24/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

24
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo 17. januára 2022
o zariadeniach poradenstva a prevencie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 133 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Centrum poradenstva a prevencie vykonáva odbornú činnosť pre
a)
deti od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie,
b)
deti, žiakov a študentov od prijatia na predprimárne vzdelávanie do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie,
c)
rodičov alebo inú fyzickú osobu než rodiča, ktorá má neplnoleté dieťa podľa písmena a) alebo písmena b) zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti rozhodnutím súdu, poručníka, alebo opatrovníka (ďalej len „zákonný zástupca“),
d)
zástupcu zariadenia, v ktorom sa vo vzťahu k neplnoletému dieťaťu podľa písmena a) alebo písmena b) vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zástupca zariadenia“),
e)
školský podporný tím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl, školských zariadení a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane metodickej činnosti a supervíznej činnosti.
(2)
Centrum poradenstva a prevencie nemôže odmietnuť vykonanie odbornej činnosti, ak ide o
a)
dieťa podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b), ktoré má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území okresu, v ktorom má centrum poradenstva a prevencie sídlo,
b)
zákonného zástupcu neplnoletého dieťaťa podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b), ktoré má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území okresu, v ktorom má centrum poradenstva a prevencie sídlo,
c)
zástupcu zariadenia so sídlom na území okresu, v ktorom má centrum poradenstva a prevencie sídlo,
d)
osobu podľa odseku 1 písm. e), ktorá je zamestnancom právnickej osoby so sídlom na území okresu, v ktorom má centrum poradenstva a prevencie sídlo.
(3)
Ak v okrese, v ktorom má fyzická osoba podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) alebo písm. e) sídlo, nemá sídlo žiadne centrum poradenstva a prevencie, vykonanie odbornej činnosti jej nemôže odmietnuť centrum poradenstva a prevencie, ktorého sídlo sa nachádza najbližšie k miestu trvalého pobytu, prechodného pobytu tejto fyzickej osoby alebo sídla tejto právnickej osoby.
(4)
Špecializované centrum poradenstva a prevencie vykonáva odbornú činnosť pre osoby uvedené v odseku 1 na celom území Slovenskej republiky. Špecializované centrum poradenstva a prevencie vykonáva metodickú činnosť a supervíznu činnosť v oblasti svojej špecializácie aj vo vzťahu k centrám poradenstva a prevencie.
§ 2
(1)
Centrum poradenstva a prevencie vykonáva odbornú činnosť na základe
a)
žiadosti plnoletého dieťaťa,
b)
žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ak ide o neplnoleté dieťa,
c)
rozhodnutia podľa osobitného predpisu,1)
d)
žiadosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
e)
žiadosti riaditeľa školy, ktorú dieťa navštevuje, alebo ním povereného pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca alebo
f)
vlastného podnetu.
(2)
Špecializované centrum poradenstva a prevencie vykonáva odbornú činnosť na základe
a)
žiadosti plnoletého dieťaťa,
b)
žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ak ide o neplnoleté dieťa,
c)
rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení alebo rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení,
d)
žiadosti riaditeľa školy alebo ním povereného pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, ak ide o odbornú činnosť v rozsahu poradenstva, metodickej činnosti alebo supervíznej činnosti pre školský podporný tím, pedagogických zamestnancov alebo pre odborných zamestnancov, alebo
e)
žiadosti centra poradenstva a prevencie, ak ide o odbornú činnosť v rozsahu metodickej činnosti alebo supervíznej činnosti pre odborných zamestnancov príslušného centra poradenstva a prevencie.
(3)
Žiadosť podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. d) alebo podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b) obsahuje osobné údaje dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu. Ak ide o neplnoleté dieťa, žiadosť podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. d) alebo podľa odseku 2 písm. b) obsahuje aj osobné údaje zákonného zástupcu v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.
(4)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b) je odporúčanie centra poradenstva a prevencie, odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast alebo odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu2) na vykonanie odbornej činnosti špecializovaného centra poradenstva a prevencie.
(5)
Ak v odseku 6 nie je ustanovené inak, odborná činnosť sa pre dieťa vykonáva na základe vopred udeleného informovaného súhlasu plnoletého dieťaťa alebo zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ak ide o neplnoleté dieťa, ktorý obsahuje v zrozumiteľnej forme informácie o
a)
odbornej činnosti a
b)
právach a povinnostiach dieťaťa, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia súvisiacich s odbornou činnosťou.
(6)
Informovaný súhlas sa nevyžaduje, ak sa odborná činnosť vykonáva
a)
v rozsahu prevencie alebo krízovej intervencie v škole alebo v školskom zariadení,
b)
na základe rozhodnutia súdu alebo
c)
na základe osobitného predpisu.3)
(7)
Odborná činnosť sa na základe žiadosti podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) alebo podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b) začne vykonávať do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to prvým rozhovorom so žiadateľom; ak je to nevyhnutné na zabezpečenie starostlivosti o dieťa a táto skutočnosť je odôvodnená, začne sa vykonávať bezodkladne po doručení žiadosti.
(8)
Ak zariadenie poradenstva a prevencie nedokáže vykonať odbornú činnosť podľa odseku 7, informáciu o tejto skutočnosti oznámi zariadenie poradenstva a prevencie do piatich pracovných dní žiadateľovi a regionálnemu úradu školskej správy.
(9)
Odborná činnosť sa vykonáva ambulantnou formou alebo terénnou formou. Odborná činnosť sa vykonáva terénnou formou najmä v rodine, škole alebo v školskom zariadení. Odborná činnosť v špecializovanom centre poradenstva a prevencie sa môže vykonávať aj formou pobytu v špecializovanom centre poradenstva a prevencie, ktorý trvá najviac päť pracovných dní; ak je na to závažný dôvod, najviac desať pracovných dní.
(10)
Ak sú výsledkom vykonanej odbornej činnosti odporúčania v správe z diagnostického vyšetrenia vykonaného zariadením poradenstva a prevencie zameraného na určenie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb alebo v písomnom vyjadrení, ktoré sú určené pre školu alebo pre školské zariadenie, podľa potreby sa k nim vykoná konzultácia s príslušnou školou alebo s príslušným školským zariadením.
(11)
O vykonanej odbornej činnosti sa priebežne vedie záznam v osobnom spise dieťaťa a v elektronickom systéme realizovaných výkonov a evidencie osôb, pre ktoré sa odborná činnosť vykonáva.
(12)
O obsahu odbornej činnosti, ktorou je prevencia uskutočňovaná v škole alebo v školskom zariadení, zariadenie poradenstva a prevencie vopred informuje zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia prostredníctvom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia.
§ 3
(1)
Zariadenie poradenstva a prevencie sa môže členiť na oddelenia.
(2)
Odbornú činnosť v centre poradenstva a prevencie vykonávajú najmenej
a)
jeden psychológ,
b)
jeden špeciálny pedagóg a
c)
traja odborní zamestnanci, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť v kategórii psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, sociálny pracovník alebo logopéd.
(3)
Odbornú činnosť v špecializovanom centre poradenstva a prevencie vykonávajú najmenej
a)
jeden psychológ,
b)
jeden špeciálny pedagóg alebo logopéd a
c)
jeden odborný zamestnanec, ktorý vykonáva pracovnú činnosť v kategórii psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, sociálny pracovník alebo logopéd.
(4)
Jeden odborný zamestnanec môže byť zaradený na jedno oddelenie alebo na viac oddelení.
(5)
Personálne zabezpečenie špecializovaného centra poradenstva a prevencie vo vzťahu k jednotlivým zdravotným postihnutiam zodpovedá rozsahu špecializácie tak, aby sa poskytla komplexná odborná starostlivosť pre príslušné zdravotné postihnutie.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Branislav Gröhling v. r.
1)
Napríklad § 37 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 Z. z., § 12 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Príloha č. 3 kategória A písm. b) bod 18 alebo písm. d) bod 10 alebo bod 24 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.