252/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

252
ZÁKON
z 22. júna 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 288/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28 ods. 1 štvrtá veta znie: „V prípade prerokovania návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády podľa § 109 dĺžka rečníckeho času tohto člena vlády a člena vlády povereného vládou odôvodniť stanovisko vlády v národnej rade, ktorý toto stanovisko na schôdzi národnej rady predniesol, nie je obmedzená.“.
2.
V § 32 odsek 2 znie:
„(2)
Predsedajúci vyzve zachovať poriadok poslanca, ktorý svojimi prejavmi alebo činmi v rokovacej sále prekročil hranice slušnosti alebo ktorý svojím konaním narúša priebeh rokovania. Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie u poslanca k náprave, predsedajúci vykáže poslanca z rokovacej sály až do skončenia rokovania v tom istom dni. Ak predsedajúci vykáže poslanca, je poslanec povinný opustiť rokovaciu miestnosť, a to aj v prípade, ak podal námietku podľa odseku 7. Ak vykázaný poslanec ani po opätovnej výzve predsedajúceho neopustí rokovaciu sálu, predsedajúci preruší schôdzu národnej rady na čas nevyhnutne potrebný na obnovenie poriadku a vykázaného poslanca môže dať vyviesť. Predseda národnej rady bezodkladne zvolá poslanecké grémium. Vykázaný alebo vyvedený poslanec má právo v dni, v ktorom bol vykázaný alebo vyvedený, zúčastniť sa na hlasovaní o každom návrhu okrem hlasovania o procedurálnych návrhoch (§ 34).“.
3.
V § 32 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak bol poslanec vyvedený podľa odseku 2.“.
4.
Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49a
Zabezpečenie poriadku na schôdzi výboru
(1)
Ak sa poslanec na schôdzi výboru odchyľuje od prerokúvanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo.
(2)
Predsedajúci vyzve zachovať poriadok poslanca, ktorý svojimi prejavmi alebo činmi v rokovacej miestnosti výboru prekročil hranice slušnosti alebo ktorý svojím konaním narúša priebeh rokovania. Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie u poslanca k náprave, predsedajúci vykáže poslanca z rokovacej miestnosti výboru až do skončenia rokovania v tom istom dni. Ak predsedajúci vykáže poslanca, je poslanec povinný opustiť rokovaciu miestnosť výboru, a to aj v prípade, ak podal námietku podľa odseku 6. Ak vykázaný poslanec ani po opätovnej výzve predsedajúceho neopustí rokovaciu miestnosť výboru, predsedajúci preruší schôdzu výboru na čas nevyhnutne potrebný na obnovenie poriadku. Ak sa poslanec zúčastňuje schôdze výboru, ktorá sa uskutočňuje podľa § 60a, za vykázanie sa považuje vykonanie takého technického úkonu predsedajúcim, ktorým vykázanému poslancovi znemožní účasť na takejto schôdzi. Vykázaný poslanec má právo v dni, v ktorom bol vykázaný, zúčastniť sa na hlasovaní o každom návrhu okrem hlasovania o procedurálnych návrhoch (§ 34); o spôsobe hlasovania vo výbore rozhodne výbor na základe návrhu predsedajúceho.
(3)
Do rokovacej miestnosti výboru je zakázané vnášať zbrane,34) výbušniny a paralyzujúce prístroje a látky. Do rokovacej miestnosti výboru je zakázané nosiť materiály propagujúce politickú stranu alebo politické hnutie alebo šíriace reklamu.34a) V prípade, že sa schôdza výboru uskutočňuje podľa § 60a, je zakázané zobrazovať materiály propagujúce politickú stranu alebo politické hnutie alebo šíriace reklamu. Voči osobe, ktorá poruší niektorý z týchto zákazov, predsedajúci postupuje podľa odseku 2.
(4)
Ak poslanec opakovane narúša poriadok na schôdzi výboru podľa odsekov 2 a 3, predseda výboru podá návrh na začatie disciplinárneho konania podľa § 135 písm. e).
(5)
Vykázanie z rokovacej miestnosti výboru podľa odsekov 2 a 3 sa považuje za neospravedlnenú neúčasť na rokovacom dni schôdze výboru.
(6)
Proti opatreniam predsedajúceho vykonaným podľa odsekov 1 až 3 okrem rozhodnutia predsedajúceho o prerušení schôdze výboru môže poslanec, ktorého sa opatrenia týkajú, podať námietku hneď po ich uložení. O námietke rozhodne výbor bez rozpravy.
(7)
Na účely odsekov 1 až 6 sa za rokovaciu miestnosť výboru považuje miesto alebo miestnosť, kde sa koná schôdza výboru alebo výjazdová schôdza výboru [§ 45 ods. 3 písm. d)].“.
5.
V § 109 ods. 3 druhá veta znie: „Návrh podaný podľa odseku 1, ktorý sa týka vyslovenia nedôvery vláde, pridelí na prerokovanie všetkým výborom okrem mandátového a imunitného výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií; návrh podaný podľa odseku 1, ktorý sa týka vyslovenia nedôvery členovi vlády, pridelí na prerokovanie príslušnému výboru.“.
6.
V § 135 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na schôdzi výboru (§ 49a)“.
7.
V § 136 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
predseda výboru, ak ide o narušenie poriadku na schôdzi výboru (§ 49a).“.
8.
V § 139 odseku 1 poslednej vete sa slová „až do výšky 1 000 eur“ nahrádzajú slovami „vo výške 1 000 eur“.
9.
V § 139 odseku 4 sa slová „až do výšky 500 eur“ nahrádzajú slovami „vo výške 500 eur“.

10.
V § 139 ods. 5 sa v celom texte za slovami „na schôdzi národnej rady“ vkladajú slová „alebo na schôdzi výboru“.
11.
Za § 144 sa vkladá § 144a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠144a
Parlamentná stráž
(1)
Na ochranu poriadku a bezpečnosti v budove národnej rady, vrátane zabezpečenia poriadku v rokovacej sále (§ 32), a tam, kde národná rada rokuje, sa zriaďuje Parlamentná stráž.
(2)
Úlohy, organizáciu a riadenie Parlamentnej stráže, práva a povinnosti jej príslušníkov ustanoví osobitný zákon.“.
12.
Za § 150e sa vkladá § 150f, ktorý znie:
㤠150f
(1)
Ustanovenia § 139 ods. 1 a 4 v znení účinnom od 1. septembra 2022 sa po prvýkrát použijú na disciplinárne konania začaté po 31. auguste 2022.
(2)
Do prijatia osobitného zákona podľa § 144a ods. 2 vyvedie poslanca vykázaného podľa § 32 z rokovacej sály na základe pokynu predsedajúceho príslušník Policajného zboru zaradený v službe ochrany určených osôb.90)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90 znie:
90) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 236/2011 Z. z., zákona č. 532/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 97/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 471/2019 Z. z., zákona č. 472/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 270/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Ak bol poslanec vyvedený z rokovania národnej rady podľa osobitného predpisu,1e) stráca nárok na dva platy, funkčné príplatky a paušálne náhrady (§ 2, 3 a 4), ktoré by mu inak patrili na nasledujúce dva mesiace.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:
1e) § 32 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 7 ods. 4 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 217/2021 Z. z. a zákona č. 187/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
prekonal aktívny odpor poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorého má na základe pokynu predsedajúceho vyviesť z rokovacej sály.19a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
19a) § 150f zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 252/2022 Z. z.“.
2.
V § 51 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
prekonal pasívny odpor poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorého má na základe pokynu predsedajúceho vyviesť z rokovacej sály.19a)“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2022 okrem čl. I bodov 2, 3, 11 a § 150f ods. 2 v bode 12 a čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.