250/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

250
ZÁKON
z 15. júna 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 300/2016 Z. z., zákona č. 43/2017 Z. z. a zákona č. 305/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
„n)
spoločnou kontrolou zisťovanie, ktoré spoločne vykonávajú príslušné orgány dvoch alebo viacerých členských štátov, a je spojené s jednou fyzickou osobou alebo subjektom alebo viacerými fyzickými osobami alebo subjektmi, o ktoré majú príslušné orgány týchto členských štátov spoločný alebo doplňujúci sa záujem týkajúci sa ich daňových povinností,
o)
porušením ochrany osobných údajov porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k nevhodnému alebo neoprávnenému poskytnutiu, prístupu alebo použitiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú.“.
3.
V § 6 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Žiadosť o poskytnutie informácie obsahuje najmä informáciu o dôvode žiadosti a podrobný opis požadovaných informácií na účely správy daní.
(3)
Žiadosť o poskytnutie informácie obsahuje opis požadovaných informácií na účely správy daní, o ktorých sa v čase podania žiadosti príslušný orgán Slovenskej republiky alebo príslušný orgán členského štátu domnieva, že v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi existuje možnosť, že informácie budú významné pre správu daní identifikovanej a identifikovateľnej fyzickej osoby alebo identifikovaného a identifikovateľného subjektu a sú odôvodnené pre zisťovanie.
(4)
Ak sa žiadosť o poskytnutie informácie týka skupiny daňovníkov, ktorých nie je možné identifikovať jednotlivo, obsahuje najmä
a)
podrobný opis spoločného znaku určujúceho skupinu daňovníkov,
b)
uvedenie osobitného predpisu6a) v oblasti daní a dôvodov, na základe ktorých je možné domnievať sa, že členovia skupiny konajú v rozpore s týmto predpisom,
c)
očakávaný prínos požadovanej informácie pre zistenie, či došlo k porušeniu právneho predpisu uvedeného v písmene b) a
d)
informácie o zapojení tretej strany, ktorá prispela k potenciálnemu nedodržaniu právneho predpisu uvedeného v písmene b) členmi skupiny, ak je to s ohľadom na obsah žiadosti potrebné.“.
Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 6 ods. 6 sa vypúšťajú slová „určeného spôsobu“.
5.
V § 6 ods. 8 sa slová „najneskôr do šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „bez zbytočného odkladu najneskôr do troch mesiacov“.
6.
V § 6 ods. 9 sa slová „v odseku 5“ nahrádzajú slovami „v odseku 8“.
7.
V § 6 ods. 10 sa slová „podľa odsekov 5 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 8 a 9“.
8.
V § 6 ods. 12 sa slová „podľa odsekov 5 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 8 a 9“ a na konci sa pripája táto veta: „Lehota na dodatočné poskytnutie informácie nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov odo dňa prijatia žiadosti.“.
9.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
licenčných poplatkov.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) § 16 ods. 1 písm. e) prvý bod, druhý bod a štvrtý bod zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky informuje Európsku komisiu o druhoch informácií podľa odseku 1, ktoré bude poskytovať príslušným orgánom členských štátov.“.
11.
V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu daňové identifikačné číslo alebo identifikačné číslo používané na daňové účely fyzickej osoby alebo subjektu s trvalým pobytom alebo sídlom v tomto členskom štáte vždy, ak bude mať toto číslo k dispozícii.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
12.
V § 8 ods. 1 sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „bezodkladne po vydaní, zmene alebo obnovení záväzných stanovísk a“.
13.
V § 8 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „obsahu“ a za slovo „transakcií“ sa vkladajú slová „a iných informácií potrebných na posúdenie potenciálneho daňového rizika“.
14.
V § 11 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže požiadať príslušný orgán členského štátu, aby zamestnanec príslušného orgánu Slovenskej republiky mohol byť prítomný v priestoroch úradu príslušného orgánu členského štátu a pri zisťovaní vykonávanom príslušným orgánom členského štátu vrátane zisťovaní vykonávaných prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak to umožňuje povaha úkonu, klásť otázky fyzickým osobám pri ich výsluchu príslušným orgánom členského štátu a nazerať do spisov vedených príslušným orgánom členského štátu; na tento účel príslušný orgán Slovenskej republiky vydá zamestnancovi písomné poverenie, v ktorom uvedie jeho meno, priezvisko, číslo služobného preukazu, funkciu a časový rozsah platnosti poverenia.
(2)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky dostane od príslušného orgánu členského štátu žiadosť týkajúcu sa prítomnosti zamestnancov príslušného orgánu členského štátu na území Slovenskej republiky, do 60 dní odo dňa prijatia žiadosti oznámi žiadajúcemu príslušnému orgánu členského štátu súhlas alebo odmietnutie prítomnosti spolu s dôvodmi odmietnutia. Po oznámení súhlasu dohodne príslušný orgán Slovenskej republiky s príslušným orgánom členského štátu podmienky v rozsahu podľa odseku 1, za ktorých môže poverený zamestnanec príslušného orgánu členského štátu spolupracovať so správcom dane6) alebo s príslušným orgánom Slovenskej republiky.“.
15.
V § 12 ods. 3 sa slová „bez zbytočného odkladu“ nahrádzajú slovami „do 60 dní odo dňa prijatia tohto návrhu“.
16.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Spoločná kontrola
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže požiadať príslušný orgán členského štátu o vykonanie spoločnej kontroly.
(2)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky dostane žiadosť o vykonanie spoločnej kontroly od príslušného orgánu členského štátu, oznámi žiadajúcemu príslušnému orgánu členského štátu súhlas s vykonaním spoločnej kontroly alebo odmietnutie účasti na spoločnej kontrole spolu s dôvodmi odmietnutia do 60 dní odo dňa prijatia žiadosti.
(3)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky súhlasí s vykonaním spoločnej kontroly, dohodne sa s príslušným orgánom členského štátu, že vykonajú na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu spoločnú kontrolu fyzickej osoby alebo subjektu alebo viacerých fyzických osôb alebo subjektov, pri ktorých majú spoločný alebo doplňujúci sa záujem týkajúci sa ich daňových povinností. Súčasťou dohody je aj určenie jazykového režimu počas spoločnej kontroly.
(4)
Príslušný orgán Slovenskej republiky vymenuje zástupcu zodpovedného za dohľad nad spoločnou kontrolou a jej koordináciu v Slovenskej republike.
(5)
Zamestnanec príslušného orgánu Slovenskej republiky sa môže v súlade s podmienkami uvedenými v dohode podľa odseku 3 zúčastniť na spoločnej kontrole; na tento účel príslušný orgán Slovenskej republiky vydá zamestnancovi písomné poverenie, v ktorom uvedie jeho meno, priezvisko, číslo služobného preukazu, funkciu a časový rozsah platnosti poverenia. Ak je poverený zamestnanec prítomný na spoločnej kontrole vykonávanej v inom členskom štáte, je povinný dodržiavať právne predpisy členského štátu, v ktorom sa táto spoločná kontrola vykonáva.
(6)
Zamestnanec príslušného orgánu členského štátu, ktorý je prítomný na spoločnej kontrole vykonávanej v Slovenskej republike, je povinný počas vykonávania spoločnej kontroly dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu,1) vykonávať spoločnú kontrolu v súlade s § 11 a nesmie prekračovať rozsah právomocí podľa právnych predpisov jeho členského štátu.
(7)
V spoločnej kontrole na území Slovenskej republiky sa postupuje primerane podľa osobitného predpisu.1) Na spoločnú kontrolu sa lehota na vykonanie daňovej kontroly podľa osobitného predpisu1) nevzťahuje.
(8)
Spoločná kontrola začína dňom určeným v oznámení o začatí spoločnej kontroly.
(9)
Príslušný orgán Slovenskej republiky a príslušný orgán členského štátu, ktoré vykonávajú spoločnú kontrolu, sa v priebehu spoločnej kontroly usilujú dosiahnuť dohodu v súvislosti s daňovou situáciou fyzickej osoby alebo subjektu na základe výsledkov spoločnej kontroly. Skutočnosti, na ktorých sa dohodnú, a zistenia spoločnej kontroly sú súčasťou záverečnej správy zo spoločnej kontroly, ktorú vypracujú zúčastnené príslušné orgány.
(10)
Spoločná kontrola sa končí vypracovaním záverečnej správy.
(11)
Na základe vzájomnej dohody príslušný orgán Slovenskej republiky alebo príslušný orgán členského štátu informuje kontrolovanú fyzickú osobu alebo subjekt o výsledku spoločnej kontroly a zašle mu kópiu záverečnej správy do 60 dní od jej vypracovania. Ak bola spoločná kontrola vykonávaná na území Slovenskej republiky a záverečná správa je vypracovaná v inom ako v slovenskom jazyku, spolu s kópiou záverečnej správy príslušný orgán Slovenskej republiky zašle kontrolovanej fyzickej osobe alebo subjektu aj vyhotovenie záverečnej správy v slovenskom jazyku.
(12)
Správca dane môže použiť zistenia uvedené v záverečnej správe pri správe daní podľa osobitného predpisu1) alebo v konaní o zamedzení dvojitého zdanenia podľa osobitného predpisu.12e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12e znie:
12e) Zákon č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia.“.
17.
Nadpis § 14 znie:
Zaobchádzanie s informáciou a dokumentom“.
18.
V § 14 ods. 1 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „dane z pridanej hodnoty a iných nepriamych daní,“.
19.
V § 14 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže oznámiť príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov zoznam iných účelov ako sú uvedené v odseku 1, na ktoré sa informácie a dokumenty môžu použiť.
(6)
Ak príslušnému orgánu Slovenskej republiky bude oznámený zoznam účelov podľa odseku 5 od príslušného orgánu členského štátu, môže prijaté informácie a dokumenty použiť na účely oznámené v tomto zozname príslušného orgánu členského štátu bez súhlasu uvedeného v odseku 4.
(7)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže poskytnúť príslušnému orgánu členského štátu alebo príslušnému orgánu zmluvného štátu súhlas na použitie súhrnných štatistických údajov týkajúcich sa automatickej výmeny informácií so Slovenskou republikou.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 8 a 9.
20.
V § 17 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
podrobný opis spoločného znaku určujúceho skupinu daňovníkov pri žiadosti týkajúcej sa skupiny daňovníkov,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
21.
V § 17 ods. 3 sa slová „§ 13 a § 20 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 13, § 14 ods. 5 a 6, § 20 ods. 3 a § 21 ods. 2“.
22.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Ochrana osobných údajov a postup pri porušení ochrany osobných údajov
(1)
Sprostredkovateľ, oznamujúci prevádzkovateľ platformy podľa § 22h písm. e) a finančné riaditeľstvo sa na účely tohto zákona považujú za prevádzkovateľov, ktorých práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov ustanovuje osobitný predpis.3)
(2)
Sprostredkovateľ a oznamujúci prevádzkovateľ platformy sú povinní informovať každú dotknutú fyzickú osobu, že informácie, ktoré sa jej týkajú, sa budú získavať a zasielať v súlade s týmto zákonom, a poskytnúť tejto fyzickej osobe všetky informácie, na ktoré má právo od prevádzkovateľa tak, aby mohla uplatniť práva na ochranu svojich osobných údajov podľa osobitného predpisu3) pred zaslaním týchto informácií.
(3)
Finančné riaditeľstvo z dôvodu riadneho a správneho zistenia dane, zabezpečenia úhrady dane a vyvodenia zodpovednosti za porušenie daňových povinností odloží alebo obmedzí poskytnutie informácií podľa osobitného predpisu21a) a úplne alebo čiastočne obmedzí právo na prístup podľa osobitného predpisu21b) v rozsahu údajov potrebných na správne zistenie dane, zabezpečenie úhrady dane a vyvodenie zodpovednosti za porušenie daňových povinností.
(4)
Obmedzenie práv dotknutej fyzickej osoby podľa odseku 3 trvá počas doby zisťovania dane, zabezpečovania úhrady dane a vyvodzovania zodpovednosti za porušenie daňových povinností. Finančné riaditeľstvo o obmedzení práv dotknutej fyzickej osoby podľa odseku 3, o dôvodoch a trvaní tohto obmedzenia informuje dotknutú fyzickú osobu; to neplatí, ak by sprístupnením takejto informácie mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu správneho zistenia dane, zabezpečenia úhrady dane a vyvodenia zodpovednosti za porušenie daňových povinností. Po skončení obmedzenia podľa prvej vety finančné riaditeľstvo poskytne dotknutej fyzickej osobe všetky potrebné informácie a možnosť uplatniť si právo na prístup v plnom rozsahu.
(5)
Ak finančné riaditeľstvo obmedzí práva dotknutej fyzickej osoby podľa odseku 3, je povinné dotknutú fyzickú osobu informovať o možnosti podania návrhu na začatie konania podľa osobitného predpisu21c) vrátane možnosti uplatnenia práva na preverenie zákonnosti postupu finančného riaditeľstva podľa odsekov 3 a 4 Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
(6)
Pri uplatnení obmedzenia práv dotknutej fyzickej osoby podľa odseku 3 je finančné riaditeľstvo povinné osobné údaje dotknutej fyzickej osoby bezpečne uchovávať v súlade s osobitným predpisom3) a vnútornými predpismi finančného riaditeľstva v záujme zabránenia zneužitia osobných údajov alebo nezákonného prístupu k osobným údajom alebo presunu osobných údajov. Finančné riaditeľstvo zdokumentuje skutkové dôvody alebo právne dôvody, na základe ktorých sa obmedzili práva podľa odseku 3, a pravidelne počas doby tohto obmedzenia preskúmava oprávnenosť dôvodov trvania obmedzenia práv dotknutej fyzickej osoby.
(7)
Prevádzkovateľ podľa odseku 1 spracováva údaje uvedené v § 2 písm. i), § 7 ods. 1, § 8f a § 22i ods. 1 na účely tohto zákona podľa § 1 písm. a) desať rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa údaje oznámili.
(8)
Po zistení porušenia ochrany osobných údajov finančné riaditeľstvo bezodkladne oznámi túto skutočnosť spolu s prijatými opatreniami na odstránenie nedostatkov Európskej komisii a koordinačnému orgánu na účely medzinárodného dohovoru. Týmto nie sú dotknuté oznamovacie povinnosti podľa osobitného predpisu.3)
(9)
Ak finančné riaditeľstvo nemôže okamžite a riadne zabrániť pokračovaniu porušovania ochrany osobných údajov, bezodkladne požiada Európsku komisiu písomným oznámením o pozastavenie prístupu ku komunikačnej sieti Európskej únie CCN.
(10)
Po zabezpečení ochrany osobných údajov finančné riaditeľstvo bezodkladne oznámi túto skutočnosť Európskej komisii a koordinačnému orgánu na účely medzinárodného dohovoru.
(11)
Ak k porušeniu ochrany osobných údajov došlo u príslušného orgánu členského štátu, finančné riaditeľstvo môže pozastaviť výmenu informácií vo vzťahu k dotknutému členskému štátu na základe písomného oznámenia doručeného Európskej komisii a dotknutému členskému štátu.
(12)
Pri porušení ochrany osobných údajov podľa odseku 11 finančné riaditeľstvo môže požiadať Európsku komisiu o overenie, či dotknutý členský štát úspešne vykonal potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a až 21c znejú:
21a) Čl. 13 a Čl. 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.
21b) Čl. 15 nariadenia (EÚ) 2016/679.
21c) § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
23.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Príslušný orgán Slovenskej republiky každoročne poskytuje Európskej komisii štatistické údaje o počte jednotlivých druhov automatických výmen podľa § 7 až 8a a § 22a až 22o a osobitného predpisu12b) s členskými štátmi a informáciu o nákladoch, prínosoch a zmenách, ktoré súvisia s uskutočnenými výmenami.“.
24.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia o obsahu žiadosti o poskytnutie informácie podľa § 6 ods. 2 až 4 sa vo vzťahu k zmluvným štátom použijú rovnako.“.
25.
Za § 22g sa vkladajú § 22h až 22p, ktoré vrátane nadpisov a nadpisu nad § 22h znejú:
„Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní v oblasti
automatickej výmeny informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem
§ 22h
Vymedzenie pojmov
Na účely automatickej výmeny informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem sa rozumie
a)
platformou softvér vrátane webového sídla alebo jeho časti a aplikácií vrátane mobilných aplikácií, ktorý je prístupný používateľom a ktorý predávajúcim umožňuje spojiť sa s inými používateľmi s cieľom vykonať, priamo alebo nepriamo, vybranú činnosť v prospech týchto používateľov a zahŕňa aj všetky postupy na výber a zaplatenie odplaty v súvislosti s vybranou činnosťou,
b)
vylúčenou platformou platforma obsahujúca softvér, ktorý bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu do vykonania vybranej činnosti umožňuje výlučne niektorú z týchto činností:
1.
spracovanie platieb v súvislosti s vybranou činnosťou,
2.
zaradenie vybranej činnosti do ponuky alebo jej inzerciu zo strany používateľov, alebo
3.
presmerovanie alebo prenesenie používateľov na platformu,
c)
prevádzkovateľom platformy subjekt, ktorý uzatvára zmluvy s predávajúcimi, aby im sprístupnil celú platformu alebo jej časť,
d)
vylúčeným prevádzkovateľom platformy prevádzkovateľ platformy, ktorý podľa § 22m ods. 7 preukáže príslušnému orgánu Slovenskej republiky, že platforma nie je využívaná žiadnymi predávajúcimi podliehajúcimi oznamovaniu,
e)
oznamujúcim prevádzkovateľom platformy prevádzkovateľ platformy okrem vylúčeného prevádzkovateľa platformy, ktorý
1.
je usadený v Slovenskej republike, ak spĺňa niektorú z týchto podmienok:
1a.
podlieha zdaneniu v Slovenskej republike z dôvodu sídla alebo miesta skutočného vedenia,
1b.
je založený alebo zriadený podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,
1c.
miesto jeho vedenia je v Slovenskej republike, alebo
1d.
má stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky a nie je kvalifikovaným prevádzkovateľom platformy kvalifikovaného nečlenského štátu,
2.
nie je usadený v Slovenskej republike, ani v inom členskom štáte a sprostredkúva vykonávanie vybranej činnosti zo strany predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu alebo vybranú činnosť zahŕňajúcu prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v Slovenskej republike a nie je kvalifikovaným prevádzkovateľom platformy kvalifikovaného nečlenského štátu,
f)
kvalifikovaným prevádzkovateľom platformy kvalifikovaného nečlenského štátu prevádzkovateľ platformy, ktorého všetky vybrané činnosti, ktoré sprostredkúva, sú zároveň kvalifikovanými vybranými činnosťami, pričom je rezidentom na daňové účely v kvalifikovanom nečlenskom štáte, alebo ak prevádzkovateľ platformy nie je rezidentom na daňové účely v kvalifikovanom nečlenskom štáte, spĺňa niektorú z týchto podmienok:
1.
je zaregistrovaný podľa právnych predpisov kvalifikovaného nečlenského štátu alebo
2.
miesto jeho vedenia vrátane skutočného vedenia je v kvalifikovanom nečlenskom štáte,
g)
kvalifikovaným nečlenským štátom štát mimo Európskej únie, ktorý má uzavretú kvalifikovanú dohodu príslušných orgánov s príslušnými orgánmi všetkých členských štátov, ktoré sú uvedené ako štáty podliehajúce oznamovaniu v zozname nečlenského štátu,
h)
kvalifikovanou dohodou príslušných orgánov dohoda medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a príslušným orgánom nečlenského štátu, ktorou sa upravuje automatická výmena informácií rovnocenných s informáciami uvedenými v § 22i ods. 1 a potvrdená Európskou komisiou,
i)
vybranou činnosťou činnosť vykonávaná za odplatu okrem činnosti, ktorú predávajúci vykonáva ako zamestnanec prevádzkovateľa platformy alebo subjektu prepojeného s prevádzkovateľom platformy, pričom môže ísť o ktorúkoľvek z týchto činností:
1.
prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu nehnuteľností určených na bývanie a prenájmu nehnuteľností určených na podnikanie, ako aj prenájmu inej nehnuteľnosti a prenájmu parkovacích miest,
2.
osobné služby,
3.
predaj tovaru,
4.
prenájom dopravných prostriedkov,
j)
kvalifikovanou vybranou činnosťou vybraná činnosť, na ktorú sa vzťahuje automatická výmena informácií podľa kvalifikovanej dohody príslušných orgánov,
k)
odplatou odmena v akejkoľvek forme znížená o poplatky, provízie a dane zrazené alebo nárokované zo strany oznamujúceho prevádzkovateľa platformy, ktorá sa vypláca alebo pripisuje predávajúcemu v súvislosti s vybranou činnosťou, pričom prevádzkovateľ platformy má vedomosť o výške tejto odmeny alebo ju dokáže primerane určiť,
l)
osobnou službou služba zahŕňajúca prácu vyjadrenú v časových jednotkách alebo úlohách vykonávanú jednou alebo viacerými fyzickými osobami, ktoré konajú nezávisle alebo v mene určitého subjektu, pričom táto služba sa poskytuje na žiadosť používateľa a vykonáva sa buď online formou alebo osobne po tom, ako bola sprostredkovaná prostredníctvom platformy,
m)
predávajúcim používateľ platformy, ktorým je fyzická osoba alebo subjekt, ktorý je v ktoromkoľvek okamihu v rámci oznamovacieho obdobia zaregistrovaný na platforme a vykonáva vybranú činnosť,
n)
aktívnym predávajúcim predávajúci, ktorý počas oznamovacieho obdobia poskytuje vybranú činnosť alebo sa mu v súvislosti s vybranou činnosťou počas oznamovacieho obdobia vypláca alebo pripisuje odplata,
o)
predávajúcim podliehajúcim oznamovaniu aktívny predávajúci okrem vylúčeného predávajúceho, ktorý je rezidentom na daňové účely v členskom štáte, vrátane Slovenskej republiky, alebo prenajal nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v členskom štáte, vrátane Slovenskej republiky,
p)
vylúčeným predávajúcim predávajúci,
1.
ktorý je vládnym subjektom,
2.
ktorý je subjektom, s ktorého akciami sa pravidelne obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi, alebo subjektom prepojeným so subjektom, s ktorého akciami sa pravidelne obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi,
3.
ktorý je subjektom, ktorému prevádzkovateľ platformy počas oznamovacieho obdobia sprostredkoval viac ako 2 000 vybraných činností spočívajúcich v prenájme nehnuteľností zo zoznamu nehnuteľností, alebo
4.
ktorému prevádzkovateľ platformy počas oznamovacieho obdobia sprostredkoval menej ako 30 vybraných činností spočívajúcich v predaji tovaru, za ktorý celková vyplatená alebo pripísaná suma odplaty neprekročila 2 000 eur,
r)
subjektom prepojeným s iným subjektom subjekt vo vzťahu s iným subjektom, ak jeden z týchto subjektov ovláda ten druhý, alebo ak sú obidva subjekty ovládané rovnakým subjektom, ovládaním sa rozumie priamy majetkový podiel alebo nepriamy majetkový podiel viac ako 50 % na hlasovacích právach a na základnom imaní subjektu, pričom nepriamy majetkový podiel sa určí vynásobením podielov účasti v dcérskych spoločnostiach nižších úrovní, pričom osoba s majetkovým podielom viac ako 50 % na hlasovacích právach sa považuje za držiteľa 100 % hlasovacích práv,
s)
vládnym subjektom
1.
vláda Slovenskej republiky vrátane ústredných orgánov štátnej správy, miestnych orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, alebo právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu alebo so 100-percentnou majetkovou účasťou územnej samosprávy, alebo nimi zriadená alebo založená iná právnická osoba alebo organizácia,
2.
vláda členského štátu alebo nečlenského štátu, akýkoľvek územný alebo správny celok členského štátu alebo nečlenského štátu alebo akákoľvek agentúra alebo organizácia so 100-percentnou majetkovou účasťou členského štátu alebo nečlenského štátu, alebo so 100-percentnou majetkovou účasťou územného alebo správneho celku, agentúry alebo organizácie,
t)
daňovým identifikačným číslom daňové identifikačné číslo vydané členským štátom alebo jeho funkčný ekvivalent, ak daňové identifikačné číslo neexistuje,
u)
identifikačným číslom pre daň z pridanej hodnoty jedinečné číslo určené na identifikáciu zdaniteľnej osoby alebo nezdaniteľnej právnickej osoby, ktorá je registrovaná na účely dane z pridanej hodnoty,
v)
primárnou adresou adresa bydliska predávajúceho, ak ide o fyzickú osobu, ako aj adresa sídla predávajúceho, ak ide o subjekt,
w)
oznamovacím obdobím kalendárny rok, za ktorý sa vykonáva oznamovanie podľa § 22i,
x)
zoznamom nehnuteľností súbor nehnuteľností alebo ich častí, ktoré sa nachádzajú na rovnakej adrese, sú vo vlastníctve toho istého vlastníka a ktoré ten istý predávajúci ponúka na prenájom prostredníctvom platformy,
y)
identifikátorom finančného účtu jedinečné identifikačné číslo alebo referenčné označenie bankového účtu alebo iného podobného účtu platobných služieb, na ktorý sa vypláca alebo pripisuje odplata a ktoré má k dispozícii prevádzkovateľ platformy,
z)
tovarom každý hmotný majetok.
§ 22i
Požiadavky na oznamovanie informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem
(1)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy oznamuje príslušnému orgánu Slovenskej republiky tieto informácie:
a)
názov, adresu sídla a daňové identifikačné číslo oznamujúceho prevádzkovateľa platformy, jeho individuálne identifikačné číslo pridelené podľa § 22j ods. 6, ako aj obchodný názov platformy alebo obchodné názvy platforiem, v súvislosti s ktorými podáva oznamujúci prevádzkovateľ platformy príslušné oznámenie,
b)
za každého predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ktorý vykonával vybranú činnosť okrem prenájmu nehnuteľností,
1.
informácie podľa § 22k ods. 2 až 5,
2.
identifikátor finančného účtu, ak je dostupný oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy, a ak príslušný orgán členského štátu, v ktorom je predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentom podľa § 22k ods. 6, nezverejnil informáciu, že nemá v úmysle používať identifikátor finančného účtu na tento účel,
3.
meno držiteľa finančného účtu, na ktorý sa vypláca alebo pripisuje odplata, ak sa líši od mena predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, a ak je dostupné oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy, ako aj všetky ostatné finančné identifikačné informácie dostupné oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy týkajúce sa tohto držiteľa finančného účtu,
4.
každý členský štát, v ktorom je predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentom podľa § 22k ods. 6,
5.
celkovú odplatu vyplatenú alebo pripísanú počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia a počet vybraných činností, za ktoré bola odplata vyplatená alebo pripísaná,
6.
poplatky, provízie alebo dane zrazené alebo nárokované oznamujúcim prevádzkovateľom platformy počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia,
c)
za každého predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ktorý vykonával vybranú činnosť zahŕňajúcu prenájom nehnuteľností,
1.
informácie podľa písmena b) prvého bodu až štvrtého bodu a šiesteho bodu,
2.
adresu každej položky na zozname nehnuteľností určenú na základe postupov podľa § 22k ods. 8 a príslušné katastrálne číslo alebo jeho ekvivalent podľa vnútroštátneho práva členského štátu, v ktorom sa nachádza, ak bolo pridelené,
3.
celkovú odplatu vyplatenú alebo pripísanú počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia a počet poskytnutých vybraných činností pri každej položke na zozname nehnuteľností,
4.
počet dní prenajímania každej položky na zozname nehnuteľností počas oznamovacieho obdobia a druh každej položky na zozname nehnuteľností, ak sú tieto informácie k dispozícii.
(2)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy podľa § 22h písm. e) prvého bodu oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie podľa odseku 1 za príslušné oznamovacie obdobie najneskôr do 31. januára roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol predávajúci identifikovaný ako predávajúci podliehajúci oznamovaniu. Formulár elektronického oznámenia zverejní na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo.
(3)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy nie je povinný podať oznámenie podľa odseku 2, ak príslušnému orgánu Slovenskej republiky elektronicky predloží vyhlásenie potvrdzujúce, že informácie podľa odseku 1 už boli oznámené iným oznamujúcim prevádzkovateľom platformy. Formulár elektronického vyhlásenia zverejní na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo.
(4)
Ak oznamujúci prevádzkovateľ platformy spĺňa niektorú z podmienok podľa § 22h písm. e) prvého bodu vo viacerých členských štátoch, zvolí si jeden z týchto členských štátov, v ktorom bude plniť požiadavky na oznamovanie. Túto skutočnosť je oznamujúci prevádzkovateľ platformy povinný oznámiť príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa § 22j ods. 1 a tiež príslušným orgánom ostatných členských štátov, ktorých sa to týka. Ak si oznamujúci prevádzkovateľ platformy zvolí Slovenskú republiku, postupuje podľa odsekov 2 a 3.
(5)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu registrovaný v Slovenskej republike podľa § 22j ods. 6 oznámi informácie uvedené v odseku 1 za príslušné oznamovacie obdobie príslušnému orgánu Slovenskej republiky najneskôr do 31. januára roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol predávajúci identifikovaný ako predávajúci podliehajúci oznamovaniu. Formulár elektronického oznámenia zverejní na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo.
(6)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu nie je povinný poskytovať informácie uvedené v odseku 1 o kvalifikovaných vybraných činnostiach, na ktoré sa vzťahuje kvalifikovaná dohoda vybraných príslušných orgánov, v ktorej je upravená automatická výmena rovnocenných informácií s niektorým členským štátom o predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu, ktorí sú rezidentmi na daňové účely v tomto členskom štáte.
(7)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy poskytne informácie uvedené v odseku 1 písm. b) a c) aj predávajúcemu podliehajúcemu oznamovaniu, ktorého sa týkajú, a to najneskôr do 31. januára roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol predávajúci identifikovaný ako predávajúci podliehajúci oznamovaniu.
(8)
Informácie o vyplatenej alebo pripísanej odplate sa oznamujú v mene, v ktorej bola odplata vyplatená alebo pripísaná. Ak bola odplata vyplatená alebo pripísaná inou formou, ako je uvedené v prvej vete, oznamuje sa odplata v eurách prepočítaných alebo ocenených spôsobom, ktorý si určí oznamujúci prevádzkovateľ platformy.
(9)
Informácie o odplate a ďalších sumách sa oznamujú za ten štvrťrok oznamovacieho obdobia, v ktorom bola odplata vyplatená alebo pripísaná.
§ 22j
Oznámenie a registrácia oznamujúceho prevádzkovateľa platformy
(1)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy podľa § 22i ods. 4 je povinný v lehote do 15 dní odo dňa, kedy sa stal oznamujúcim prevádzkovateľom platformy podľa § 22h písm. e) prvého bodu, elektronicky oznámiť príslušnému orgánu Slovenskej republiky členský štát, ktorý si vybral na plnenie požiadaviek na oznamovanie informácií uvedených v § 22i. Ak nastanú zmeny skutočností uvedených v oznámení, je oznamujúci prevádzkovateľ platformy povinný oznámiť tieto zmeny príslušnému orgánu Slovenskej republiky elektronicky do 15 dní odo dňa, kedy nastali. Formulár elektronického oznámenia zverejní na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo.
(2)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu je povinný elektronicky požiadať správcu dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, o registráciu bezodkladne po začatí vykonávania činností prevádzkovateľa platformy, ak sa rozhodne registrovať v Slovenskej republike. Formulár žiadosti o registráciu zverejní na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo.
(3)
V žiadosti o registráciu podľa odseku 2 oznamujúci prevádzkovateľ platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu uvádza tieto informácie:
a)
obchodné meno alebo názov,
b)
poštovú adresu,
c)
elektronické adresy vrátane webových sídiel,
d)
všetky pridelené daňové identifikačné čísla,
e)
vyhlásenie obsahujúce informácie o identifikácii oznamujúceho prevádzkovateľa platformy, ktorý uplatňuje osobitné úpravy na účely dane z pridanej hodnoty,23a)
f)
členské štáty, v ktorých je predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentom podľa § 22k ods. 6.
(4)
Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa odsekov 2 a 3 vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, oznamujúci prevádzkovateľ platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu ich oznámi správcovi dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, elektronicky v lehote do 15 dní odo dňa, kedy nastali.
(5)
Správca dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, doručuje oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu, ktorý požiadal o registráciu podľa odseku 2, písomnosti na elektronickú adresu uvedenú v žiadosti o registráciu podľa odseku 3. Za deň doručenia sa považuje deň odoslania dátovej správy na elektronickú adresu.
(6)
Správca dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, zaregistruje oznamujúceho prevádzkovateľa platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu v lehote do 15 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania, ak spĺňa podmienky na registráciu podľa odsekov 2 a 3. Správca dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, pri registrácii pridelí oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu individuálne identifikačné číslo.
(7)
Príslušný orgán Slovenskej republiky elektronicky oznámi individuálne identifikačné číslo príslušným orgánom členských štátov prostredníctvom registra Európskej komisie.
(8)
Príslušný orgán Slovenskej republiky požiada Európsku komisiu o výmaz oznamujúceho prevádzkovateľa platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu s individuálnym identifikačným číslom prideleným v Slovenskej republike z registra, ak
a)
oznamujúci prevádzkovateľ platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu oznámi správcovi dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, že už nevykonáva žiadnu činnosť prevádzkovateľa platformy,
b)
je dôvod predpokladať, že oznamujúci prevádzkovateľ platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu ukončil svoju činnosť a nebolo doručené oznámenie podľa písmena a),
c)
oznamujúci prevádzkovateľ platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu prestal spĺňať podmienky podľa § 22h písm. e) druhého bodu, alebo
d)
správca dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, zrušil registráciu podľa § 22m ods. 3.
(9)
Ak správca dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, zrušil registráciu podľa § 22m ods. 3 oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu, tento správca dane opätovnú registráciu povolí, ak oznamujúci prevádzkovateľ platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu poskytne elektronicky tomuto správcovi dane vyhlásenie o prijatí opatrení nevyhnutných k náprave nedostatkov, ktoré spôsobili zrušenie registrácie, vrátane podrobného opisu prijatých opatrení a zaplatí pokutu uloženú podľa § 22n.
(10)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu je povinný oznamovať skutočnosti podľa § 22i ods. 5 a § 22j ods. 2 až 4 a 9 správcovi dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, elektronickými prostriedkami, pričom na takéto oznamovanie skutočností sa nevzťahuje spôsob doručovania písomností podľa osobitného predpisu.23b)
§ 22k
Postupy preverovania na účely automatickej výmeny informácií
oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem
(1)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy je povinný vykonávať postupy preverovania na účely automatickej výmeny informácií a plniť požiadavky na oznamovanie informácií podľa § 22i.
(2)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy získava o každom predávajúcom, ktorý je fyzickou osobou a nie je vylúčeným predávajúcim, tieto informácie:
a)
meno a priezvisko,
b)
primárnu adresu,
c)
všetky daňové identifikačné čísla pridelené predávajúcemu vrátane všetkých členských štátov, ktoré daňové identifikačné čísla pridelili, ak daňové identifikačné číslo neexistuje, miesto narodenia predávajúceho,
d)
identifikačné číslo predávajúceho pre daň z pridanej hodnoty, ak je k dispozícii,
e)
dátum narodenia.
(3)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy získava o každom predávajúcom, ktorý je subjektom a nie je vylúčeným predávajúcim, tieto informácie:
a)
obchodné meno alebo názov,
b)
primárnu adresu,
c)
všetky daňové identifikačné čísla pridelené predávajúcemu vrátane všetkých členských štátov, ktoré daňové identifikačné čísla pridelili,
d)
identifikačné číslo predávajúceho pre daň z pridanej hodnoty, ak je k dispozícii,
e)
obchodné identifikačné číslo alebo registračné číslo,
f)
informácie o existencii akejkoľvek stálej prevádzkarne v členskom štáte, prostredníctvom ktorej sa vykonávajú vybrané činnosti, ak sú dostupné, s uvedením každého príslušného členského štátu, v ktorom sa takáto stála prevádzkareň nachádza.
(4)
Ak na priame potvrdenie totožnosti a daňovej rezidencie predávajúceho je možné použiť elektronickú identifikačnú službu poskytovanú členským štátom alebo Európskou úniou, oznamujúci prevádzkovateľ platformy nie je povinný získavať informácie podľa odseku 2 písm. b) až e) a podľa odseku 3 písm. b) až f).
(5)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy nie je povinný získavať informácie podľa odseku 2 písm. c) a podľa odseku 3 písm. c) a e), ak
a)
členský štát daňovej rezidencie predávajúceho neprideľuje daňové identifikačné číslo, obchodné identifikačné číslo alebo registračné číslo, alebo
b)
členský štát daňovej rezidencie predávajúceho nevyžaduje, aby sa získavalo daňové identifikačné číslo pridelené predávajúcemu.
(6)
Na účely automatickej výmeny informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem oznamujúci prevádzkovateľ platformy určí daňovú rezidenciu predávajúceho podľa primárnej adresy, ak odsek 7 neustanovuje inak. Ak sa členský štát, v ktorom má predávajúci primárnu adresu, líši od členského štátu, ktorého príslušný orgán predávajúcemu pridelil daňové identifikačné číslo, predávajúci je daňovým rezidentom aj v členskom štáte pridelenia daňového identifikačného čísla. Ak predávajúci poskytol informácie o existencii stálej prevádzkarne podľa odseku 3 písm. f), predávajúci je daňovým rezidentom aj v príslušnom členskom štáte, v ktorom sa nachádza stála prevádzkareň.
(7)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy považuje predávajúceho za daňového rezidenta v každom z členských štátov potvrdených prostredníctvom elektronickej identifikačnej služby, ktorú poskytuje členský štát alebo Európska únia podľa odseku 4.
(8)
Ak sa predávajúci podieľa na vybranej činnosti, ktorá zahŕňa prenájom nehnuteľností, oznamujúci prevádzkovateľ platformy získava adresu všetkých položiek na zozname nehnuteľností a príslušné katastrálne číslo alebo jeho ekvivalent podľa vnútroštátneho práva členského štátu, v ktorom sa nachádza, ak bolo pridelené. Ak oznamujúci prevádzkovateľ platformy sprostredkoval tomu istému predávajúcemu, ktorý je subjektom, viac ako 2 000 vybraných činností spočívajúcich v prenájme nehnuteľností uvedených na zozname nehnuteľností, získava podporné doklady, údaje alebo informácie o tom, že položku na zozname nehnuteľností vlastní ten istý vlastník.
(9)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy môže využiť na určenie, či predávajúci, ktorý je subjektom, je vylúčeným predávajúcim podľa § 22h písm. p) prvého bodu a druhého bodu verejne dostupné informácie alebo potvrdenie od predávajúceho, ktorý je subjektom.
(10)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy môže využiť na určenie, či predávajúci je vylúčeným predávajúcim podľa § 22h písm. p) tretieho bodu a štvrtého bodu záznamy, ktoré má k dispozícii.
(11)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy je povinný overiť spoľahlivosť získaných informácií podľa odseku 2, odseku 3 písm. a) až e) a odsekov 8 až 10 na základe všetkých informácií a dokumentov, ktoré má k dispozícii vo svojich záznamoch, ako aj prostredníctvom elektronického rozhrania, ktoré bezplatne sprístupňuje členský štát alebo Európska únia, s cieľom overiť platnosť daňového identifikačného čísla alebo identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty.
(12)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy môže na účely vykonania postupov preverovania podľa odseku 15 overiť spoľahlivosť získaných informácií podľa odseku 2, odseku 3 písm. a) až e) a odsekov 8 až 10 na základe informácií a dokumentov, ktoré má k dispozícii vo svojich záznamoch umožňujúcich elektronické vyhľadávanie.
(13)
Ak sa oznamujúci prevádzkovateľ platformy domnieva, že niektorá informácia uvedená v odsekoch 2 až 5 alebo odseku 8 môže byť vzhľadom na informácie, ktoré poskytol príslušný orgán členského štátu v žiadosti týkajúcej sa konkrétneho predávajúceho, nepresná, požiada predávajúceho, aby opravil informácie, pri ktorých sa zistila nesprávnosť, a predložil podporné doklady, údaje alebo informácie.
(14)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy dokončí postupy preverovania podľa odsekov 1 až 13 do 31. decembra príslušného oznamovacieho obdobia.
(15)
Pri predávajúcich, ktorí už boli na platforme zaregistrovaní k 1. januáru 2023 alebo k dátumu, keď sa subjekt stal oznamujúcim prevádzkovateľom platformy, oznamujúci prevádzkovateľ platformy je povinný dokončiť postupy preverovania podľa odsekov 1 až 13 do 31. decembra druhého oznamovacieho obdobia.
(16)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy môže využiť postupy preverovania vykonané za predchádzajúce oznamovacie obdobia, ak
a)
informácie o predávajúcom podľa odsekov 2 a 3 boli získané a overené alebo potvrdené v priebehu posledných 36 mesiacov, a
b)
oznamujúci prevádzkovateľ platformy nemá dôvod domnievať sa, že informácie získané podľa odsekov 2 až 5 a 8 až 10 sú nespoľahlivé alebo nesprávne.
(17)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy sa môže rozhodnúť vykonať postupy preverovania podľa odsekov 1 až 16 len u aktívnych predávajúcich.
(18)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy môže zabezpečiť splnenie postupov preverovania prostredníctvom poskytovateľov služieb. Oznamujúci prevádzkovateľ platformy je zodpovedný za splnenie postupov preverovania.
(19)
Ak prevádzkovateľ platformy plní povinnosti týkajúce sa postupov preverovania v mene oznamujúceho prevádzkovateľa platformy v súvislosti s rovnakou platformou podľa odseku 18, tento prevádzkovateľ platformy vykoná postupy preverovania podľa odsekov 1 až 18. Oznamujúci prevádzkovateľ platformy je zodpovedný za splnenie postupov preverovania.
§ 22l
Rozsah a podmienky automatickej výmeny informácií
oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje informácie uvedené v odsekoch 2 a 3 príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentom podľa § 22k ods. 6 a v ktorom tento predávajúci poskytuje služby prenájmu nehnuteľností a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, prostredníctvom automatickej výmeny a v lehote uvedenej v odseku 5.
(2)
Informáciami podľa odseku 1 sú
a)
názov, adresa sídla a daňové identifikačné číslo oznamujúceho prevádzkovateľa platformy, jeho individuálne identifikačné číslo pridelené podľa § 22j ods. 6, ako aj obchodný názov platformy, v súvislosti s ktorou podáva oznamujúci prevádzkovateľ platformy príslušné oznámenie,
b)
meno a priezvisko predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno alebo názov predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ak ide o subjekt,
c)
primárna adresa predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu,
d)
daňové identifikačné čísla predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu vrátane všetkých členských štátov, ktorých príslušné orgány ho pridelili, alebo, ak daňové identifikačné číslo neexistuje, miesto narodenia predávajúceho, ak ide o fyzickú osobu,
e)
obchodné identifikačné číslo alebo registračné číslo predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ak ide o subjekt,
f)
identifikačné číslo predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu pre daň z pridanej hodnoty, ak je dostupné,
g)
dátum narodenia predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ak ide o fyzickú osobu,
h)
identifikátor finančného účtu, na ktorý sa vypláca alebo pripisuje odplata, ak je dostupný oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy, a ak príslušný orgán členského štátu, v ktorom je predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentom podľa § 22k ods. 6, neoznámil príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, že neplánuje používať identifikátor finančného účtu na tento účel,
i)
meno držiteľa finančného účtu, na ktorý sa vypláca alebo pripisuje odplata, ak sa meno držiteľa finančného účtu odlišuje od mena predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ak je dostupné oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy, ako aj všetky ostatné finančné identifikačné informácie dostupné oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy týkajúce sa tohto držiteľa účtu,
j)
zoznam všetkých členských štátov, v ktorých je predávajúci podliehajúci oznamovaniu daňovým rezidentom podľa § 22k ods. 6,
k)
celková odplata vyplatená alebo pripísaná počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia a počet vybraných činností, za ktoré bola vyplatená alebo pripísaná,
l)
poplatky, provízie alebo dane zrazené alebo nárokované oznamujúcim prevádzkovateľom platformy počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia.
(3)
Ak predávajúci podliehajúci oznamovaniu poskytuje služby prenájmu nehnuteľností, príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje okrem informácií podľa odseku 2 aj tieto informácie:
a)
adresu každej položky na zozname nehnuteľností zistenú na základe postupov podľa § 22k ods. 8 a príslušné katastrálne číslo alebo jeho ekvivalent podľa vnútroštátneho práva členského štátu, v ktorom sa nachádza, ak bolo pridelené,
b)
celkovú odplatu vyplatenú a pripísanú počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia a počet vybraných činností poskytnutých v súvislosti s každou položkou na zozname nehnuteľností,
c)
počet dní prenajímania každej položky na zozname nehnuteľností počas oznamovacieho obdobia a druh každej položky na zozname nehnuteľností, ak sú tieto informácie k dispozícii.
(4)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky zistí, že informácie oznámené podľa odsekov 2 a 3 sú neúplné alebo nepresné, prostredníctvom správcu dane vyzve oznamujúceho prevádzkovateľa platformy na ich opravu alebo doplnenie, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu.1)
(5)
Príslušný orgán Slovenskej republiky, ktorému boli oznámené informácie v rozsahu podľa odsekov 2 a 3, oznámi tieto informácie príslušným orgánom členských štátov podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od skončenia oznamovacieho obdobia, s ktorým súvisia požiadavky na oznamovanie informácií týkajúcich sa oznamujúceho prevádzkovateľa platformy.
§ 22m
Ustanovenia na účinné uplatňovanie automatickej výmeny informácií
oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem
(1)
Predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy pri získavaní informácií podľa § 22k. Ak predávajúci neposkytne informácie podľa § 22k po dvoch výzvach nasledujúcich po prvej žiadosti oznamujúceho prevádzkovateľa platformy, nie však skôr ako uplynie 60 dní, oznamujúci prevádzkovateľ platformy zruší účet predávajúceho a zabráni mu, aby sa opätovne zaregistroval na platforme, alebo zadrží vyplatenie odplaty predávajúcemu, kým predávajúci neposkytne požadované informácie.
(2)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy je povinný oznámiť informácie v rozsahu podľa § 22i a 22k príslušnému orgánu Slovenskej republiky elektronickými prostriedkami v lehote podľa § 22i spôsobom a vo formáte uverejnenom na webovom sídle finančného riaditeľstva.
(3)
Ak oznamujúci prevádzkovateľ platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu nesplní povinnosť oznamovania podľa § 22i ods. 5 ani po dvoch písomných výzvach správcu dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, zruší tento správca dane registráciu tohto prevádzkovateľa platformy. Registrácia sa zruší najneskôr po uplynutí 90 dní odo dňa doručenia prvej výzvy, nie však skôr ako uplynie 30 dní od doručenia druhej výzvy. Zrušenie registrácie nemá vplyv na uloženie pokuty podľa § 22n.
(4)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy je povinný viesť záznamy o plnení povinností podľa § 22i a 22k a uchovať ich po dobu minimálne päť rokov, avšak nie dlhšie ako desať rokov po skončení oznamovacieho obdobia, ktorého sa týkajú.
(5)
Kontrolu dodržiavania povinností ustanovených v § 22i až 22k vykonáva finančné riaditeľstvo alebo daňový úrad, pričom postupuje podľa osobitného predpisu.1)
(6)
Informácie získané podľa § 22i ods. 1 o predávajúcich, ktorí sú rezidentmi na daňové účely v Slovenskej republike, sa použijú na účely správy daní v súlade s osobitným predpisom.1)
(7)
Vylúčený prevádzkovateľ platformy je povinný prostredníctvom elektronického vyhlásenia každoročne v lehote najneskôr do 15. januára roku nasledujúceho po skončení oznamovacieho obdobia elektronicky preukázať príslušnému orgánu Slovenskej republiky, že platforma nie je využívaná žiadnymi predávajúcimi podliehajúcimi oznamovaniu. Formulár tohto vyhlásenia zverejní na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo. Na vyhlásenie podané po tejto lehote príslušný orgán Slovenskej republiky neprihliada a prevádzkovateľ platformy sa za príslušné oznamovacie obdobie, za ktoré sa vyhlásenie malo podať, považuje za oznamujúceho prevádzkovateľa platformy.
(8)
Ak sa prevádzkovateľ platformy považuje za vylúčeného prevádzkovateľa platformy, príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi túto skutočnosť vrátane všetkých následných zmien príslušným orgánom ostatných členských štátov, ak vylúčený prevádzkovateľ platformy túto skutočnosť preukázal podľa odseku 7 v Slovenskej republike.
(9)
Príslušný orgán Slovenskej republiky bezodkladne informuje Európsku komisiu o každom oznamujúcom prevádzkovateľovi platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu, ktorý nie je zaregistrovaný na území Slovenskej republiky podľa § 22j ods. 2 a ani v inom členskom štáte.
(10)
Pri nesplnení registračnej povinnosti oznamujúcim prevádzkovateľom platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu na území Európskej únie sa príslušný orgán Slovenskej republiky dohodne s príslušnými orgánmi členských štátov na spoločnej koordinácii pri zabezpečení dodržiavania registračnej povinnosti oznamujúceho prevádzkovateľa platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu.
§ 22n
Sankcie
(1)
Správca dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, uloží oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy pokutu za nesplnenie
a)
oznamovacej povinnosti podľa § 22j ods. 1 do 3 000 eur, a to aj opakovane,
b)
registračnej povinnosti podľa § 22j ods. 2 do 5 000 eur, a to aj opakovane,
c)
povinností oznamovania informácií príslušnému orgánu Slovenskej republiky
podľa § 22i a postupov preverovania podľa § 22k do 10 000 eur, a to aj opakovane.
(2)
Na ukladanie pokút sa vzťahuje osobitný predpis.1)
§ 22o
(1)
Ministerstvo môže podať Európskej komisii odôvodnenú žiadosť o posúdenie rovnocennosti informácií, ktoré sa automaticky vymieňajú podľa dohody medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a nečlenským štátom, s informáciami oznamovanými podľa
§ 22i ods. 1.
(2)
Ministerstvo poskytne súčinnosť Európskej komisii pri posúdení rovnocennosti informácií.
(3)
Ministerstvo na účely § 22h písm. g) vydá zoznam kvalifikovaných nečlenských štátov a uverejní ho na svojom webovom sídle.
§ 22p
(1)
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy je povinný plniť povinnosti podľa § 22i, § 22k a 22m rovnako vo vzťahu k predávajúcim podliehajúcim oznamovaniu, ktorí sú rezidentmi na daňové účely v kvalifikovanom nečlenskom štáte na základe kvalifikovanej dohody príslušných orgánov.
(2)
Na účely automatickej výmeny informácií na základe kvalifikovanej dohody príslušných orgánov podľa odseku 1 oznamujúci prevádzkovateľ platformy považuje predávajúceho za rezidenta na daňové účely v tom kvalifikovanom nečlenskom štáte, v ktorom má predávajúci primárnu adresu.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje informácie podľa § 22l ods. 2 o vybraných činnostiach podľa § 22h písm. i) druhého bodu až štvrtého bodu príslušnému orgánu kvalifikovaného nečlenského štátu, v ktorom je predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentom na daňové účely podľa odseku 2, prostredníctvom automatickej výmeny informácií v lehote podľa § 22l ods. 5.
(4)
Príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje informácie podľa § 22l ods. 2 a 3 o vybraných činnostiach podľa § 22h písm. i) prvého bodu prostredníctvom automatickej výmeny informácií v lehote podľa § 22l ods. 5 príslušnému orgánu kvalifikovaného nečlenského štátu, v ktorom
a)
je predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentom na daňové účely podľa odseku 2,
b)
predávajúci poskytuje služby prenájmu nehnuteľností,
c)
sa nehnuteľnosť nachádza.
(5)
Na povinnosti podľa odsekov 1 a 4 sa na účely prenosu osobných údajov do kvalifikovaného nečlenského štátu použijú pravidlá podľa osobitného predpisu.23c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a až 23c znejú:
23a) § 68a a 68b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
23b) § 13 ods. 5 a 6 zákona č. 563/2009 Z. z.
23c) Kapitola V nariadenia (EÚ) 2016/679.“.
26.
Za § 24c sa vkladá § 24d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky informuje Európsku komisiu o minimálne dvoch druhoch informácií podľa § 7 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2023, ktoré bude poskytovať príslušným orgánom členských štátov za zdaňovacie obdobia 2023 a 2024.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi Európskej komisii do konca roka 2023 minimálne štyri druhy informácií podľa § 7 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2023, ktoré bude poskytovať príslušným orgánom členských štátov za zdaňovacie obdobia po 31. decembri 2024.
(3)
Ustanovenie § 7 ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2023 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2024.
(4)
Ustanovenie § 22l ods. 5 sa prvýkrát použije za oznamovacie obdobie začínajúce od
1. januára 2023.“.
27.
Príloha č. 2 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
7. Smernica Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 104, 25. 3. 2021).“.
Čl. II
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 45/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z. a zákona č. 39/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 68a ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Správca dane môže vydať vyrubovací rozkaz aj po doručení záverečnej správy zo spoločnej kontroly podľa osobitného predpisu43aa) daňovému subjektu, ak sa nevykonáva daňová kontrola alebo neprebieha určovanie dane podľa pomôcok alebo vyrubovacie konanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43aa znie:
43aa) § 12a zákona č. 442/2012 Z. z. v znení zákona č. 250/2022 Z. z.“.
2.
Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 104, 25. 3. 2021).“.
Čl. III
Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2016 Z. z., zákona č. 305/2019 Z. z. a zákona č. 416/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.“.
2.
Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 104, 25. 3. 2021).“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem čl. I bodu 16 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.