebo videa vytvoreného užívateľom za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu.
§ 96
Obmedzenie umiestňovania produktov v programoch
(1)
Umiestňovanie produktov sa zakazuje v programe, ktorý je
a)
spravodajským programom,
b)
programom aktuálnej publicistiky,
c)
programom o spotrebiteľských záležitostiach,
d)
náboženským programom alebo
e)
programom určeným pre deti.
(2)
Umiestňovanie produktov osoby, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet alebo plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety, sa zakazuje.
(3)
Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní zabezpečiť, aby program, v ktorom je umiestňovanie produktov povolené, spĺňal tieto podmienky:
a)
priamo nepodporuje nákup, predaj alebo prenájom tovaru alebo služieb, najmä osobitnými odkazmi na tieto tovary alebo služby,
b)
nepripisuje neprimeranú dôležitosť príslušnému tovaru alebo službe,
c)
verejnosť je zreteľne informovaná o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení po reklamnom bloku.
(4)
Ustanovenie odseku 3 písm. c) sa nevzťahuje na program, ktorý nebol vyrobený vysielateľom alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie ani vyrobený na objednávku pre vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorý tento program vysiela alebo poskytuje, ak je verejnosť zreteľne informovaná o existencii umiestňovania produktov.
(5)
Ustanovenia odseku 3 písm. b) a c) sa nevzťahujú na program rozhlasovej programovej služby, ak je verejnosť zreteľne informovaná o existencii umiestňovania produktov.
PIATA HLAVA
REKLAMNÁ PROGRAMOVÁ SLUŽBA
§ 97
(1)
Za reklamnú programovú službu sa považuje
a)
programová služba určená výhradne na vlastnú propagáciu a
b)
programová služba určená výhradne na vysielanie reklamných oznamov a telenákupu.
(2)
Reklamná programová služba je monotypovou programovou službou.
(3)
Na vysielanie programovej služby určenej výhradne na vysielanie reklamných oznamov a telenákupu sa nevzťahujú ustanovenia § 89 a 90. V rámci programovej služby určenej výhradne na vlastnú propagáciu sú prípustné iné formy reklamného oznamu len v rámci ustanoveného časového rozsahu pre reklamný oznam.
ŠIESTA HLAVA
INÉ FORMY PROPAGÁCIE
§ 98
Vymedzenie iných foriem propagácie
(1)
Za inú formu propagácie sa považuje
a)
politická propagácia,
b)
oznam propagujúci náboženstvo alebo ateizmus,
c)
charitatívna výzva,
d)
kampaň vo verejnom záujme,
e)
informačná kampaň,
f)
informácia o vlastnom programe,
g)
súkromná inzercia.
(2)
Politická propagácia je verejné oznámenie určené na
a)
podporu politickej strany, politického hnutia, člena politickej strany alebo člena politického hnutia alebo kandidáta, prípadne v ich prospech alebo neprospech pri volebnej kampani,
b)
popularizáciu názvu, značky alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta.
(3)
Oznam propagujúci náboženstvo alebo ateizmus je verejné oznámenie určené na podporu alebo popularizáciu náboženstva alebo ateizmu uverejnené za protihodnotu alebo aspoň za úhradu primeraných nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s jeho uverejnením, a nie je mediálnou komerčnou komunikáciou podujatí, tovarov alebo služieb prezentujúcich náboženstvo alebo ateizmus.
(4)
Charitatívna výzva je oznam alebo súbor oznamov uverejnený bezodplatne alebo bez poskytnutia inej protihodnoty, ktorý obsahuje výzvu alebo žiadosť o pomoc pre fyzickú osobu, skupinu fyzických osôb, sociálne či charitatívne organizácie alebo nadácie založené na podporu takých cieľov.
(5)
Kampaň vo verejnom záujme je oznam alebo súbor oznamov nepolitického subjektu uverejnený spravidla bezodplatne, zameraný na zvyšovanie sociálnych zručností, právneho vedomia, bezpečnosti na cestách alebo ochrany spotrebiteľa, zdravia, prírody, životného prostredia, na šírenie osvety alebo na prezentáciu kultúry alebo športu a prístupu k nim.
(6)
Za bezodplatné uverejnenie sa považuje aj uverejnenie za úhradu primeraných nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s uverejnením kampane vo verejnom záujme alebo charitatívnej výzvy.
(7)
Informačná kampaň je oznam alebo súbor oznamov financovaný z verejných zdrojov alebo nepolitickým subjektom motivujúci verejnosť k občianskej angažovanosti, vyzývajúci k uplatneniu práva alebo informujúci o použití verejných prostriedkov,63) najmä v súvislosti s čerpaním prostriedkov Európskej únie, očkovaním, účasťou na voľbách alebo referende.
(8)
Súkromná inzercia je oznam fyzickej osoby, ktorá ho nezadáva v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
(9)
Obmedzenia podľa prvej hlavy tejto časti sa vzťahujú aj na iné formy propagácie.
§ 99
Obmedzenia iných foriem propagácie
Vysielanie politickej propagácie alebo oznamu propagujúceho náboženstvo alebo ateizmus sa zakazuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.64)
DVANÁSTA ČASŤ
PLURALITA INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ MAJETKOVÝCH A PERSONÁLNYCH VZŤAHOV
Zabezpečenie plurality informácií
§ 100
(1)
Vysielateľ nesmie vysielať rozhlasovú programovú službu terestriálnym vysielaním a súčasne vysielať televíznu programovú službu.
(2)
Vysielateľ nesmie byť poskytovateľom terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na verejnoprávneho vysielateľa. Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na vysielateľa reklamnej programovej služby.
(4)
Tá istá osoba nesmie byť konečným užívateľom výhod pri viac ako jednom poskytovateľovi obsahovej služby, ak spoločný trhový podiel týchto poskytovateľov na celom reklamnom trhu Slovenskej republiky presahuje 60 %.
§ 102
Vplyv na zabezpečenie plurality informácií
(1)
Úrad posudzuje vplyv na zabezpečenie plurality informácií a vyhodnocuje riziko spojené s týmto vplyvom u poskytovateľa terestriálneho multiplexu; na tento účel úrad spolupracuje s regulátorom.
(2)
Rozhodujúcim vplyvom na zabezpečenie plurality informácií je najmä poskytovanie terestriálnych multiplexov jediným poskytovateľom terestriálneho multiplexu vo všetkých paralelných frekvenčných vyhradeniach.
(3)
Relevantným vplyvom na zabezpečenie plurality informácií je najmä absencia poskytovania terestriálneho multiplexu vo viacerých frekvenčných vrstvách viac ako jedným poskytovateľom terestriálneho multiplexu.
(4)
Úrad zohľadní riziká spojené s rozhodujúcim vplyvom na zabezpečenie plurality informácií a relevantným vplyvom na zabezpečenie plurality informácií pri určovaní hodnotiaceho kritéria podľa § 203 ods. 3 písm. f).
Transparentnosť majetkových a personálnych vzťahov
§ 103
Transparentnosť financovania
(1)
Ak je obsahová služba financovaná hromadným financovaním, napríklad vo forme darov alebo obdobných plnení, je poskytovateľ obsahovej služby povinný zverejniť zoznam osôb, ktorých finančné plnenie na účely hromadného financovania presiahlo v kalendárnom roku 2 000 eur.
(2)
Ak je hromadné financovanie obsahovej služby alebo poskytovateľa obsahovej služby realizované treťou osobou, je poskytovateľ obsahovej služby povinný zverejniť zoznam osôb, ktorých finančný príspevok na účely hromadného financovania presiahol v kalendárnom roku 2 000 eur.
(3)
Poskytovateľ obsahovej služby je povinný zverejniť zoznam osôb, ktoré mu poskytli dar alebo iné podobné plnenie bez primeraného protiplnenia, ktorého výška v priebehu kalendárneho roka presiahne celkovo 2 000 eur.
(4)
Poskytovateľ obsahovej služby vedie zoznam osôb, ktoré sa podieľajú na hromadnom financovaní obsahovej služby alebo ktoré poskytli poskytovateľovi obsahovej služby dar alebo iné podobné plnenie bez primeraného protiplnenia. Zoznam sa vedie v rozsahu meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby, ktorá plnenie poskytla, miesto bydliska alebo sídla, dátum prijatia plnenia a výška plnenia; to sa nevzťahuje na prípady bezhotovostných platieb fyzických osôb, pokiaľ výška finančných darov fyzickej osoby v príslušnom kalendárnom mesiaci nepresiahla 50 eur a v zozname sa uvedie číslo bankového účtu, z ktorého sa platba odpísala, vo formáte IBAN, dátum pripísania platby a výška pripísanej platby.
(5)
Zoznam podľa odsekov 1 až 3 za predchádzajúci kalendárny rok je poskytovateľ obsahovej služby povinný zverejniť do 31. marca nasledujúceho roka na svojom webovom sídle. Zoznam sa zverejní v rozsahu meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby, ktorá plnenie poskytla, dátum prijatia plnenia a výška plnenia.
(6)
Poskytovateľ obsahovej služby nie je oprávnený prijať dar alebo iné podobné plnenie bez primeraného protiplnenia presahujúce 2 000 eur v priebehu kalendárneho roka bez toho, aby identifikoval osobu poskytujúcu plnenie v rozsahu údajov podľa odseku 4. Poskytovateľ obsahovej služby nesmie uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve.65)
(7)
Hromadným financovaním nie je financovanie formou predplatného alebo poplatku za poskytnutie služby.
(8)
Informácie, ktoré je poskytovateľ obsahovej služby povinný zverejniť podľa odsekov 1 až 3, je povinný v rovnakej lehote aj oznámiť regulátorovi.
§ 104
Majetkové a personálne vzťahy poskytovateľa obsahovej služby
Regulátor posudzuje majetkové prepojenie a personálne prepojenie poskytovateľa obsahovej služby s cieľom preskúmať, či majetkové a personálne vzťahy spĺňajú tieto podmienky:
a)
je zabezpečená transparentnosť vlastníckych vzťahov alebo transparentnosť alebo dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie poskytovania obsahovej služby,
b)
nie je zrejmá existencia rizika, že by priamo alebo v spojení s cudzou mocou mohlo dôjsť k zneužitiu obsahovej služby na ohrozenie ústavného zriadenia, národnej bezpečnosti alebo demokratického systému základných práv a slobôd garantovaného Ústavou Slovenskej republiky, na diskrimináciu alebo podnecovanie neznášanlivosti alebo násilia,
c)
nie je zrejmá existencia rizika, že by mohlo dôjsť k narušeniu plurality informácií a mediálnych obsahov,
d)
nie je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie spojených národov alebo Európskej únie.
§ 105
Posudzovanie plurality informácií a transparentnosti vzťahov regulátorom
(1)
Vysielateľ alebo iná osoba je povinná na požiadanie predložiť regulátorovi na posúdenie doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok a obmedzení podľa tejto časti.
(2)
Ak sa preukáže, že poskytovateľ obsahovej služby s výnimkou poskytovateľa multiplexu nespĺňa podmienky ustanovené v tejto časti, regulátor mu určí primeranú lehotu na nápravu, prípadne určí aj spôsob nápravy. Ak v určenej lehote nenastane náprava, regulátor zruší príslušné oprávnenie na poskytovanie obsahovej služby alebo zabezpečí nápravu iným spôsobom.
§ 106
Posudzovanie plurality informácií a transparentnosti vzťahov úradom
(1)
Poskytovateľ multiplexu alebo iná osoba je povinná na požiadanie predložiť úradu na posúdenie doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok a obmedzení podľa tejto časti.
(2)
Ak sa preukáže, že poskytovateľ multiplexu nespĺňa podmienky a obmedzenia podľa tejto časti, úrad určí poskytovateľovi multiplexu primeranú lehotu na nápravu. Ak v určenej lehote nenastane náprava, úrad zruší poskytovateľovi multiplexu terestriálne prevádzkové povolenie.
TRINÁSTA ČASŤ
KOMUNITNÉ MÉDIÁ
§ 107
Komunitné médiá
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na komunitné médium, ktoré je komunitným vysielaním alebo komunitnou videoslužbou.
(2)
Komunitné vysielanie je lineárna mediálna služba poskytovaná inou osobou ako podnikateľom, ktorá nemá primárne hospodársku povahu, najmä lokálne vysielanie, ak jeho účelom nie je priamo alebo nepriamo dosahovať zisk.
(3)
Komunitná videoslužba je nelineárna mediálna služba poskytovaná inou osobou ako podnikateľom, ktorá nemá primárne hospodársku povahu a vzniká ako poskytovateľom zostavená ponuka audiovizuálnych komunikátov, ku ktorým poskytovateľ služby umožňuje prístup užívateľovi jednotlivo alebo spoločne vo forme súboru obsahov, najmä katalóg programov lokálneho vysielania, ak účelom jeho poskytovania nie je priamo alebo nepriamo dosahovať zisk.
(4)
Za komunitné médium, ktoré nemá primárne hospodársku povahu, sa považuje aj také komunitné vysielanie, v rámci ktorého časový rozsah reklamného oznamu nepresiahne 1 % vysielacieho času za kalendárny deň.
(5)
Za komunitné médium, ktoré nemá primárne hospodársku povahu, sa považuje aj také komunitné médium, ktorého príjmy z mediálnej komerčnej komunikácie a iných foriem propagácie za hospodársky rok nepresahujú 5 % nákladov poskytovateľa komunitného média na komunitné vysielanie alebo na poskytovanie komunitnej videoslužby, najviac však 100 000 eur.
(6)
Na komunitné médium sa vzťahujú výlučne povinnosti podľa § 20 ods. 4 písm. e), § 61 a § 212 až 214, ak odseky 7 a 8 neustanovujú inak.
(7)
Na komunitné médium, ktoré obsahuje mediálnu komerčnú komunikáciu alebo iné formy propagácie, sa vzťahujú aj ustanovenia jedenástej časti. Na komunitné médium podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahujú povinnosti ako na vysielateľa lokálneho vysielania programovej služby, ak ide o komunitné vysielanie, alebo povinnosti ako na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie s výnimkou § 59 a 70, ak ide o komunitnú videoslužbu.
(8)
Komunitné médium podľa odseku 5 je povinné preukázať regulátorovi splnenie podmienky podľa odseku 5 do 60 dní po ukončení hospodárskeho roka.
ŠTRNÁSTA ČASŤ
VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SAMOREGULAČNÉ MECHANIZMY
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O VÝKONE ŠTÁTNEJ SPRÁVY
§ 108
Výkon štátnej správy
(1)
Štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu v rozsahu vymedzenom týmto zákonom vykonáva regulátor.
(2)
Ministerstvo kultúry vydáva všeobecne záväzné právne predpisy podľa tohto zákona, ak ich nevydáva regulátor, a vedie register a zastupuje Slovenskú republiku v Stálom výbore pre cezhraničnú televíziu Rady Európy.
(3)
Komisia na ochranu maloletých vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany maloletých v rozsahu vymedzenom týmto zákonom.
(4)
Výkon štátnej správy v oblasti digitálneho vysielania a retransmisie uskutočňujú aj
a)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“),
b)
úrad.
(5)
Ministerstvo dopravy koordinuje činnosť orgánov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti digitálneho vysielania. Na tieto účely ministerstvo dopravy zriaďuje medzirezortnú skupinu; štatút a rokovací poriadok skupiny schvaľuje ministerstvo dopravy.
(6)
Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a iné orgány štátnej správy spolupracujú s regulátorom v otázkach súvisiacich s problematikou vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu, poskytujú mu potrebnú súčinnosť v rozsahu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.66)
(7)
Úrad a regulátor spolupracujú pri regulácii digitálneho vysielania a v tejto oblasti poskytujú potrebnú súčinnosť ministerstvu dopravy.
DRUHÁ HLAVA
REGULÁTOR
§ 109
Postavenie a poslanie regulátora
(1)
Regulátor je štátna rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočtovú kapitolu všeobecná pokladničná správa. Pri výkone štátnej správy v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu, vydávania periodických publikácií,67) prevádzkovania spravodajských webových portálov68) a poskytovania agentúrneho servisu69) má postavenie orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v rozsahu podľa tohto zákona.
(2)
Regulátor vykonáva dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu, poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu. Regulátor vykonáva dohľad aj nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vydávanie periodických publikácií, prevádzkovanie spravodajských webových portálov a poskytovanie agentúrneho servisu, ak dohľad nevykonáva iný orgán dohľadu podľa osobitného predpisu.70)
(3)
Poslaním regulátora je
a)
presadzovať verejný záujem v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu,
b)
chrániť slobodu prejavu, právo na informácie a právo na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a
c)
vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu.
(4)
Regulátor vykonáva svoju činnosť nezávisle a transparentne v súlade s cieľmi tohto zákona, ktorými sú najmä pluralita médií, kultúrna a jazyková rozmanitosť, ochrana spotrebiteľa, prístupnosť, nediskriminácia, riadne fungovanie vnútorného trhu a podporovanie spravodlivej hospodárskej súťaže.
(5)
Regulátor nie je služobným úradom podľa osobitného predpisu71) a pozostáva z rady a kancelárie, ktorá sa vnútorne člení na útvary. Podrobnosti o organizácii regulátora upravuje organizačný poriadok.
(6)
Podrobnosti o činnosti regulátora a jeho orgánov upravuje štatút regulátora.
§ 110
Pôsobnosť regulátora
(1)
Do pôsobnosti regulátora v oblasti výkonu štátnej správy patrí rozhodovanie vo veciach
a)
autorizácií,
b)
registrácií,
c)
licencií,
d)
dodržiavania povinností a ukladania sankcií podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,72)
e)
európskych diel, nezávislej produkcie a slovenských hudobných diel,
f)
plurality informácií a transparentnosti majetkových a personálnych vzťahov, ak na rozhodovanie nie je príslušný úrad,
g)
posudzovania vhodnosti opatrení na ochranu verejnosti prijatých poskytovateľom platformy na zdieľanie videí.
(2)
Do pôsobnosti regulátora v oblasti výkonu štátnej správy patrí aj
a)
vydávať všeobecne záväzné právne predpisy podľa tohto zákona,
b)
dohliadať na dodržiavanie povinností podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,72)
c)
žiadať záznamy vysielania od vysielateľov v prípade potreby,
d)
monitorovať a hodnotiť činnosť samoregulačných mechanizmov a samoregulačných orgánov, ktoré tieto mechanizmy presadzujú,
e)
riešiť spory a vybavovať podnety podľa tohto zákona,
f)
spolupracovať s Komisiou pri uplatňovaní ustanovení tohto zákona, najmä pri zostavovaní a zverejňovaní zoznamu významných podujatí pre verejnosť,
g)
zostavovať zoznam významných podujatí v spolupráci s ministerstvom kultúry, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a s nositeľmi práv a vysielateľmi,
h)
viesť evidenciu týkajúcu sa tých poskytovateľov obsahových služieb a poskytovaných obsahových služieb, ktorých evidenciu nevedie podľa osobitného predpisu73) iná osoba,
i)
spracúvať štatistiky o vysielaných programoch a programoch poskytovaných v rámci audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie na základe podkladov vysielateľov a poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie,
j)
vykonávať analýzu mediálneho trhu vrátane plurality informácií a reklamného trhu.
(3)
Do pôsobnosti regulátora ďalej patrí
a)
zúčastňovať sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu,
b)
pravidelne podávať Komisii
1.
správu o sprístupňovaní programových služieb a audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie osobám so zdravotným postihnutím,
2.
správu o podpore európskych diel a nezávislej produkcie vo vysielaní televíznej programovej služby,
3.
správu o podpore európskych diel pri poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie,
4.
správu o podpore a prijatých opatreniach na rozvoj mediálnej výchovy,
c)
vyjadrovať sa k návrhom na uzavretie medzinárodných zmlúv v oblastiach regulovaných týmto zákonom, o ich plnení, navrhovať uzavretie medzinárodných zmlúv alebo pristúpenie k nim,
d)
spolupracovať pri výkone dohľadu s príslušnými orgánmi určenými členskými štátmi, ktoré sú zodpovedné za presadzovanie právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľov, s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, jednotným úradom pre spoluprácu a Komisiou, ak sa tento dohľad a spolupráca týka mediálnej komerčnej komunikácie a iných foriem propagácie podľa jedenástej časti; pri výkone dohľadu a spolupráci regulátor postupuje podľa osobitného predpisu,74)
e)
spolupracovať s úradom v oblasti využívania frekvencií pre vysielanie,
f)
upozorňovať radu Rozhlasu a televízie Slovenska na porušenie povinností uložených verejnoprávnemu vysielateľovi týmto zákonom,
g)
iniciovať a vykonávať výskumnú a analytickú činnosť v mediálnej oblasti na účel sledovania a hodnotenia stavu mediálneho prostredia, a to najmä s ohľadom na šírenie nenávistných prejavov, dezinformácií, obsahu, ktorý môže vážne narušiť vývoj maloletých, kyberšikanu, mediálnu gramotnosť, mediálnu komerčnú komunikáciu, politickú propagáciu, internú a externú mediálnu pluralitu a úroveň slobody médií,
h)
spolupracovať so samoregulačnými orgánmi v oblastiach regulovaných týmto zákonom,
i)
vytvárať koregulačné mechanizmy v oblastiach regulovaných týmto zákonom,
j)
iniciovať a vykonávať aktivity podporujúce mediálnu gramotnosť,
k)
aktívne spolupracovať s partnerskými orgánmi dohľadu v členských štátoch a ich združeniami a organizáciami,
l)
rokovať podľa § 154 a 155 s príslušným orgánom iného členského štátu,
m)
spolupracovať s Komisiou v oblastiach regulovaných týmto zákonom,
n)
podieľať sa na výmene informácií a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré pôsobia v oblastiach regulovaných týmto zákonom,
o)
zúčastňovať sa na práci v skupine európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby,
p)
spolupracovať s orgánmi dohľadu iného členského štátu pri postupe voči obsahovej službe, ktorá nepatrí do pôsobnosti regulátora ani iných štátnych orgánov Slovenskej republiky, hoci na území Slovenskej republiky pôsobí,
q)
spolupracovať s on-line platformami na zdieľanie obsahu pri efektívnom, proporcionálnom a nediskriminačnom uplatňovaní pravidiel poskytovania ich služieb,
r)
viesť štatistické prehľady o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom a televíznym signálom a o počte obyvateľov, ktorí prijímajú rozhlasový signál a televízny signál oprávnených vysielateľov,
s)
pôsobiť ako on-line kontaktné miesto na poskytovanie informácií a podávanie podnetov týkajúcich sa multimodálneho prístupu k televíznej programovej službe a k audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie, ktoré je ľahko prístupné a verejne dostupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím,
t)
pôsobiť ako orgán dohľadu nad vykonávaním osobitných opatrení podľa osobitného predpisu,75)
u)
ukladať sankcie podľa osobitného predpisu76) za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2,
v)
ukladať sankcie podľa osobitného predpisu77) za porušenie povinností podľa § 61 ods. 3.
(4)
Regulátor je povinný
a)
predkladať Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) výročnú správu o stave vysielania a o svojej činnosti (ďalej len „výročná správa“) do 90 dní po skončení kalendárneho roka,
b)
predkladať národnej rade informácie o stave vysielania a o svojej činnosti, ak o to národná rada požiada,
c)
zverejňovať prostredníctvom svojho webového sídla prehľad platných autorizácii, registrácií a licencií, stav využitia frekvenčného spektra a prehľad voľných frekvencií na vysielanie,
d)
navrhovať Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) svoj rozpočet a záverečný účet,
e)
predkladať svoj rozpočet a záverečný účet príslušnému výboru národnej rady,
f)
poskytovať informácie podľa osobitného predpisu.78)
(5)
Regulátor je v oblasti medzinárodnej spolupráce povinný
a)
informovať členský štát o skutočnosti, že vysielateľ podľa tohto zákona bude poskytovať televízne vysielanie celkom alebo z väčšej časti zamerané na divákov tohto členského štátu, ak bola regulátorovi takáto skutočnosť v súlade s § 21 ods. 1 písm. e) oznámená, alebo že poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa tohto zákona bude poskytovať audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie celkom alebo z väčšej časti zameranú na divákov tohto členského štátu, ak bola regulátorovi takáto skutočnosť oznámená; ak dotknutý členský štát zašle regulátorovi žiadosť o informácie týkajúce sa činnosti takéhoto vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak je to možné, regulátor túto žiadosť vybaví v lehote 60 dní od doručenia,
b)
predkladať Komisii zoznam vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí, na ktorých sa vzťahuje tento zákon, s uvedením kritérií, na ktorých sa zakladá právomoc Slovenskej republiky, vrátane všetkých jeho aktualizácií.
(6)
Regulátor je povinný konať a svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti. Všetky svoje rozhodnutia, všeobecne záväzné právne predpisy a informácie, ktoré prispejú k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu, zverejňuje na svojom webovom sídle, pričom tieto údaje priebežne aktualizuje.
§ 111
Orgány regulátora
Orgánmi regulátora sú
a)
rada,
b)
predseda rady,
c)
riaditeľ.
§ 112
Príslušnosť orgánov v administratívnoprávnom konaní
(1)
Rada rozhoduje v pléne, ak rozhoduje
a)
o odvolaní,
b)
vo veciach licencií,
c)
vo veciach udelenia súhlasu s prevodom alebo prechodom oprávnenia,
d)
o námietkach podľa § 153.
(2)
Rada rozhoduje v senáte
a)
v správnom konaní v prvom stupni vo veciach dodržiavania povinností a ukladania sankcií podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,72)
b)
o podnetoch na preverenie porušenia tohto zákona (ďalej len „podnet na preverenie“),
c)
o podnetoch na zamedzenie šírenia nelegálneho obsahu na platforme na zdieľanie obsahu (ďalej len „podnet týkajúci sa nelegálneho obsahu“),
d)
o námietkach vo veciach zápisu do evidencie,
e)
vo veciach určených štatútom regulátora.
(3)
Na konanie v prvom stupni je príslušný útvar regulátora určený organizačným poriadkom, ak odseky 1 a 2 neustanovujú inak.
§ 113
Pôsobnosť rady
(1)
Rada je štatutárnym orgánom regulátora, ktorý
a)
volí a odvoláva riaditeľa, určuje riaditeľovi odmenu; podmienky a spôsob vyplatenia odmeny upravuje štatút regulátora,
b)
prerokúva a schvaľuje štatút regulátora, organizačný poriadok regulátora a rokovací poriadok rady,
c)
prerokúva a schvaľuje návrh rozpočtu regulátora na príslušný rozpočtový rok, vrátane jeho záväzných ukazovateľov, účtovnú závierku,
d)
prerokúva a schvaľuje výročnú správu,
e)
prerokúva a schvaľuje prevod vlastníctva prebytočnej nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku, ktorého obstarávacia cena bola vyššia ako 20 000 eur a zostatková hodnota vedená v účtovníctve podľa osobitného predpisu79) je vyššia ako 10 000 eur, nájom nehnuteľnosti na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas a zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva alebo zabezpečenie záväzku prevodom zabezpečovacieho práva k nehnuteľnosti,
f)
sa oboznamuje s výsledkami vnútornej kontroly a s výsledkami kontroly regulátora tretími osobami,
g)
vykonáva ďalšie činnosti v pôsobnosti regulátora podľa § 110 v rozsahu určenom štatútom regulátora.
(2)
Zmenu štatútu regulátora, organizačného poriadku regulátora a rokovacieho poriadku rady môže rada vykonať na návrh člena rady, najskôr však tri mesiace od prednesenia návrhu na zmenu a najskôr rok od vykonania poslednej zmeny. To neplatí v prípade, ak je zmena potrebná v súvislosti so zmenou všeobecne záväzných právnych predpisov.
§ 114
Zloženie rady
(1)
Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada.
(2)
Národná rada volí členov rady po verejnom vypočutí kandidátov navrhnutých podľa odseku 3. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady. Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady.
(3)
Návrhy kandidátov na členov rady môžu príslušnému výboru národnej rady predkladať profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti médií, kultúry, vedy, vzdelávania alebo športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti80) a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom poradného orgánu vlády Slovenskej republiky pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím.
(4)
Rada zo svojich členov volí predsedu rady a podpredsedu rady.
§ 115
Členstvo v rade
(1)
Za člena rady možno zvoliť plnoletú fyzickú osobu, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná; za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.81) Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak ide o cudzinca, priloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom. Údaje podľa predchádzajúcej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(2)
Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou
a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca národnej rady,
c)
poslanca Európskeho parlamentu,
d)
člena vlády Slovenskej republiky,
e)
štátneho tajomníka,
f)
predsedu, vedúceho alebo riaditeľa iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho štatutárneho zástupcu,
g)
generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy,
h)
riaditeľa alebo člena iného orgánu Audiovizuálneho fondu,
i)
riaditeľa alebo člena iného orgánu Fondu na podporu umenia,
j)
riaditeľa alebo člena iného orgánu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín,
k)
v orgánoch štátnej správy,
l)
v orgánoch územnej samosprávy,
m)
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
n)
starostu (primátora),
o)
predsedu samosprávneho kraja,
p)
sudcu,
q)
prokurátora,
r)
orgánu alebo člena orgánu Rozhlasu a televízie Slovenska.
(3)
Člen rady nesmie
a)
vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech,
b)
byť vydavateľom periodickej publikácie, vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie, poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, poskytovateľom platformy na zdieľanie videí alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo štatutárnym orgánom týchto osôb; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke členovi rady,
c)
mať podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, ktorá je vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie, poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľom platformy na zdieľanie videí; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke členovi rady,
d)
poskytovať vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie, poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľom platformy na zdieľanie videí priamu poradenskú alebo odbornú službu alebo pomoc za odplatu alebo inú protihodnotu.
(4)
Funkcia člena rady je verejná funkcia. Funkcia predsedu rady je nezlučiteľná s iným pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom; toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť.
§ 116
Funkčné obdobie člena rady
(1)
Funkčné obdobie člena rady je šesťročné. Tú istú osobu možno za člena rady zvoliť najviac na dve funkčné obdobia.
(2)
Na miesto uvoľnené uplynutím funkčného obdobia sa volí nový člen rady. Člen rady, ktorému uplynulo funkčné obdobie, zostáva členom rady až do zvolenia nového člena rady, ktorý bude zvolený na jeho miesto.
(3)
Na miesto uvoľnené z iného dôvodu, ako z dôvodu uplynutia funkčného obdobia, sa volí nový člen rady na zostávajúci čas do konca funkčného obdobia toho člena rady, ktorého miesto sa uvoľnilo.
(4)
Funkčné obdobie člena rady začína plynúť odo dňa nasledujúceho po zániku mandátu člena rady, namiesto ktorého bol zvolený, najskôr však odo dňa jeho zvolenia národnou radou.
(5)
Ak sa skončí výkon funkcie všetkých členov rady, noví členovia rady si na prvom zasadnutí po zvolení všetkých členov rady určia žrebom troch členov rady, ktorých funkčné obdobie je dva roky, a troch členov rady, ktorých funkčné obdobie je štyri roky.
(6)
Členstvo v rade je nezastupiteľné.
§ 117
Skončenie členstva v rade
(1)
Členstvo v rade sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká odo dňa doručenia oznámenia člena rady o vzdaní sa funkcie predsedovi národnej rady, ak v oznámení nie je určený iný deň,
c)
odvolaním člena rady z funkcie,
d)
zánikom funkcie,
e)
smrťou člena rady alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(2)
Národná rada člena rady na návrh príslušného výboru národnej rady odvolá, ak
a)
člen rady vykonáva funkciu alebo činnosť uvedenú v § 115 ods. 3,
b)
koná v rozpore so štatútom rady.
(3)
Národná rada člena rady na návrh príslušného výboru národnej rady môže odvolať, ak člen rady nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(4)
Návrh príslušného výboru národnej rady musí byť riadne odôvodnený, zverejnený a vopred oznámený členovi rady, ktorého sa odvolanie týka, najmenej sedem dní pred príslušným rokovaním národnej rady.
(5)
Funkcia člena rady zaniká, ak
a)
člen rady vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou člena rady podľa § 115 ods. 2,
b)
člen rady bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
c)
spôsobilosť člena rady na právne úkony bola právoplatne obmedzená.
(6)
Ak nastali skutočnosti podľa odseku 1 písm. a), d) alebo e) alebo skutočnosti odôvodňujúce postup podľa odseku 2 alebo 3, predseda rady je povinný oznámiť to bezodkladne predsedovi národnej rady.
§ 118
Náležitosti spojené s členstvom v rade
(1)
Členovi rady patrí za výkon funkcie odmena vo výške jednej polovice platu poslanca národnej rady.82) Predsedovi rady patrí za výkon funkcie odmena rovnajúca sa platu poslanca národnej rady.
(2)
Cestovné náhrady, ktoré vzniknú členovi rady v súvislosti s výkonom funkcie, sa poskytujú podľa osobitného predpisu.83)
(3)
Člen rady je zúčastnený na zdravotnom poistení84) rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Na vzťahy vyplývajúce z členstva v rade sa vzťahujú pracovnoprávne predpisy.85)
§ 119
Rokovanie rady
(1)
Rada rokuje v pléne alebo v senátoch; v senátoch rozhoduje len ak to ustanoví § 112 ods. 2. Senát je zložený z troch členov rady.
(2)
Rada je schopná uznášať sa v pléne, ak sú na zasadnutí prítomní najmenej piati jej členovia, pričom jeden z nich musí byť predseda rady alebo podpredseda rady. Na platné uznesenie pléna je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady.
(3)
Rada je schopná uznášať sa v senáte len za prítomnosti všetkých jeho členov. Na platné uznesenie senátu je potrebný súhlas najmenej dvoch jeho členov.
(4)
Rada hlasuje verejne. Tajne sa hlasuje pri voľbe predsedu rady a podpredsedu rady.
(5)
Rokovania rady sú verejné. Rada vždy musí dbať na ochranu utajovanej skutočnosti, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo osobných údajov a zabezpečiť ich ochranu.
(6)
Podrobnosti o spôsobe a priebehu rokovania rady upraví rokovací poriadok rady.
§ 120
Povinné zverejňovanie regulátorom
(1)
Zápisnica z rokovania rady, vrátane zápisnice o hlasovaní, musí byť zverejnená na webovom sídle regulátora najneskôr do piatich pracovných dní od skončenia zasadnutia rady s výnimkou skutočností, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitných predpisov.86)
(2)
Právoplatné rozhodnutia regulátora musia byť zverejnené na jeho webovom sídle v úplnom znení s výnimkou skutočností, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitných predpisov.86)
§ 121
Predseda rady
(1)
Predseda rady je oprávnený konať samostatne v mene regulátora. Predseda rady
a)
koordinuje činnosť rady a riadi jej rokovanie,
b)
navonok koná v mene rady,
c)
určuje organizáciu a agendu senátov rady,
d)
predkladá rade na schválenie návrh rokovacieho poriadku rady,
e)
predkladá rade na schválenie návrh štatútu regulátora,
f)
navrhuje ministerstvu financií rozpočet regulátora a záverečný účet regulátora,
g)
predkladá príslušnému výboru národnej rady rozpočet a záverečný účet regulátora,
h)
spolu s riaditeľom predkladá príslušnému výboru národnej rady výročnú správu,
i)
vykonáva ďalšie činnosti v rozsahu určenom štatútom regulátora alebo organizačným poriadkom regulátora.
(2)
Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda rady alebo iný člen rady poverený predsedom rady, ak nie je možné zastupovanie podpredsedom rady.
(3)
Ak predseda rady nie je zvolený, vykonáva jeho činnosť v celom rozsahu podpredseda rady.
§ 122
Riaditeľ
(1)
Riaditeľ je výkonným orgánom regulátora, ktorého volí a odvoláva rada.
(2)
Na vznik funkcie riaditeľa, nezlučiteľnosť funkcií s funkciou riaditeľa a skončenie funkcie riaditeľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 115 až 117 ako na člena rady.
(3)
Riaditeľ
a)
predkladá rade na schválenie
1.
výročnú správu,
2.
návrh rozpočtu regulátora na príslušný rozpočtový rok vrátane jeho záväzných ukazovateľov, ktorého súčasťou je návrh rozpočtu na zabezpečenie činnosti rady,
3.
záverečný účet,
4.
organizačný poriadok,
b)
spolu s predsedom rady predkladá príslušnému výboru národnej rady výročnú správu,
c)
predkladá rade správu o hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu regulátora vždy do 14 dní, odkedy ho o to rada písomne požiadala,
d)
informuje radu o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku, ktorého predmetom je plnenie, ktoré presahuje sumu 20 000 eur,
e)
vykonáva ďalšie činnosti v rozsahu určenom štatútom regulátora alebo organizačným poriadkom regulátora.
(4)
Riaditeľ koná v mene regulátora voči zamestnancom v pracovnoprávnych vzťahoch.
§ 123
Kancelária a zamestnanci regulátora
(1)
Činnosť kancelárie riadi riaditeľ. Kancelária vykonáva
a)
úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti regulátora,
b)
plnenia rozhodnutí rady,
c)
ďalšie úlohy určené štatútom regulátora alebo organizačným poriadkom regulátora.
(2)
Na pracovnoprávne vzťahy riaditeľa a zamestnancov regulátora a ich platové pomery sa vzťahujú osobitné predpisy.87)
§ 124
Výročná správa
(1)
Výročná správa obsahuje všetky dôležité informácie za príslušný kalendárny rok o činnosti regulátora, o stave vysielania a retransmisie, o poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a o poskytovaní platforiem na zdieľanie videí, a to najmä
a)
menný zoznam členov rady s údajmi o zastávanej funkcii a časovom rozsahu funkčného obdobia príslušného člena rady,
b)
vyhodnotenie činnosti regulátora za príslušný kalendárny rok vrátane stanovených hlavných úloh a prioritných činností,
c)
stanovenie hlavných úloh a prioritných činností na nasledujúci kalendárny rok,
d)
účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,79)
e)
správu o zastupovaní Slovenskej republiky v Skupine európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA),
f)
správu o aktivitách v medzinárodných organizáciách, v ktorých regulátor pôsobí, a o spolupráci s orgánmi iných štátov, ktoré pôsobia v oblastiach regulovaných týmto zákonom,
g)
zoznam významných podujatí pre verejnosť a návrh na jeho zmeny,
h)
vyhodnotenie plnenia povinnosti dosiahnuť stanovený
1.
podiel programov s multimodálnym prístupom a podiel európskych diel a nezávislej produkcie vo vysielaných programoch a
2.
podiel európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie,
i)
analýzu
1.
plurality informácií a transparentnosti majetkových a personálnych vzťahov,
2.
vlastníckych štruktúr poskytovateľov obsahových služieb v pôsobnosti regulátora,
3.
samoregulačných mechanizmov v oblasti poskytovania obsahových služieb podľa tohto zákona vrátane ich účinnosti,
j)
prehľad a stručnú charakteristiku
1.
programových služieb vysielania,
2.
audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie,
3.
platforiem na zdieľanie videí,
4.
jazykovej rozmanitosti programov s dôrazom na podiel jazykov národnostných menšín vo vysielaní,
5.
podnetov a sťažností vybavených podľa tohto zákona,
6.
žiadostí o prístup k informáciám podľa osobitného predpisu,78)
7.
realizovanej výskumnej činnosti a analytickej činnosti,
k)
vyhodnotenie a prehľad činnosti regulátora ako správneho orgánu a prehľad ním uložených sankcií,
l)
prehľad a stručnú charakteristiku súdnych sporov regulátora,
m)
informácie o výkone dohľadu podľa osobitného predpisu88) nad poskytovateľmi obsahových služieb.
(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. g) regulátor uvedie vo výročnej správe tak, že pri každom podujatí uvedie aj informáciu o tom, či podujatie má byť verejnosti prístupné prostredníctvom úplného priameho prenosu, prípadne čiastočného priameho prenosu, alebo zo záznamu prostredníctvom úplného alebo čiastočného nepriameho prenosu v prípade, že je to z objektívnych dôvodov a v záujme verejnosti nevyhnutné či vhodné; tieto údaje regulátor zasiela Komisii a ministerstvu kultúry spolu s návrhom zoznamu významných podujatí pre verejnosť a po odsúhlasení zoznamu Komisiou zverejňuje spolu s týmto zoznamom na svojom webovom sídle.
§ 125
Evidencia týkajúca sa poskytovateľov obsahových služieb a poskytovaných obsahových služieb a samoregulácie
(1)
Regulátor vedie a aktualizuje evidenciu týkajúcu sa poskytovateľov obsahových služieb a poskytovaných obsahových služieb v jeho pôsobnosti a samoregulácie, ktorá tvorí súčasť registra (ďalej len „evidencia“).
(2)
Evidencia obsahuje
a)
licencie a ich zmeny,
b)
záznamy v registri a ich zmeny vrátane zápisov
1.
vysielateľov, na ktorých sa vzťahuje pôsobnosť regulátora, vrátane údajov v rozsahu podľa § 20 ods. 1 a nimi vysielaných programových služieb, vrátane údajov v rozsahu podľa § 161 ods. 1 písm. a) až e), ods. 2 a 3,
2.
poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, na ktorých sa vzťahuje pôsobnosť regulátora, vrátane údajov v rozsahu podľa § 28 ods. 1 a nimi poskytovaných audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, vrátane údajov v rozsahu podľa § 177 ods. 1 písm. a) až c),
3.
prevádzkovateľov retransmisie, na ktorých sa vzťahuje pôsobnosť regulátora, vrátane údajov v rozsahu podľa § 180 ods. 1 písm. a) a b) a § 182 ods. 3,
4.
poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí, na ktorých sa vzťahuje pôsobnosť regulátora, vrátane údajov v rozsahu podľa § 47 ods. 1 a nimi poskytovaných platforiem na zdieľanie videí, vrátane údajov v rozsahu podľa § 187 ods. 1 písm. a) až c) a § 188 ods. 1 písm. a),
c)
údaje o samoregulácii podľa § 127,
d)
údaje o poskytovateľoch audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorí poskytujú audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie výlučne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí v rozsahu podľa § 226 ods. 3.
(3)
Evidencia v neverejnej časti registra obsahuje aj
a)
zoznam žiadostí o udelenie licencie,
b)
zoznam žiadostí o zápis do evidencie,
c)
zoznam vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí, na ktorých sa vzťahuje pôsobnosť regulátora s uvedením kritérií, na ktorých sa zakladá právomoc Slovenskej republiky,
d)
údaje oznámené podľa § 174 ods. 2.
(4)
Údaje z neverejnej časti registra sa nezverejňujú.
(5)
K údajom z neverejnej časti registra majú prístup správca registra, ktorým je ministerstvo kultúry, Komisia a iná osoba, o ktorej to ustanoví zákon.
§ 126
Hospodárenie regulátora
(1)
Regulátor hospodári s vlastným rozpočtom podľa osobitného predpisu.89)
(2)
Výdavky na činnosť regulátora sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu a príjmy regulátora sú príjmami štátneho rozpočtu.
(3)
Regulátor predkladá ministerstvu financií návrh svojho rozpočtu na nasledujúci rok spolu s jeho odôvodnením v súlade s osobitným predpisom.89) Rozpočet regulátora schvaľuje národná rada po predchádzajúcom prerokovaní v príslušnom výbore národnej rady.
TRETIA HLAVA
SAMOREGULAČNÉ MECHANIZMY V OBLASTI POSKYTOVANIA OBSAHOVÝCH SLUŽIEB
§ 127
Samoregulačný mechanizmus a samoregulačný orgán
(1)
Samoregulačný orgán na účely tohto zákona je iniciatíva alebo orgán samoregulácie pôsobiaci na území Slovenskej republiky presadzujúci samoregulačný mechanizmus uplatňovaný na základe kódexu správania sa alebo obdobného samoregulačného systému pravidiel správania sa v oblasti poskytovania obsahových služieb (ďalej len „kódex“).
(2)
Výkon dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona sa môže uskutočňovať aj prostredníctvom kódexu presadzovaného samoregulačným orgánom a evidovaného regulátorom v evidencii alebo zverejneného Komisiou.
(3)
Za kódex sa považuje aj taký samoregulačný systém pravidiel, ktorý upravuje správanie sa v oblasti poskytovania obsahových služieb nad rámec povinností podľa tohto zákona, ak reguluje osobu, oblasť, činnosť alebo obsahovú službu v pôsobnosti tohto zákona, najmä nevhodnú mediálnu komerčnú komunikáciu, ktorá
a)
sa týka alkoholických nápojov alebo
b)
sprevádza programy určené pre deti alebo sa v nich uvádza, a týka sa potravín a nápojov obsahujúcich živiny a látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, najmä tuky, transmastné kyseliny, soľ alebo sodík a cukry, ktorých nadmerný príjem v celkovej strave sa neodporúča.
§ 128
Zápis samoregulačných mechanizmov a samoregulačných orgánov do evidencie
(1)
Do evidencie sa zapisuje
a)
kódex,
b)
samoregulačný orgán.
(2)
Regulátor zapíše do evidencie kódex,
a)
k dodržiavaniu ktorého sa zaviazali viacerí poskytovatelia obsahových služieb podľa § 1 písm. a) tvoriaci významnú časť trhu vo vymedzenom druhu obsahovej služby s ohľadom na ciele sledované kódexom,
b)
ktorý určuje pravidlá pre obsahové služby alebo komunikáty v nich obsiahnuté alebo pravidlá správania sa pre poskytovateľov obsahových služieb,
c)
ktorý určuje účinný mechanizmus presadzovania pravidiel podľa písmena b) vrátane primeraných sankcií,
d)
ktorý určuje pravidelné, transparentné a nezávislé monitorovanie a hodnotenie dodržiavania kódexu.
(3)
Zápis do evidencie podľa odseku 1 regulátor uskutoční na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje
a)
názov samoregulačného orgánu, identifikáciu osoby, ktorá je oprávnená konať v mene samoregulačného orgánu, a orgán presadzujúci dodržiavanie kódexu v mene samoregulačného orgánu, ak je zriadený, korešpondenčnú adresu, identifikačné číslo organizácie, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty alebo webového sídla,
b)
názov kódexu a pôsobnosť kódexu z hľadiska druhu obsahovej služby,
c)
kontaktné údaje na podanie sťažnosti na porušenie kódexu alebo zákona (ďalej len „sťažnosť“).
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je opis mechanizmu presadzovania pravidiel správania sa, opis účinných a primeraných sankcií a opis mechanizmu monitorovania a hodnotenia dodržiavania kódexu. Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kódex a zoznam osôb, ktoré sa zaviazali kódex dodržiavať. Každú zmenu v žiadosti, kódexe alebo v zozname osôb, ktoré sa zaviazali kódex dodržiavať, oznámi žiadateľ regulátorovi do 30 dní od vzniku zmeny.
(5)
Ak žiadosť nie je úplná alebo má regulátor dôvodné pochybnosti o pravdivosti údajov uvedených v žiadosti, vyzve žiadateľa, aby doplnil žiadosť alebo preukázal pravdivosť údajov uvedených v žiadosti, a určí mu na to primeranú lehotu; lehoty podľa odsekov 8, 9 a 10 v takom prípade neplynú.
(6)
Regulátor žiadosť o zápis do evidencie zamietne, ak
a)
žiadateľ nie je samoregulačným orgánom,
b)
kódex nespĺňa podmienky podľa odseku 2,
c)
žiadosť nemá náležitosti podľa odsekov 3 a 4 a žiadateľ v lehote určenej regulátorom neodstránil nedostatky alebo nepreukázal pravdivosť údajov uvedených v žiadosti.
(7)
Ak regulátor žiadosť nezamietne ani konanie nezastaví, uskutoční zápis do evidencie; o zápise sa nevydáva rozhodnutie.
(8)
Regulátor rozhodne podľa odseku 6 alebo 7 v lehote do 60 dní od začatia konania, inak je dňom zápisu do evidencie deň nasledujúci po márnom uplynutí tejto lehoty.
(9)
Zmenu zápisu v evidencii uskutoční regulátor na žiadosť samoregulačného orgánu do 45 dní od prijatia oznámenia o zmene alebo z vlastného podnetu. Regulátor z vlastného podnetu rozhodne o zmene zápisu v evidencii ak zistí, že zapísané údaje sú neaktuálne alebo neúplné.
(10)
O výmaze zápisu v evidencii rozhodne regulátor do 30 dní od doručenia žiadosti samoregulačného orgánu alebo z vlastného podnetu. O výmaze zápisu v evidencii z vlastného podnetu regulátor rozhodne, ak zistí, že
a)
osoba zapísaná nie je alebo prestala byť samoregulačným orgánom,
b)
zápis alebo zmena sa uskutočnila na základe nepravdivých údajov,
c)
kódex prestal spĺňať podmienky podľa odseku 2.
(11)
Ak regulátor vo svojej výročnej správe deklaroval, že konkrétny samoregulačný mechanizmus nie je účinný a zároveň samoregulačný orgán presadzujúci tento samoregulačný mechanizmus neprijal do 3 mesiacov od zverejnenia výročnej správy primerané opatrenia na nápravu, môže regulátor začať konanie o výmaze samoregulačného orgánu z evidencie.
(12)
Na zmenu zápisu a výmaz zápisu v evidencii na žiadosť samoregulačného orgánu sa primerane použijú odseky 5 až 8.
§ 129
Povinné zverejňovanie samoregulačným orgánom
(1)
Samoregulačný orgán predkladá regulátorovi správu o činnosti samoregulačného orgánu do 60 dní po skončení kalendárneho roka.
(2)
Správa o činnosti obsahuje tieto informácie o činnosti samoregulačného orgánu za príslušný kalendárny rok:
a)
zoznam osôb, ktoré sa zaviazali kódex dodržiavať,
b)
informácie o činnosti orgánu presadzujúceho dodržiavanie kódexu a štatistické porovnanie s predchádzajúcim obdobím,
c)
informácie o počte a spôsobe vybavenia prijatých sťažností,
d)
informácie o uložených sankciách a ich plnení.
(3)
Samoregulačný orgán informuje regulátora o svojich rozhodnutiach vo veciach dodržiavania povinností podľa tohto zákona a o uložených sankciách do piatich pracovných dní odo dňa konečného rozhodnutia alebo uloženia sankcie. Samoregulačný orgán zašle regulátorovi písomné odôvodnenie svojho konečného rozhodnutia a uloženej sankcie bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení.
(4)
Samoregulačný orgán na svojom webovom sídle zverejňuje
a)
kódex,
b)
zoznam osôb, ktoré sa zaviazali kódex dodržiavať,
c)
orgán presadzujúci dodržiavanie kódexu,
d)
správy o činnosti samoregulačného orgánu,
e)
informácie o spôsobe podávania sťažností,
f)
informácie o mechanizme nezávislej kontroly plnenia uložených sankcií a presadzovania dodržiavania kódexu,
g)
konečné rozhodnutia vo veciach upravených týmto zákonom a o uložených sankciách.
§ 130
Koregulácia
(1)
O veci, o ktorej rozhodol samoregulačný orgán zapísaný v evidencii, regulátor nekoná. Regulátor môže začať konanie v prípade, že rozhodnutie samoregulačného orgánu je v celkom zjavnom rozpore s kódexom alebo týmto zákonom alebo je ním uložená sankcia celkom zjavne neprimeraná.
(2)
Ak regulátor začal konanie vo veci dodržiavania povinností podľa tohto zákona voči poskytovateľovi obsahovej služby, ktorý je viazaný príslušným kódexom, konanie preruší na čas do rozhodnutia samoregulačného orgánu. Ak samoregulačný orgán nerozhodne a neoznámi regulátorovi svoje rozhodnutie do 90 dní od začatia konania pred regulátorom alebo ak samoregulačný orgán rozhodne v celkom zjavnom rozpore s kódexom alebo týmto zákonom alebo je ním uložená sankcia celkom zjavne neprimeraná, regulátor pokračuje v konaní, inak konanie zastaví; lehoty na uloženie sankcie regulátorom podľa tohto zákona počas prerušenia konania neplynú.
(3)
Ak regulátor začne konanie podľa odseku 1 alebo pokračuje v konaní podľa odseku 2, samoregulačný orgán je účastníkom konania.
(4)
Regulátor postúpi podnet na preverenie príslušnému samoregulačnému orgánu, ak sa podnet na preverenie týka poskytovateľa obsahových služieb, ktorý sa zaviazal dodržiavať kódex presadzovaný samoregulačným orgánom. Ak regulátor postúpil podnet na preverenie samoregulačnému orgánu, konanie vo veci dodržiavania povinností podľa tohto zákona regulátor začne najskôr uplynutím 90 dní odo dňa postúpenia podnetu; počas tejto lehoty neplynie lehota na uloženie sankcie regulátorom podľa tohto zákona.
§ 131
Konanie pred samoregulačným orgánom
(1)
Samoregulačný orgán je oprávnený rozhodovať o sťažnosti voči poskytovateľovi obsahových služieb v rozsahu svojej pôsobnosti. Procesné pravidlá konania pred samoregulačným orgánom upravuje priamo samoregulačný orgán.
(2)
Na účely posúdenia sťažnosti je samoregulačný orgán oprávnený požadovať od poskytovateľa obsahovej služby záznam vysielania alebo iný záznam obsahovej služby.
(3)
Ak poskytovateľ obsahovej služby záznam vysielania alebo iný záznam obsahovej služby samoregulačnému orgánu v určenej lehote neposkytne, je samoregulačný orgán oprávnený odstúpiť sťažnosť regulátorovi.
(4)
Po odstúpení sťažnosti podľa odseku 3 regulátor sťažnosť posudzuje a vybavuje ako podnet na preverenie. Ak rada začne na základe takejto sťažnosti správne konanie, samoregulačný orgán je účastníkom konania.
(5)
Ak poskytovateľ obsahovej služby napriek tomu, že sa zaviazal dodržiavať kódex, nesplní sankciu uloženú samoregulačným orgánom v určenej lehote, samoregulačný orgán je oprávnený podať podnet na začatie konania pred regulátorom; ustanovenie § 130 ods. 1 sa nepoužije. V správnom konaní začatom na základe takéhoto podnetu je samoregulačný orgán účastníkom konania. Lehota na uloženie sankcie podľa tohto zákona začína plynúť nanovo doručením návrhu regulátorovi.
(6)
Samoregulačný orgán môže rozhodnúť aj o sťažnosti, ktorá smeruje voči poskytovateľovi obsahových služieb, ktorý sa nezaviazal dodržiavať kódex.
(7)
Ak poskytovateľ obsahových služieb, ktorý sa nezaviazal dodržiavať kódex, vyhlási, že rozhodnutie samoregulačného orgánu podľa odseku 6 akceptuje a zároveň splní prípadnú uloženú sankciu, regulátor nezačne konanie podľa tohto zákona alebo začaté konanie zastaví.
PÄTNÁSTA ČASŤ
VÝKON DOHĽADU A SANKCIE
PRVÁ HLAVA
ORGÁNY DOHĽADU
§ 132
(1)
Orgánmi dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona sú
a)
regulátor,
b)
úrad,
c)
komisia na ochranu maloletých.
(2)
Na dohľad úradu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o výkone dohľadu.90)
§ 133
Kontrolný nákup na účel výkonu dohľadu
(1)
Na účely výkonu dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona je regulátor oprávnený prostredníctvom svojich zamestnancov vykonať kontrolný nákup služby. Pri výkone kontrolného nákupu je určený zamestnanec oprávnený vystupovať nepriamo pod utajenou identitou.
(2)
O uskutočnení kontrolného nákupu vyhotoví regulátor písomný záznam a zašle ho kontrolovanej osobe do 30 dní od vykonania kontrolného nákupu. Ak kontrolovaná osoba s obsahom záznamu nesúhlasí, môže proti nemu podať do troch dní odo dňa jeho doručenia písomné námietky. V prípade zistenia možného porušenia povinností podľa tohto zákona sú záznam z kontrolného nákupu spolu s doručenými námietkami dôkaznými prostriedkami v konaní vo veci dodržiavania povinností podľa toho zákona.
(3)
Kontrolovaná osoba je povinná vrátiť regulátorovi sumu zaplatenú v rámci kontrolného nákupu do 15 dní odo dňa doručenia záznamu podľa odseku 2.
(4)
Ak regulátor zistí, že kontrolný nákup by nebol účelný, je oprávnený
a)
v reálnom čase vyhotovovať obrazové, zvukové a audiovizuálne záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov poskytovanej služby,
b)
uskutočniť ohliadku na mieste a bez predchádzajúceho ohlásenia vstupovať do priestorov kontrolovaných osôb, ktoré súvisia s poskytovaním jej služieb; pri vstupe je zamestnanec regulátora povinný predložiť preukaz totožnosti a potvrdenie o oprávnení na výkon kontroly ohliadkou.
(5)
Kontrolovaná osoba je na účel kontroly na mieste povinná umožniť zamestnancovi regulátora vstup do priestorov, ktoré súvisia so službami poskytovanými kontrolovanou osobou, a vykonať ohliadku.
(6)
Na výkon činnosti podľa odseku 4 sa primerane vzťahuje odsek 2.
DRUHÁ HLAVA
SANKCIE UKLADANÉ REGULÁTOROM
§ 134
Druhy sankcií
Za porušenie povinnosti uloženej týmto zákonom regulátor ukladá tieto sankcie:
a)
upozornenie na porušenie zákona,
b)
uverejnenie oznamu o porušení zákona,
c)
pozastavenie vysielania alebo poskytovania programu alebo jeho časti,
d)
pokutu,
e)
zrušenie autorizácie za závažné porušenie povinnosti.
§ 135
Ukladanie sankcií
(1)
Regulátor rozhodne o uložení sankcie do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do 18 mesiacov odo dňa, keď bola povinnosť porušená; ak o porušení povinnosti rozhoduje rada, za deň, keď sa regulátor dozvedel o porušení povinnosti, sa považuje až deň prerokovania správy o kontrole dodržiavania povinností radou.
(2)
Ak bola podaná správna žaloba a súd nezruší rozhodnutie regulátora, sankcia sa vykoná po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia; to sa nevzťahuje na sankcie podľa § 134 písm. b), c) alebo písm. e), ak regulátor vylúčil v rozhodnutí odkladný účinok. Ak súd rozhodnutie regulátora zruší a vec vráti na nové konanie, regulátor rozhodne o sankcii najneskôr do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu.
(3)
Ak bola proti rozhodnutiu súdu o zamietnutí správnej žaloby podaná kasačná sťažnosť a súd rozhodne o zamietnutí kasačnej sťažnosti, sankcia sa vykoná po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu o kasačnej sťažnosti; to sa nevzťahuje na sankcie podľa § 134 písm. b), c) alebo písm. e), ak regulátor vylúčil odkladný účinok svojho rozhodnutia. Ak proti rozhodnutiu súdu, ktorým zrušil rozhodnutie regulátora a vec mu vrátil na nové konanie, podal regulátor sťažnosť a súd kasačnú sťažnosť regulátora zamietne, regulátor rozhodne o sankcii najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o kasačnej sťažnosti. Ak proti rozhodnutiu súdu o zamietnutí správnej žaloby podá žalobca kasačnú sťažnosť a súd v konaní o kasačnej sťažnosti zmení napadnuté rozhodnutie súdu tak, že zruší rozhodnutie regulátora a vec mu vráti na nové konanie, regulátor rozhodne o sankcii najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o kasačnej sťažnosti.
(4)
Počas konania vedeného súdom alebo počas konania vedeného regulátorom podľa odsekov 2 a 3 objektívna lehota podľa odseku 1 neplynie.
(5)
Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.
(6)
Regulátor pri rozhodovaní o uložení sankcie za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2 zohľadní aj kritériá podľa osobitného predpisu.91)
§ 136
Upozornenie na porušenie zákona
Sankciu vo forme upozornenia na porušenie zákona regulátor uloží povinnej osobe, ktorá konkrétnu povinnosť uloženú týmto zákonom porušila po prvýkrát alebo aj opakovane, ak od predchádzajúceho porušenia povinnosti uplynuli aspoň tri roky; ak povinnosť uložená týmto zákonom odkazuje na súbor povinností podľa osobitného predpisu, za opakované porušenie sa považuje opakované porušenie konkrétnej povinnosti zo súboru povinností podľa osobitného predpisu.
§ 137
Uverejnenie oznamu o porušení zákona
(1)
Povinnosť uverejniť oznam o porušení zákona môže regulátor uložiť, ak povinná osoba vysiela alebo poskytuje programy alebo iné zložky svojej obsahovej služby v rozpore s § 20 ods. 4 písm. c), § 25 písm. a) alebo b), § 61, § 62 ods. 1 písm. b) alebo § 74 a je účelné a potrebné, aby sa verejnosť o tom porušení dozvedela; rozsah, formu a spôsob uverejnenia určí regulátor.
(2)
Pri uložení povinnosti uverejniť oznam o porušení zákona regulátor zároveň určí výšku pokuty, ktorú povinnej osobe ukladá pre prípad, že povinná osoba neuverejní oznam v rozsahu, forme alebo spôsobom určeným regulátorom, najviac však vo výške 160 000 eur. Spolu s pokutou regulátor zároveň určí penále z omeškania, a to najviac vo výške 0,1 % za každý deň omeškania, až do uverejnenia oznamu v rozsahu, forme a spôsobom určeným regulátorom.
Pozastavenie vysielania alebo poskytovania programu alebo jeho časti
§ 138
Pozastavenie vysielania programu alebo jeho časti
(1)
Ak vysielateľ vysielaním programu závažným spôsobom porušil povinnosti podľa § 20 ods. 4 písm. c), § 25 písm. b), § 61 alebo § 62 ods. 1 písm. b), regulátor pozastaví vysielanie tohto programu alebo jeho časti, a to najviac na 60 dní.
(2)
Pri uložení povinnosti pozastaviť vysielanie programu alebo jeho časti regulátor zároveň určí výšku pokuty, ktorú vysielateľovi ukladá pre prípad, že vysielateľ vysielanie programu alebo jeho časti na čas určený regulátorom nepozastaví, najviac však vo výške 320 000 eur. Spolu s pokutou regulátor zároveň určí penále z omeškania, a to najviac vo výške 0,1 % za každý deň omeškania s riadnym a včasným plnením povinnosti pozastaviť vysielanie programu alebo jeho časti.
§ 139
Pozastavenie poskytovania programu prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie
(1)
Ak poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytnutím programu závažným spôsobom porušil povinnosti podľa § 61 alebo § 62 ods. 1 písm. b), regulátor pozastaví poskytovanie tohto programu.
(2)
Pri uložení povinnosti pozastaviť poskytovanie programu prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie regulátor zároveň určí výšku pokuty, ktorú poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie ukladá pre prípad, že poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytovanie programu nepozastaví, najviac však vo výške 160 000 eur. Spolu s pokutou regulátor zároveň určí penále z omeškania, a to najviac vo výške 0,1 % za každý deň omeškania s riadnym a včasným plnením povinnosti pozastaviť poskytovanie programu.
Pokuta
§ 140
Ukladanie pokút
(1)
Pokutu regulátor uloží, ak povinná osoba aj napriek upozorneniu na porušenie zákona opakovane porušila tú istú povinnosť. Za opakované porušenie povinnosti sa považuje také porušenie povinnosti, ktoré nastalo v lehote kratšej ako tri roky od predchádzajúceho porušenia tej istej povinnosti.
(2)
Regulátor môže uložiť pokutu aj bez predchádzajúceho upozornenia
a)
ak bola porušená povinnosť uložená v § 20 ods. 4 písm. c), § 23, § 61, § 62 ods. 1 písm. b) a § 74,
b)
v prípade vysielania alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie bez autorizácie alebo
c)
v prípade prevádzkovania retransmisie alebo poskytovania platformy na zdieľanie videí bez registrácie.
(3)
Výšku pokuty regulátor určí podľa závažnosti veci, spôsobu, trvania a následkov porušenia povinnosti a s prihliadnutím na rozsah a dosah poskytovania obsahovej služby, získané bezdôvodné obohatenie a sankciu, ktorú už prípadne uložil samoregulačný orgán.
(4)
Pokuta uložená podľa § 141 až 145 je splatná do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(5)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. Správcom pohľadávok štátu vzniknutých z uložených pokút je regulátor.
§ 141
Pokuty ukladané prevádzkovateľom retransmisie a distributérom signálu
(1)
Regulátor uloží pokutu od 100 eur do 33 000 eur prevádzkovateľovi retransmisie, ak
a)
nesplnil povinnosti ustanovené v § 30 ods. 1 a ods. 4,
b)
nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 3,
c)
nesplnil povinnosť podľa § 103 ods. 1 až 3, 6 alebo ods. 8,
d)
nesplnil povinnosť podľa § 105 ods. 1,
e)
neoznámil zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie v určenej lehote podľa § 183 ods. 1, 5 a 6.
(2)
Regulátor uloží pokutu od 1 500 eur do 160 000 eur prevádzkovateľovi retransmisie, ktorý prevádzkuje retransmisiu bez registrácie.
(3)
Regulátor uloží pokutu od 100 eur do 10 000 eur prevádzkovateľovi retransmisie alebo distributérovi signálu, ak porušil povinnosť na ochranu integrity signálu podľa § 32.
§ 142
Pokuty ukladané vysielateľom
(1)
Regulátor uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby od 150 eur do 6 500 eur a vysielateľovi rozhlasovej programovej služby od 100 eur do 1 500 eur, ak
a)
nezabezpečil ľahký, priamy a stály prístup verejnosti k informáciám podľa § 20 ods. 1,
b)
nezabezpečil pri vysielaní programov a iných zložiek programovej služby používanie štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a iných jazykov podľa § 20 ods. 4 písm. a),
c)
neuchovával súvislé záznamy vysielania a neposkytol ich regulátorovi podľa § 20 ods. 4 písm. e),
d)
nezabezpečil označenie programovej služby, ktorú vysiela podľa § 20 ods. 5 písm. a) alebo ods. 6 písm. a),
e)
neviedol osobitnú štatistiku podľa § 20 ods. 5 písm. b),
f)
nesplnil povinnosť doručiť regulátorovi štatistiku podľa § 20 ods. 5 písm. c),
g)
nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa § 21,
h)
porušil podmienky na vysielanie krátkeho spravodajstva podľa § 23,
i)
nezaradil do vysielania ustanovený podiel európskych diel podľa § 64 a nezávislej produkcie podľa § 66,
j)
neposkytol regulátorovi údaje podľa § 68 ods. 2,
k)
nesplnil povinnosť podľa § 103 ods. 1 až 3, 6 alebo ods. 8,
l)
nesplnil povinnosť podľa § 105 ods. 1,
m)
neoznámil zmeny údajov uvedených vo svojej žiadosti alebo údaje týkajúce sa plnenia podmienok udeleného oprávnenia, ktoré by mohli byť dôvodom na zmenu alebo zánik oprávnenia,
n)
neposkytol regulátorovi výsledky merania pokrytia územia signálom podľa § 208 ods. 5,
o)
porušil povinnosť podľa § 216 ods. 2.
(2)
Regulátor uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby od 650 eur do 66 000 eur a vysielateľovi rozhlasovej programovej služby od 100 eur do 20 000 eur, ak
a)
nezabezpečil, aby programy a ostatné zložky programovej služby vysielané v rámci volebnej kampane boli v súlade s povinnosťou podľa § 20 ods. 4 písm. c),
b)
neposkytol vysielací čas v naliehavom verejnom záujme podľa § 20 ods. 4 písm. d),
c)
neposkytol regulátorovi údaje podľa § 56 ods. 2,
d)
nesplnil povinnosť podľa § 57,
e)
porušil zákaz vysielania podľa § 99.
(3)
Regulátor uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby od 1 500 eur do 100 000 eur, ak porušil podmienky na vysielanie významných podujatí podľa § 24 alebo porušil povinnosť neprerušovať program podľa § 87.
(4)
Regulátor uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby od 3 000 eur do 160 000 eur a vysielateľovi rozhlasovej programovej služby od 500 eur do 50 000 eur, ak
a)
nezabezpečil, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby bola v súlade s ustanovenými technickými požiadavkami podľa § 20 ods. 5 písm. d),
b)
vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s § 61,
c)
vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s ochranou maloletých podľa § 62 ods. 1 písm. b),
d)
porušil podmienky na vysielanie mediálnej komerčnej komunikácie vrátane reklamného oznamu a telenákupu.
(5)
Regulátor uloží vysielateľovi televíznej programovej služby pokutu od 3 000 eur do 66 000 eur, ak nezabezpečil multimodálny prístup k programovej službe.
(6)
Regulátor uloží vysielateľovi televíznej programovej služby pokutu od 600 eur do 45 000 eur a vysielateľovi rozhlasovej programovej služby pokutu od 200 eur do 15 000 eur, ak vysielateľ vysiela programovú službu v rozpore s podmienkami príslušného oprávnenia.
(7)
Regulátor uloží vysielateľovi rozhlasovej programovej služby pokutu od 100 eur do 1 500 eur, ak porušil povinnosť vyhradiť slovenským hudobným dielam časový rozsah vysielania podľa § 215 ods. 1.
(8)
Regulátor uloží pokutu od 1 500 eur do 160 000 eur
a)
vysielateľovi, ktorý porušil zákaz vysielať bez autorizácie podľa § 20 ods. 8,
b)
vysielateľovi, ak využíva pridelené frekvencie bez licencie alebo na iné účely ako na tie, na ktoré mu boli pridelené.
§ 143
Pokuty ukladané poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie
(1)
Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 30 eur do 1 000 eur, ak
a)
nezabezpečil ľahký, priamy a stály prístup verejnosti k informáciám podľa § 28 ods. 1,
b)
nesplnil niektorú z povinností podľa § 28 ods. 3 alebo ods. 6,
c)
nezabezpečil označenie programov s multimodálnym prístupom podľa § 58 ods. 5 a 6,
d)
nesplnil povinnosť podľa § 60,
e)
neposkytol regulátorovi údaje podľa § 70 ods. 8,
f)
nesplnil povinnosť podľa § 103 ods. 1 až 3, 6 alebo ods. 8,
g)
nesplnil povinnosť podľa § 105 ods. 1,
h)
nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa § 174 ods. 2.
(2)
Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 100 eur do 5 000 eur, ak porušil povinnosti pri zabezpečení multimodálneho prístupu k audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie podľa § 58 ods. 1.
(3)
Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 100 eur do 10 000 eur, ak
a)
neviedol osobitnú štatistiku podľa § 28 ods. 4,
b)
nesplnil povinnosť doručiť regulátorovi štatistiku podľa § 28 ods. 5,
c)
neposkytol regulátorovi údaje podľa § 59 ods. 2,
d)
nesplnil povinnosť vyhradiť ustanovený podiel európskym dielam v audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie podľa § 70 ods. 1,
e)
porušil podmienky pre mediálnu komerčnú komunikáciu.
(4)
Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 500 eur do 40 000 eur, ak
a)
poskytuje prostredníctvom svojej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie programy a iné zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa § 61,
b)
poskytuje prostredníctvom svojej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie programy a iné zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa § 62 ods. 1 písm. b).
§ 144
Pokuty ukladané poskytovateľom platformy na zdieľanie obsahu a poskytovateľom obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona
(1)
Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu od 2 500 eur do 100 000 eur, ak
a)
nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 2 písm. a),
b)
nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 3,
c)
nesplnil povinnosť podľa § 105 ods. 1,
d)
porušil povinnosť vrátiť odstránený obsah do stavu pred jeho odstránením podľa § 152 ods. 7.
(2)
Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu do výšky 4 % celkového obratu poskytovateľa platformy na zdieľanie obsahu za predchádzajúci finančný rok, ak poruší povinnosť podľa § 61 ods. 2 písm. b).
(3)
Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu alebo poskytovateľovi inej obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona od 2 500 eur do 100 000 eur, ak
a)
porušil povinnosť poskytovať regulátorovi súčinnosť podľa § 152 ods. 8,
b)
neodstránil nelegálny obsah a nezamedzil jeho ďalšiemu šíreniu v lehote uvedenej v rozhodnutí regulátora o zamedzení šírenia nelegálneho obsahu podľa § 153.
§ 145
Pokuty ukladané poskytovateľom platformy na zdieľanie videí
(1)
Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie videí od 100 eur do 10 000 eur, ak
a)
nesplnil povinnosť uvádzať povinné údaje podľa § 47 ods. 1,
b)
nesplnil povinnosť predložiť regulátorovi údaje potrebné na posúdenie vhodnosti prijatých opatrení na ochranu verejnosti podľa § 50.
(2)
Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie videí od 2 500 eur do 100 000 eur, ak
a)
nesplnil povinnosť prijať vhodné opatrenia na ochranu verejnosti podľa § 48,
b)
porušil zákaz spracúvania osobných údajov maloletých podľa § 49 ods. 4,
c)
nesplnil niektorú z povinností vo vzťahu k mediálnej komerčnej komunikácii podľa § 51,
d)
nesplnil povinnosť podľa § 103 ods. 1 až 3, 6 alebo ods. 8.
§ 146
Zrušenie autorizácie za závažné porušenie povinnosti
(1)
Ak povinná osoba aj napriek uloženým sankciám opakovane a závažným spôsobom porušuje povinnosti ustanovené v § 61 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 3, regulátor jej zruší autorizáciu. Správnej žalobe proti rozhodnutiu, ktorým regulátor zrušil autorizáciu z dôvodu porušenia povinnosti uvedenej v § 61 ods. 3, súd odkladný účinok neprizná.
(2)
Ak regulátor zrušil autorizáciu podľa odseku 1, možno opätovne požiadať o autorizáciu najskôr po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení autorizácie.
TRETIA HLAVA
SANKCIE UKLADANÉ OSTATNÝMI ORGÁNMI DOHĽADU
§ 147
Pokuty ukladané úradom
(1)
Úrad uloží poskytovateľovi multiplexu za porušenie povinnosti podľa
a)
§ 36 ods. 2 pokutu do 6 500 eur,
b)
§ 37 ods. 1 pokutu od 330 eur do 3 300 eur,
c)
§ 37 ods. 2 písm. a) pokutu od 330 eur do 33 000 eur,
d)
§ 37 ods. 2 písm. b) pokutu od 30 eur do 6 600 eur,
e)
§ 37 ods. 2 písm. c) pokutu od 660 eur do 6 600 eur,
f)
§ 37 ods. 2 písm. d) pokutu od 660 eur do 16 600 eur,
g)
§ 37 ods. 4 pokutu od 330 eur do 3 300 eur.
(2)
Úrad uloží pokutu od 330 eur do 160 000 eur tomu, kto poruší povinnosť podľa § 106 ods. 1.
(3)
Pokutu podľa odsekov 1 a 2 môže úrad uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do štyroch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
§ 149
Spoločné ustanovenia k ukladaniu pokút ostatnými orgánmi dohľadu
(1)
Orgán dohľadu pri určení pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, rozsah a následky porušenia povinností a ich trvanie, ako aj na získané bezdôvodné obohatenie a sankciu, ktorú už prípadne uložil samoregulačný orgán.
(2)
Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa uložila; orgán dohľadu môže uložiť pokutu aj opakovane, a to až do odstránenia nezákonného stavu.
(3)
Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(4)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. Správcom pohľadávok štátu vzniknutých z uložených pokút podľa § 147 je úrad a správcom pohľadávok štátu vzniknutých z uložených pokút podľa § 148 je regulátor.
ŠESTNÁSTA ČASŤ
PODNETY, RIEŠENIE CEZHRANIČNÝCH SPOROV A CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
PRVÁ HLAVA
PODNET NA PREVERENIE
§ 150
Podanie a vybavovanie podnetu na preverenie
(1)
Podnet na preverenie sa podáva regulátorovi písomne alebo elektronickou formou; podnet na preverenie nie je podnetom na začatie správneho konania.
(2)
Z podnetu na preverenie musí byť zrejmé, čím mal byť porušený tento zákon. Ak sa namieta porušenie tohto zákona vysielaním alebo poskytnutím programu, inej zložky programovej služby alebo inej zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, podnet na preverenie musí obsahovať aj dátum a približný čas vysielania alebo poskytnutia tohto programu, inej zložky programovej služby alebo inej zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a názov programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v rámci ktorej mal byť tento zákon porušený.
(3)
Doručené podnety na preverenie zaeviduje regulátor do piatich pracovných dní od doručenia v osobitnej evidencii podnetov na preverenie, ktorá obsahuje tieto informácie:
a)
dátum doručenia podnetu na preverenie,
b)
dátum evidovania podnetu na preverenie,
c)
meno, priezvisko a adresu podávateľa podnetu na preverenie, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo podávateľa podnetu na preverenie, ak ide o právnickú osobu, alebo údaj o tom, že ide o anonymný podnet na preverenie; ak ide o podnet na preverenie postúpený samoregulačným orgánom alebo iným orgánom, uvedú sa identifikačné údaje aj o tomto samoregulačnom orgáne alebo inom orgáne,
d)
predmet podnetu na preverenie,
e)
identifikáciu poskytovateľa obsahovej služby, voči ktorému podnet na preverenie smeruje,
f)
údaj o tom, či podnet na preverenie viedol k začatiu správneho konania alebo je neopodstatnený, postúpený samoregulačnému orgánu alebo inému orgánu alebo odložený; ak je podnet na preverenie čiastočne opodstatnený, uvedie sa, v ktorej časti,
g)
identifikáciu samoregulačného orgánu alebo iného orgánu, ak bol podnet na preverenie takémuto orgánu postúpený,
h)
ak podnet na preverenie viedol k začatiu konania vo veci dodržiavania povinností podľa tohto zákona, uvedie sa aj výsledok tohto konania.
(4)
Anonymný podnet na preverenie regulátor nie je povinný vybavovať; anonymný podnet na preverenie je na účely tohto zákona podnet, ktorý neobsahuje meno, priezvisko a adresu podávateľa podnetu na preverenie, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo podávateľa podnetu na preverenie, ak ide o právnickú osobu.
(5)
O zaevidovaní podnetu na preverenie regulátor upovedomí podávateľa podnetu na preverenie, ak nejde o anonymný podnet, a to spravidla rovnakou formou, akou bol podnet na preverenie doručený.
(6)
Totožnosť podávateľa podnetu na preverenie sa nezverejňuje.
(7)
Regulátor podnet na preverenie odloží, ak
a)
uplynula lehota na uloženie sankcie podľa tohto zákona,
b)
podnet na preverenie neobsahuje povinné náležitosti alebo je nepreskúmateľný z iných dôvodov,
c)
v danej veci rozhodol samoregulačný orgán alebo iný orgán.
(8)
Regulátor podnet na preverenie môže odložiť, ak je podnet na preverenie
a)
anonymný,
b)
zjavne neodôvodnený.
(9)
Ak je predmet podnetu na preverenie totožný s predmetom podnetu na preverenie už skôr zaevidovaného, takýto neskorší podnet na preverenie sa priradí k už zaevidovanému podnetu na preverenie s totožným predmetom, o čom sa v evidencii urobí záznam; neskorší podnet na preverenie sa samostatne nevybavuje.
(10)
Senát rady sa oboznamuje s obsahom podnetu na preverenie a prerokúva podnet na preverenie na svojom zasadnutí najneskôr do 90 dní od dátumu evidovania podnetu na preverenie regulátorom.
(11)
Regulátor podnet na preverenie odloží alebo postúpi, inak podnet na preverenie vybaví postupom podľa odseku 12 alebo 13. O odložení alebo postúpení regulátor upovedomí podávateľa podnetu na preverenie.
(12)
Ak sa preverením zistilo, že podnet na preverenie obsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu tohto zákona, regulátor z vlastného podnetu začne konanie vo veci dodržiavania povinností podľa tohto zákona a upovedomí o tom podávateľa podnetu na preverenie; podávateľ podnetu na preverenie nie je účastníkom konania vo veci dodržiavania povinností podľa tohto zákona.
(13)
Ak sa preverením zistilo, že podnet na preverenie neobsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu tohto zákona, regulátor označí podnet na preverenie za neopodstatnený a upovedomí o tom podávateľa podnetu na preverenie.
DRUHÁ HLAVA
PODNET TÝKAJÚCI SA NELEGÁLNEHO OBSAHU
§ 151
Podanie podnetu týkajúceho sa nelegálneho obsahu
(1)
Podnet týkajúci sa nelegálneho obsahu sa podáva regulátorovi písomne alebo elektronickou formou.
(2)
Nelegálnym obsahom sa na účely tohto zákona rozumie obsah, ktorý
a)
napĺňa znaky detskej pornografie92) alebo extrémistického materiálu,93)
b)
podnecuje ku konaniu, ktoré napĺňa znaky niektorého z trestných činov terorizmu,
c)
schvaľuje konanie, ktoré napĺňa znaky niektorého z trestných činov terorizmu, alebo
d)
napĺňa znaky trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti,94) trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia95) alebo trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.96)
(3)
Podnet týkajúci sa nelegálneho obsahu musí obsahovať odôvodnenie, prečo môže predmetný obsah predstavovať nelegálny obsah, a musí byť z neho zrejmé, o aký konkrétny obsah ide. Podnet týkajúci sa nelegálneho obsahu musí obsahovať aj dátum poskytnutia obsahu a názov platformy na zdieľanie obsahu alebo obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona, najmä elektronickej periodickej publikácie, spravodajského webového portálu alebo agentúrneho servisu, v rámci ktorých bol nelegálny obsah poskytnutý.
(4)
Na podnet týkajúci sa nelegálneho obsahu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 150 ods. 3 až 9.
§ 152
Konanie vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu
(1)
Senát rady sa oboznamuje s obsahom podnetu týkajúceho sa nelegálneho obsahu a prerokúva podnet týkajúci sa nelegálneho obsahu na svojom zasadnutí najneskôr do 45 dní od dátumu evidovania podnetu týkajúceho sa nelegálneho obsahu.
(2)
Konanie vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu na platforme na zdieľanie obsahu alebo prostredníctvom obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona, najmä v elektronickej periodickej publikácii, na spravodajskom webovom portáli alebo v agentúrnom servise (ďalej len „konanie o zamedzení nelegálneho obsahu“) regulátor začne, ak po preverení podnetu týkajúceho sa nelegálneho obsahu dospeje k záveru, že ide o potenciálne nelegálny obsah, ktorého šírením môže byť ohrozený verejný záujem alebo predstavuje značný zásah do individuálnych práv či oprávnených záujmov osoby v pôsobnosti právneho poriadku Slovenskej republiky a súčasne bol poskytovateľ obsahovej služby o existencii potenciálne nelegálneho obsahu preukázateľne informovaný prostredníctvom vlastných na to určených mechanizmov, a ak neexistujú, iným vhodným spôsobom a poskytovateľ obsahovej služby
a)
v lehote dvoch dní od prijatia tejto informácie neoboznámil osobu, ktorá mu informáciu poskytla, akým spôsobom bude situáciu riešiť,
b)
v lehote piatich dní od prijatia tejto informácie predmetný potenciálne nelegálny obsah neodstránil alebo
c)
oznámil osobe, ktorá mu informáciu poskytla, že predmetný potenciálne nelegálny obsah neodstráni.
(3)
Konanie o zamedzení nelegálneho obsahu regulátor začne aj vtedy, keď z vlastnej činnosti získa informáciu o existencii nelegálneho obsahu a vec neznesie odklad.
(4)
Začatie konania o zamedzení nelegálneho obsahu oznámi regulátor poskytovateľovi obsahovej služby. V oznámení o začatí konania o zamedzení nelegálneho obsahu regulátor okrem náležitostí podľa osobitného predpisu97) uvedie aj
a)
informácie umožňujúce identifikáciu dotknutého nelegálneho obsahu,
b)
odôvodnenie, prečo môže dotknutý obsah predstavovať nelegálny obsah.
(5)
O výsledku konania o zamedzení nelegálneho obsahu regulátor upovedomí podávateľa podnetu týkajúceho sa nelegálneho obsahu.
(6)
Ak regulátor nezačne konanie o zamedzení nelegálneho obsahu a podnet týkajúci sa nelegálneho obsahu ani neodloží, regulátor označí podnet týkajúci sa nelegálneho obsahu za neopodstatnený a upovedomí o tom podávateľa.
(7)
Ak dôjde zo strany poskytovateľa platformy na zdieľanie obsahu k odstráneniu obsahu z vlastnej iniciatívy z dôvodu, že tento obsah vyhodnotí ako nelegálny obsah, je regulátor oprávnený preskúmať takéto odstránenie obsahu v samostatnom konaní. Ak je v takomto konaní preukázané, že dotknutý obsah nie je nelegálnym obsahom, vydá o tom rozhodnutie. Ak nelegálnosť obsahu bola jediným alebo hlavným dôvodom na odstránenie takéhoto obsahu, regulátor svojím rozhodnutím uloží poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu povinnosť v primeranej lehote tento obsah vrátiť do stavu pred odstránením. Ustanovenia odsekov 1 a 3 až 6 sa použijú primerane.
(8)
Poskytovateľ obsahovej služby je povinný regulátorovi poskytovať súčinnosť najmä pri vykonávaní činností podľa § 110 ods. 3 písm. q); na tento účel je povinný poskytovať na vyžiadanie informácie a umožniť zriadenie prístupu k svojej službe tak, aby bol výkon týchto činností čo najefektívnejší.
§ 153
Rozhodnutie o zamedzení šírenia nelegálneho obsahu
(1)
Ak je v konaní o zamedzení nelegálneho obsahu preukázané, že dotknutý obsah predstavuje nelegálny obsah a zároveň je jeho šírením ohrozený verejný záujem alebo predstavuje značný zásah do individuálnych práv či oprávnených záujmov osoby v pôsobnosti právneho poriadku Slovenskej republiky, regulátor vydá rozhodnutie o zamedzení šírenia nelegálneho obsahu, ktorým nariadi poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu alebo poskytovateľovi obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona odstrániť dotknutý nelegálny obsah a zamedziť jeho ďalšie šírenie.
(2)
Rozhodnutie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
informácie umožňujúce identifikovať dotknutý obsah,
b)
odôvodnenie, prečo dotknutý obsah predstavuje nelegálny obsah,
c)
odôvodnenie, prečo je šírením nelegálneho obsahu ohrozený verejný záujem alebo prečo predstavuje značný zásah do individuálnych práv či oprávnených záujmov osoby v pôsobnosti právneho poriadku Slovenskej republiky,
d)
lehotu, v ktorej je poskytovateľ obsahovej služby povinný odstrániť dotknutý nelegálny obsah a zamedziť jeho ďalšie šírenie.
(3)
O vydaní rozhodnutia podľa odseku 1 musí regulátor informovať prostredníctvom svojej webovej stránky, prípadne aj iným vhodným spôsobom.
(4)
Voči rozhodnutiu podľa odseku 1 môže podať námietku každý, kto sa cíti jeho účinkami dotknutý na svojich právach; podanie námietky nemá odkladný účinok a nevzťahujú sa naň ustanovenia správneho poriadku.
(5)
Ak regulátor uzná námietku za plne alebo čiastočne dôvodnú, vydá upravené rozhodnutie, ktoré nahrádza pôvodné rozhodnutie, inak námietku zamietne, o čom informuje jej podávateľa, a rozhodnutie o zamietnutí zverejní aj prostredníctvom svojej webovej stránky.
(6)
Ustanoveniami odsekov 1 až 5 a § 152 nie sú dotknuté práva užívateľa obsahovej služby domáhať sa ochrany svojich práv a právom chránených záujmov v konaní pred súdom.
TRETIA HLAVA
RIEŠENIE CEZHRANIČNÝCH SPOROV A CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
§ 154
Pozastavenie retransmisie programovej služby alebo
poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie
(1)
V súlade so záväzkami z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, môže regulátor pozastaviť retransmisiu takej televíznej programovej služby alebo poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorej obsah
a)
zjavne, závažne a hrubo ohrozuje fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých,
b)
zjavne, závažne a hrubo podnecuje k násiliu alebo nenávisti na základe niektorého z dôvodov uvedených v § 61 ods. 1 písm. c),
c)
ohrozuje verejné zdravie alebo preň predstavuje skutočné a závažné riziko ohrozenia,
d)
zjavne, závažne a hrubo verejne podnecuje k páchaniu niektorého z trestných činov terorizmu,
e)
ohrozuje verejnú bezpečnosť, národnú bezpečnosť, obranu štátu alebo pre ne predstavuje skutočné a závažné riziko ohrozenia.
(2)
Regulátor môže pozastaviť retransmisiu televíznej programovej služby alebo poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa odseku 1 písm. a) až c), ak
a)
sa vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie počas predchádzajúcich 12 mesiacov najmenej dvakrát dopustil porušenia uvedeného v odseku 1 písm. a) až c),
b)
pred pozastavením retransmisie televíznej programovej služby alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie regulátor písomne oznámil vysielateľovi alebo poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, členskému štátu, pod ktorého právomoc spadá vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, a Komisii údajné porušenia, ako aj svoj zámer v prípade opakovaného porušenia pozastaviť retransmisiu televíznej programovej služby alebo poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na území Slovenskej republiky,
c)
regulátor umožnil vysielateľovi alebo poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie vyjadriť názor na údajné porušenia a
d)
rokovania s členským štátom, pod ktorého právomoc spadá vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, s Komisiou nepriniesli urovnanie sporu do 30 dní od oznámenia zámeru podľa písmena b), pričom uvádzané porušovanie trvá.
(3)
Regulátor môže pozastaviť retransmisiu televíznej programovej služby alebo poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa odseku 1 písm. d) a e), ak
a)
sa vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie počas predchádzajúcich 12 mesiacov dopustil porušenia uvedeného v odseku 1 písm. d) alebo písm. e),
b)
sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. b) a c).
(4)
V naliehavých prípadoch, najneskôr do 30 dní od údajného porušenia uvedeného v odseku 1 písm. d) a e), regulátor neuplatní postup podľa odseku 3. V takomto prípade regulátor bezodkladne oznámi Komisii a členskému štátu, pod ktorého právomoc spadá vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, prijaté opatrenia na pozastavenie retransmisie televíznej programovej služby alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie s uvedením dôvodov, prečo daný prípad považuje za naliehavý. Ak Komisia rozhodne o tom, že prijaté opatrenia sú nezlučiteľné s právom Európskej únie, regulátor je povinný tieto opatrenia zrušiť.
(5)
Pokiaľ Komisia rozhodne do troch mesiacov od oznámenia prijatých opatrení na pozastavenie retransmisie televíznej programovej služby alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie o tom, že tieto opatrenia sú nezlučiteľné s právom Európskej únie, regulátor je povinný opatrenia na pozastavenie retransmisie programovej služby alebo poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie zrušiť.
(6)
Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa použijú, ak sa konania podľa odseku 1 dopustí osoba spadajúca pod právomoc členského štátu.
(7)
Ustanovenie odseku 1 sa obdobne použije aj na pozastavenie cezhraničného vysielania rozhlasovej programovej služby, retransmisie rozhlasovej programovej služby a poskytovania obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona; na pozastavenie cezhraničného vysielania televíznej programovej služby sa obdobne použije ustanovenie odseku 1, a ak sa konania podľa odseku 1 dopustí osoba, ktorá spadá pod právomoc členského štátu, obdobne sa použijú aj ustanovenia odsekov 2 až 5.
§ 155
Cezhraničná spolupráca v oblasti
vysielania a poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie
(1)
Regulátor zašle členskému štátu, pod ktorého právomoc spadá vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorí vysielajú programovú službu alebo poskytujú audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, ktorá celkom alebo z väčšej časti smeruje na územie Slovenskej republiky, ak televízne vysielanie alebo audiovizuálna mediálna služba na požiadanie nie je v súlade s ustanoveniami tohto zákona, odôvodnenú žiadosť s cieľom vyriešiť problémy vyplývajúce z takéhoto televízneho vysielania alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
(2)
Ak členský štát zašle regulátorovi odôvodnenú žiadosť týkajúcu sa vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa tohto zákona, ktorý poskytuje televízne vysielanie alebo audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, ktorá celkom alebo z väčšej časti smeruje na územie tohto členského štátu, regulátor požiada dotknutého vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, aby dodržiaval pravidlá členského štátu, na ktorého územie celkom alebo z väčšej časti smeruje jeho vysielanie alebo audiovizuálna mediálna služba na požiadanie. Regulátor pravidelne informuje členský štát o opatreniach prijatých na riešenie zistených problémov. Regulátor do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti podľa prvej vety informuje členský štát a Komisiu o výsledku jej vybavenia a v prípade, že nie je možné nájsť riešenie, vysvetlí dôvody.
(3)
Ak výsledok vybavenia žiadosti podľa odseku 1 nie je uspokojivý a regulátor predloží dôkazy potvrdzujúce, že vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa odseku 1 sa usadil v inom členskom štáte s cieľom obísť prísnejšie pravidlá platné v Slovenskej republike, regulátor môže prijať voči tomuto vysielateľovi alebo poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie vhodné, objektívne nevyhnutné a primerané opatrenia na nediskriminačnom základe.
(4)
Regulátor môže prijať opatrenia podľa odseku 3, iba ak
a)
oznámi Komisii a členskému štátu, pod ktorého právomoc spadá vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, svoj zámer prijať takéto opatrenia a zároveň ich náležite odôvodní,
b)
umožnil vysielateľovi alebo poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie vyjadriť názor na údajné obchádzanie prísnejších pravidiel platných v Slovenskej republike a na opatrenia, ktoré regulátor plánuje prijať, a
c)
Komisia rozhodla, že opatrenia sú v súlade s právom Európskej únie a že prijatie týchto opatrení je opodstatnené; ak Komisia rozhodne, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Európskej únie, regulátor navrhované opatrenia neprijme.
§ 156
Opatrenia pri cezhraničných sporoch
(1)
Regulátor vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví zoznam obsahových služieb, ktorých vysielanie, retransmisiu alebo poskytovanie regulátor v súlade s § 154 alebo § 155 pozastavil.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis podľa odseku 1 sa označuje názvom opatrenie a nadobúda platnosť dňom vyhlásenia vo Vestníku vlády Slovenskej republiky; na všeobecne záväzný právny predpis podľa odseku 1 sa nevzťahuje osobitný právny predpis o tvorbe a vyhlasovaní právnych predpisov.98)
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis podľa odseku 1 sa na účely blokovania podľa osobitného predpisu99) považuje za vykonateľné rozhodnutie.
SEDEMNÁSTA ČASŤ
OPRÁVNENIA
PRVÁ HLAVA
AUTORIZÁCIA
Autorizácia vysielania
§ 157
Autorizácia vysielania a jej držiteľ
(1)
Oprávnenie vysielať programovú službu vzniká autorizáciou vysielania.
(2)
Práva a povinnosti vyplývajúce z autorizácie vysielania je držiteľ autorizácie vysielania povinný vykonávať vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť.
(3)
Autorizácia vysielania oprávňuje jej držiteľa aj na vysielanie
a)
doplnkovej služby vysielania, ak je doplnená doložkou doplnkových služieb vysielania,
b)
do zahraničia, ak je doplnená zahraničnou doložkou,
c)
pomocou satelitu alebo inými technickými prostriedkami, ktoré zahŕňajú aj terestriálne vysielanie iným štandardom digitálneho príjmu, ak je doplnená doložkou iného verejného prenosu.
(4)
Držiteľ autorizácie vysielania je vysielateľom.
§ 158
Žiadateľ o autorizáciu vysielania
(1)
Autorizovať možno programovú službu, ktorú plánuje vysielať
a)
fyzická osoba, ktorá
1.
má trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky,
2.
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
3.
je bezúhonná a
4.
je zapísaná v registri partnerov verejného sektora,
b)
verejnoprávny vysielateľ,
c)
právnická osoba, ktorá
1.
má na území Slovenskej republiky sídlo,
2.
je bezúhonná,
3.
je obchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri; ak má táto právnická osoba právnu formu akciovej spoločnosti, musia jej akcie znieť na meno a musia byť evidované centrálnym depozitárom alebo ich majitelia musia byť zapísaní v zozname akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár,
4.
je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.
(2)
Autorizovať možno aj programovú službu, ktorú plánuje vysielať osoba, ktorá nie je osobou podľa odseku 1, ak sa na ňu vzťahuje ustanovenie § 3 ods. 3 až 6.
(3)
Autorizovať možno aj komunitné vysielanie za podmienok, ktoré sa vzťahujú na vysielateľa lokálneho vysielania; na právnickú osobu sa nevzťahuje odsek 1 písm. c) tretí bod.
§ 159
Žiadosť o autorizáciu vysielania
(1)
Žiadosť o autorizáciu vysielania obsahuje
a)
názov, identifikačné číslo organizácie, sídlo a právnu formu, ak je žiadateľom o autorizáciu vysielania právnická osoba,
b)
meno a priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt, ak je žiadateľom o autorizáciu vysielania fyzická osoba,
c)
údaje podľa písmen a) a b) o osobách, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo kontrolného orgánu, ak je žiadateľom o autorizáciu vysielania právnická osoba; ak žiadateľom o autorizáciu vysielania nie je obchodná spoločnosť, uvedú sa údaje podľa písmen a) a b) aj o všetkých osobách s hlasovacím právom v riadiacom orgáne tejto osoby,
d)
údaje podľa písmen a) a b) o všetkých spoločníkoch alebo akcionároch a údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov a o ich obchodných podieloch vrátane určenia druhu a peňažného ocenenia nepeňažných vkladov alebo o rozdelení akcií medzi akcionárov, ak je žiadateľom o autorizáciu vysielania právnická osoba,
e)
požadovaný štandard digitálneho príjmu v prípade žiadosti o autorizáciu digitálneho vysielania a požadovaný spôsob verejného prenosu, ktorý sa bude používať ako základný spôsob distribúcie signálu vysielania (ďalej len „základný spôsob verejného prenosu“),
f)
údaje o predpokladanom časovom rozsahu vysielania a informáciu o navrhovanom jazyku alebo jazykoch vysielania,
g)
navrhovaný názov programovej služby; názov programovej služby nesmie byť hanlivý, v rozpore s dobrými mravmi alebo zameniteľný s názvom programovej služby iného vysielateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o obsahu programovej služby,
h)
navrhovanú programovú skladbu vysielania,
i)
špecifikáciu programov vysielania, ktorá preukazuje, že programová služba je zameraná na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby príslušného spoločenstva, a vedie k udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom v prípade žiadosti o autorizáciu lokálneho vysielania alebo komunitného vysielania,
j)
informáciu, či žiadateľ podlieha niektorému samoregulačnému mechanizmu alebo samoregulačnému orgánu, ktorý tento mechanizmus presadzuje,
k)
kritériá podľa § 3, ktoré zakladajú voči žiadateľovi právomoc Slovenskej republiky,
l)
údaj o tom, či je žiadateľ o autorizáciu vysielania súčasťou mediálnej skupiny.
(2)
K žiadosti o autorizáciu vysielania žiadateľ priloží
a)
dokument obdobného charakteru ako výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní, ak je žiadateľom o autorizáciu vysielania zahraničná právnická osoba,
b)
zoznam akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, platný ku dňu podania žiadosti o autorizáciu vysielania, ak ide o akciovú spoločnosť,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak ide o cudzinca, priloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom,
d)
doklad o trvalom pobyte alebo dlhodobom pobyte, ak je žiadateľom o autorizáciu vysielania fyzická osoba podľa § 158 ods. 1 písm. a),
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú úplné, aktuálne a pravdivé.
(3)
Ak je žiadateľ o autorizáciu vysielania vysielateľom, poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo prevádzkovateľom retransmisie v zahraničí alebo vydavateľom periodickej publikácie v Slovenskej republike alebo v zahraničí alebo je personálne alebo majetkovo prepojený s vysielateľom, poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, prevádzkovateľom retransmisie alebo vydavateľom periodickej publikácie v Slovenskej republike alebo v zahraničí, je povinný do žiadosti o autorizáciu uviesť údaje aj o týchto skutočnostiach a preukázať ich príslušnými dokladmi. Rovnakú povinnosť má žiadateľ o autorizáciu, ktorý poskytuje na území Slovenskej republiky terestriálny multiplex alebo je personálne alebo majetkovo prepojený s poskytovateľom multiplexu, ktorý poskytuje na území Slovenskej republiky terestriálny multiplex.
(4)
Ak je žiadateľom o autorizáciu vysielania verejnoprávny vysielateľ, je povinný doplniť doklady podľa odseku 2 o súhlas rady Rozhlasu a televízie Slovenska s predloženou žiadosťou.
(5)
Ak žiadateľ o autorizáciu žiada o autorizáciu vysielania viacerých programových služieb, môže podať spoločnú žiadosť, o ktorej regulátor rozhodne v jednom konaní.
§ 160
Konanie o autorizácii vysielania
(1)
Vysielanie programovej služby sa autorizuje na neurčitý čas; na určitý čas možno vysielanie programovej služby autorizovať, ak o to žiadateľ o autorizáciu požiada.
(2)
Žiadateľ o autorizáciu je povinný počas konania o autorizácii oznámiť regulátorovi všetky zmeny údajov uvádzaných v žiadosti alebo obsiahnutých v priložených dokladoch.
(3)
Regulátor rozhodne o autorizácii do 90 dní od začatia konania o autorizácii vysielania.
(4)
Regulátor žiadosť o autorizáciu zamietne, ak
a)
žiadateľ o autorizáciu nespĺňa podmienky podľa § 158,
b)
žiadosť o autorizáciu nespĺňa náležitosti podľa § 159 a žiadateľ o autorizáciu neodstránil nedostatky v určenej lehote,
c)
žiadateľ o autorizáciu nespĺňa podmienky a obmedzenia podľa dvanástej časti,
d)
žiadateľ o autorizáciu požiadal o autorizáciu po jej odňatí pred uplynutím lehoty podľa tohto zákona,
e)
žiadateľ o autorizáciu lokálneho vysielania alebo komunitného vysielania nepreukázal, že programová služba alebo komunitné vysielanie je zamerané na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby príslušného spoločenstva, a vedie k udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom, alebo
f)
žiadateľ o autorizáciu komunitného vysielania nepreukázal, že spĺňa kritériá komunitného vysielania.
(5)
Ak v lehote podľa odseku 3 regulátor žiadosť o autorizáciu nezamietne podľa odseku 4 ani konanie o autorizácii nezastaví, do 60 dní vydá písomné rozhodnutie o autorizácii. Ak regulátor v lehote podľa odseku 3 o autorizácii nerozhodne, dňom autorizácie je deň nasledujúci po uplynutí tejto lehoty; regulátor bezodkladne vykoná zápis o autorizácii v evidencii.
§ 161
Rozhodnutie o autorizácii vysielania
(1)
Rozhodnutie o autorizácii vysielania obsahuje
a)
názov programovej služby,
b)
údaj o štandarde digitálneho príjmu v prípade žiadosti o autorizáciu digitálneho vysielania a údaj o základnom spôsobe verejného prenosu,
c)
uvedenie, či ide o lokálne vysielanie alebo komunitné vysielanie alebo či ide o monotypovú programovú službu alebo či ide o vysielanie programovej služby prostredníctvom internetu,
d)
jazyk alebo jazyky vysielania,
e)
časový rozsah vysielania programovej služby,
f)
formát, v ktorom vysielateľ poskytne regulátorovi na účely výkonu dohľadu záznam vysielania programovej služby,
g)
identifikáciu konečného užívateľa výhod, ak je žiadateľom o autorizáciu vysielania osoba podľa § 158 ods. 1 písm. a) alebo c),
h)
údaje o tom, či je vysielateľ súčasťou mediálnej skupiny, ako aj údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom, alebo podiel na hlasovacích právach tohto vysielateľa,
i)
údaje o osobách podľa § 159 ods. 1 písm. c),
j)
číslo autorizácie vysielania pridelené regulátorom.
(2)
Rozhodnutie o autorizácii vysielania televíznej programovej služby okrem náležitostí podľa odseku 1 obsahuje aj údaj o predbežnom zaradení vysielanej televíznej programovej služby na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam.
(3)
Ak žiadateľ o autorizáciu vysielania žiada o doložku spolu so žiadosťou o autorizáciu vysielania, rozhodnutie o autorizácii vysielania obsahuje aj náležitosti príslušného rozhodnutia o doložke.
(4)
Ak sa autorizácia vysielania udeľuje na určitý čas, rozhodnutie o autorizácii vysielania obsahuje aj čas, na ktorý sa vysielanie programovej služby autorizuje.
§ 162
Zmena autorizácie vysielania
(1)
Vysielateľ môže regulátora požiadať o zmenu autorizácie vysielania.
(2)
O zmenu autorizácie vysielania, ktorú vysielateľ môže vykonať až po vydaní rozhodnutia o zmene autorizácie vysielania, je vysielateľ povinný požiadať najneskôr 90 dní pred jej plánovaným uskutočnením. Zmenou, ktorú môže vysielateľ vykonať až po vydaní rozhodnutia o zmene autorizácie vysielania, je zmena
a)
v údajoch o druhu vysielania podľa § 161 ods. 1 písm. c),
b)
vyžadujúca doložku alebo
c)
v údajoch doložky.
(3)
O zmenu vysielania programovej služby, ktorú vysielateľ môže vykonať len so súhlasom regulátora, môže vysielateľ požiadať až po získaní predchádzajúceho súhlasu regulátora; regulátor udeľuje súhlas rozhodnutím. Za zmenu, ktorú môže vysielateľ vykonať len so súhlasom regulátora, sa považuje zmena, ktorej vykonanie bez získania predchádzajúceho súhlasu regulátora má za následok zrušenie autorizácie vysielania.
(4)
Všetky zmeny vrátane zmien podľa odseku 3, ktoré nie sú zmenami podľa odseku 2 a týkajú sa údajov uvedených v žiadosti o autorizáciu vysielania, je vysielateľ povinný oznámiť regulátorovi do 15 dní od vzniku týchto zmien.
(5)
Zmena údaja podľa § 161 ods. 2 nie je zmenou autorizácie vysielania. Takúto zmenu môže regulátor vykonať aj z vlastného podnetu.
(6)
Konanie o zmene autorizácie vysielania sa začína odo dňa podania žiadosti o zmenu autorizácie vysielania alebo odo dňa oznámenia, ak sa oznámenie týka údaja, ktorý je náležitosťou rozhodnutia o autorizácii vysielania; oznámenia doručené regulátorovi na základe § 21 sú oznámeniami podľa odseku 4, len ak preukazujú, že vysielateľ nevysiela v súlade s autorizáciou vysielania. Účastníkom konania o zmene autorizácie vysielania je vysielateľ.
(7)
Konanie o zmene autorizácie vysielania sa nezačne, ak je zmena dočasná, jej trvanie nepresiahne tri mesiace a týka sa náležitostí autorizácie vysielania podľa § 161 ods. 1 písm. d) a e).
(8)
Regulátor rozhodne o zmene autorizácie vysielania do 60 dní od začatia konania.
(9)
Regulátor žiadosť o zmenu autorizácie vysielania zamietne, len ak
a)
má táto žiadosť nedostatky, ktoré bránia jej posúdeniu, a vysielateľ neodstránil tieto nedostatky v lehote určenej regulátorom,
b)
je ohrozená pluralita informácií alebo nie je zabezpečená transparentnosť majetkových a personálnych vzťahov alebo
c)
by zmena bola v rozpore s ustanoveniami tohto zákona.
(10)
Ak sa konanie o zmene autorizácie vysielania začalo na základe oznámenia podľa odseku 4 a regulátor rozhodne o zamietnutí zmeny autorizácie vysielania z dôvodu podľa odseku 9, určí v tomto rozhodnutí vysielateľovi lehotu na nápravu. Ak vysielateľ v určenej lehote neuskutoční nápravu, regulátor autorizáciu vysielania zruší.
(11)
Ak sa zmena týka údaja, ktorého zmena sa musí vykonať vo viacerých autorizáciách vysielania, regulátor o zmene rozhodne v jednom konaní.
(12)
Ak v lehote podľa odseku 8 regulátor nerozhodne o zamietnutí zmeny autorizácie vysielania alebo o zamietnutí žiadosti o zmenu autorizácie vysielania a konanie o zmene autorizácie vysielania nezastaví, vydá písomné rozhodnutie o zmene autorizácie vysielania vysielateľovi do 30 dní odo dňa, v ktorom o zmene autorizácie vysielania rozhodol.
(13)
Regulátor môže zmeniť autorizáciu vysielania bez súhlasu vysielateľa, ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná; v rozhodnutí o zmene autorizácie vysielania regulátor na daný účel určí vysielateľovi povinnosti a lehotu, v ktorej má povinnosti splniť.
Prevod a prechod autorizácie vysielania
§ 163
Všeobecné ustanovenia o prevode a prechode autorizácie vysielania
(1)
Autorizácia vysielania je neprevoditeľná na inú osobu; to sa nevzťahuje na prevod autorizácie vysielania pri predaji podniku alebo jeho časti,100) ktorého činnosťou je vysielanie programovej služby. Na prevod autorizácie vysielania podľa prvej vety je potrebný súhlas regulátora, inak je prevod neplatný.
(2)
Autorizácia vysielania neprechádza na právneho nástupcu držiteľa autorizácie vysielania, neprechádza ani v rámci exekúcie vykonávanej podľa osobitného predpisu101) a ani postupom podľa osobitného predpisu;102) to sa nevzťahuje na prechod autorizácie vysielania patriacej k podniku pri rozdelení spoločnosti, zlúčení spoločností alebo splynutí spoločností, kde nástupnícka spoločnosť vykonáva činnosť vysielania programovej služby. Na prechod autorizácie vysielania podľa prvej vety je potrebný súhlas regulátora, inak je prechod neplatný.
(3)
Regulátor nevydá súhlas podľa odsekov 1 a 2, ak
a)
v dôsledku prevodu alebo prechodu nebudú dodržané podmienky a obmedzenia podľa dvanástej časti, najmä podľa § 100, 101 a 104,
b)
držiteľ autorizácie vysielania, ktorého autorizácia vysielania má byť prevedená alebo má prejsť, nezačal vysielať,
c)
ide o prevod alebo prechod do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o autorizácii vysielania,
d)
autorizácia vysielania má byť prevedená alebo má prejsť na prevádzkovateľa multiplexu,
e)
autorizácia vysielania má byť prevedená alebo má prejsť na osobu, ktorá nemôže byť žiadateľom o autorizáciu vysielania,
f)
autorizácia vysielania má byť prevedená alebo má prejsť na osobu, na ktorú bol vyhlásený konkurz alebo je v likvidácii.
(4)
Autorizácia vysielania pri zániku verejnoprávneho vysielateľa prechádza na právneho nástupcu, ktorým je právnická osoba, ktorá je verejnoprávnym vysielateľom, inak zaniká; regulátor vykoná zmenu autorizácie vysielania aj z vlastného podnetu.
§ 164
Prechod autorizácie vysielania v prípade smrti
(1)
Ak zomrie fyzická osoba, ktorá je vysielateľom, môžu na základe jej autorizácie vysielania pokračovať v činnosti vysielateľa až do skončenia konania o dedičstve
a)
dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na činnosť vysielateľa,
b)
dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
c)
pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na činnosť vysielateľa a v činnosti vysielateľa nepokračujú dedičia, alebo
d)
správca dedičstva ustanovený súdom.103)
(2)
Pokračovať v činnosti vysielateľa, ktorý zomrel, môže osoba podľa odseku 1, len ak oznámi regulátorovi pokračovanie v činnosti vysielateľa do jedného mesiaca od
a)
úmrtia vysielateľa, ak ide o osobu podľa odseku 1 písm. a) až c), alebo
b)
ustanovenia súdom za správcu dedičstva, ak ide o osobu podľa odseku 1 písm. d).
(3)
Po skončení konania o dedičstve, ak bola splnená podmienka podľa odseku 2, môže na základe autorizácie vysielania udelenej vysielateľovi, ktorý zomrel, pokračovať v činnosti vysielateľa len osoba podľa odseku 1 písm. a) až c), a to len ak do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve požiada o zmenu autorizácie vysielania v osobe vysielateľa, a pokiaľ ide o dediča, len vtedy, ak zároveň nadobudla v konaní o dedičstve aj majetkový podiel používaný na činnosť vysielateľa.
§ 165
Zrušenie autorizácie vysielania
(1)
Regulátor zruší autorizáciu vysielania, ak
a)
o jej zrušenie vysielateľ písomne požiadal,
b)
sa bez súhlasu regulátora uskutočnil prevod alebo došlo k prechodu autorizácie vysielania s výnimkou prechodu podľa § 164,
c)
sa autorizácia dosiahla na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o autorizáciu vysielania alebo v dokladoch priložených k tejto žiadosti alebo
d)
vysielateľ prestal spĺňať niektorú z podmienok autorizácie vysielania podľa § 158,
e)
vysielateľ sa stal osobou, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom, ktorého sa týka obmedzenie alebo zákaz podľa osobitného predpisu,38)
f)
to ustanovuje tento zákon.
(2)
Regulátor zruší autorizáciu vysielania aj vtedy, ak sa bez predchádzajúceho súhlasu regulátora uskutoční prevod podielu na základnom imaní vysielateľa alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa
a)
v rozsahu prevyšujúcom 51 % celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv oprávneného vysielateľa počas trvania autorizácie vysielania,
b)
v čase do 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o autorizácii vysielania rozhlasovej programovej služby alebo
c)
v čase do 24 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o autorizácii vysielania televíznej programovej služby.
(3)
Regulátor zruší autorizáciu vysielania aj vtedy, ak
a)
priamo alebo v spojení s cudzou mocou dochádza, bezprostredne môže dôjsť alebo s vysokou pravdepodobnosťou by mohlo dôjsť k zneužitiu obsahovej služby na ohrozenie ústavného zriadenia, národnej bezpečnosti alebo demokratického systému základných práv a slobôd garantovaného Ústavou Slovenskej republiky, na diskrimináciu alebo podnecovanie neznášanlivosti alebo násilia,
b)
obsahová služba alebo jej poskytovateľ je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie spojených národov alebo Európskej únie.
(4)
Regulátor môže zrušiť autorizáciu vysielania, ak
a)
vysielateľ porušil povinnosť podľa § 157 ods. 2 alebo nevysiela v súlade s podmienkami udelenej autorizácie vysielania alebo
b)
bol na majetok vysielateľa vyhlásený konkurz alebo je v likvidácii.
(5)
Ak regulátor autorizáciu vysielania zrušil z iného dôvodu ako na žiadosť vysielateľa, môže vysielateľ, ktorému sa autorizácia vysielania zrušila, opätovne požiadať o autorizáciu vysielania najskôr po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení autorizácie vysielania; správnej žalobe proti rozhodnutiu, ktorým regulátor zrušil autorizáciu vysielania z dôvodu podľa odseku 1 písm. e) alebo odseku 3, súd odkladný účinok neprizná.
§ 166
Zánik autorizácie vysielania
Autorizácia vysielania zaniká
a)
uplynutím času, na ktorý bolo vysielanie programovej služby autorizované,
b)
zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom autorizácie vysielania, ak tento zákon neustanovuje inak,
c)
smrťou fyzickej osoby, ktorá je držiteľom autorizácie vysielania, alebo dňom, v ktorom neboli splnené podmienky prechodu autorizácie vysielania podľa § 164,
d)
ak si vysielateľ, ktorý je právnickou osobou, nesplnil povinnosť podľa § 20 ods. 3,
e)
právoplatnosťou rozhodnutia o zrušení autorizácie vysielania,
f)
právoplatnosťou rozhodnutia o uložení sankcie, ktorým sa vysielateľovi zrušila autorizácia vysielania za závažné porušenie povinností podľa tohto zákona,
g)
ak to ustanovuje tento zákon.
Doložky
§ 167
Doložka doplnkových služieb vysielania
(1)
Doložka doplnkových služieb vysielania dopĺňa autorizáciu vysielania a oprávňuje vysielateľa poskytovať doplnkové služby vysielania.
(2)
Poskytovanie doplnkovej služby vysielania sa bez doložky doplnkových služieb vysielania zakazuje.
§ 168
Udelenie doložky doplnkových služieb vysielania
(1)
Žiadosť o doložku doplnkových služieb vysielania obsahuje
a)
názov doplnkovej služby vysielania,
b)
špecifikáciu doplnkovej služby vysielania a
c)
špecifikáciu platnosti doložky, ak vysielateľ žiada o doložku na kratší čas ako čas, na ktorý bolo vysielanie programovej služby autorizované.
(2)
K žiadosti vysielateľ priloží individuálne povolenie na používanie frekvencií alebo individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier, ak sa na poskytovanie doplnkovej služby vysielania individuálne povolenie alebo individuálna licencia od vysielateľa vyžaduje podľa osobitného predpisu.104)
(3)
Ak sa doložka doplnkových služieb vysielania neudelila spolu s autorizáciou vysielania, je konanie o udelenie doložky doplnkových služieb vysielania konaním o zmene autorizácie vysielania.
(4)
Rozhodnutie, ktorým sa dopĺňa autorizácia vysielania doložkou doplnkových služieb vysielania, obsahuje
a)
názov doplnkovej služby vysielania; na názov doplnkovej služby vysielania sa vzťahujú podmienky pre názov programovej služby,
b)
špecifikáciu doplnkovej služby vysielania; ak je doplnkovou službou vysielania jazyková mutácia programovej služby, súčasťou špecifikácie je aj údaj o jazyku tejto mutácie, a
c)
platnosť doložky, ak bola autorizácia vysielania doplnená touto doložkou na určitý čas.
§ 169
Zahraničná doložka
(1)
Zahraničná doložka dopĺňa autorizáciu vysielania a oprávňuje vysielateľa na vysielanie do zahraničia programovej služby a doplnkových služieb vysielania.
(2)
Vysielanie do zahraničia sa bez zahraničnej doložky zakazuje.
§ 170
Udelenie zahraničnej doložky
(1)
Žiadosť o zahraničnú doložku obsahuje
a)
teritórium, na ktoré sa má v zahraničí vysielať,
b)
jazyk, v ktorom sa bude vysielať do zahraničia, ak nie je zhodný s jazykom vysielania,
c)
identifikáciu doplnkových služieb vysielania, ktorých sa vysielanie do zahraničia týka,
d)
špecifikáciu platnosti doložky, ak vysielateľ žiada o doložku na kratší čas ako čas, na ktorý bolo vysielanie programovej služby autorizované.
(2)
Teritórium na účely tohto zákona je územie
a)
členských štátov,
b)
Švajčiarskej konfederácie,
c)
štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii a nie sú štátmi podľa písmen a) a b), alebo
d)
ostatných štátov okrem štátov podľa písmen a) až c).
(3)
Ak sa zahraničná doložka neudelila spolu s autorizáciou vysielania, je konanie o udelenie zahraničnej doložky konaním o zmene autorizácie vysielania.
(4)
Rozhodnutie, ktorým sa dopĺňa autorizácia vysielania zahraničnou doložkou, obsahuje
a)
teritórium,
b)
jazyk, v ktorom sa vysiela do zahraničia, ak nie je zhodný s jazykom vysielania,
c)
identifikáciu doplnkových služieb vysielania, ktorých sa vysielanie do zahraničia týka,
d)
platnosť doložky, ak bola autorizácia vysielania doplnená touto doložkou na určitý čas.
§ 171
Doložka iného verejného prenosu
(1)
Doložka iného verejného prenosu dopĺňa autorizáciu vysielania a oprávňuje vysielateľa vysielať programovú službu vrátane doplnkových služieb vysielania ďalším spôsobom vysielania iným ako základným spôsobom verejného prenosu alebo iným štandardom digitálneho príjmu.
(2)
Vysielanie iným ako základným spôsobom verejného prenosu alebo iným štandardom digitálneho príjmu sa bez doložky iného verejného prenosu zakazuje.
§ 172
Udelenie doložky iného verejného prenosu
(1)
Žiadosť o doložku iného verejného prenosu obsahuje
a)
spôsob verejného prenosu,
b)
identifikáciu doplnkových služieb vysielania, ktorých sa verejný prenos týka,
c)
špecifikáciu platnosti doložky, ak vysielateľ žiada o doložku na kratší čas ako čas, na ktorý bolo vysielanie programovej služby autorizované.
(2)
K žiadosti vysielateľ priloží individuálne povolenie na používanie frekvencií, ak sa na šírenie programovej služby príslušným spôsobom podľa odseku 1 písm. a) od vysielateľa vyžaduje podľa osobitného predpisu.104)
(3)
Ak sa doložka iného verejného prenosu neudelila spolu s autorizáciou vysielania, je konanie o udelenie doložky iného verejného prenosu konaním o zmene autorizácie vysielania.
(4)
Rozhodnutie, ktorým sa dopĺňa autorizácia vysielania doložkou iného verejného prenosu, obsahuje
a)
spôsob verejného prenosu,
b)
identifikáciu doplnkových služieb vysielania, ktorých sa verejný prenos týka,
c)
platnosť doložky, ak bola autorizácia vysielania doplnená touto doložkou na určitý čas.
(5)
Doložku iného verejného prenosu možno udeliť na taký spôsob verejného prenosu, ktorý nie je retransmisiou programovej služby, najmä na šírenie programovej služby prostredníctvom internetu, ak sa tento prenos bude uskutočňovať simultánne s vysielaním programovej služby (simulcasting); ak sa programová služba bude šíriť iba prenosom prostredníctvom internetu (webcasting), ide o základný spôsob verejného prenosu.
(6)
Doložku iného verejného prenosu možno udeliť aj na analógové vysielanie, ak sa také vysielanie uskutočňuje simultánne so základným spôsobom verejného prenosu a nie je retransmisiou programovej služby; ak sa programová služba šíri iba analógovým vysielaním, ide o základný spôsob verejného prenosu.
§ 173
Zrušenie a zmena doložky
(1)
Doložku doplnkových služieb vysielania, zahraničnú doložku alebo doložku iného verejného prenosu možno na žiadosť vysielateľa zrušiť alebo jej obsah zúžiť alebo rozšíriť.
(2)
Konanie, ktorým sa doložka doplnkových služieb vysielania, zahraničná doložka alebo doložka iného verejného prenosu ruší alebo ktorým sa zužuje alebo rozširuje jej obsah, je konaním o zmene autorizácie vysielania.
Autorizácia poskytovania
§ 174
Autorizácia poskytovania a jej držiteľ
(1)
Oprávnenie poskytovať audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie vzniká autorizáciou poskytovania.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie výlučne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí, ak ju poskytuje poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorý je fyzickou osobou a zároveň nie je poskytovateľom platformy na zdieľanie videí. Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa prvej vety je povinný oznámiť regulátorovi najneskôr v deň začatia poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie údaje podľa § 176 ods. 1.
(3)
Práva a povinnosti vyplývajúce z autorizácie poskytovania je držiteľ autorizácie poskytovania povinný vykonávať vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť.
(4)
Držiteľ autorizácie poskytovania je poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
§ 175
Žiadateľ o autorizáciu poskytovania
(1)
Autorizovať možno audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, ktorú plánuje poskytovať
a)
fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky, ak má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a je zapísaná v registri partnerov verejného sektora,
b)
poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorý je zároveň verejnoprávnym vysielateľom,
c)
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ak je bezúhonná a je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.
(2)
Autorizovať možno aj audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, ktorú plánuje poskytovať osoba, ktorá nie je osobou podľa odseku 1, ak sa na ňu vzťahuje ustanovenie § 4 ods. 3 a 5.
(3)
Autorizovať možno aj komunitnú videoslužbu.
§ 176
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
(1)
Žiadosť o autorizáciu poskytovania obsahuje
a)
názov, identifikačné číslo organizácie, sídlo a právnu formu, ak je žiadateľom o autorizáciu poskytovania právnická osoba,
b)
meno a priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt, ak je žiadateľom o autorizáciu poskytovania fyzická osoba,
c)
údaje podľa písmen a) a b) o osobách, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo kontrolného orgánu, ak je žiadateľom o autorizáciu poskytovania právnická osoba; ak žiadateľom o autorizáciu poskytovania je obchodná spoločnosť, uvedú sa údaje podľa písmen a) a b) aj o všetkých osobách s hlasovacím právom v riadiacom orgáne tejto osoby,
d)
údaje podľa písmen a) a b) o všetkých spoločníkoch alebo akcionároch a údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov a o ich obchodných podieloch vrátane určenia druhu a peňažného ocenenia nepeňažných vkladov alebo o rozdelení akcií medzi akcionárov, ak je žiadateľom o autorizáciu poskytovania právnická osoba,
e)
navrhovaný názov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie; názov nesmie byť hanlivý, v rozpore s dobrými mravmi alebo zameniteľný s označením audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie iného poskytovateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o obsahu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
f)
adresu webového sídla alebo špecifikáciu aplikácie, prostredníctvom ktorej je audiovizuálna mediálna služba na požiadanie prístupná,
g)
špecifikáciu programov, ktoré preukazujú, že audiovizuálna mediálna služba na požiadanie je zameraná na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby príslušného spoločenstva, a vedie k udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom v prípade žiadosti o autorizáciu komunitnej videoslužby,
h)
informáciu, či žiadateľ podlieha niektorému samoregulačnému mechanizmu alebo samoregulačnému orgánu, ktorý tento mechanizmus presadzuje,
i)
kritériá podľa § 4, ktoré zakladajú voči žiadateľovi právomoc Slovenskej republiky,
j)
údaje o tom, či je žiadateľ o autorizáciu poskytovania súčasťou mediálnej skupiny.
(2)
K žiadosti o autorizáciu poskytovania žiadateľ priloží
a)
dokument obdobného charakteru ako výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní, ak je žiadateľom o autorizáciu poskytovania zahraničná právnická osoba,
b)
zoznam akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, platný ku dňu podania žiadosti o autorizáciu poskytovania, ak ide o akciovú spoločnosť,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak ide o cudzinca, priloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom,
d)
doklad o trvalom pobyte alebo dlhodobom pobyte, ak je žiadateľom o autorizáciu poskytovania fyzická osoba podľa § 175 ods. 1 písm. a),
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú úplné, aktuálne a pravdivé.
(3)
Ak je žiadateľ o autorizáciu poskytovania poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, vysielateľom alebo prevádzkovateľom retransmisie v zahraničí alebo vydavateľom periodickej publikácie v Slovenskej republike alebo v zahraničí alebo je personálne alebo majetkovo prepojený s poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie alebo vydavateľom periodickej publikácie v Slovenskej republike alebo v zahraničí, je povinný do žiadosti o autorizáciu uviesť tieto skutočnosti. Rovnakú povinnosť má žiadateľ o autorizáciu, ktorý poskytuje na území Slovenskej republiky terestriálny multiplex alebo je personálne alebo majetkovo prepojený s poskytovateľom multiplexu, ktorý poskytuje na území Slovenskej republiky terestriálny multiplex.
(4)
Ak je žiadateľ o autorizáciu poskytovania osoba podľa § 175 ods. 1 písm. b), je povinná doplniť doklady podľa odseku 2 o súhlas rady Rozhlasu a televízie Slovenska s predloženou žiadosťou; na žiadosť verejnoprávneho vysielateľa sa nevzťahuje odsek 1 písm. a) až d), odsek 2 písm. a) až d) a odsek 3.
(5)
Ak žiadateľ o autorizáciu poskytovania žiada o autorizáciu poskytovania viacerých audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, môže podať spoločnú žiadosť, o ktorej regulátor rozhodne v jednom konaní.
§ 177
Rozhodnutie o autorizácii poskytovania
(1)
Rozhodnutie o autorizácii poskytovania obsahuje
a)
názov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
b)
adresu webového sídla alebo špecifikáciu aplikácie, prostredníctvom ktorej je audiovizuálna mediálna služba na požiadanie prístupná,
c)
uvedenie, či ide o komunitnú videoslužbu,
d)
údaje o konečnom užívateľovi výhod, ak je žiadateľom o autorizáciu poskytovania osoba podľa § 175 ods. 1 písm. a) alebo c),
e)
údaje o tom, či je poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie súčasťou mediálnej skupiny, ako aj údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom, alebo podiel na hlasovacích právach tohto poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
f)
údaje o osobách podľa § 176 ods. 1 písm. c),
g)
číslo autorizácie poskytovania pridelené regulátorom.
(2)
Ak sa autorizácia poskytovania udeľuje na určitý čas, rozhodnutie o autorizácii poskytovania obsahuje aj čas, na ktorý sa poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie autorizuje.
§ 178
Konanie o autorizácii poskytovania
Na autorizáciu poskytovania, ako aj na konanie o nej sa primerane použijú ustanovenia § 160, 162 až 164, § 165 ods. 1, ods. 2 písm. a) a c), ods. 3 až 5 a § 166, ak v § 174 až 177 nie je ustanovené inak.
DRUHÁ HLAVA
REGISTRÁCIA
Registrácia retransmisie
§ 179
Registrácia retransmisie a jej držiteľ
(1)
Oprávnenie vykonávať hospodársku činnosť v oblasti poskytovania retransmisie vzniká registráciou retransmisie, ktorou sa registruje prevádzkovateľ retransmisie pre takúto činnosť s platnosťou na neurčitý čas.
(2)
Ako prevádzkovateľa retransmisie možno zaregistrovať právnickú osobu, ak
a)
má sídlo na území Slovenskej republiky,
b)
je zapísaná v obchodnom registri a
c)
je bezúhonná.
(3)
Fyzickú osobu možno zaregistrovať ako prevádzkovateľa retransmisie, ak má trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná.
§ 180
Žiadosť o registráciu retransmisie
(1)
Žiadosť o registráciu retransmisie obsahuje
a)
názov, identifikačné číslo organizácie, sídlo a právnu formu právnickej osoby, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba,
b)
meno a priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie fyzická osoba,
c)
špecifikáciu siete alebo telekomunikačného zariadenia používaného na poskytovanie retransmisie alebo spôsob poskytovania retransmisie, ak sieť alebo telekomunikačné zariadenie nemožno špecifikovať,
d)
údaj o plánovanom počte koncových užívateľov alebo účastníkov,105)
e)
údaje o ponuke programových služieb, ktorú žiadateľ o registráciu retransmisie plánuje prostredníctvom retransmisie poskytovať; ak je programová ponuka rozdelená do viacerých súborov s rozdielnymi cenami pre účastníka, uvedú sa aj údaje o programových službách zaradených do základnej programovej ponuky,
f)
údaje podľa písmen a) a b) o všetkých spoločníkoch alebo akcionároch a o osobách, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo kontrolného orgánu, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba,
g)
údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov a o ich obchodných podieloch vrátane určenia druhu a peňažného ocenenia nepeňažných vkladov alebo o rozdelení akcií medzi akcionárov, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba.
(2)
Žiadateľ o registráciu retransmisie k svojej žiadosti priloží
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak ide o cudzinca, priloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom,
b)
doklad o trvalom pobyte alebo dlhodobom pobyte, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie fyzická osoba,
c)
špecifikáciu distributéra signálu, ak signál ku koncovým užívateľom neprenáša prevádzkovateľ retransmisie,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa o registráciu retransmisie, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú úplné, aktuálne a pravdivé.
(3)
Ak je žiadateľ o registráciu retransmisie súčasne prevádzkovateľom retransmisie, vysielateľom alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie v zahraničí alebo vydavateľom periodickej publikácie v Slovenskej republike alebo v zahraničí alebo je personálne alebo majetkovo prepojený s prevádzkovateľom retransmisie, vysielateľom, poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo vydavateľom periodickej publikácie v Slovenskej republike alebo v zahraničí, je povinný do žiadosti o registráciu retransmisie uviesť tieto skutočnosti. Rovnakú povinnosť má žiadateľ o registráciu retransmisie, ktorý poskytuje na území Slovenskej republiky terestriálny multiplex alebo je personálne alebo majetkovo prepojený s poskytovateľom multiplexu, ktorý poskytuje na území Slovenskej republiky terestriálny multiplex.
§ 181
Zamietnutie žiadosti o registráciu retransmisie
(1)
Regulátor žiadosť o registráciu retransmisie zamietne, ak
a)
žiadateľ o registráciu retransmisie nespĺňa predpoklady uvedené v § 179 ods. 2 a 3,
b)
žiadosť nemá náležitosti podľa § 180 a § 225 ods. 10 a v lehote určenej regulátorom žiadateľ o registráciu retransmisie nedostatky neodstránil.
(2)
Regulátor vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o registráciu retransmisie do 60 dní od začatia konania o registráciu retransmisie.
§ 182
Rozhodnutie o registrácii retransmisie
(1)
Ak regulátor žiadosť o registráciu retransmisie nezamietne, vydá rozhodnutie o registrácii retransmisie do 60 dní od začatia konania o registráciu retransmisie.
(2)
Ak regulátor v určenej lehote nerozhodne o registrácii retransmisie, dňom registrácie retransmisie je deň nasledujúci po uplynutí tejto lehoty; regulátor bezodkladne vykoná zápis o registrácii retransmisie v evidencii.
(3)
Rozhodnutie o registrácii retransmisie obsahuje
a)
špecifikáciu siete alebo telekomunikačného zariadenia alebo spôsob poskytovania retransmisie, ak sieť alebo telekomunikačné zariadenie nemožno špecifikovať,
b)
územný rozsah alebo teritórium poskytovania retransmisie,
c)
počet koncových užívateľov alebo účastníkov,
d)
ponuku programových služieb,
e)
číslo registrácie retransmisie pridelené regulátorom.
(4)
Prevádzkovateľ retransmisie, ktorý na základe registrácie retransmisie začal poskytovať retransmisiu, je povinný oznámiť túto skutočnosť regulátorovi do 15 dní od začatia jej poskytovania.
§ 183
Zmena registrácie retransmisie
(1)
Prevádzkovateľ retransmisie je povinný oznámiť regulátorovi každú zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie okrem údajov uvedených v § 180 ods. 1 písm. d) a e) do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien.
(2)
Regulátor na základe oznámenia podľa odseku 1 rozhodne do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene registrácie retransmisie, alebo ak sú dôvody na zrušenie registrácie retransmisie podľa § 185, registráciu retransmisie zruší; ak regulátor v určenej lehote nerozhodne, považuje sa to za súhlas so zmenou, ktorú prevádzkovateľ retransmisie oznámil regulátorovi.
(3)
O zmene registrácie retransmisie na žiadosť prevádzkovateľa retransmisie regulátor rozhodne do 60 dní od začatia konania; ak regulátor v určenej lehote nerozhodne, považuje sa to za súhlas so zmenou, o ktorú prevádzkovateľ retransmisie požiadal.
(4)
Regulátor môže zmeniť registráciu retransmisie bez súhlasu prevádzkovateľa retransmisie, ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná; v rozhodnutí o zmene registrácie retransmisie regulátor na daný účel určí prevádzkovateľovi retransmisie povinnosti a lehotu, v ktorej má povinnosti splniť.
(5)
Prevádzkovateľ retransmisie je povinný oznámiť regulátorovi aktuálne údaje podľa § 180 ods. 1 písm. d) a e) súhrnne za celý územný rozsah raz ročne do 31. januára podľa stavu k 1. januáru daného kalendárneho roku. Prevádzkovateľ retransmisie je tiež povinný vyhovieť žiadosti regulátora o nahlásenie aktuálneho stavu údajov uvedených v § 180 ods. 1 písm. d) a e) osobitne podľa jednotlivých častí svojho územného rozsahu, najmä v súvislosti s preverovaním splnenia povinností podľa § 30 ods. 1 písm. a) a b).
(6)
Ak prevádzkovateľ retransmisie zaradil do programovej ponuky predtým nezaradené rozhlasové programové služby alebo televízne programové služby, je povinný pri plnení povinností podľa odseku 5 doložiť aj údaje uvedené v § 180 ods. 2 písm. c).
§ 184
Zánik registrácie retransmisie
Registrácia retransmisie zaniká
a)
zánikom právnickej osoby, ktorá bola prevádzkovateľom retransmisie, bez právneho nástupcu,
b)
smrťou fyzickej osoby, ktorá bola prevádzkovateľom retransmisie,
c)
uplynutím 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie, ak prevádzkovateľ retransmisie, ktorý je právnickou osobou, nepodal návrh na zápis prevádzkovania retransmisie do predmetu svojej činnosti v obchodnom registri,
d)
uplynutím 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie, ak osoba, ktorej bolo toto rozhodnutie vydané, nezačne poskytovať retransmisiu,
e)
právoplatnosťou rozhodnutia regulátora o zrušení registrácie retransmisie.
§ 185
Zrušenie registrácie retransmisie
(1)
Regulátor registráciu retransmisie zruší, ak
a)
o to prevádzkovateľ retransmisie písomne požiada,
b)
prevádzkovateľ retransmisie dosiahol vydanie rozhodnutia o registrácii retransmisie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie alebo v dokladoch priložených k tejto žiadosti,
c)
prevádzkovateľ retransmisie v určenej lehote neprestane poskytovať retransmisiu programovej služby, ktorej retransmisia bola pozastavená,
d)
retransmisia alebo prevádzkovateľ retransmisie je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie spojených národov alebo Európskej únie,
e)
prevádzkovateľ retransmisie sa stal osobou, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom, ktorého sa týka obmedzenie alebo zákaz podľa osobitného predpisu,38)
f)
prevádzkovateľ retransmisie aj napriek uloženej sankcii porušuje povinnosť uvedenú v § 61 ods. 3.
(2)
Regulátor môže zrušiť registráciu retransmisie, ak bol prevádzkovateľ retransmisie odsúdený za úmyselný trestný čin.
(3)
Ak regulátor registráciu retransmisie zrušil z iného dôvodu ako na žiadosť prevádzkovateľa retransmisie, môže prevádzkovateľ retransmisie, ktorému sa registrácia retransmisie zrušila, opätovne požiadať o registráciu retransmisie najskôr po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie retransmisie; správnej žalobe proti rozhodnutiu, ktorým regulátor zrušil registráciu retransmisie z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) až f), súd odkladný účinok neprizná.
Registrácia platformy
§ 186
Registrácia platformy a jej držiteľ
(1)
Oprávnenie vykonávať hospodársku činnosť v oblasti poskytovania platformy na zdieľanie videí vzniká registráciou platformy, ktorou sa poskytovateľ platformy na zdieľanie videí registruje pre takúto činnosť s platnosťou na neurčitý čas.
(2)
Ako poskytovateľa platformy na zdieľanie videí možno registrovať osobu, na ktorú sa podľa § 7 vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ktorá je
a)
fyzickou osobou, ak má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná, alebo
b)
právnickou osobou, ak je bezúhonná.
§ 187
Žiadosť o registráciu platformy
(1)
Žiadosť o registráciu platformy obsahuje
a)
názov, identifikačné číslo organizácie, sídlo a právnu formu právnickej osoby, ak je žiadateľom o registráciu platformy právnická osoba,
b)
meno a priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt, ak je žiadateľom o registráciu platformy fyzická osoba,
c)
adresu webového sídla alebo špecifikáciu aplikácie, prostredníctvom ktorej je platforma na zdieľanie videí prístupná užívateľom,
d)
údaj o plánovanom počte užívateľov,
e)
údaje podľa písmen a) a b) o všetkých spoločníkoch alebo akcionároch a o osobách, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo kontrolného orgánu, ak je žiadateľom o registráciu platformy právnická osoba,
f)
údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov a o ich obchodných podieloch vrátane určenia druhu a peňažného ocenenia nepeňažných vkladov alebo o rozdelení akcií medzi akcionárov, ak je žiadateľom o registráciu platformy právnická osoba,
g)
informáciu, či žiadateľ podlieha niektorému samoregulačnému mechanizmu alebo samoregulačnému orgánu, ktorý tento mechanizmus presadzuje,
h)
údaj o tom, či je žiadateľ o registráciu platformy súčasťou mediálnej skupiny.
(2)
Žiadateľ o registráciu platformy k svojej žiadosti priloží
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak ide o cudzinca, priloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom,
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa o registráciu platformy, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú úplné, aktuálne a pravdivé,
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa o registráciu platformy, v ktorom uvedie, ktoré z kritérií podľa § 7 zakladá voči žiadateľovi právomoc Slovenskej republiky.
§ 188
Rozhodnutie o registrácii platformy
(1)
Rozhodnutie o registrácii platformy obsahuje
a)
názov platformy na zdieľanie videí,
b)
adresu webového sídla alebo špecifikáciu aplikácie, prostredníctvom ktorej je platforma na zdieľanie videí prístupná užívateľom,
c)
údaje o tom, či je poskytovateľ platformy na zdieľanie videí súčasťou mediálnej skupiny, ako aj údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní poskytovateľa platformy na zdieľanie videí alebo podiel na hlasovacích právach tohto poskytovateľa,
d)
údaje o osobách podľa § 187 ods. 1 písm. e),
e)
číslo registrácie platformy pridelené regulátorom.
(2)
Ak sa registrácia platformy udeľuje na určitý čas, rozhodnutie o registrácii platformy obsahuje aj čas, na ktorý sa poskytovanie platformy na zdieľanie videí registruje.
§ 189
Konanie o registrácii platformy
Na registráciu platformy, ako aj na konanie o nej sa primerane použijú ustanovenia § 181 a 183 až 185, ak v § 186 až 188 nie je ustanovené inak.
TRETIA HLAVA
LICENCIE
§ 190
Udelenie licencie
(1)
Licenciou sa vysielateľovi prideľuje výlučne frekvencia na účely vysielania rozhlasovej programovej služby analógovým terestriálnym vysielaním.
(2)
Licenciu možno udeliť osobe, ktorá je držiteľom autorizácie vysielania, ak nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nej pohľadávky po splatnosti a nemá nedoplatky voči regulátorovi.
(3)
Jednou licenciou možno prideliť aj viacero frekvencií. Licenciu s jednou alebo viacerými frekvenciami možno rozšíriť o ďalšie frekvencie, ak o to držiteľ požiada, alebo obsah licencie zúžiť. Licencia s viacerými frekvenciami je licenciou k sieti.
(4)
Na licenciu nie je právny nárok.
(5)
Licencia sa udeľuje na osem rokov; to sa vzťahuje aj na licenciu k sieti, kde čas plynie odo dňa pridelenia prvej frekvencie.
(6)
Frekvenciu možno prideliť aj na kratší čas, ako je uvedené v odseku 5, ak
a)
o to žiadateľ o licenciu požiada,
b)
je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
je to nevyhnutné na účelné využitie frekvenčného spektra.
(7)
Licencia oprávňuje držiteľa licencie na používanie frekvencie v rozsahu a za podmienok v nej určených. Práva a povinnosti vyplývajúce z licencie je držiteľ licencie povinný vykonávať vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť.
§ 191
Žiadosť o licenciu
(1)
Žiadosť o licenciu obsahuje
a)
číslo autorizácie vysielania oprávňujúcej na vysielanie programovej služby, na ktorej vysielanie sa frekvencia má použiť,
b)
údaje a doklady o finančných zdrojoch, ktoré má žiadateľ o licenciu k dispozícii na vysielanie,
c)
názov programovej služby, na ktorej vysielanie sa frekvencia má použiť.
(2)
K žiadosti o licenciu žiadateľ o licenciu priloží
a)
doklady preukazujúce skutočnú možnosť získania prostriedkov uvedených v odseku 1 písm. b), ich pôvod a zloženie,
b)
doklady preukazujúce technické a organizačné predpoklady žiadateľa o licenciu na riadne začatie vysielania a na jeho ďalšie uskutočňovanie,
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa o licenciu o tom, že údaje týkajúce sa autorizácie vysielania sú aktuálne, úplné a pravdivé,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(3)
Žiadateľ o licenciu je povinný počas konania o udelenie licencie oznámiť regulátorovi všetky zmeny údajov uvádzaných v žiadosti alebo údajov obsiahnutých v priložených dokladoch, ktoré vznikli po podaní žiadosti o licenciu.
(4)
Ak žiadateľ o licenciu spĺňa podmienky podľa osobitných predpisov,106) najneskôr päť pracovných dní pred termínom podania žiadosti uloží audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných závierok,107) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená. V prípade, že podmienky nespĺňa, túto skutočnosť v žiadosti o licenciu žiadateľ uvedie. Regulátor je oprávnený nahliadať do dokumentov žiadateľa uložených v registri účtovných závierok.
§ 192
Kritéria a podmienky udeľovania licencie
Pri rozhodovaní o udelení licencie je regulátor povinný posudzovať a prihliadať na
a)
predpoklady zachovania alebo posilnenia plurality informácií a mediálnych obsahov,
b)
splnenie podmienok a obmedzení podľa dvanástej časti,
c)
existujúcu ponuku programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť vysielaním pokryté, vrátane jazykovej rozmanitosti, pokiaľ ide o jazyk vysielania programových služieb vysielaných na danom území,
d)
náklady, ktoré vysielateľ vynaložil na individuálne skoordinovanie frekvencie.
§ 193
Konanie o udelenie licencie
(1)
Konanie o udelenie licencie začína regulátor z vlastného podnetu dvakrát ročne; konanie začína dňom verejného vyhlásenia základných podmienok konania o udelenie licencie na webovom sídle regulátora.
(2)
Regulátor začne konanie o udelenie licencie najneskôr do 30. apríla a nie skôr ako 1. októbra.
(3)
V základných podmienkach konania regulátor určí lehotu a miesto podania žiadosti o licenciu, technické parametre frekvencie a dátum verejného vypočutia žiadateľov o licenciu. V čase krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu108) regulátor môže zmeniť základné podmienky konania alebo konanie o udelenie licencie zrušiť, a to najneskôr do dátumu verejného vypočutia žiadateľov o licenciu.
(4)
Žiadosť o licenciu doručenú regulátorovi po uplynutí určenej lehoty v základných podmienkach regulátor zamietne do 15 dní odo dňa jej doručenia.
(5)
Účastníkmi konania o udelenie licencie sú všetci žiadatelia o licenciu, ktorých žiadosť bola regulátorovi doručená v určenej lehote.
(6)
Účastník konania je oprávnený nahliadať iba do tej časti spisovej dokumentácie, ktorá sa týka výhradne jeho žiadosti. Regulátor je povinný zabezpečiť, aby sa účastník konania nemohol oboznámiť s údajmi, ktoré regulátorovi na účely tohto konania poskytol iný účastník konania.
(7)
Licenciu regulátor vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo výrokovej časti obsahuje ustanovenie o udelení licencie jednému z účastníkov konania a ustanovenie o zamietnutí žiadostí všetkých ostatných účastníkov konania. V odôvodnení regulátor uvedie výsledky hodnotenia jednotlivých žiadostí o licenciu podľa splnenia kritérií a podmienok určených v § 192.
(8)
Rozhodnutie o udelení licencie sa doručuje všetkým účastníkom konania.
(9)
Licenciu regulátor neudelí žiadnemu z účastníkov konania, ak nie sú splnené kritériá a podmienky podľa § 192, ktoré regulátor posudzuje a je povinný na ne prihliadať, alebo existujú u žiadateľov iné dôvody na zamietnutie žiadostí podľa tohto zákona; konanie o udelenie licencie sa v takom prípade končí vydaním rozhodnutí o zamietnutí žiadostí.
§ 194
Rozhodnutie o udelení licencie
(1)
Regulátor rozhodne o žiadosti o licenciu do 180 dní od začatia konania.
(2)
Regulátor žiadosť o licenciu zamietne, ak
a)
osoba, ktorá podala žiadosť o licenciu, nespĺňa predpoklady podľa § 190 ods. 2,
b)
nespĺňa náležitosti podľa § 191 ods. 1 a 2 a v lehote určenej regulátorom žiadateľ o licenciu neodstránil jej nedostatky,
c)
nespĺňa kritériá a podmienky podľa § 192, ktoré regulátor posudzuje a je povinný na ne prihliadať,
d)
v rámci konania o udelenie licencie vyberal z viacerých žiadateľov o licenciu alebo
e)
ide o prípad podľa § 193 ods. 9.
(3)
Rozhodnutie o udelení licencie musí byť v súlade s plánmi využívania frekvencií na vysielanie rozhlasovej programovej služby.
(4)
Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje
a)
technické parametre frekvencie odkazom na číslo frekvenčného listu,
b)
čas, na ktorý sa udeľuje licencia; ak sa frekvencia prideľuje na kratší čas, uvedie sa aj čas, na ktorý sa frekvencia prideľuje,
c)
názov programovej služby, na ktorej vysielanie sa frekvencia udeľuje,
d)
informáciu o používaní doplnkovej služby vysielania na danej frekvencii,
e)
číslo licencie.
(5)
Neoddeliteľnou prílohou rozhodnutia o udelení licencie je frekvenčný list.
(6)
Číslo licencie po právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie vyznačí regulátor v doložke iného verejného prenosu príslušnej autorizácie vysielania aj bez návrhu.
(7)
Rozhodnutie o udelení licencie nadobúda právoplatnosť dňom, keď bolo regulátorovi doručené písomné vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že licenciu prijíma; toto vyhlásenie nesmie obsahovať žiadne výhrady a musí byť doručené do 30 dní po doručení rozhodnutia o udelení licencie, inak rozhodnutie o udelení licencie nenadobudne právoplatnosť a na celé konanie o udelenie licencie sa nahliada, akoby sa neuskutočnilo.
§ 195
Prevod a prechod licencie
(1)
Licencia je prevoditeľná len spolu s prevodom autorizácie vysielania, ku ktorej sa licencia vzťahuje.
(2)
Licencia môže prejsť na právneho nástupcu držiteľa licencie len spolu s autorizáciou vysielania, ku ktorej sa licencia vzťahuje.
§ 196
Konanie o predĺžení platnosti licencie
(1)
Držiteľ licencie môže požiadať regulátora o predĺženie platnosti licencie. Túto žiadosť držiteľ licencie doručí regulátorovi najskôr 20 mesiacov a najneskôr 19 mesiacov pred zánikom svojej licencie.
(2)
Platnosť licencie možno predĺžiť o osem rokov.
(3)
Pri rozhodovaní o predĺžení platnosti licencie regulátor prihliada najmä na
a)
kritéria a podmienky podľa § 192,
b)
schopnosť dodržiavať povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov regulujúcich oblasť vysielania,
c)
stabilné postavenie držiteľa licencie na mediálnom trhu.
(4)
Regulátor platnosť licencie nepredĺži alebo obsah licencie k sieti zúži, ak
a)
sa zmenil plán využívania frekvenčného spektra pre frekvenčné pásma vymedzené pre rozhlasové analógové terestriálne vysielanie,
b)
je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(5)
Regulátor rozhodne o predĺžení platnosti licencie do 60 dní od podania žiadosti.
§ 197
Iná zmena licencie
(1)
Regulátor môže zmeniť licenciu bez súhlasu držiteľa licencie, ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
Držiteľ licencie môže požiadať o zmenu licencie, ktorou sa upravia technické parametre frekvencie alebo zamenia frekvencie pri používaní pre ním vysielané programové služby, pokiaľ regulátorovi preukáže, že je to účelné pre využitie frekvenčného spektra s ohľadom na využitie frekvenčného spektra alebo s ohľadom na kvalitu ním vysielaných programových služieb.
(3)
Regulátor rozhodne o zmene licencie do 60 dní od začatia konania.
§ 198
Zánik licencie
Licencia zaniká
a)
uplynutím času, na ktorý bola udelená,
b)
zánikom autorizácie vysielania, ku ktorej sa licencia vzťahuje,
c)
uplynutím 360 dní od právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie, ak držiteľ licencie nezačal predmetnú frekvenciu používať; do tejto lehoty sa nezapočítava lehota konania pred úradom o udelenie príslušného individuálneho povolenia na používanie frekvencií na rozhlasové analógové pozemské vysielanie,
d)
uplynutím 360 dní od právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania vo veci odňatia licencie, ak držiteľ licencie nezačal frekvenciu opätovne používať,
e)
právoplatnosťou rozhodnutia regulátora o jej odňatí.
§ 199
Odňatie licencie
(1)
Regulátor držiteľovi licencie odníme licenciu alebo obsah licencie k sieti zúži, ak
a)
o to písomne požiada,
b)
dosiahol jej udelenie alebo rozšírenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o licenciu alebo v dokladoch priložených k tejto žiadosti,
c)
porušil povinnosti podľa § 190 ods. 7,
d)
sa uskutočnil prevod alebo došlo k prechodu licencie v rozpore s § 195.
(2)
Regulátor môže držiteľovi licencie odňať licenciu alebo obsah licencie k sieti zúžiť, ak
a)
po začatí používania frekvencie počas kalendárneho roka nepoužíval frekvenciu nepretržite 30 dní; čas, po ktorý používaniu frekvencie bránili odôvodnené technické prekážky, sa nezapočítava,
b)
bol na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo je v likvidácii,
c)
je fyzickou osobou a bol odsúdený za trestný čin, ktorý spáchal v priamej súvislosti s vysielaním, za hospodársky trestný čin alebo za trestný čin proti majetku,
d)
nevyužíva frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená, alebo
e)
vlastným zavinením nevyužíva povolené technické parametre frekvencie.
(3)
Ak regulátor licenciu odňal alebo obsah licencie k sieti zúžil z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. b) až d), možno požiadať o udelenie novej licencie alebo o rozšírenie licencie najskôr po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie alebo zúžení obsahu licencie k sieti.
§ 200
Krátkodobá licencia
(1)
Krátkodobá licencia je licencia, ktorá oprávňuje vysielateľa na vysielanie na ohraničenom území s cieľom zabezpečiť informačnú službu pre verejnosť v rámci časovo ohraničenej udalosti.
(2)
Krátkodobú licenciu možno udeliť na žiadosť; žiadateľ musí spĺňať podmienky ustanovené v § 190 ods. 2.
(3)
Krátkodobú licenciu môže regulátor udeliť iba na čas, ktorý nepresahuje 30 dní v jednom kalendárnom roku.
(4)
Regulátor je povinný rozhodnúť o udelení krátkodobej licencie do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(5)
Ustanovenia tejto hlavy sa primerane vzťahujú na náležitosti žiadosti, náležitosti rozhodnutia, zamietnutie žiadosti, prevod a prechod, zánik platnosti a na odňatie krátkodobej licencie.
§ 201
Spoločné ustanovenia ku konaniu o licencii
(1)
Ustanovenia upravujúce udelenie licencie sa primerane použijú aj na rozšírenie licencie o ďalšiu frekvenciu na žiadosť držiteľa licencie.
(2)
Proti rozhodnutiam regulátora podľa tejto hlavy sa nemožno odvolať.
(3)
Lehota na podanie správnej žaloby109) je 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia regulátora podľa tejto hlavy.
ŠTVRTÁ HLAVA
TERESTRIÁLNE PREVÁDZKOVÉ POVOLENIE
§ 202
Terestriálne prevádzkové povolenie a jeho držiteľ
(1)
Terestriálne prevádzkové povolenie je individuálne povolenie na používanie frekvencií vydané podľa osobitného predpisu,110) ktoré oprávňuje jeho držiteľa poskytovať terestriálny multiplex príslušným štandardom digitálneho príjmu.
(2)
Terestriálnym prevádzkovým povolením sa prideľuje jedno frekvenčné vyhradenie alebo vzájomne technicky viazané frekvenčné vyhradenia; terestriálnym prevádzkovým povolením sa prideľuje jeden miestny multiplex.
(3)
Ak sa prideľuje ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie, udelí sa toľko terestriálnych prevádzkových povolení, koľko frekvenčných vyhradení tvorí toto ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie.
(4)
Držiteľ terestriálneho prevádzkového povolenia je poskytovateľom multiplexu.
(5)
Poskytovať terestriálny multiplex bez terestriálneho prevádzkového povolenia sa zakazuje.
§ 203
Výberové konanie pred udelením terestriálneho prevádzkového povolenia
(1)
Udeleniu terestriálneho prevádzkového povolenia musí predchádzať výberové konanie, ktoré vyhlási úrad; to sa nevzťahuje na udelenie terestriálneho prevádzkového povolenia na miestny multiplex.
(2)
Udeleniu terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľuje ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie, predchádza jedno spoločné výberové konanie, ktoré vyhlási úrad.
(3)
Vo výzve na predloženie ponúk, ktorou sa začína výberové konanie, je úrad povinný určiť hodnotiace kritériá tak, aby výberová komisia mohla hodnotiť najmä
a)
schopnosť žiadateľa vybudovať sieť v stanovenom čase alebo zabezpečiť jej vybudovanie prostredníctvom distributéra signálu,
b)
transparentnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na budovanie alebo prenájom siete,
c)
záväzky vo vzťahu ku koncovým užívateľom, ktoré na seba žiadateľ chce prevziať,
d)
schopnosť žiadateľa uviesť do prevádzky terestriálny multiplex v stanovenom čase,
e)
plánované pokrytie signálom terestriálneho multiplexu pri začatí prevádzky,
f)
záujem žiadateľa poskytovať terestriálny multiplex vo viacerých frekvenčných vyhradeniach súčasne.
(4)
Vo výzve na predloženie ponúk, ktorou sa začína výberové konanie podľa odseku 2, je úrad povinný uviesť aj
a)
čas, na ktorý sa frekvenčné vyhradenia považujú za ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie,
b)
podmienku, že všetky terestriálne prevádzkové povolenia sú určené pre jedného poskytovateľa multiplexu.
(5)
Súčasťou ponuky predloženej žiadateľom o udelenie terestriálneho prevádzkového povolenia je projekt, v ktorom špecifikuje záväzky, ktoré vo vzťahu ku koncovým užívateľom chce žiadateľ na seba prevziať, najmä zabezpečenie prístupu k elektronickému programovému sprievodcovi a iným doplnkovým službám vysielania, najmä multimodálnemu prístupu k programovej službe.
§ 204
Okolnosti vylučujúce udelenie alebo predĺženie terestriálneho prevádzkového povolenia
Úrad terestriálne prevádzkové povolenie neudelí ani nepredĺži žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky a obmedzenia podľa dvanástej časti.
§ 205
Prevod práv vyplývajúcich z terestriálneho prevádzkového povolenia
Úrad nevydá súhlas na prevod práv poskytovateľa multiplexu vyplývajúcich z terestriálneho prevádzkového povolenia, ak
a)
poskytovateľ multiplexu nezačal poskytovať terestriálny multiplex v príslušnom frekvenčnom vyhradení,
b)
sa práva k frekvenčnému vyhradeniu, ktoré tvorí súčasť ekonomicky viazaného frekvenčného vyhradenia, majú previesť samostatne pred uplynutím času, na ktorý bolo také frekvenčné vyhradenie ekonomicky viazané s iným frekvenčným vyhradením, alebo
c)
sa práva majú previesť na vysielateľa.
§ 206
Udelenie terestriálneho prevádzkového povolenia v analógovom pásme
Terestriálne prevádzkové povolenie v analógovom pásme môže úrad udeliť len vtedy, ak sa do konania o udelenie licencie na príslušnú frekvenciu najmenej päťkrát neprihlási ani jeden žiadateľ.
§ 207
Spoločné ustanovenia ku konaniu o terestriálne prevádzkové povolenie
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tejto hlavy sa vzťahuje osobitný predpis.90)
(2)
Ustanovenia osobitného predpisu sa vzťahujú aj na prevod, predĺženie, zmenu, zrušenie a stratu platnosti terestriálneho prevádzkového povolenia.111)
(3)
Poskytovateľom multiplexu možno vydať individuálne povolenie podľa osobitného predpisu90) na účely skúšobnej prevádzky terestriálneho vysielania štandardom digitálneho rozhlasového príjmu.
OSEMNÁSTA ČASŤ
FREKVENČNÉ SPEKTRUM
§ 208
Frekvenčné spektrum na vysielanie
(1)
Plán využívania frekvenčného spektra pre oblasť vysielania vypracúva úrad v spolupráci s regulátorom; úrad je pritom povinný vytvárať podmienky na rozvoj digitálneho vysielania a regulátor je povinný dbať na zachovanie podmienok duálneho vysielania.
(2)
Zoznam frekvencií pre oblasť vysielania sa aktualizuje spravidla každé dva roky a v prípadoch zmien medzinárodných dohovorov v tejto oblasti.
(3)
Stav využívania frekvencií hodnotí regulátor vo výročnej správe.
(4)
Analógové vysielanie nesmie obmedzovať rozvoj nových technológií, najmä digitálneho vysielania.
(5)
Zodpovednosť za využitie parametrov frekvencie pridelenej na analógové vysielanie a za pokrytie územia signálom má vysielateľ; vysielateľ je povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia tejto frekvencie. Výsledky tohto merania vysielateľ oznámi regulátorovi.
§ 209
Frekvenčné spektrum na analógové terestriálne vysielanie pre verejnoprávneho vysielateľa
(1)
V pásme veľmi krátkych vĺn (VKV II) sa na vysielanie rozhlasovej programovej služby pre verejnoprávneho vysielateľa vyhradzujú tri vysielacie siete na celoplošné vysielanie a jedna vysielacia sieť na vysielanie programovej služby s regionálnymi mutáciami.
(2)
Verejnoprávny vysielateľ je povinný využívať pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom13) a nesmie ju poskytnúť na využitie tretej osobe.
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví tak, aby neboli dotknuté práva iných vysielateľov, podrobnosti o vysielacích sieťach podľa odseku 1, vrátane zoznamu frekvencií, ktoré tieto vysielacie siete tvoria, a ich technických parametrov; konkrétne využitie vysielacej siete uvedie regulátor v autorizácii vysielania príslušnej programovej služby verejnoprávneho vysielateľa.
§ 210
Požiadavky verejnoprávneho vysielateľa na frekvencie na analógové terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby
(1)
O požiadavkách verejnoprávneho vysielateľa nad rámec § 209 na frekvencie na analógové terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby rozhoduje regulátor v konaní o udelenie licencie.
(2)
Regulátor môže rozhodnúť o udelení licencie verejnoprávnemu vysielateľovi, len ak v období najmenej dvoch rokov, odkedy je možné frekvenciu prideliť, o frekvenciu neprejavil záujem žiaden oprávnený vysielateľ najmenej v troch po sebe nasledujúcich konaniach o udelenie licencie, ak nejde o individuálne koordinovanú frekvenciu verejnoprávnym vysielateľom.
(3)
Konanie o udelenie licencie pri frekvencii, ktorú regulátor udelil verejnoprávnemu vysielateľovi podľa odseku 2, začne regulátor najskôr tri roky pred skončením platnosti udelenej licencie a najneskôr dva roky pred skončením platnosti udelenej licencie.
§ 211
Využívanie frekvencie v inom všeobecnom záujme
(1)
Ak je to v záujme Slovenskej republiky, regulátor na žiadosť ministerstva do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti a tak, aby neboli dotknuté práva iných vysielateľov, udelí licenciu v inom všeobecnom záujme, ktorou ministerstvu alebo inému subjektu identifikovanému v žiadosti na čas v nej určený, najviac však na dva roky odo dňa udelenia licencie, pridelí jednu alebo viacero nevyužívaných frekvencií v pásme stredných vĺn (SV) alebo v pásme krátkych vĺn (KV).
(2)
V žiadosti podľa odseku 1 ministerstvo popri identifikácii subjektu, ktorému sa licencia v inom všeobecnom záujme má udeliť, pokiaľ ju nežiada pre seba, a času, na ktorý sa má udeliť, uvedie aj všeobecný záujem a dôvody, pre ktoré žiada o udelenie licencie týmto spôsobom, najmä ak ide o bezpečnostné dôvody, humanitárne dôvody, záväzky z medzinárodnej spolupráce alebo ak sa žiadosťou sleduje iný záujem Slovenskej republiky.
(3)
Licencia v inom všeobecnom záujme nie je prevoditeľná a pokiaľ nezanikla uplynutím času, zanikne právoplatnosťou rozhodnutia regulátora o jej odňatí; regulátor odníme licenciu na žiadosť ministerstva do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(4)
Proti rozhodnutiam regulátora o udelení licencie v inom všeobecnom záujme, o jej zmene, o jej odňatí a o zamietnutí žiadosti o zmenu sa nemožno odvolať, ani podať správnu žalobu,109) odvolať sa nemožno ani proti rozhodnutiu regulátora, ktorým zamietol žiadosť ministerstva podľa odseku 1 alebo 3.
(5)
Na licenciu v inom všeobecnom záujme a na jej držiteľa sa nevzťahujú ustanovenia sedemnástej časti okrem § 194 ods. 3 až 5 a § 197; na vysielateľa, ktorý vysiela na základe licencie v inom všeobecnom záujme, sa nevzťahujú ani ustanovenia § 20 ods. 8 a § 21.
(6)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá povinnosť distributéra signálu prevádzkujúceho sieť získať individuálne povolenie podľa osobitného predpisu.110)
DEVÄTNÁSTA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA O VEREJNOM PRENOSE
A O NIEKTORÝCH SÚKROMNOPRÁVNYCH NÁROKOCH
PRVÁ HLAVA
PRÁVO NA VYJADRENIE A PRÁVO NA DODATOČNÉ OZNÁMENIE
§ 212
Právo na vyjadrenie
(1)
Ak bolo vo vysielanom programe uverejnené nepravdivé alebo neúplné skutkové tvrdenie, ktoré zasahuje do cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby alebo do dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo na uverejnenie vyjadrenia. Vysielateľ je povinný na žiadosť tejto osoby vyjadrenie uverejniť.
(2)
Žiadosť o uverejnenie vyjadrenia sa musí doručiť vysielateľovi do 30 dní od uverejnenia predmetného skutkového tvrdenia, inak právo na vyjadrenie zaniká. Práva vyplývajúce z osobitných predpisov112) tým nie sú dotknuté.
(3)
Žiadosť o uverejnenie vyjadrenia musí byť písomná, podpísaná žiadateľom a musí obsahovať
a)
identifikáciu programu, v rámci ktorého bolo skutkové tvrdenie uverejnené,
b)
popis skutkového tvrdenia s uvedením, v čom je skutkové tvrdenie nepravdivé alebo neúplné a v čom zasahuje do cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby alebo dobrej povesti právnickej osoby.
(4)
Súčasťou žiadosti o uverejnenie vyjadrenia musí byť jeho písomné znenie. Vyjadrenie sa obmedzí len na skutkové tvrdenie, ktorým sa poprie, doplní, spresní alebo vysvetlí napádané skutkové tvrdenie a z neho vyplývajúci hodnotiaci úsudok. Vyjadrenie musí byť rozsahom primerané napádanému skutkovému tvrdeniu a z neho vyplývajúcemu hodnotiacemu úsudku.
(5)
Vysielateľ je povinný uverejniť vyjadrenie bezodplatne, s označením „vyjadrenie“, s pripojením mena a priezviska alebo názvu žiadateľa o uverejnenie vyjadrenia a bez súvisiaceho textu obsahujúceho hodnotiaci úsudok vysielateľa.
(6)
Vyjadrenie sa zverejní zvyčajne do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie vyjadrenia alebo v inej primeranej lehote, ktorá zodpovedá periodicite vysielania programu a ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie vyjadrenia. Ak nie je možné uverejniť vyjadrenie vo vysielaní programu, v akom bolo vysielané príslušné skutkové tvrdenie, pretože sa taký program už nevysiela, vyjadrenie sa uverejní v programe, ktorý ho nahradil alebo v čase, ktorý zodpovedá času vysielania pôvodného programu obsahujúceho skutkové tvrdenie, ktorého sa žiadosť o uverejnenie vyjadrenia týka.
(7)
Vysielateľ nie je povinný uverejniť vyjadrenie, ak
a)
môže dokázať pravdivosť skutkového tvrdenia, ktorého sa žiadosť o uverejnenie vyjadrenia týka,
b)
žiadosť o uverejnenie vyjadrenia nemá požadované náležitosti,
c)
smeruje voči skutkovému tvrdeniu uverejnenému na základe predchádzajúceho súhlasu žiadateľa o uverejnenie vyjadrenia alebo osôb podľa § 214 ods. 4,
d)
by bol uverejnením vyjadrenia spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo ak by bolo jeho uverejnenie v rozpore s dobrými mravmi,
e)
by uverejnenie vyjadrenia predstavovalo neoprávnený zásah do práv alebo právom chránených záujmov tretej osoby.
§ 213
Právo na dodatočné oznámenie
(1)
Ak vysielaný program, ktorý obsahuje komunikáty novinárskej povahy alebo je komunikátom novinárskej povahy, obsahuje skutkové tvrdenie o konaní pred orgánom verejnej moci proti osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť, a toto konanie bolo ukončené právoplatným rozhodnutím, má táto osoba právo žiadať uverejnenie dodatočného oznámenia o konečnom výsledku tohto konania.
(2)
Žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia sa musí doručiť vysielateľovi do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie skončilo, inak právo na dodatočné oznámenie zaniká. Práva vyplývajúce z osobitných predpisov112) tým nie sú dotknuté.
(3)
Žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia musí byť písomná, podpísaná žiadateľom a musí obsahovať
a)
identifikáciu programu, v rámci ktorého bolo skutkové tvrdenie o predmetnom konaní uverejnené,
b)
identifikáciu predmetného konania a určenie, kde sa skutkové tvrdenie o predmetnom konaní v programe nachádzalo,
c)
konštatovanie, že predmetné konanie sa právoplatne skončilo a uvedenie konečného výsledku konania.
(4)
Súčasťou žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámenia musí byť písomný návrh jeho znenia, ktoré sa obmedzí na informáciu o výsledku predmetného konania.
(5)
Vysielateľ je povinný dodatočné oznámenie uverejniť bezodplatne a v takom znení, v akom bolo navrhnuté alebo dohodnuté so žiadateľom o uverejnenie dodatočného oznámenia, s označením „dodatočné oznámenie“, pripojením mena a priezviska alebo názvu žiadateľa o uverejnenie dodatočného oznámenia a bez súvisiaceho textu obsahujúceho hodnotiaci úsudok vysielateľa.
(6)
Dodatočné oznámenie sa zverejní zvyčajne do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámenia alebo v inej primeranej lehote, ktorá zodpovedá periodicite vysielania programu a ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámenia. Ak nie je možné uverejniť dodatočné oznámenie vo vysielaní programu, v akom bolo odvysielané príslušné skutkové tvrdenie, pretože sa taký program už nevysiela, dodatočné oznámenie sa uverejní v programe, ktorý ho nahradil alebo v čase, ktorý zodpovedá času vysielania pôvodného programu obsahujúceho skutkové tvrdenie, ktorého sa žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia týka.
(7)
Vysielateľ nie je povinný uverejniť dodatočné oznámenie, ak
a)
obsah návrhu znenia dodatočného oznámenia nie je fakticky správny alebo pravdivý,
b)
žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia nemá požadované náležitosti,
c)
uverejnil oznámenie o konečnom výsledku predmetného konania z vlastného podnetu alebo na žiadosť niektorej z osôb podľa § 214 ods. 4,
d)
by bol uverejnením dodatočného oznámenia spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt, alebo ak by jeho uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi,
e)
by uverejnenie dodatočného oznámenia predstavovalo neoprávnený zásah do práv alebo právom chránených záujmov tretej osoby.
§ 214
Spoločné ustanovenia k právu na vyjadrenie a právu na dodatočné oznámenie
(1)
Právo na vyjadrenie a právo na dodatočné oznámenie sa nevzťahujú na skutkové tvrdenie, ak vysielateľ nezodpovedá za obsah alebo pravdivosť informácie. Zmenou vysielateľa povinnosť uverejniť vyjadrenie alebo dodatočné oznámenie nezaniká.
(2)
Ak vysielateľ neuverejní vyjadrenie alebo dodatočné oznámenie vôbec alebo ak nedodrží niektorú z podmienok na jeho uverejnenie, rozhodne o povinnosti uverejniť vyjadrenie alebo dodatočné oznámenie na návrh osoby, ktorá o ich uverejnenie vysielateľa požiadala, súd.
(3)
Žaloba podľa odseku 2 sa musí podať na súd do 90 dní od uverejnenia skutkového tvrdenia, ktorého sa žiadosť o uverejnenie vyjadrenia týkala alebo od právoplatnosti rozhodnutia, ktorého sa týkala žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia, inak právo domáhať sa na súde uverejnenia vyjadrenia alebo dodatočného oznámenia zaniká.
(4)
Po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovať právo na uverejnenie vyjadrenia alebo dodatočného oznámenia manželovi a deťom, a ak ich niet, jej rodičom.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4, § 212 a 213 sa primerane vzťahujú aj na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie výlučne vo vzťahu k programu, ktorý obsahuje komunikáty novinárskej povahy alebo je komunikátom novinárskej povahy.
DRUHÁ HLAVA
VEREJNÝ PRENOS HUDOBNÝCH DIEL V ROZHLASOVOM VYSIELANÍ
§ 215
Kvóty slovenských hudobných diel
(1)
Slovenským hudobným dielam je vo vysielaní rozhlasovej programovej služby oprávnený vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť v čase od 6.00 h do 24.00 h najmenej 25 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a verejnoprávny vysielateľ je povinný vyhradiť v čase od 6.00 h do 24.00 h najmenej 35 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého vysielateľa osobitne.
(2)
Na účely výpočtu podielu podľa odseku 1 sa časom vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac rozumie celkový čas vyhradený vysielaniu hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby za kalendárny mesiac v čase od 6.00 h do 24.00 h.
(3)
Do podielu podľa odseku 1 sa nezapočítavajú slovenské hudobné diela, ktoré sú doplnkovým vysielaním alebo sú z väčšej časti sprevádzané hovoreným slovom.
(4)
Z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam podľa odseku 1 je vysielateľ rozhlasovej programovej služby povinný vyhradiť najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských hudobných diel; za nové slovenské hudobné dielo sa považuje hudobné dielo vysielané do piatich rokov od jeho zverejnenia.113)
(5)
Slovenské hudobné dielo je na účely tohto zákona hudobné dielo
a)
ktorého najmenej jeden autor hudby alebo najmenej jeden autor textu má alebo mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
b)
s textom v slovenskom jazyku.
§ 216
Informácie o splnení kvót slovenských hudobných diel
(1)
Vysielateľ rozhlasovej programovej služby je povinný poskytovať regulátorovi na požiadanie údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností podľa § 215, a to
a)
údaje o časovom rozsahu vysielaných hudobných diel,
b)
údaje o percente, počte a časovom rozsahu vysielaných slovenských hudobných diel,
c)
zoznam vysielaných slovenských hudobných diel s uvedením dátumu a času ich odvysielania v rámci programovej služby, informáciu, že ide o hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku alebo pri hudobných dielach bez textu a hudobných dielach, ktorých text nie je v slovenskom jazyku, identifikáciu autora hudby alebo autora textu, na základe ktorého sa hudobné dielo považuje za slovenské hudobné dielo.
(2)
Údaje podľa odseku 1 je vysielateľ rozhlasovej programovej služby povinný poskytnúť regulátorovi do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti regulátora o poskytnutie údajov podľa odseku 1.
§ 217
Výnimky z kvót slovenských hudobných diel
(1)
Ustanovenia § 215 a 216 sa nevzťahujú na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ktorú vysiela verejnoprávny vysielateľ, ak je určená výlučne na vysielanie programov pre národnostné menšiny a etnické skupiny žijúce na území Slovenskej republiky.
(2)
Ustanovenie § 215 ods. 4 sa nevzťahuje na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ktorej programové zameranie je na hudobné diela staršie ako päť rokov od ich zverejnenia.
TRETIA HLAVA
VEREJNÝ PRENOS A NIEKTORÉ OSOBITNÉ NÁROKY
§ 218
Osobitné ustanovenie o paralelnom vysielaní
Paralelné vysielanie rozhlasovej programovej služby digitálnym terestriálnym vysielaním popri analógovom terestriálnom vysielaní sa nepovažuje za ďalšie použitie predmetov ochrany podľa osobitného predpisu.4)
Osobitné ustanovenia o verejnom prenose pomocou satelitu
§ 219
Vysielanie programovej služby pomocou satelitu
Vysielaním programovej služby pomocou satelitu je vysielanie programovej služby, ktoré sa uskutočňuje verejným prenosom pomocou satelitu.
§ 220
Verejný prenos pomocou satelitu
(1)
Verejný prenos pomocou satelitu sa uskutočňuje vtedy, keď sa pod kontrolou vysielateľa a na jeho zodpovednosť uvádza do neprerušeného prenosového reťazca vedúceho na satelit a zo satelitu na zem signál, ktorým sa prenáša obsah programovej služby alebo časť jej obsahu tvorená zvukovým, obrazovým alebo audiovizuálnym komunikátom, prípadne doplnková služba vysielania tvoriaca súčasť programovej služby, a tento signál je určený na príjem verejnosťou; ak ide o uzatvorenú komunikáciu z bodu do bodu, musia byť podmienky, za akých sa uskutočňuje individuálny príjem signálu, porovnateľné s podmienkami, za akých sa uskutočňuje príjem signálu určeného verejnosti.
(2)
Verejný prenos pomocou satelitu sa uskutočňuje aj vtedy, keď je signál, ktorým sa prenáša obsah programovej služby alebo časť jej obsahu tvorená zvukovým, obrazovým alebo audiovizuálnym komunikátom, prípadne doplnková služba vysielania tvoriaca súčasť programovej služby, alebo časť tohto signálu kódovaná, pokiaľ verejnosti poskytuje vysielateľ prostriedky na dekódovanie signálu alebo sa tieto prostriedky poskytujú s jeho súhlasom.
(3)
Verejný prenos pomocou satelitu sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky, ak sa
a)
na jej území pod kontrolou vysielateľa, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, a na jeho zodpovednosť uvádza do neprerušeného prenosového reťazca vedúceho na satelit a zo satelitu na zem signál, ktorým sa prenáša obsah programovej služby alebo časť jej obsahu tvorená zvukovým, obrazovým alebo audiovizuálnym komunikátom, prípadne doplnková služba vysielania,
b)
na vzostupný signál, ktorým sa na satelit prenáša obsah programovej služby alebo časť jej obsahu tvorená zvukovým, obrazovým alebo audiovizuálnym komunikátom, prípadne doplnková služba vysielania, použije telekomunikačné zariadenie umiestnené na území Slovenskej republiky alebo
c)
pod kontrolou vysielateľa, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, a na jeho zodpovednosť uvádza do neprerušeného prenosového reťazca vedúceho na satelit a zo satelitu na zem signál, ktorým sa prenáša obsah programovej služby alebo časť jej obsahu tvorená zvukovým, obrazovým alebo audiovizuálnym komunikátom, prípadne doplnková služba vysielania, aj keď sa na vzostupný signál na satelit použije telekomunikačné zariadenie umiestnené mimo územia Slovenskej republiky.
§ 221
Osobitné nároky z verejného prenosu pomocou satelitu
Práva podľa osobitného predpisu114) a nároky vyplývajúce z týchto práv si pri verejnom prenose pomocou satelitu uplatňujú oprávnené osoby voči vysielateľovi okrem prípadu podľa § 220 ods. 3 písm. b), keď si ich uplatnia voči distributérovi signálu vysielateľa prevádzkujúcemu telekomunikačné zariadenie.
Osobitné ustanovenia o verejnom prenose pomocou priameho vstupu
§ 222
Verejný prenos pomocou priameho vstupu
(1)
Priamy vstup je technický proces šírenia programovej služby, ktorá nie je prijímaná verejnosťou, uskutočnený vysielateľom sprostredkovateľovi obsahu. Šírenie programovej služby priamym vstupom uskutočnené vysielateľom a následný prenos programovej služby verejnosti sprostredkovateľom obsahu sa považuje za jeden verejný prenos podľa ustanovení osobitného predpisu,115) ak vysielateľ súbežne nevykonáva vysielanie.
(2)
Sprostredkovateľ obsahu je iná osoba než vysielateľ, ktorá prenáša verejnosti programovú službu na svoj účet.
(3)
Ak vysielateľ súbežne vykonáva vysielanie a šíri programovú službu priamym vstupom sprostredkovateľovi obsahu, sprostredkovateľ obsahu sa považuje za prevádzkovateľa retransmisie podľa tohto zákona.
§ 223
Osobitné nároky z verejného prenosu pomocou priameho vstupu
(1)
Práva k dielam a iným predmetom ochrany obsiahnutým v programovej službe vysielateľa, ktorá sa šíri priamym vstupom sprostredkovateľovi obsahu podľa § 222 ods. 1, vysporiadajú vysielateľ a sprostredkovateľ obsahu prostredníctvom organizácie kolektívnej správy podľa osobitného predpisu;116) to neplatí v prípade verejného prenosu vysielania pomocou priameho vstupu, na ktoré sprostredkovateľ obsahu získa súhlas priamo od vysielateľa podľa osobitného predpisu.117)
(2)
Práva k dielam a iným predmetom ochrany obsiahnutým v programovej službe vysielateľa, ktorá sa šíri priamym vstupom sprostredkovateľovi obsahu podľa § 222 ods. 3, sa vysporiadajú podľa osobitného predpisu118) ako retransmisia diel a iných predmetov ochrany obsiahnutých v programovej službe.
§ 224
Osobitné nároky z doplnkovej on-line služby vysielania
Použitie predmetov ochrany obsiahnutých v doplnkovej on-line službe vyhotovením rozmnoženiny a verejným prenosom sa vysporiadava podľa osobitného predpisu.119) Ustanovenia osobitného predpisu sa vzťahujú na predmety ochrany obsiahnuté v doplnkovej on-line službe pri poskytovaní
a)
programov rozhlasovej programovej služby alebo
b)
programov televíznej programovej služby, ktorými sú spravodajské programy, publicistické programy alebo iné programy vysielateľa ním financované v plnom rozsahu s výnimkou vysielania športového podujatia a predmetov ochrany v ňom obsiahnutých.
DVADSIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 225
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok okrem ustanovení § 23 v časti nesprístupnenia zápisníc o hlasovaní a § 9 ods. 2, § 49, § 57, § 61 až 68 správneho poriadku.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, voči prvostupňovému rozhodnutiu regulátora sa možno odvolať.
(3)
Na riešenie sporov podľa § 52, konanie o sťažnostiach podľa § 131 a na konanie o podnete podľa § 150 a 151 sa nevzťahuje osobitný predpis o sťažnostiach.120)
(4)
Na mediálnu komerčnú komunikáciu podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o reklame.121)
(7)
Voči Švajčiarskej konfederácii sa na účely tohto zákona postupuje rovnako ako voči členskému štátu.
(8)
Na poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie sa vzťahuje osobitný predpis,31) ak tento zákon neustanovuje inak.
(9)
Splnenie podmienok podľa § 190 ods. 2 overuje podľa osobitného predpisu122) regulátor.
(10)
Doklady, ktoré sa predkladajú regulátorovi podľa pätnástej až sedemnástej časti, musia byť predložené v origináli alebo v osvedčenej fotokópii. K dokladom vystaveným v zahraničí sa musí priložiť ich úradný preklad do štátneho jazyka; to neplatí, ak je takýto doklad vystavený v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka.
(11)
Údaje žiadateľov podľa sedemnástej časti potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov regulátor bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(12)
Pred vydaním rozhodnutia alebo všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 156 ods. 1 je regulátor oprávnený požiadať o stanovisko alebo inú súčinnosť Národný bezpečnostný úrad, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ktoré sú povinné poskytnúť regulátorovi stanovisko alebo inú súčinnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti.
§ 226
Osobné údaje
(1)
Osobné údaje získané podľa tohto zákona podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu123) a môžu byť využité len na účely podľa tohto zákona.
(2)
Oprávnená osoba získava a spracúva osobné údaje dotknutej osoby získané podľa tohto zákona kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania podľa § 21 ods. 3, § 41 ods. 3 písm. a), § 42 ods. 3 písm. a), § 49 ods. 4, § 50 ods. 1, § 62 ods. 4, § 103, § 120 a 125, § 128 ods. 3 a 4, § 129 ods. 2 a 3, § 159 ods. 1 písm. b) až d) a ods. 2 písm. b), § 161 ods. 1 písm. g) až i), § 176 ods. 1 písm. b) až d) a ods. 2 písm. b), § 177 ods. 1 písm. d) až f), § 180 ods. 1 písm. f), § 187 ods. 1 písm. b) a e), § 188 ods. 1 písm. c) a d), § 228 ods. 5 a 6.
(3)
Na účely tohto zákona sa vo verejnej časti registra zverejňujú o fyzickej osobe osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania a telefónne číslo alebo adresa elektronickej pošty.
§ 227
(1)
Ustanovenia o umiestňovaní produktov sa vzťahujú iba na programy vyrobené po 19. decembri 2009.
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na vydavateľa neperiodickej publikácie.
(3)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na tlačovú agentúru, prevádzkovateľa spravodajského webového portálu a vydavateľa periodickej publikácie, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(4)
Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vysielateľ s licenciou“ sa rozumie „oprávnený vysielateľ“.
(5)
Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „Rada pre vysielanie a retransmisiu“ sa rozumie „Rada pre mediálne služby“.
DRUHÁ HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 228
Vysielateľ a autorizácia vysielania
(1)
Vysielateľ s licenciou podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022 je oprávneným vysielateľom podľa tohto zákona.
(2)
V období od 1. augusta 2022 do 30. júna 2023 sa na oprávneného vysielateľa, ktorý vysiela programovú službu prostredníctvom internetu, nevzťahuje zákaz vysielania programovej služby bez autorizácie. Oprávnený vysielateľ, ktorý vysiela programovú službu prostredníctvom internetu je povinný požiadať regulátora o autorizáciu vysielania.
(3)
Rozhodnutia o udelení licencie vydané podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022, ktoré sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú v platnosti do 30. júna 2023 a považujú sa za rozhodnutia o autorizácii vysielania; v časti týkajúcej sa pridelenej frekvencie sa považujú za rozhodnutia o udelení licencie podľa tohto zákona.
(4)
Platnosť podmienok uvedených v rozhodnutiach o udelení licencie vydaných podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022, ktoré nie sú náležitosťou rozhodnutia o autorizácii vysielania podľa § 161 a rozhodnutia o udelení licencie podľa § 194, sa skončí 1. augusta 2022.
(5)
Vysielateľ, ktorému bolo vydané rozhodnutie o udelení licencie podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022, je povinný do 31. decembra 2022 oznámiť regulátorovi údaje, ktoré nie sú súčasťou žiadosti o udelenie licencie podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022 a zároveň sú súčasťou žiadosti o autorizáciu vysielania podľa § 159.
(6)
Vysielateľ, ktorému bolo vydané rozhodnutie o udelení licencie podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022, ktoré oprávňuje vysielateľa na používanie frekvencie, je povinný do 31. decembra 2022 oznámiť regulátorovi údaje, ktoré nie sú súčasťou rozhodnutia o udelení licencie vydaného podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022 a zároveň sú súčasťou rozhodnutia o udelení licencie podľa § 194.
(7)
Regulátor je povinný do 30. júna 2023 na základe údajov oznámených vysielateľom podľa odsekov 5 a 6 vydať rozhodnutie o autorizácii vysielania podľa § 161, ak vysielateľ spĺňa podmienky podľa § 158 a vydať rozhodnutie o udelení licencie podľa § 194, ak vysielateľ spĺňa podmienky podľa § 190 ods. 2. Vydaním rozhodnutia podľa prvej vety zaniká rozhodnutie o udelení licencie vydané podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022, ktoré sa týmto novým rozhodnutím nahrádza.
(8)
Rozhodnutím o udelení licencie podľa odseku 7 regulátor udelí licenciu na čas, ktorý zodpovedá časovému obdobiu od vydania tohto rozhodnutia o udelení licencie do uplynutia času, na ktorý bola pôvodná licencia vydaná. Vo vzťahu k licenciám, ktoré boli udelené podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022 bez časového obmedzenia, regulátor rozhodnutím o udelení licencie podľa odseku 7 udelí licenciu bez časového obmedzenia, ak tomu nebráni dôvod podľa § 196 ods. 4.
§ 229
Vysielanie v pásme stredných vĺn
V období od 1. augusta 2022 do ukončenia vysielania verejnoprávneho vysielateľa v pásme stredných vĺn sa v pásme stredných vĺn na vysielanie rozhlasovej programovej služby pre verejnoprávneho vysielateľa vyhradzujú dve vysielacie siete na celoplošné vysielanie. Na účely tohto zákona sa vysielanie podľa prvej vety považuje za vysielanie, na ktoré bola udelená licencia.
§ 230
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a autorizácia poskytovania
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorý k 1. augustu 2022 poskytuje audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, je povinný do 31. decembra 2022 požiadať regulátora o autorizáciu poskytovania alebo oznámiť regulátorovi údaje v súlade s § 174 ods. 2.
§ 231
Prevádzkovateľ retransmisie a registrácia retransmisie
(1)
Osoba zaregistrovaná ako prevádzkovateľ retransmisie podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022 sa považuje za osobu zaregistrovanú ako prevádzkovateľ retransmisie podľa tohto zákona, ak spĺňa podmienky podľa § 179 ods. 2 alebo 3.
(2)
Rozhodnutie o registrácii retransmisie vydané podľa doterajších právnych predpisov sa považuje za rozhodnutie o registrácii retransmisie vydané podľa tohto zákona; ak bolo rozhodnutie o registrácii vydané osobe, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 179 ods. 2 alebo 3, toto rozhodnutie k 1. augustu 2022 zaniká. Rozhodnutie o výnimke zo základných povinností prevádzkovateľa retransmisie vydané podľa doterajších právnych predpisov sa považuje za rozhodnutie o výnimke zo základných povinností prevádzkovateľa retransmisie vydané podľa tohto zákona.
(3)
Prevádzkovateľ retransmisie, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa § 30 ods. 1 písm. a) prvého bodu, nie je v období do 31. decembra 2022 povinný zabezpečiť, aby do základnej programovej ponuky boli obojstranne bezplatne zaradené programové služby verejnoprávneho vysielateľa, ak ide o monotypovú programovú službu, vysielanie programovej služby prostredníctvom internetu, vysielanie programovej služby do zahraničia alebo digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby.
(4)
Platnosť podmienok uvedených v rozhodnutí o registrácii retransmisie podľa odseku 2, ktoré nie sú náležitosťou rozhodnutia o registrácii retransmisie vydaného podľa tohto zákona, sa skončí 1. augusta 2022.
(5)
Prevádzkovateľ retransmisie, ktorému bolo vydané rozhodnutie o registrácii retransmisie podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022, je povinný oznámiť regulátorovi údaje podľa § 182 ods. 3 do 31. decembra 2022.
(6)
Regulátor je povinný z vlastného podnetu vykonať zmenu registrácie retransmisie na základe oznámenia podľa odseku 5 do 90 dní odo dňa oznámenia údajov.
§ 232
Terestriálne prevádzkové povolenie
(1)
Terestriálne prevádzkové povolenie na poskytovanie terestriálneho multiplexu udelené podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022, platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostáva v platnosti na čas, na ktorý bolo udelené.
(2)
Terestriálne prevádzkové povolenie na poskytovanie verejnoprávneho terestriálneho multiplexu udelené podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022, platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa od 1. augusta 2022 považuje za terestriálne prevádzkové povolenie na poskytovanie verejnoprávneho terestriálneho multiplexu podľa tohto zákona.
(3)
Obmedzenia príjmu a územia dosahu miestneho multiplexu podľa § 33 ods. 3 sa nevzťahujú na miestny multiplex v rozhlasovom pásme, na ktorého poskytovanie sa terestriálne prevádzkové povolenie udelilo pred právoplatnosťou terestriálneho prevádzkového povolenia na poskytovanie terestriálneho multiplexu v rozhlasovom pásme pre frekvenčné vyhradenie na území dosahu daného miestneho multiplexu.
§ 233
Poskytovateľ platformy na zdieľanie videí a registrácia platformy
Poskytovateľ platformy na zdieľanie videí je povinný požiadať regulátora o registráciu platformy do 31. decembra 2022.
§ 234
Konania
(1)
Konania vo veciach udeľovania licencií a zmeny udelených licencií a odňatia licencií, ktoré sa začali pred 1. augustom 2022 a ktoré neboli právoplatne skončené, sa dokončia podľa právnych predpisov účinných k 31. júlu 2022.
(2)
Konania vo veciach registrácie retransmisie a zmeny registrácie retransmisie, ktoré sa začali pred 1. augustom 2022 a ktoré neboli právoplatne skončené, sa dokončia podľa právnych predpisov účinných k 31. júlu 2022.
(3)
Konania vo veci dodržiavania právnych predpisov, ktoré sa začali pred 1. augustom 2022 a ktoré neboli právoplatne skončené, sa dokončia podľa právnych predpisov účinných k 31. júlu 2022.
§ 235
Právo na opravu
Žiadosti o uverejnenie opravy podané pred 1. augustom 2022 sa posudzujú podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022.
Regulátor
§ 236
(1)
Rada pre vysielanie a retransmisiu zriadená podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022 je regulátorom podľa tohto zákona.
(2)
Majetok štátu, ktorý bol k 31. júlu 2022 v správe Rady pre vysielanie a retransmisiu, je od 1. augusta 2022 v správe regulátora. Majetok Rady pre vysielanie a retransmisiu prechádza od 1. augusta 2022 na Slovenskú republiku, do správy regulátora.
(3)
Pracovnoprávne vzťahy a iné právne vzťahy zamestnancov Rady pre vysielanie a retransmisiu sú k 1. augustu 2022 pracovnoprávne vzťahy a iné právne vzťahy zamestnancov regulátora.
§ 237
Členstvo v rade regulátora
(1)
Členovia Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolení podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022 sa považujú za členov rady regulátora zvolených podľa tohto zákona a ich funkčné obdobie plynie neprerušene ďalej.
(2)
Za predsedu rady a podpredsedu rady sa považujú osoby, ktoré vykonávali funkciu predsedu a podpredsedu Rady pre vysielanie a retransmisiu k 31. júlu 2022.
§ 238
Kancelária
(1)
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022 je kanceláriou podľa tohto zákona.
(2)
Funkciu riaditeľa regulátora vykonáva od 1. augusta 2022 osoba, ktorá k 31. júlu 2022 vykonávala funkciu riaditeľa kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Multimodálny prístup
§ 239
Verejnoprávny vysielateľ
(1)
V období od 1. augusta 2022 do 31. decembra 2022 je verejnoprávny vysielateľ povinný zabezpečiť multimodálny prístup k televíznej programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní všetkých ním vysielaných televíznych programových služieb, bolo najmenej
a)
50 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím,
b)
3 % všetkých vysielaných programov tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku,
c)
20 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.
(2)
V období od 1. januára 2023 do 31. decembra 2024 je verejnoprávny vysielateľ povinný zabezpečiť multimodálny prístup k televíznej programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní všetkých ním vysielaných televíznych programových služieb bolo najmenej
a)
55 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím,
b)
5 % všetkých vysielaných programov tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku,
c)
25 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.
(3)
V období od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025 je verejnoprávny vysielateľ povinný zabezpečiť multimodálny prístup k televíznej programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní všetkých ním vysielaných televíznych programových služieb bolo najmenej
a)
65 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím,
b)
10 % všetkých vysielaných programov tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku,
c)
35 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.
(4)
V období od 1. januára 2026 do 31. decembra 2026 je verejnoprávny vysielateľ povinný zabezpečiť multimodálny prístup k televíznej programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní všetkých ním vysielaných televíznych programových služieb bolo najmenej
a)
90 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku,
b)
45 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.
(5)
V období od 1. augusta 2022 do 31. decembra 2026 je verejnoprávny vysielateľ povinný v rámci ustanoveného podielu programov s multimodálnym prístupom podľa odsekov 1 až 4 zabezpečiť, aby bolo
a)
najmenej 25 % všetkých vysielaných spravodajských programov a publicistických programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku, najmenej 15 % všetkých vysielaných detských programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a najmenej 15 % všetkých vysielaných detských programov tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku,
b)
sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich najmenej 25 % všetkých vysielaných detských programov a publicistických programov.
(6)
Na zabezpečenie multimodálneho prístupu k televíznej programovej službe podľa odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 55 ods. 2 a 5 až 9 a § 56.
§ 240
Oprávnený vysielateľ
(1)
V období od 1. augusta 2022 do 31. decembra 2022 je oprávnený vysielateľ povinný zabezpečiť multimodálny prístup k televíznej programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb, ktoré takýto vysielateľ vysiela, bolo najmenej
a)
10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku,
b)
3 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.
(2)
V období od 1. augusta 2022 do 31. decembra 2022 sa na oprávneného vysielateľa vysielajúceho programovú službu výhradne prostredníctvom internetu nevzťahuje povinnosť zabezpečiť multimodálny prístup k televíznej programovej službe podľa odseku 1 ani podľa § 55 ods. 3.
(3)
V období od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 je oprávnený vysielateľ povinný zabezpečiť multimodálny prístup k televíznej programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb, ktoré takýto vysielateľ vysiela, bolo najmenej
a)
13 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku,
b)
5 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.
(4)
Oprávnený vysielateľ je povinný v období od 1. januára 2024 do 31. decembra 2026 na základe ním schváleného akčného plánu v oblasti multimodálneho prístupu každoročne zvyšovať minimálny percentuálny podiel programov s multimodálnym prístupom podľa odseku 3 oproti predchádzajúcemu obdobiu.
(5)
Oprávnený vysielateľ je povinný zvyšovať minimálny percentuálny podiel programov podľa odseku 3 tak, aby bol vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb, ktoré takýto vysielateľ vysiela, najneskôr od 1. januára 2027 zabezpečený minimálny percentuálny podiel programov s multimodálnym prístupom podľa § 55 ods. 3.
(6)
Na zabezpečenie multimodálneho prístupu k televíznej programovej službe podľa odsekov 1 a 3 až 5 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 55 ods. 4 až 9 a § 56.
§ 241
Dohľad súvisiaci s ochranou maloletých
(1)
V období od 1. augusta 2022 do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanoví zoznam akceptovaných systémov označovania,124) sú vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní uverejniť označenie vekovej vhodnosti nimi vysielaného alebo poskytovaného programu a označenie typu potenciálne škodlivého obsahu v ňom obsiahnutého, ktoré boli vysielateľom alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie určené podľa § 62 ods. 6.
(2)
V období od 1. augusta 2022 do 31. decembra 2022 vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností ustanovených v § 62 regulátor.
(3)
Za porušenie povinnosti uvedenej v § 62 uloží regulátor vysielateľovi a poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie pokutu do 100 000 eur.
§ 242
Vykonávacie právne predpisy
(1)
Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na základe § 53 ods. 2 tohto zákona zostáva v platnosti a účinnosti vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis vydaný na základe § 53 ods. 2 sa vzťahuje na audiovizuálne diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktoré boli prvýkrát sprístupnené po nadobudnutí účinnosti tohto všeobecne záväzného právneho predpisu; na audiovizuálne diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktoré boli prvýkrát sprístupnené pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 53 ods. 2, sa vzťahuje tento všeobecne záväzný právny predpis len vtedy, ak nespĺňajú požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu účinného pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 53 ods. 2.
(3)
Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na základe § 20 ods. 5 písm. d) tohto zákona zostáva v platnosti a účinnosti vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 468/2013 Z. z. o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby.
(4)
Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na základe § 209 ods. 3 tohto zákona sa za vysielacie siete vyhradené verejnoprávnemu vysielateľovi podľa § 209 ods. 1 tohto zákona považujú vysielacie siete vyhradené verejnoprávnemu vysielateľovi v pásme veľmi krátkych vĺn na základe doterajších predpisov.
TRETIA HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 243
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 244
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 314/2019 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z., zákona č. 322/2020 Z. z., zákona č. 394/2020 Z. z. a zákona č. 532/2021 Z. z.,
2.
zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 394/2020 Z. z.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z.z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z. a zákona č. 253/2022 Z. z. sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA položka 13 znie:
„Položka 13
a)
Autorizácia vysielania14)
1.
žiadosť o autorizáciu vysielania 150 až 660 eur
2.
žiadosť o zmenu autorizácie vysielania 30 až 160 eur
b)
Autorizácia poskytovania14a)
1.
žiadosť o autorizáciu poskytovania 260 eur
2.
žiadosť o zmenu autorizácie poskytovania 30 až 160 eur
c)
Registrácia retransmisie14b)
1.
žiadosť o registráciu retransmisie 150 až 660 eur
2.
žiadosť o zmenu registrácie retransmisie 30 až 160 eur
d)
Licencia14c)
1.
žiadosť o udelenie alebo rozšírenie licencie 260 eur
2.
žiadosť o predĺženie licencie 30 až 160 eur
3.
žiadosť o zmenu licencie 30 až 160 eur
4.
žiadosť o krátkodobú licenciu 30 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená žiadosť o zmenu, ktorou sa vykonáva zmena v identifikačných údajoch žiadateľa, v údajoch o osobách, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod alebo ktoré majú podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach žiadateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánoch alebo osobách s hlasovacím právom v riadiacom orgáne žiadateľa.
Splnomocnenie
Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa tejto položky určí príslušný správny orgán.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 14c znejú:
14) § 157 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách).
14a) § 174 zákona č. 264/2022 Z. z.
14b) § 179 zákona č. 264/2022 Z. z.
14c) § 190 zákona č. 264/2022 Z. z.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA sa vypúšťa položka 13a.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/1997 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 184/1999 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 35/2011 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na vysielateľa rozhlasovej programovej služby s autorizáciou podľa osobitného predpisu,11b) ktorý vysiela v jazyku národnostných menšín alebo v úradnom jazyku Európskej únie, ktorý nie je štátnym jazykom Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
11b) § 157 až 173 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách).“.
2.
V § 5 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 11c až 11e.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.
3.
V § 9 ods. 1 sa slová „§ 5 ods. 4, ods. 5 písm. b), ods. 6 až 8“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 4, ods. 5 až 7“.
4.
Za § 11b sa vkladá § 11c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11c
Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a po jej odvolaní
Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a v období 12 mesiacov po jej odvolaní sa ustanovenia § 5 ods. 1 a 2 nevzťahujú na vysielanie programov v ukrajinskom jazyku.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 288/2021 Z. z. a zákona č. 252/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:
㤠59a
Príslušný výbor si zriaďuje Komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska ako svoj odborný poradný a konzultačný orgán a schvaľuje jej štatút, ktorý upravuje podrobnosti o jej zložení, úlohách a rokovaní.“.
Čl. V
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., zákona č. 438/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 217/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 224/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z. a zákona č. 414/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 1 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
Rada pre mediálne služby,“.
Čl. VI
Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 340/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 304/2019 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z., zákona č. 300/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 a v § 10 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená a) až d).
2.
V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,“.
3.
V § 22 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
vyhlásenie žiadateľa, že bude spravodlivo odmeňovať autorov, spoluautorov a výkonných umelcov zúčastnených na projekte a rešpektovať zásady spravodlivého odmeňovania podľa osobitného predpisu,29aaa)“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
Poznámka pod čiarou k odkazu 29aaa znie:
29aaa) § 69 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 71/2022 Z. z.“.
4.
V § 22 ods. 4 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
5.
V § 24 ods. 2 sa slovo „reklamy“ nahrádza slovami „reklamného oznamu“.
6.
§ 25 vrátane nadpisu znie:
㤠25
Príspevok televízneho vysielateľa oprávneného vysielať na základe autorizácie
(1)
Televízny vysielateľ oprávnený vysielať na základe autorizácie udelenej podľa osobitného predpisu34) je povinný platiť príspevok do fondu, ak podiel audiovizuálnych diel v rámci ním vysielanej televíznej programovej služby je viac ako 15 %.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vysielateľa oprávneného vysielať na základe autorizácie vo vzťahu k televíznej programovej službe lokálneho vysielania,35) komunitnému vysielaniu36) a programovej službe určenej výhradne na vlastnú propagáciu.36a)
(3)
Základom pre výpočet príspevku podľa odseku 1 sú celkové príjmy televízneho vysielateľa oprávneného vysielať na základe autorizácie z reklamného oznamu a telenákupu vysielaných za odplatu podľa osobitného predpisu36b) za posledný kalendárny rok.
(4)
Príspevok televízneho vysielateľa oprávneného vysielať na základe autorizácie je 2 % zo základu podľa odseku 3.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34 až 36b znejú:
34) § 157 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách).
35) § 19 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.
36) § 107 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z.
36a) § 97 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.
36b) § 81 zákona č. 264/2022 Z. z.“.
7.
V § 33 ods. 4 sa slová „§ 5 ods. 2 písm. d) a § 10 ods. 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 2 písm. b) a § 10 ods. 2 písm. d)“.
Čl. VII
Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 340/2012 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písmená a) až c) znejú:
„a)
vysielanie najmenej dvoch televíznych programových služieb, ktoré môže na území Slovenskej republiky prijímať viac ako 90 % jej obyvateľov (ďalej len „celoplošné vysielanie“),
b)
vysielanie najmenej štyroch rozhlasových programových služieb, z ktorých aspoň tri sa realizujú celoplošným vysielaním; ak Rozhlas a televízia Slovenska vysiela viac ako štyri rozhlasové programové služby, aspoň štyri z nich sa realizujú celoplošným vysielaním,
c)
poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie,7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) § 26 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách).“.
2.
V § 5 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
vysielanie väčšinového podielu programov vo verejnom záujme vo vysielaní každej programovej služby; programom vo verejnom záujme sa rozumie program zameraný na uspokojovanie informačných a kultúrnych potrieb poslucháčov alebo divákov na území, ktoré vysielateľ svojím signálom pokrýva, a to najmä
1.
program vhodný pre maloletých zameraný na vzdelávacie, výchovné alebo informačné účely,
2.
spravodajstvo,
3.
program zameraný na vzdelávanie alebo vedu a techniku,
4.
program, ktorý poskytuje právne a iné informácie, podporuje zdravý životný štýl, ochranu prírody, ochranu životného prostredia, ochranu života, zdravia a majetku alebo bezpečnosť na cestách,
5.
program, ktorý prezentuje kultúru s dôrazom na slovenskú národnú kultúru alebo kultúru národnostných menšín a etnických skupín, ich život a názory,
6.
program, ktorý prezentuje náboženskú činnosť,
7.
program, ktorý je určený znevýhodneným skupinám osôb,
8.
program prezentujúci významné medzinárodné športové podujatia, športové podujatia s účasťou štátnej reprezentácie, národné športové podujatia a mládežnícke športové podujatia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
3.
V § 5 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov pre národnostné menšiny a etnické skupiny v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky v časovom rozsahu zodpovedajúcom národnostnému a etnickému zloženiu obyvateľstva Slovenskej republiky podľa posledných výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov uskutočneného na území Slovenskej republiky; na zabezpečenie výroby a vysielania programov pre národnostné menšiny a etnické skupiny zriaďuje Rozhlas a televízia Slovenska samostatné organizačné útvary Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie,“.
4.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno j) vkladajú nové písmená k) a l), ktoré znejú:
„k)
uskutočňovanie prenosov multimediálneho obsahu v reálnom čase prostredníctvom svojich webových sídel a aplikácií,
l)
poskytovanie informácií a obsahu, ktoré sú v súlade s poslaním Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 3, prostredníctvom svojich webových sídel a aplikácií,“.
Doterajšie písmená k) až r) sa označujú ako písmená m) až t).
5.
V § 5 ods. 1 písm. m) sa slová „na vysielanie politickej reklamy“ nahrádzajú slovami „počas volebnej kampane v rozsahu“.
6.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u)
terestriálne vysielanie aspoň jednej televíznej programovej služby podľa písmena a).“.
7.
V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Rozhlas a televízia Slovenska nemôže na svojom webovom sídle umiestňovať reklamný oznam,13a) ktorý nie je vlastnou propagáciou, súčasťou programu poskytovaného v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo súčasťou multimediálneho obsahu prenášaného v reálnom čase.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
13a) § 81 zákona č. 264/2022 Z. z.“.
8.
Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré vrátane nadpisu nad § 5a a nadpisov znejú:
„Osobitné povinnosti Rozhlasu a televízie Slovenska pri zabezpečení svojej hlavnej činnosti
§ 5a
Programy pre národnostné menšiny a etnické skupiny žijúce na území Slovenskej republiky
Rozhlas a televízia Slovenska je povinná poskytovať obsahovo a regionálne vyvážené programy pre národnostné menšiny a etnické skupiny podľa § 5 ods. 1 písm. g)
a)
v rozhlasovom vysielaní prostredníctvom rozhlasovej programovej služby určenej výlučne na vysielanie programov pre národnostné menšiny a etnické skupiny žijúce na území Slovenskej republiky,
b)
v televíznom vysielaní tak, aby priemerný časový rozsah denného vysielacieho času počas pracovných dní bol najmenej 120 minút a zároveň aby bolo ročne odvysielaných aspoň 500 hodín spoločne vo všetkých televíznych programových službách,
c)
v rámci samostatného webového sídla.
§ 5b
Spravodlivé odmeňovanie
Rozhlas a televízia Slovenska dodržiava spravodlivé odmeňovanie autorov, spoluautorov a výkonných umelcov a zásady spravodlivého odmeňovania podľa osobitného predpisu.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
14a) § 69 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 71/2022 Z. z.“.
9.
V § 17 ods. 1 sa za slová „národná rada“ vkladajú slová „vo verejnom hlasovaní“ a na konci sa pripája táto veta: „Príslušný výbor národnej rady prizve členov komisie podľa osobitného predpisu39) na verejné vypočutie prihlásených kandidátov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:
39) § 59a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 264/2022 Z. z.“.
10.
V § 20 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.
11.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2022
Rozhlas a televízia Slovenska je povinná vysielať obsahovo a regionálne vyvážené televízne programy pre národnostné menšiny a etnické skupiny v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, a to
a)
v období do 31. decembra 2022 v časovom rozsahu najmenej 240 hodín ročne a v pomere zodpovedajúcom národnostnému a etnickému zloženiu obyvateľstva Slovenskej republiky podľa posledných výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov uskutočneného na území Slovenskej republiky,
b)
v období od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 v časovom rozsahu najmenej 360 hodín ročne a v pomere zodpovedajúcom národnostnému a etnickému zloženiu obyvateľstva Slovenskej republiky podľa posledných výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov uskutočneného na území Slovenskej republiky.“.
Čl. VIII
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 208/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 501/2019 Z. z., zákona č. 280/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z. a zákona č. 185/2022 Z. z. sa mení takto:
1.
Slová „politická reklama“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „politická propagácia“ v príslušnom tvare.
2.
V § 12 ods. 4 sa slová „na reklamu“ nahrádzajú slovami „na reklamný oznam“ a slová „vysielanej reklamy“ sa nahrádzajú slovami „vysielaného reklamného oznamu“.
Čl. IX
Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z., zákona č. 300/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 41/2022 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
podporu tvorby, vývoja a výroby hudobných diel primárne určených pre rozhlasové vysielanie.“.
2.
V § 22 ods. 3 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i) ktoré znie:
„i)
vyhlásenie žiadateľa, že bude spravodlivo odmeňovať autorov, spoluautorov a výkonných umelcov zúčastnených na projekte a rešpektovať zásady spravodlivého odmeňovania podľa osobitného predpisu,20aa)“.
Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).
Poznámka pod čiarou k odkazu 20aa znie:
20aa) § 69 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 71/2022 Z. z.“.
3.
V § 22 ods. 4 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.
Čl. X
Zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z. a zákona č. 304/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Audiovizuálne dielo určené pre deti je audiovizuálne dielo, ktoré je svojím obsahom a charakterom určené pre maloletých do 12 rokov.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Osoba uvádzajúca označovaný komunikát na trh je výrobca slovenského audiovizuálneho diela, distributér audiovizuálneho diela, distributér multimediálneho diela, vysielateľ televíznej programovej služby, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, alebo iná osoba, ktorá audiovizuálne dielo, multimediálne dielo alebo program, vyrobila, verejne rozširovala, sprístupňovala verejnosti, vysielala, poskytovala alebo iným spôsobom prvýkrát uviedla na trh na území Slovenskej republiky.“.
3.
V § 8 ods. 2 sa za slovo „únie“ vkladá čiarka a slová „v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,“.
4.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Jednotný systém označovania je systém, ktorým sa klasifikujú audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (ďalej len „označovaný komunikát“)
a)
vekovou vhodnosťou z hľadiska ich nevhodnosti alebo vhodnosti pre vekové skupiny maloletých zodpovedajúce inému akceptovanému systému označovania podľa § 12a, inak pre vekové skupiny maloletých do 7, 12, 15 alebo 18 rokov a
b)
deskriptorom z hľadiska prítomnosti typu potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v nich obsiahnutý.“.
5.
V § 12 ods. 2 prvej vete sa za slovo „ktorý“ vkladajú slová „na návrh Komisie na ochranu maloletých (ďalej len „komisia“)“.
6.
V § 12 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
spôsob označenia označovaného komunikátu vekovou vhodnosťou z hľadiska jeho nevhodnosti alebo vhodnosti,“.
7.
V § 12 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
hodnotiace kritériá, ktoré je nutné zohľadniť pri vyhodnocovaní obsahu označovaného komunikátu z hľadiska prítomnosti typu potenciálne škodlivého obsahu zobrazujúceho najmä násilie, sex, strach, diskrimináciu, závislosť alebo vulgárny jazyk,
e)
spôsob označenia označovaného komunikátu z hľadiska prítomnosti typu potenciálne škodlivého obsahu,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená f) a g).
8.
V § 12 ods. 2 písm. f) sa za slovo „vhodnosti“ vkladajú slová „a typu potenciálne škodlivého obsahu“.
9.
Za § 12 sa vkladajú § 12a a 12b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠12a
Iné akceptované systémy označovania
(1)
Akceptovaný systém označovania je systém hodnotenia a označovania obsahu označovaného komunikátu, ktorý je uvedený v zozname akceptovaných systémov označovania obsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá na návrh komisie ministerstvo, ustanoví
a)
zoznam akceptovaných systémov označovania v členení podľa jednotlivých skupín osôb uvádzajúcich označovaný komunikát na trh,
b)
podrobnosti o uplatňovaní povinností osôb uvádzajúcich označovaný komunikát na trh,
c)
podrobnosti o uplatňovaní povinností ustanovených osobitným predpisom.17a)
§ 12b
Určovanie vekovej vhodnosti a typu potenciálne škodlivého obsahu
(1)
Osoba uvádzajúca označovaný komunikát na trh je povinná určiť vekovú vhodnosť označovaného komunikátu a typy potenciálne škodlivého obsahu, podľa jednotného systému označovania alebo podľa akceptovaného systému označovania.
(2)
Určenie podľa odseku 1 zaniká uplynutím 20 rokov od uvedenia označovaného komunikátu na trh.
(3)
Osoba, ktorá po uplynutí lehoty podľa odseku 2 prvýkrát uverejní označovaný komunikát, je povinná pred jeho uverejnením určiť vekovú vhodnosť označovaného komunikátu a typy potenciálne škodlivého obsahu opätovne; táto osoba sa považuje za osobu uvádzajúcu označovaný komunikát na trh podľa odseku 1.
(4)
Určiť vekovú vhodnosť označovaného komunikátu a typy potenciálne škodlivého obsahu opätovne pred uplynutím lehoty podľa odseku 2 možno len vtedy, ak komisia rozhodla, že veková vhodnosť je určená nesprávne.
(5)
Ak sa na určenie vekovej vhodnosti a typu potenciálne škodlivého obsahu používa automatizovaný informačný systém, osoba uvádzajúca označovaný komunikát na trh je povinná pri určovaní vekovej vhodnosti a typu potenciálne škodlivého obsahu uviesť o označovanom komunikáte úplné a pravdivé údaje a určiť vekovú vhodnosť a typ potenciálne škodlivého obsahu označovaného komunikátu podľa výsledkov vygenerovaných automatizovaným informačným systémom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
17a) § 62 ods. 6 a 9 až 12 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách).“.
10.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Uverejňovanie vekovej vhodnosti a typu potenciálne škodlivého obsahu
(1)
Distributér audiovizuálneho diela je povinný uverejniť označenie vekovej vhodnosti audiovizuálneho diela a typu potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v ňom obsiahnutý, určených podľa § 12b a je povinný ich uviesť na
a)
viditeľnom mieste na obale nosiča audiovizuálneho diela, ak nosič audiovizuálneho diela má obal,
b)
distribučnom liste audiovizuálneho diela.
(2)
Distributér multimediálneho diela je povinný uverejniť označenie vekovej vhodnosti multimediálneho diela a typu potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v ňom obsiahnutý, určených podľa § 12b a je povinný uviesť ich na
a)
viditeľnom mieste na obale nosiča multimediálneho diela, ak nosič multimediálneho diela má obal,
b)
distribučnom liste multimediálneho diela.
(3)
Prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia je povinný pri audiovizuálnom predstavení vo verejne prístupnom priestore uverejniť označenie vekovej vhodnosti audiovizuálneho diela a typu potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v ňom obsiahnutý, určených podľa § 12b a uviesť ich aj na webovom sídle prevádzkovateľa audiovizuálneho technického zariadenia, ak ho má zriadené.
(4)
Prevádzkovateľ mediatéky je povinný v katalógu audiovizuálnych diel prístupnom verejnosti v priestoroch mediatéky alebo na rozmnoženinách audiovizuálnych diel uverejniť označenie vekovej vhodnosti audiovizuálneho diela a typu potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v ňom obsiahnutý, určených podľa § 12b; povinnosť uverejnenia sa primerane vzťahuje aj na multimediálne diela.
(5)
Prevádzkovateľ počítačovej herne je povinný v katalógu multimediálnych diel prístupnom verejnosti v priestoroch počítačovej herne alebo na rozmnoženinách multimediálnych diel uverejniť označenie vekovej vhodnosti multimediálneho diela a typu potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v ňom obsiahnutý, určených podľa § 12b.“.
11.
Za § 14 sa vkladajú § 14a až 14f, ktoré vrátane nadpisu nad § 14a a nadpisov znejú:
„Komisia
§ 14a
Pôsobnosť komisie
(1)
Zriaďuje sa komisia ako osobitný orgán koregulácie pre oblasť ochrany maloletých pri uplatňovaní
a)
jednotného systému označovania podľa § 12 a
b)
iného akceptovaného systému označovania podľa § 12a.
(2)
Do pôsobnosti komisie patrí:
a)
vypracúvať návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví podrobnosti o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania, ktorý predkladá ministerstvu kultúry,
b)
vypracúvať návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanovuje zoznam akceptovaných systémov označovania a podrobnosti o spôsobe ich uplatňovania, ktorý predkladá ministerstvu kultúry,
d)
metodicky usmerňovať postupy pri určovaní vekovej vhodnosti osobami uskutočňujúcimi hodnotenie vekovej vhodnosti.
(3)
Podrobnosti o činnosti komisie upraví rokovací poriadok komisie, ktorý schvaľuje komisia.
§ 14b
Zloženie komisie
(1)
Komisia má deväť členov a jej zloženie je nasledujúce:
a)
jeden člen nominovaný Radou pre mediálne služby17b) (ďalej len „regulátor“),
b)
jeden člen nominovaný ministerstvom kultúry,
c)
jeden člen nominovaný Slovenskou obchodnou inšpekciou,
d)
jeden člen nominovaný profesnou organizáciou distributérov audiovizuálnych diel reprezentujúcich väčšinu trhu kinodistribúcie,
e)
jeden člen nominovaný profesnou organizáciou televíznych vysielateľov reprezentujúcich väčšinu reklamného trhu,
f)
jeden člen nominovaný profesnou organizáciou prevádzkovateľov audiovizuálneho technického zariadenia reprezentujúcou väčšinu trhu,
g)
jeden člen nominovaný Rozhlasom a televíziou Slovenska,
h)
jeden člen nominovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za oblasť detskej psychológie alebo vzdelávania,
i)
jeden člen nominovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za oblasť sociálnoprávnej ochrany detí.
(2)
V prípade, že subjekty uvedené v odseku 1 písm. d) až f) nenominujú nového člena komisie najneskôr do 30 dní od skončenia výkonu funkcie príslušného člena komisie, na miesto uvoľnené po skončení výkonu funkcie príslušného člena komisie nominujú člena komisie subjekty uvedené v odseku 1 písm. a) až c). Ako prvý nominuje člena komisie na uvoľnené miesto regulátor, následne ministerstvo kultúry a posledná Slovenská obchodná inšpekcia, pričom každý subjekt je oprávnený nominovať na miesto uvoľnené po skončení výkonu funkcie príslušného člena komisie podľa odseku 1 písm. d) až f) iba jedného člena.
(3)
Členom komisie môže byť fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.17c) Ak ide o cudzinca, bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom nie starším ako tri mesiace vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom.
§ 14c
Funkčné obdobie člena komisie
(1)
Funkčné obdobie člena komisie je štvorročné a začína plynúť dňom doručenia nominácie komisii; člena komisie možno nominovať aj opätovne. Výkon funkcie člena komisie sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia člena komisie,
b)
vzdaním sa funkcie člena komisie; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi komisie, ak sa vzdáva funkcie člen komisie, ktorý je zároveň predsedom komisie, dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie podpredsedovi komisie, ak nie je v oznámení určený neskorší deň skončenia,
c)
odvolaním člena komisie subjektom, ktorý ho do komisie nominoval; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena komisie predsedovi komisie, ak je odvolaný člen komisie, ktorý je zároveň predsedom komisie, dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena komisie podpredsedovi komisie, ak nie je v oznámení určený neskorší deň skončenia,
d)
právoplatným odsúdením člena komisie za úmyselný trestný čin,
e)
právoplatným obmedzením spôsobilosti na právne úkony člena komisie alebo
f)
smrťou člena komisie alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(2)
Ak sa člen komisie trikrát po sebe nezúčastní zasadnutia komisie, jeho členstvo v komisii zaniká dňom konania v poradí tretieho zasadnutia komisie. Ukončenie členstva v komisii oznámi členovi komisie komisia. Predseda komisie je oprávnený v konkrétnom prípade udeliť výnimku z tohto pravidla.
(3)
Členovia komisie volia a odvolávajú v tajnom hlasovaní spomedzi seba predsedu a podpredsedu komisie, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov komisie.
§ 14d
Náležitosti spojené s členstvom v komisii
(1)
Člen komisie má nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitného predpisu.29)
(2)
Členovi komisie patrí za výkon tejto funkcie za zasadnutie odmena vo výške jednej polovice priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(3)
Predsedovi komisie patrí za výkon tejto funkcie za zasadnutie funkčný príplatok v sume jednej polovice odmeny podľa odseku 2. Ak na zasadnutí predsedu komisie zastupuje podpredseda komisie, funkčný príplatok v sume podľa prvej vety patrí podpredsedovi komisie.
§ 14e
Rokovanie komisie
(1)
Komisia je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
(2)
Uznesenie komisie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
(3)
Rokovanie komisie zvoláva a riadi predseda komisie. Predsedu komisie v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda komisie. Predseda komisie zvolá mimoriadne rokovanie komisie do troch pracovných dní vždy, ak o to písomne požiadajú najmenej dvaja členovia komisie.
(4)
Rokovania komisie sú neverejné.
(5)
Z každého rokovania sa vyhotovuje zápis, ktorý musí byť zverejnený na webovom sídle regulátora najneskôr do piatich pracovných dní od skončenia rokovania komisie. Zápis sa zverejňuje na webovom sídle regulátora najmenej na dobu piatich rokov.
(6)
Právoplatné rozhodnutia komisie musia byť zverejnené na webovom sídle regulátora tak, aby neboli zverejnené skutočnosti, ktoré podliehajú ochrane údajov podľa osobitných predpisov.17d)
§ 14f
Zabezpečenie činnosti komisie
(1)
Činnosť komisie sa uhrádza z rozpočtu regulátora.
(2)
Činnosť komisie vyplývajúcu z jej pôsobnosti vykonávajú členovia komisie. Administratívne a organizačne zabezpečuje činnosť komisie regulátor.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17b až 17d znejú:
17b) § 109 zákona č. 264/2022 Z. z.
17c) § 10 až 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17d) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.“.
12.
Názov piatej časti znie:
„REKLAMA“.
“.
13.
V § 16 ods. 2 sa slovo „maloletým“ nahrádza slovami „pre deti“.
14.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
㤠18
Umiestňovanie produktov
(1)
Umiestňovanie produktov na účely tohto zákona je zvuková, obrazová alebo audiovizuálna informácia o tovare, službe alebo ochrannej známke, zaradená do audiovizuálneho diela za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu.
(2)
Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný zabezpečiť, aby slovenské audiovizuálne dielo, ktoré vyrobil, spĺňalo tieto požiadavky:
a)
jeho obsah nie je ovplyvnený takým spôsobom, ktorý by mal dosah na nezávislosť výrobcu slovenského audiovizuálneho diela,
b)
priamo nepodporuje nákup, predaj alebo prenájom tovaru alebo služieb, najmä osobitnými odkazmi na tieto tovary alebo služby,
c)
nepripisuje neprimeranú dôležitosť príslušnému tovaru alebo službe,
d)
verejnosť je zreteľne informovaná o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku alebo na konci audiovizuálneho diela.
(3)
Zakazuje sa umiestňovanie produktov
a)
týkajúce sa liekov,18) ktoré sú dostupné len na lekársky predpis, a zdravotných výkonov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu,19)
b)
týkajúce sa cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety.
(4)
Umiestňovanie produktov týkajúce sa alkoholických nápojov
a)
sa nesmie zameriavať na maloletých,
b)
nesmie nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
19) § 2, 3 a 7 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.
15.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Sponzorovanie
(1)
Sponzorovanie je na účely tohto zákona plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie výroby, distribúcie alebo uvádzania audiovizuálneho diela pri audiovizuálnom predstavení s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity osoby, ktorá také plnenie poskytla.
(2)
Sponzorovanie nie je plnenie podľa odseku 1, ktoré poskytla osoba, ktorá je výrobcom daného audiovizuálneho diela, distributérom daného audiovizuálneho diela alebo prevádzkovateľom audiovizuálneho technického zariadenia, prostredníctvom ktorého sa audiovizuálne dielo uvádza na verejnosti.
(3)
Sponzorom je osoba, ktorá poskytla plnenie podľa odseku 1.
(4)
Výrobca audiovizuálneho diela, distributér audiovizuálneho diela a prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia, prostredníctvom ktorého sa audiovizuálne dielo uvádza na verejnosti, sú povinní zabezpečiť, aby
a)
sponzorované audiovizuálne dielo bolo zreteľne označené sponzorským odkazom na začiatku alebo na konci,
b)
sponzorované audiovizuálne dielo nepodporovalo predaj, nákup ani prenájom tovarov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených tovaroch či službách v týchto audiovizuálnych dielach.
(5)
Sponzorom nesmie byť osoba, ktorej hlavnou činnosťou19a) je
a)
výroba alebo predaj cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet alebo plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety alebo
b)
výroba, predaj alebo nájom zbraní alebo streliva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
19a) § 94 ods. 3 zákona č. 264/2022 Z. z.“.
19.
V § 41 ods. 4 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „na získané bezdôvodné obohatenie a sankciu, ktorú už prípadne uložil samoregulačný orgán pre oblasť upravenú týmto zákonom v rámci vlastného samoregulačného systému“.
21.
V § 41 ods. 6 sa za slovo „Pokutu“ vkladajú slová „podľa odseku 2 a 3“.
22.
V § 41 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Správcom pohľadávok štátu vzniknutých z uložených pokút podľa odseku 1 je regulátor.“.
23.
Za § 43c sa vkladá § 43d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2022
(1)
Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na základe § 12 ods. 2 tohto zákona zostáva v platnosti a účinnosti vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení neskorších predpisov.
(2)
Povinnosť osoby uvádzajúcej označovaný komunikát na trh určiť typ potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v označovanom komunikáte obsiahnutý, a povinnosť uviesť jeho označenie sa nevzťahuje na komunikáty, ktoré boli uvedené na trh pred 1. augustom 2022 a bez prerušenia sú verejne rozširované aj po 1. auguste 2022.
(3)
Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na základe § 12 ods. 2 tohto zákona a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na základe § 12a tohto zákona sa pri výkone dohľadu podľa § 39 a pri ukladaní pokút podľa § 41 postupuje podľa predpisov účinných do 31. júla 2022.
(4)
V konaní začatom pred 1. augustom 2022, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. júla 2022.“.
Čl. XI
Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z., zákona č. 300/2020 Z. z., zákona č. 297/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 126/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 19 ods. 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
vyhlásenie žiadateľa, že bude spravodlivo odmeňovať autorov, spoluautorov a výkonných umelcov zúčastnených na projekte a rešpektovať zásady spravodlivého odmeňovania podľa osobitného predpisu,26aa)“.
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená i) a j).
Poznámka pod čiarou k odkazu 26aa znie:
26aa) § 69 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 71/2022 Z. z.“.
2.
V § 19 ods. 4 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
Čl. XII
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z. a zákona č. 395/2021 Z. z. sa mení takto:
§ 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na webové sídla a mobilné aplikácie orgánu riadenia podľa osobitného predpisu4a) sa nevzťahujú štandardy, ktoré sa týkajú štandardov pre prístupnosť a funkčnosť webových sídiel a mobilných aplikácií, ako aj minimálne požiadavky na obsah webových sídiel.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízií Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XIII
Zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 310/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Spôsob odstránenia nedostatkov žiadosti na účel podľa § 2 ods. 1 písm. e) uvedie ministerstvo kultúry vo výzve; ustanovenia prvej až tretej vety sa nepoužijú.“.
Čl. XIV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2022 okrem čl. I § 101 a § 148 a čl. X bodu 11 § 14a ods. 2 písm. c), bodov 16 až 18 a 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, a čl. I § 58 a 59, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2027.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.
Príloha k zákonu č. 264/2022 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 95, 15. 4. 2010).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu (Ú. v. EÚ L 303, 28. 11. 2018).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28. 11. 2001; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 27) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES z 27. januára 2003 (Ú. v. EÚ L 33, 8. 2. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7), smernice Komisie 2003/63/ES z 25. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 159, 27. 6. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/24/ES z 31. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34 ), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 378, 27. 12. 2006), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2007), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/29/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/53/ES z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009), smernice Komisie 2009/120/ES zo 14. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 242, 15. 9. 2009), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/84/EÚ z 15. decembra 2010 (Ú. v. EÚ L 348, 31. 12. 2010), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/62/EÚ z 8. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/26/EÚ z 25. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 299, 27. 10. 2012), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 (Ú. v. EÚ L 117, 5. 5. 2017), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/5 z 11. decembra 2018 (Ú. v. EÚ L 4, 7. 1. 2019) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 198, 25. 7. 2019).
4.
Smernica Komisie 2006/141/ES z 22. decembra 2006 o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive a o zmene a doplnení smernice 1999/21/ES (Ú. v. EÚ L 401, 30. 12. 2006) v znení smernice Komisie 2013/26/EÚ z 8. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu (Ú. v. EÚ L 207, 6. 8. 2010).
7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (Ú. v. EÚ L 130, 17. 5. 2019).
8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014) v znení delegovanej smernice Komisie 2014/109/EÚ z 10. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 360, 17. 12. 2014).
9.
Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii (Ú. v. ES L 248, 6. 10. 1993; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv.1).
10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17. 12. 2018).
11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789 zo 17. apríla 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS (Ú. v. EÚ L 130, 17. 5. 2019).
12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17. 7. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 25).
1)
Čl. 49 až 55 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie) (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení.
2)
Európsky dohovor o cezhraničnej televízii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 168/1998 Z. z.) v znení Protokolu pozmeňujúceho Európsky dohovor o cezhraničnej televízii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 345/2002 Z. z.).
3)
§ 2 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
4)
6)
§ 22 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
8)
Napríklad zákon č. 452/2021 Z. z.
10)
Napríklad § 27b zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 55/2022 Z. z.
11)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve, § 80 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe.
13)
Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 1 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 204/2011 Z. z.
15)
§ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 5b zákona č. 184/1999 Z. z. v znení zákona č. 204/2011 Z. z.
§ 15 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 278/2015 Z. z.
18)
§ 10 až 12 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
19)
Napríklad čl. 11 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 9 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
20)
§ 16 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad § 3 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z.
23)
§ 5 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
24)
§ 6 písm. f) a § 27 ods. 1 a 2 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 22/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
Napríklad zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online (Ú. v. EÚ L 172, 17. 5. 2021).
34)
Čl. 2 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2021/784.
35)
Čl. 5 ods. 1 až 3, 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2021/784.
36)
Čl. 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/784.
37)
Čl. 3 nariadenia (EÚ) 2021/784.
38)
Napríklad čl. 2f a 12 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31. 7. 2014) v platnom znení.
39)
§ 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
41)
§ 12 zákona č. 40/2015 Z. z. v znení zákona č. 264/2022 Z. z.
42)
§ 12a zákona č. 40/2015 Z. z. v znení zákona č. 264/2022 Z. z.
43)
§ 2 ods. 16 zákona č. 40/2015 Z. z. v znení zákona č. 264/2022 Z. z.