25/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

25
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 20. januára 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z., vyhlášky č. 283/2017 Z. z., vyhlášky č. 361/2018 Z. z., vyhlášky č. 129/2019 Z. z., vyhlášky č. 348/2019 Z. z., vyhlášky č. 374/2020 Z. z. a vyhlášky č. 238/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 10 ods. 5 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 5 písm. a)“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa slovo „mladomanželom“ nahrádza slovom „manželom“.
3.
V § 2 ods. 2 písm. a) sa suma „1 080 eur“ nahrádza sumou „1 210 eur“.
4.
V § 2 ods. 2 písm. a) druhom bode sa slová „v najmenej rozvinutom okrese,1)“ nahrádzajú slovami „v okrese zapísanom v zozname najmenej rozvinutých okresov zverejnenom na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu1) ku dňu podania úplnej žiadosti (ďalej len „najmenej rozvinutý okres“),“.
5.
V § 2 ods. 2 písm. b) a ods. 4 sa suma „1 350 eur“ nahrádza sumou „1 500 eur“.
6.
V § 2 ods. 6 a 9 sa suma „100 eur“ nahrádza sumou „105 eur“.
7.
V § 2 ods. 7 sa suma „150 eur“ nahrádza sumou „160 eur“.
8.
V § 2 ods. 8 sa suma „90 eur“ nahrádza sumou „95 eur“.
9.
V § 2 ods. 10 písm. a) sa suma „170 eur“ nahrádza sumou „180 eur“.
10.
V § 2 ods. 19 písm. a) sa suma „1 300 eur“ nahrádza sumou „1 400 eur“.
11.
V § 2 ods. 19 písm. b) prvom bode sa suma „1 800 eur“ nahrádza sumou „1 900 eur“.
12.
V § 2 ods. 19 písm. b) druhom bode sa suma „20 000 eur“ nahrádza sumou „22 000 eur“.
13.
V § 2 ods. 19 písm. c) sa suma „1 900 eur“ nahrádza sumou „2 000 eur“.
14.
V § 2 ods. 19 písm. d) sa vypúšťajú slová „vybudovanú pri obstarávanom nájomnom byte, zariadení sociálnych služieb alebo ubytovacom dome“ a suma „1 900 eur“ sa nahrádza sumou „2 000 eur“.
15.
V § 3 ods. 1 úvodná veta znie:
„Splnenie podmienok podľa § 9 ods. 3 zákona sa preukazuje“.
16.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
17.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Identifikačné údaje žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona sa preukazujú kópiou občianskeho preukazu alebo iného obdobného dokladu.“.
18.
V § 5 ods. 3 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
§ 10 ods. 5 písm. b) a e) zákona, splnenie podmienky sa preukazuje overením údajov o mene, priezvisku a dátume narodenia dieťaťa žiadateľa uvedených v žiadosti,“.
Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená b) až d).
19.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Splnenie podmienky podľa
a)
§ 10 ods. 5 písm. b) a e) zákona sa preukazuje overením údajov o mene, priezvisku a dátume narodenia dieťaťa žiadateľa uvedených v žiadosti,
b)
§ 10 ods. 5 písm. c) zákona sa preukazuje overením údajov o ťažkom zdravotnom postihnutí a ak ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím žijúcu v spoločnej domácnosti so žiadateľom aj dokladom o trvalom pobyte tejto osoby a dĺžke jeho trvania pred podaním žiadosti,
c)
§ 10 ods. 5 písm. d) zákona sa preukazuje osvedčenou kópiou právoplatného rozhodnutia súdu o skončení poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, osvedčenou kópiou právoplatného rozhodnutia súdu o zrušení ústavnej starostlivosti alebo osvedčenou kópiou právoplatného rozhodnutia súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti alebo osobnej starostlivosti poručníka, alebo potvrdením poskytovateľa sociálnej služby o tom, že žiadateľovi sa skončilo poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou,
d)
§ 10 ods. 5 písm. e) zákona sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa, že je slobodný, ovdovený alebo rozvedený a žije v spoločnej domácnosti len s nezaopatreným dieťaťom vo veku do 15 rokov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
20.
V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Doklady podľa odseku 3 písm. c) a d) sú prílohou k žiadosti.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
21.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).
22.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem príjmov podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu a druhého bodu,“.
23.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slovami „prvého bodu“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a štvrtého bodu,“.


24.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2022
Žiadosti predložené od 15. januára 2022, o ktorých nebolo rozhodnuté do 1. februára 2022, sa posudzujú podľa tejto vyhlášky.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2022 okrem čl. I bodov 19 a 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2022 a čl. I bodov 16 a 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2022.
Andrej Doležal v. r.