236/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

236
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. júna 2022
o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje poskytovanie podpory z finančných prostriedkov Európskej únie v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov,1) ktorú Slovenská republika poskytuje prostredníctvom svojich vnútroštátnych podporných programov na financovanie podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva.2)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Podporným opatrením podporné opatrenie na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva, ktorým sa rozumie
a)
propagačné opatrenie v členskom štáte, a to informačné alebo propagačné opatrenie týkajúce sa vína Európskej únie v členských štátoch Európskej únie (ďalej len „členský štát“) s cieľom informovať spotrebiteľa o zodpovednej konzumácii vína alebo o systémoch Európskej únie vzťahujúcich sa na jeho označenie pôvodu3) alebo na jeho zemepisné označenie,4)
b)
propagačné opatrenie v tretej krajine, a to informačné alebo propagačné opatrenie týkajúce sa vína Európskej únie v štátoch, ktoré nie sú členskými štátmi (ďalej len „tretia krajina“), ktorými sa zvyšuje ich konkurencieschopnosť,
c)
reštrukturalizácia vinohradu alebo konverzia vinohradu na vinohradníckej ploche registrovanej vo vinohradníckom registri, ktorá je súčasťou vinohradníckej oblasti slovenského vinohradníckeho regiónu5) a ktorej výmera ako súvislej plochy dosahuje najmenej 0,1 ha,
d)
poistenie úrody, a to poistenie úrody na výrobu vinárskych výrobkov proti následkom prírodných katastrof, proti následkom nepriaznivých poveternostných udalostí, chorôb alebo zamorenia škodcami, alebo
e)
investícia, a to hmotná investícia alebo nehmotná investícia do spracovateľského zariadenia vinárskeho závodu, do jeho infraštruktúry alebo do jeho marketingových štruktúr alebo nástrojov.
(2)
Podporným podopatrením činnosť na vykonanie podporného opatrenia.
(3)
Propagačné opatrenie v tretej krajine sa vykoná podporným podopatrením, a to
a)
činnosťou zameranou na styk s verejnosťou, propagáciu alebo reklamu, ktorá poukazuje najmä na vysokú úroveň výrobkov z členských štátov, predovšetkým z hľadiska kvality, bezpečnosti potravín6) alebo životného prostredia,
b)
účasťou na podujatí, veľtrhu alebo výstave s medzinárodným významom,
c)
informačnou kampaňou zameranou najmä na systémy Európskej únie vzťahujúce sa na označenia pôvodu, zemepisné označenia alebo ekologickú výrobu,7) alebo
d)
prieskumom nových trhov potrebných na rozšírenie odbytu.
(4)
Reštrukturalizácia vinohradu alebo konverzia vinohradu sa vykoná podporným podopatrením, a to
a)
zmenou odrody; založenie vinohradu nanovo, založenie vinohradu s inou odrodou viniča, za splnenia podmienok podľa písmena e) a odseku 1 písm. c),
b)
zmenou sponu; založenie vinohradu nanovo, s iným sponom výsadby viniča, za splnenia podmienok podľa písmena e) a odseku 1 písm. c),
c)
presunom vinohradu; založenie vinohradu nanovo, na inom mieste, ktoré je na prevádzku vinohradníctva vo vinohrade kvalitnejšou plochou, plochou nachádzajúcou sa v kvalitnejšom regióne alebo plochou s kvalitnejšími svahmi, za splnenia podmienok podľa písmena e) a odseku 1 písm. c), alebo
d)
vyklčovaním vinohradu; odstránenie všetkých rastlín viniča a opornej konštrukcie z vinohradu, po ktorého vykonaní sa v rámci ním vykonávanej reštrukturalizácie vinohradu alebo konverzie vinohradu vykoná podporné podopatrenie podľa písmen a), b) alebo písmena c),
e)
založením vinohradu nanovo, a to
1.
výsadbou nového viniča vysadením množiteľského materiálu viniča, úradne uznaného alebo úradne skontrolovaného ako štandardný množiteľský materiál,8)
2.
na tej istej výmere, akú má vinohrad, ktorý sa podporným podopatrením nanovo zakladá,
3.
tak, že
3a.
vysadený vinič sa musí ujať najmenej na 80 % z celkového počtu vysadených kusov viniča ku koncu vinárskeho roka bezprostredne nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom sú vysadené,
3b.
vysadený vinič, ktorý sa ujme, musí byť v uspokojivom stave,
3c.
vysadený vinič, ktorý sa ujme, musí byť vysadený v priemernej hustote najmenej 4 000 rastlín na hektár, alebo
3d.
sa zhotoví stavba opornej konštrukcie viniča, a to s najmenej jedným nosným drôtom.
(5)
Investícia sa vykoná podporným podoptrením, a to
a)
obstaraním nových drevených sudov alebo drevených nádob určených na skladovanie vína alebo na zrenie vína, alebo
b)
investíciou na zabezpečenie označenia vinárskych výrobkov vyrábaných vo vinárskych závodoch novými etiketami s dvojrozmerným kódom typu QR, ktorý slúži na rýchle rozšifrovanie informácií o pôvode vinárskych výrobkov (QR kód).
(6)
Operáciou sa rozumie činnosť na vykonanie podporného opatrenia.9)
(7)
Vinárskym výrobkom sa rozumie poľnohospodársky výrobok,10) ktorý patrí pod spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov v sektore vína.11)
(8)
Vínom sa rozumie vinársky výrobok.
(9)
Vinohradníckou plochou sa rozumie plocha pozostávajúca z vinohradníckych pozemkov12) alebo častí pozemkov, ktorú možno registrovať vo vinohradníckom registri Slovenskej republiky.
(10)
Viničom sa rozumie rastlina, z ktorej možno vyrábať vinárske výrobky.
(11)
Vinárskym rokom sa rozumie hospodársky rok ustanovený v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov pre sektor vinohradníctva a vinárstva.13)
(12)
Organizáciou výrobcov sa rozumie právnická osoba uznaná členským štátom ako organizácia výrobcov14) poľnohospodárskych výrobkov, ktoré patria pod spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov.
(13)
Združením organizácií výrobcov sa rozumie právnická osoba uznaná členským štátom ako združenie organizácií výrobcov15) poľnohospodárskych výrobkov, ktoré patria pod spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov.
(14)
Medziodvetvovou organizáciou sa rozumie právnická osoba uznaná členským štátom ako medziodvetvová organizácia v sektore poľnohospodárskych výrobkov,16) ktoré patria pod spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov.
(15)
Propagovaným vínom sa rozumie okruh vinárskych výrobkov vrátane vína, o ktorého schválenie sa žiada o poskytnutie podpory na propagačné opatrenie v členskom štáte alebo na propagačné opatrenie v tretej krajine.
(16)
Oprávnenými výdavkami sa rozumejú výdavky vynaložené na vykonanie podporného opatrenia, na ktorých pokrytie možno podporu poskytnúť podľa osobitných predpisov.17)
§ 3
Žiadosť o poskytnutie podpory
(1)
Žiadosť o poskytnutie podpory na propagačné opatrenie v členskom štáte alebo na propagačné opatrenie v tretej krajine obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo“),
b)
vymedzenie, či ide o poskytnutie podpory na propagačné opatrenie v členskom štáte alebo na propagačné opatrenie v tretej krajine, a
c)
vymedzenie podporného podopatrenia, ktorým sa má podporné opatrenie vykonať, ak sa podporné opatrenie vykonáva podporným podopatrením.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
originál alebo kópia rozhodnutia o uznaní žiadateľa ako
1.
organizácie výrobcov propagovaného vína,
2.
združenia organizácií výrobcov propagovaného vína, alebo
3.
medziodvetvovej organizácie v sektore propagovaného vína,
b)
doklad, ktorým je
1.
zoznam
1a.
podnikateľov v sektore vinárstva, ktorí sú členmi organizácie výrobcov propagovaného vína, s potvrdením o tomto ich členstve,
1b.
organizácií výrobcov propagovaného vína, ktorí sú členmi združenia organizácií výrobcov propagovaného vína, s potvrdením o tomto ich členstve, alebo
1c.
podnikateľov v sektore vinárskych výrobkov, ktorí sú členmi medziodvetvovej organizácie v sektore propagovaného vína, s potvrdením o tomto ich členstve,
2.
originál alebo kópia písomného vyhotovenia vnútorného predpisu žiadateľa, z ktorého vyplýva, že jeho členmi ako organizácie výrobcov propagovaného vína môžu byť len podnikatelia v sektore vinárstva, že jeho členmi ako združenia organizácií výrobcov propagovaného vína môžu byť len organizácie výrobcov vinárskych výrobkov zahŕňajúcich víno, alebo že jeho členmi ako medziodvetvovej organizácie v sektore propagovaného vína môžu byť len podnikatelia v sektore vinárskych výrobkov,
c)
doklad, ktorým je
1.
zoznam podnikateľov v sektore vinárstva, ktorí sú členmi organizácií výrobcov propagovaného vína, s potvrdením o tomto ich členstve,
2.
originál alebo kópia písomného vyhotovenia vnútorného predpisu organizácie výrobcov propagovaného vína, z ktorého vyplýva, že ich členmi môžu byť len podnikatelia v sektore vinárstva, alebo
3.
originál alebo kópia písomného vyhotovenia vnútorného predpisu žiadateľa podľa písmena a) druhého bodu, z ktorého vyplýva, že jeho členmi môžu byť len organizácie výrobcov vinárskych výrobkov zahŕňajúcich víno,
d)
doklad, ktorým je
1.
originál alebo kópia rozhodnutia o uznaní organizácie výrobcov propagovaného vína, alebo
2.
originál alebo kópia písomného vyhotovenia vnútorného predpisu žiadateľa, z ktorého vyplýva, že jeho členmi môžu byť len organizácie výrobcov vinárskych výrobkov zahŕňajúcich víno,
e)
vyhlásenie, ktorým je
1.
stručný opis skúseností žiadateľa s propagáciou vína, obsahujúci informáciu o tom, ako dlho sa žiadateľ propagáciou vína zaoberá, alebo
2.
originál alebo kópia vnútorného predpisu žiadateľa, z ktorého vyplýva, že propagácia vína je predmetom jeho činnosti najmenej tri roky,
f)
originál alebo kópia osvedčenia o registrácii žiadateľa, ktorý nie je žiadateľom podľa § 4 ods. 3 písm. c) a ktorý žiada o poskytnutie podpory na propagačné opatrenie v tretej krajine, vo vinohradníckom registri, podľa ktorého je v ňom nepretržite registrovaný ako vinár najmenej päť rokov,
g)
projekt podporného opatrenia a jeho podporných podopatrení, obsahujúci jednoznačné vymedzenie operácií, ktorými sa má vykonať, opis zahrnutých činností a sumu odhadovaných nákladov na jeho výkon,
h)
vyhlásenie o zárukách a dôkazoch vo vzťahu k podpornému opatreniu, posudzovaných členským štátom na posudzovanie žiadostí o podporu na propagačné opatrenie v členskom štáte alebo na propagačné opatrenie v tretej krajine ako kritérium oprávnenosti,18) a
i)
návrh použitých propagačných materiálov.
(3)
Žiadosť o poskytnutie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania a identifikačné číslo, a
b)
vymedzenie podporných podopatrení, ktorými sa má podporné opatrenie vykonať.
(4)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú
a)
projekt reštrukturalizácie vinohradu alebo konverzie vinohradu, ktorý obsahuje
1.
vymedzenie pozemkov na území Slovenskej republiky, na ktorých sa má podporné opatrenie vykonať, uvedenie parcelného čísla, výmery, katastrálneho územia, druhu pozemku a informácie, či ide o pozemok parcely registra „C“ alebo registra „E“,
2.
vymedzenie častí pozemkov podľa prvého bodu, na ktorých sa má podporné opatrenie vykonať, uvedením ich výmery,
3.
zobrazenie častí mapy katastrálneho operátu katastrálnych území, v ktorých sú zobrazené pozemky podľa prvého bodu,
4.
informáciu, na ktorých pozemkoch podľa prvého bodu alebo ich častiach podľa druhého bodu sa vinohrad nachádza pred vykonaním podporného opatrenia, a na ktorých pozemkoch podľa prvého bodu alebo ich častiach podľa druhého bodu sa má nanovo založený vinohrad nachádzať po jeho vykonaní, ak sa má jeho vykonaním vinohrad presunúť,
5.
vyznačenie vinohradu v zobrazení podľa tretieho bodu, v ktorom sa má podporné opatrenie vykonať, a ak sa má vykonaním podporného opatrenia vinohrad presunúť, tak vrátane vyznačenia vinohradu, ktorý má byť vykonaním podporného opatrenia založený nanovo,
6.
informáciu o odrodách viniča, ktorými má byť podporné opatrenie vykonané, ak má byť vykonané podporným podopatrením zmeny odrôd,
7.
informáciu o spone, v ktorom má byť vinič vysadený, ak má byť podporné opatrenie vykonané podporným podopatrením zmeny sponu,
8.
termíny, v ktorých je plánované vykonanie jednotlivých činností, vrátane rozdelenia termínov podľa poľnohospodárskych finančných rokov19) a sumu odhadovaných nákladov na ich vykonanie,
b)
originál alebo kópia osvedčenia o registrácii vinohradníckej plochy vinohradu, v ktorom sa má reštrukturalizácia vinohradu alebo konverzia vinohradu vykonať, vo vinohradníckom registri,
c)
doklad o tom, že žiadateľ má právo použiť pozemok, ktorý sa vzťahuje na reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu v rozsahu § 4 ods. 5 písm. c), ak žiadateľ nie je jediným vlastníkom pozemku,
d)
mapa, ktorá zobrazuje diely pôdnych blokov identifikované Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len „platobná agentúra“), v ktorej sú zobrazené pozemky podľa písmena a) prvého bodu,
e)
originál alebo kópia povolenia na výsadbu viniča na pozemkoch podľa písmena a) prvého bodu alebo častiach pozemkov podľa písmena a) druhého bodu,20) na ktorých sa má vykonaním reštrukturalizácie vinohradu alebo konverzie vinohradu tento založiť nanovo, ak sa na túto výsadbu vyžaduje,
f)
zoznam výpisov z listov vlastníctva k pozemkom podľa písmena a) prvého bodu,
g)
vyhlásenie žiadateľa, že mu na tie isté činnosti na výkon reštrukturalizácie vinohradu alebo konverzie vinohradu, na ktoré žiada o poskytnutie podpory, nie sú poskytované alebo nemajú byť poskytované finančné prostriedky Európskej únie, ktoré sú poskytované v rámci iných inštitútov ako inštitútu podpory.
(5)
Žiadosť o poskytnutie podpory na poistenie úrody obsahuje identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania a identifikačné číslo.
(6)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 5 je
a)
originál alebo kópia poistnej zmluvy na poistenie úrody a
b)
originál alebo kópia osvedčenia o registrácii vinohradníckej plochy vinohradu vo vinohradníckom registri.
(7)
Žiadosť o poskytnutie podpory na investície obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania a identifikačné číslo, a
b)
vymedzenie podporných podopatrení, ktorými sa má podporné opatrenie vykonať.
(8)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 sú
a)
originál alebo kópia rozhodnutia o uznaní žiadateľa podľa § 4 ods. 7 písm. a) druhého bodu podbodu 2b. alebo podbodu 2c. ako
1.
organizácie výrobcov vinárskych výrobkov alebo
2.
medziodvetvovej organizácie v sektore vinárskych výrobkov,
b)
zoznam členov žiadateľa podľa § 4 ods. 7 písm. a) druhého bodu s potvrdením o tomto ich členstve,
c)
kópie obsahu daňových priznaní žiadateľa k dani z príjmu za posledné dve zdaňovacie obdobia, za ktoré ich bol povinný podať, s potvrdením správcu dane, ktorému sú tieto daňové priznania podané alebo postúpené,21) o zhode týchto kópií s obsahom týchto daňových priznaní, ak žiadateľ za tieto zdaňovacie obdobia neviedol účtovníctvo, ale len daňovú evidenciu,22)
d)
informácia o hodnote hmotného majetku a nehmotného majetku žiadateľa, ktorý slúžil na jeho podnikanie v zdaňovacích obdobiach podľa písmena c), za ktoré neviedol účtovníctvo, ale len daňovú evidenciu, v rámci ktorej nie je povinný viesť evidenciu o hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do svojho obchodného majetku,
e)
originál alebo kópia osvedčenia o registrácii žiadateľa vo vinohradníckom registri ako vinára,
f)
projekt investície a jej podporných podopatrení, obsahujúci jednoznačné vymedzenie operácií, ktorými sa má toto podporné opatrenie vykonať, opis činností zahrnutých v tomto podpornom opatrení, a sumu odhadovaných nákladov na jeho vykonanie, a
g)
vyhlásenie o zárukách a dôkazoch vo vzťahu k podpornému opatreniu, posudzovaných členským štátom na posudzovanie žiadostí o podporu na investície ako kritérium oprávnenosti.23)
§ 4
Schvaľovanie poskytnutia podpory
(1)
Poskytnutie podpory možno schváliť na základe žiadosti, podanej v období ustanovenom na jej podanie podľa doterajších predpisov, najneskôr v kalendárnom roku 2021.
(2)
Poskytnutie podpory možno schváliť na vykonanie podporného opatrenia. Ak sa podporné opatrenie vykonáva podporným podopatrením, poskytnutie podpory na vykonanie podporného opatrenia možno schváliť na jeho vykonanie týmto podporným podopatrením.
(3)
Poskytnutie podpory na propagačné opatrenie v členskom štáte možno schváliť žiadateľovi,
a)
ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky,
b)
ktorý ku dňu vydania rozhodnutia o schválení poskytnutia podpory existuje viac ako päť rokov,
c)
ktorý je
1.
organizáciou výrobcov propagovaného vína, ktorá združuje podnikateľov v sektore vinárstva, ktorých počet dosahuje aspoň najmenší počet členov organizácie výrobcov vyrábajúcich vinárske výrobky,24)
2.
združením organizácií výrobcov propagovaného vína, ktoré združuje organizácie výrobcov propagovaného vína, alebo
3.
medziodvetvovou organizáciou, ktorú možno za takúto uznať,25)
d)
ktorý má ku dňu vydania rozhodnutia o schválení poskytnutia podpory tri roky skúseností s propagáciou vína a
e)
ktorého žiadosť o poskytnutie podpory spĺňa kritériá oprávnenosti posudzované členským štátom na posudzovanie žiadostí o podporu na propagačné opatrenie v členskom štáte.26)
(4)
Poskytnutie podpory na propagačné opatrenie v tretej krajine možno schváliť
a)
žiadateľovi,
1.
ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 3 písm. a) až d) a
2.
ktorého žiadosť o poskytnutie podpory spĺňa kritériá oprávnenosti posudzované členským štátom na posudzovanie žiadostí o podporu na propagačné opatrenie v tretej krajine,27) alebo
b)
podnikateľovi,
1.
ktorý svoj podnik prevádzkuje na území Slovenskej republiky,
2.
ktorý vyrába víno najmenej päť rokov,
3.
ktorý má ku dňu vydania rozhodnutia o schválení poskytnutia podpory najmenej tri roky skúseností s propagáciou vína a
4.
ktorého žiadosť o poskytnutie podpory spĺňa kritériá oprávnenosti posudzované členským štátom26) na posudzovanie žiadostí o podporu na propagačné opatrenie v tretej krajine.
(5)
Poskytnutie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu možno schváliť podnikateľovi, ktorý
a)
svoj podnik prevádzkuje na území Slovenskej republiky,
b)
žiada o poskytnutie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu vo vinohrade, v ktorom prevádzkuje vinohradníctvo, a
c)
má právo užívať a brať úžitky z pozemkov a častí pozemkov, na ktorých sa má reštrukturalizácia vinohradu alebo konverzia vinohradu vykonať, a to v rozsahu, ktorý mu na nich umožňuje
1.
vykonať reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu a
2.
prevádzkovať vinohradníctvo najmenej desať rokov od podania žiadosti o poskytnutie podpory.
(6)
Poskytnutie podpory na poistenie úrody možno schváliť
a)
podnikateľovi, ktorý svoj podnik prevádzkuje na území Slovenskej republiky a
b)
na poistenie úrody vinohradu,
1.
v ktorom prevádzkuje vinohradníctvo podnikateľ podľa písmena a),
2.
ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky,
3.
ktorého vinohradnícka plocha je registrovaná vo vinohradníckom registri a
4.
ktorého súvislá vinohradnícka plocha dosahuje najmenej 0,1 ha.
(7)
Poskytnutie podpory na investície možno schváliť
a)
žiadateľovi, ktorý je
1.
podnikateľom, ktorý svoj podnik prevádzkuje na území Slovenskej republiky, alebo
2.
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je
2a.
združením podnikateľov v sektore vinárstva,28)
2b.
organizáciou výrobcov vinárskych výrobkov alebo
2c.
medziodvetvovou organizáciou v sektore vinárskych výrobkov,
b)
žiadateľovi,
1.
ktorý nie je prevádzkovateľom podniku v ťažkostiach, ktorému podporu pre investície29) poskytnúť nemožno,
2.
ktorý je certifikovaný na výrobu vinárskych výrobkov,
3.
ktorého žiadosť o poskytnutie podpory zodpovedá kritériám oprávnenosti,30)
c)
na investície do vinárskych závodov prevádzkovaných na území Slovenskej republiky.
(8)
Pôvodne schválené poskytnutie podpory možno zmeniť, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.31) Žiadosť o zmenu schváleného poskytnutia podpory možno podať s použitím formulára, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.
(9)
Schválenie poskytnutia podpory na propagačné opatrenie v členskom štáte alebo na propagačné opatrenie v tretej krajine možno zmeniť tak, že sa predĺži lehota na ukončenie podporného opatrenia, ak § 8 ods. 9 neustanovuje inak,
a)
jedenkrát tak, že sa podporné opatrenie ukončí najviac o dva roky neskôr ako do troch rokov od schválenia, alebo
b)
dvakrát tak, že sa podporné opatrenie ukončí najviac o jeden rok neskôr ako do troch rokov od schválenia.
(10)
Schválenie poskytnutia podpory na propagačné opatrenie v členskom štáte alebo na propagačné opatrenie v tretej krajine nemožno zmeniť tak, že ním je poskytnutie podpory schválené na vykonanie podporného opatrenia, ktoré sa ukončí po lehote ustanovenej v § 8 ods. 9.
(11)
Schválením poskytnutia podpory na poistenie úrody je schválené poskytnutie podpory na
a)
obdobie
1.
jedného roka trvania poistenia alebo
2.
ktoré sa skončí predbežným termínom ukončenia podporného opatrenia podľa § 8 ods. 9, ak je obdobie kratšie ako obdobie podľa prvého bodu, a
b)
obdobie, za ktoré sa poistné alebo časť poistného platí v kalendárnom roku, v ktorom je podaná žiadosť o poskytnutie podpory, na ktorej základe je jej poskytnutie schválené.
(12)
Ak sa podporné opatrenie vykonáva podporným podopatrením, podporu na vykonanie podporného opatrenia možno poskytnúť len na jeho vykonanie podporným podopatrením, ak odsek 17 písm. b) neustanovuje inak.
(13)
Ak je ustanovená lehota, v ktorej je výkon podporného opatrenia alebo podporného podopatrenia potrebné ukončiť a žiadateľ, ktorý má na jeho výkon schválené poskytnutie podpory, platobnej agentúre v lehote nezašle písomné oznámenie, že výkon podporného opatrenia alebo podporného podopatrenia ukončil včas, podporné opatrenie alebo podporné podopatrenie sa považuje za ukončené jej uplynutím.
(14)
Podporu na propagačné opatrenie v členskom štáte alebo na propagačné opatrenie v tretej krajine nemožno poskytnúť na činnosť, ktorá má charakter podujatia, a ktorej začatie nie je oznámené podľa § 5 ods. 3 písm. a).
(15)
Žiadateľovi, ktorý má schválené poskytnutie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu vyklčovaním vinohradu, ktorý po ukončení vyklčovania vinohradu začne vykonávať ostatné podporné podopatrenia na tých istých pozemkoch alebo častiach pozemkov, na ktorých vykoná vyklčovanie vinohradu skôr, ako ustanovuje § 5 ods. 7, nemožno poskytnúť podporu na vyklčovanie vinohradu.
(16)
Podporu na poistenie úrody možno poskytnúť aj na tú časť obdobia trvania poistenia úrody, na ktoré je poskytnutie podpory schválené podľa odseku 11, ktoré uplynie pred schválením.
(17)
Podporu možno poskytnúť len na vykonanie podporného opatrenia, na ktorého vykonanie je jeho poskytnutie schválené. Ak osobitný predpis ustanovuje, že na vykonanie podporného opatrenia možno podporu poskytnúť, aj keď sa nevykoná v plnom rozsahu,32) podporu na vykonanie podporného opatrenia v tomto rozsahu možno poskytnúť, aj keď
a)
obmedzenie rozsahu vykonania podporného opatrenia odporuje schváleniu poskytnutia podpory na jeho vykonanie,
b)
sa má podporné opatrenie vykonať podporným podopatrením, a obmedzenie rozsahu vykonania podporného opatrenia má za následok, že činnosť, ktorou sa vykoná, sa v rozsahu vyplývajúcom výlučne z obmedzenia rozsahu jeho vykonania nepovažuje za podporné podopatrenie.
(18)
Podporu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má jej poskytnutie schválené a
a)
ktorý nie je zrušený alebo nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý je zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po kalendárnom roku, v ktorom sa mu podpora poskytuje,
b)
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
c)
proti ktorému nie je uskutočňovaný nútený výkon exekučného titulu a
d)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie33) alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.34)
(19)
Podporu na propagačné opatrenie v členskom štáte možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý
a)
spĺňa podmienky podľa odseku 3 písm. a) až c), a
b)
má ku dňu vydania rozhodnutia o schválení poskytnutia podpory najmenej tri roky skúseností s propagáciou vína.
(20)
Podporu na propagačné opatrenie v tretej krajine možno poskytnúť len
a)
žiadateľovi, ktorý
1.
spĺňa podmienky podľa odseku 3 písm. a) až c), a
2.
má ku dňu vydania rozhodnutia o schválení poskytnutia podpory najmenej tri roky skúseností s propagáciou vína, alebo
b)
podnikateľovi, ktorý
1.
podnik prevádzkuje na území Slovenskej republiky,
2.
ku dňu vydania rozhodnutia o schválení poskytnutia podpory vyrába víno najmenej päť rokov, a
3.
má ku dňu vydania rozhodnutia o schválení poskytnutia podpory najmenej tri roky skúseností s propagáciou vína.
(21)
Podporu na reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu možno poskytnúť len podnikateľovi, ktorý svoj podnik prevádzkuje na území Slovenskej republiky, a na takú reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu, vo vzťahu ku ktorej podnikateľ
a)
mal právo a má právo užívať a brať úžitky z pozemkov a častí pozemkov, na ktorých reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu vykoná, a to v rozsahu, ktorý mu na nich umožňuje
1.
vykonať reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu a
2.
prevádzkovať vinohradníctvo najmenej desať rokov od podania žiadosti o poskytnutie podpory,
b)
má povolenú výsadbu viniča na pozemkoch alebo častiach pozemkov, na ktorých je vykonaním reštrukturalizácie vinohradu alebo konverzie vinohradu vinohrad založený nanovo, a
c)
vykoná reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu takou výsadbou viniča, ktorá zodpovedá podmienkam výsadby viniča muštových odrôd týkajúcich sa klasifikácie týchto odrôd členským štátom.35)
(22)
Podporu na poistenie úrody možno poskytnúť
a)
podnikateľovi, ktorý svoj podnik prevádzkuje na území Slovenskej republiky a
b)
na vinohrad,
1.
ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky a
2.
ktorého súvislá vinohradnícka plocha dosahuje najmenej 0,1 ha.
(23)
Podporu na investície možno poskytnúť len
a)
žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 7 písm. a) a písm. b) prvého bodu a
b)
na investície do vinárskych závodov prevádzkovaných na území Slovenskej republiky.
(24)
Podporu na poistenie úrody, ktorej poskytnutie je schválené na obdobie trvania poistenia úrody podľa odseku 11 presahujúce tri mesiace, možno poskytnúť po častiach na pokrytie časti oprávnených výdavkov vynaložených na každú jednu trojmesačnú časť obdobia trvania poistenia úrody, a na zvyšnú časť obdobia trvania poistenia úrody.
(25)
Podpora sa poskytuje vo forme finančných prostriedkov.
(26)
Žiadateľovi, ktorý má schválené poskytnutie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu alebo na investície, ktorý podporné opatrenie vykonáva aj po 15. októbri 2023 a ktorý do tohto dátumu aspoň čiastočne nevykoná operácie na výkon podporného opatrenia tak, že do tohto dátumu vynaloží taký podiel celkových plánovaných oprávnených výdavkov na ich výkon, aký ustanovuje osobitný predpis,36) možno
a)
zo sumy oprávnených výdavkov vynaložených na operácie vykonané po tomto dátume až do ukončenia podporného opatrenia poskytnúť podporu len na pokrytie časti oprávnených výdavkov v sume, ktorá zodpovedá percentuálnemu podielu celkových plánovaných oprávnených výdavkov na vykonanie operácií, ktorý spolu s minimálnym percentuálnym podielom celkových plánovaných oprávnených výdavkov na ich vykonanie, aký osobitný predpis36) ustanovuje na prechodnú účinnosť inštitútu podpory na operácie vykonané po tomto dátume, dosahuje 100 %, ak sa podpora na vykonanie podporného opatrenia poskytuje na pokrytie oprávnených výdavkov alebo na pokrytie časti oprávnených výdavkov vynaložených na jeho vykonanie,
b)
na vykonanie podporného opatrenia poskytnúť podporu len v sume zníženej v pomere časti oprávnených výdavkov vynaložených na operácie, zodpovedajúcej celku 100 % určenému podľa písmena a), a celkovej sumy oprávnených výdavkov vynaložených na operácie, ak sa podpora na vykonanie podporného opatrenia poskytuje v paušálnej sume.
(27)
Refundovateľným výdavkom sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie
a)
oprávnený výdavok alebo
b)
časť oprávneného výdavku, na ktorého pokrytie možno poskytnúť podporu podľa odseku 26 písm. a), ak sa na pokrytie časti oprávneného výdavku poskytuje podpora v sume zníženej podľa odseku 26 písm. a).
(28)
Podporu na propagačné opatrenie v členskom štáte alebo propagačné opatrenie v tretej krajine, na poistenie úrody alebo na investície, možno na pokrytie refundovateľných výdavkov vynaložených na vykonanie podporných opatrení poskytnúť na pokrytie tej časti refundovateľných výdavkov, na ktoré je možné poskytnúť podporu podľa osobitného predpisu.37)
(29)
Podporu na propagačné opatrenie v členskom štáte alebo propagačné opatrenie v tretej krajine možno poskytnúť na pokrytie časti refundovateľných výdavkov vynaložených na výkon podporného opatrenia, len ak refundovateľné výdavky na
a)
propagačné opatrenie v členskom štáte dosahujú najmenej 10 000 eur a najviac 100 000 eur,
b)
činnosť zameranú na styk s verejnosťou, propagáciu alebo reklamu, ktorá poukazuje na vysokú úroveň výrobkov členských štátov, predovšetkým z hľadiska potravín alebo životného prostredia, ktoré dosahujú najmenej 3 000 eur a najviac 10 000 eur,
c)
účasť na podujatí, veľtrhu alebo na výstave s medzinárodným významom dosahujú najmenej 3 000 eur a najviac 30 000 eur,
d)
informačnú kampaň zameranú najmä na systémy Európskej únie vzťahujúce sa na označenia pôvodu, zemepisné označenia alebo ekologickú výrobu, dosahujú najmenej 3 000 eur a najviac 10 000 eur,
e)
prieskumy nových trhov potrebných na rozšírenie odbytísk dosahujú najmenej 3 000 eur a najviac 10 000 eur.
(30)
Na reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu sa poskytne podpora v paušálnej sume uvedenej v prílohe č. 1. Ak sa suma podpory zníži podľa odseku 26, zníži sa aj jej paušálna suma.
(31)
Podporu na investície možno poskytnúť na pokrytie časti refundovateľných výdavkov vynaložených na výkon podporného opatrenia, len ak refundovateľné výdavky na
a)
obstaranie nových drevených sudov alebo drevených nádob určených na skladovanie vína alebo na zrenie vína dosahujú najmenej 5 000 eur a najviac 35 000 eur,
b)
investície na zabezpečovanie označenia vinárskych výrobkov vyrábaných vo vinárskych závodoch novými etiketami s dvojrozmerným kódom typu QR, ktorý slúži na rýchle dešifrovanie informácií o pôvode týchto vinárskych výrobkov (QR kód) dosahujú najmenej 5 000 eur a najviac 50 000 eur.
(32)
Ak sa má podpora znížiť podľa osobitného predpisu,38) zníži sa zo sumy určenej podľa odsekov 26 až 31.
§ 5
Práva a povinnosti pri vykonávaní podporných opatrení
(1)
Žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie podpory na propagačné opatrenie v členskom štáte alebo propagačné opatrenie v tretej krajine, na poistenie úrody alebo na investície, je povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynakladania výdavkov39) na ich výkon.
(2)
Propagačné opatrenie v členskom štáte alebo propagačné opatrenie v tretej krajine, na ktoré je schválené poskytnutie podpory, je potrebné ukončiť, ak v § 8 ods. 9 nie je ustanovená kratšia lehota,
a)
do troch rokov od schválenia alebo
b)
v lehote podľa písmena a) predĺženej podľa § 8 ods. 9 a 10.
(3)
Žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie podpory na propagačné opatrenie v členskom štáte alebo propagačné opatrenie v tretej krajine, je platobnej agentúre povinný zaslať písomné oznámenie o
a)
začatí každej činnosti, ktorou podporné opatrenie vykonáva a ktorá má charakter podujatia, a to najneskôr 30 dní pred dňom začatia výkonu,
b)
ukončení výkonu podporného opatrenia, a to najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia.
(4)
Žiadateľ, ktorý podáva žiadosť o poskytnutie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu, je povinný v kalendárnom roku, v ktorom žiadosť podáva, podať aj žiadosť o platbu, ktorú je podľa osobitného predpisu40) povinný každý rok podať prijímateľ prostriedkov, na ktorých poskytovanie sa uplatňuje integrovaný administratívny a kontrolný systém, aj keď ňou žiadateľ o platbu žiadať nebude. Žiadosť o platbu je povinný podať aj v každom kalendárnom roku, v ktorom chce reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu vykonať, ako aj v každom z troch kalendárnych rokov, ktoré bezprostredne nasledujú po kalendárnom roku, v ktorom mu je podpora na reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu poskytnutá, a to do ustanoveného dátumu.41) V žiadosti o platbu musia byť uvedené poľnohospodárske pozemky vo význame vymedzenom na zriadenie a prevádzkovanie integrovaného administratívneho a kontrolného systému členským štátom,42) na ktorých sa má reštrukturalizácia vinohradu alebo konverzia vinohradu vykonať, s údajmi umožňujúcimi identifikáciu pozemkov, ktoré v žiadosti o platbu musia byť uvedené.43)
(5)
Žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu, je povinný začať podporné opatrenie vykonávať najneskôr do 30. apríla vinárskeho roka bezprostredne nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom mu je poskytnutie podpory schválené.
(6)
Žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu vykonaním podporného podopatrenia vyklčovanie vinohradu, je povinný do dvoch mesiacov od jeho vykonania zaslať platobnej agentúre písomné oznámenie o jeho ukončení. Prílohou k písomnému oznámeniu je doklad od prevádzkovateľa vinohradníckeho registra, podľa ktorého je vinohrad, v ktorom je podporné podopatrenie vykonané, vyklčovaný.
(7)
Po ukončení vyklčovania vinohradu, na ktoré má žiadateľ schválené poskytnutie podpory, môže žiadateľ začať vykonávať ostatné podporné podopatrenia reštrukturalizácie vinohradu alebo konverzie vinohradu, na ktoré má poskytnutie podpory schválené, po tom, ako mu platobná agentúra oznámi, že vyklčovanie vinohradu uznáva, alebo že v reštrukturalizácii vinohradu alebo konverzii vinohradu môže pokračovať.
(8)
Vyklčovanie vinohradu, na ktorého vykonanie je schválené poskytnutie podpory, je potrebné ukončiť
a)
do dvoch rokov od schválenia alebo
b)
v takom čase, že ním vykonávanú reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu je možné ukončiť v lehote podľa § 8 ods. 9 a 10, ak je táto lehota kratšia ako lehota podľa písmena a).
(9)
Všetky podporné podopatrenia, ktoré zahŕňajú založenie vinohradu nanovo, a na ktorých vykonanie je schválené poskytnutie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu, je potrebné ukončiť, ak v § 8 ods. 9 a 10 nie je ustanovená kratšia lehota, do
a)
piatich rokov od schválenia alebo
b)
troch rokov, od kedy žiadateľ môže začať vykonávať ostatné podporné podopatrenia na jej vykonávanie po ukončení vyklčovania vinohradu podľa odseku 7.
(10)
Žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu, je platobnej agentúre povinný zaslať písomné oznámenie o
a)
začatí podporného opatrenia, a to v lehote podľa odseku 5,
b)
ukončení podporného opatrenia, a to najneskôr do dvoch mesiacov po ňom.
(11)
Žiadateľ, ktorý chce žiadať alebo ktorý žiada o poskytnutie podpory na investície a ktorý za účtovné obdobie, od posledného dňa ktorého uplynie najmenej šesť mesiacov, je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu podľa § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka, uloží ju do
a)
šiestich mesiacov od termínu na predloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok ako schválenú alebo do tohto registra v rovnakej lehote uloží oznámenie o dátume jej schválenia,
b)
15 pracovných dní pred posledným dňom ustanoveným na podanie žiadosti o poskytnutie podpory na investície do registra účtovných závierok ako schválenú alebo do tohto registra v rovnakej lehote uloží oznámenie o dátume jej schválenia, ak žiadateľ o poskytnutie podpory na investície ešte len chce žiadať, a táto lehota je dlhšia ako lehota podľa písmena a).
(12)
Žiadateľ, ktorý chce žiadať alebo ktorý žiada o poskytnutie podpory na investície, ktorý za účtovné obdobie, od posledného dňa ktorého uplynie najmenej šesť mesiacov, nie je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu, ale ak ju je povinný zostaviť, uloží ju do
a)
šiestich mesiacov od termínu na predloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok,
b)
15 pracovných dní pred posledným dňom ustanoveným na podanie žiadosti o poskytnutie podpory na investície do registra účtovných závierok, ak žiadateľ o poskytnutie podpory na investície ešte len chce žiadať, a táto lehota je dlhšia ako lehota podľa písmena a).
(13)
Investície, na ktoré je schválené poskytnutie podpory, je potrebné ukončiť do dvoch rokov od schválenia, ak v § 8 ods. 9 a 10 nie je ustanovená kratšia lehota.
(14)
Žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie podpory na investície, je platobnej agentúre povinný zaslať písomné oznámenie o ukončení vykonávania podporného opatrenia najneskôr do jedného mesiaca od jeho ukončenia.
(15)
Žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie podpory na investície, ktorý o jej poskytnutie chce žiadať alebo ktorý o jej poskytnutie žiada inou žiadosťou a ktorý za účtovné obdobie, od posledného dňa ktorého uplynie najmenej šesť mesiacov, je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu, uloží ju do
a)
šiestich mesiacov od termínu na predloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok ako schválenú alebo do tohto registra v rovnakej lehote uloží oznámenie o dátume jej schválenia,
b)
15 pracovných dní pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory na investície do registra účtovných závierok ako schválenú alebo do tohto registra v rovnakej lehote uloží oznámenie o dátume jej schválenia, ak žiadateľ o poskytnutie podpory na investície ešte len chce žiadať, a táto lehota je dlhšia ako lehota podľa písmena a).
(16)
Žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie podpory na investície, ktorý o jej poskytnutie chce žiadať alebo ktorý o jej poskytnutie žiada inou žiadosťou, ako na ktorú sa podľa § 6 ods. 3 neprihliada a ktorý za účtovné obdobie, od posledného dňa ktorého uplynie najmenej šesť mesiacov, nie je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu, ale ktorý ju bol povinný alebo je povinný zostaviť, uloží ju do
a)
uplynutia šiestich mesiacov od termínu na predloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok,
b)
15 pracovných dní pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory na investície do registra účtovných závierok, ak žiadateľ o poskytnutie podpory na investície ešte len chce žiadať, a táto lehota je dlhšia ako lehota podľa písmena a).
§ 6
Žiadosť o vyplatenie podpory
(1)
Žiadosť o vyplatenie podpory možno podať len s použitím formulára, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.
(2)
Žiadosť o vyplatenie podpory na
a)
vykonanie podporného opatrenia, ktoré nie je poistením úrody, možno podať najneskôr v poľnohospodárskom finančnom roku, ktorý bezprostredne nasleduje po poľnohospodárskom finančnom roku, v ktorom sa končí lehota na zaslanie oznámenia o ukončení podporného opatrenia platobnej agentúre,
b)
poistenie úrody možno podať najneskôr v poľnohospodárskom finančnom roku, ktorý bezprostredne nasleduje po poľnohospodárskom finančnom roku, ktorý sa končí v kalendárnom roku, v ktorom sa platí poistné.
(3)
Na žiadosť o vyplatenie podpory podanú mimo obdobia podľa odseku 2 sa neprihliada.
(4)
Žiadosť o vyplatenie podpory obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania a identifikačné číslo a
b)
uvedenie podporného opatrenia, na ktoré má žiadateľ schválené poskytnutie podpory.
(5)
Prílohou k žiadosti o vyplatenie podpory sú
a)
písomné vyhlásenie žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nie je zrušený, a že nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý je zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po kalendárnom roku, v ktorom sa mu podpora poskytuje,
b)
potvrdenie súdu, že právoplatne nerozhodol o zrušení žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, nie staršie ako tri mesiace, ak potvrdenie nie je platobnej agentúre predložené v rámci inej žiadosti o poskytnutie podpory na vykonanie toho istého podporného opatrenia,
c)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
d)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že proti nemu nie je uskutočňovaný nútený výkon exekučného titulu,44)
e)
údaje, ktoré musí obsahovať žiadosť o výpis z registra trestov45) žiadateľa, ak je právnickou osobou,
f)
originál alebo kópia zmluvy o vedení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o vedení účtu tohto žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu, ak takýto doklad nie je platobnej agentúre predložený v rámci inej žiadosti o poskytnutie podpory na vykonanie toho istého podporného opatrenia.
(6)
Prílohou k žiadosti o vyplatenie podpory na propagačné opatrenie v členskom štáte alebo propagačné opatrenie v tretej krajine, na poistenie úrody, na reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu, ktorá sa vykonáva aj po 15. októbri 2023 alebo na investície, sú
a)
originály alebo kópie dokladov, ktoré preukazujú uskutočnenie nákladov alebo výdavkov na vykonanie podporného opatrenia; ak osobitný predpis46) ustanovuje povinnosť vyhotoviť doklad, tento doklad musí obsahovať slovné a číselné označenie, vymedzenie nákladov alebo výdavkov a označenie ich účastníkov, peňažnú sumu zodpovedajúcu týmto nákladom alebo výdavkom alebo údaj o cene za mernú jednotku zodpovedajúcu nákladom alebo výdavkom a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia dokladu a dátum uskutočnenia nákladov alebo výdavkov, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu,
b)
originály alebo kópie dokladov o úhrade nákladov alebo výdavkov podľa písmena a),
c)
písomné vyhotovenie aspoň dvoch ďalších cenových ponúk od iných dodávateľov porovnateľných tovarov alebo od iných poskytovateľov porovnateľných služieb alebo prác, na aké sú uskutočnené náklady alebo vynaložené výdavky podľa písmena a), a
d)
písomné zdôvodnenie výberu dodávateľa tovarov alebo poskytovateľa služieb alebo prác, na aké sú uskutočnené náklady alebo vynaložené výdavky podľa písmena a), ak sú náklady alebo výdavky vyššie ako náklady alebo výdavky od iných dodávateľov alebo poskytovateľov podľa písmena c).
(7)
Prílohou k žiadosti o vyplatenie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu je
a)
originál alebo kópia dokladov o úradnom uznaní množiteľského materiálu viniča alebo o jeho úradnej kontrole ako štandardného množiteľského materiálu, ktorého výsadbou sa reštrukturalizácia vinohradu alebo konverzia vinohradu vykonala,
b)
originál alebo kópia povolenia na výsadbu viniča na pozemkoch alebo častiach pozemkov, na ktorých je vykonaním reštrukturalizácie vinohradu alebo konverzie vinohradu tento založený nanovo, ak sa na túto výsadbu vyžaduje,
c)
originál alebo kópia osvedčenia o registrácii vinohradníckej plochy vinohradu, ktorý je reštrukturalizáciou vinohradu alebo konverziou vinohradu založený nanovo, vo vinohradníckom registri,
d)
mapa zobrazujúca diely pôdnych blokov identifikované platobnou agentúrou, v ktorej sú zobrazené pozemky, na ktorých sa reštrukturalizácia vinohradu alebo konverzia vinohradu vykonala, a
e)
písomný prehľad dokladov, ktoré preukazujú uskutočnenie nákladov alebo výdavkov na vykonanie reštrukturalizácie vinohradu alebo konverzie vinohradu, ak osobitný predpis46) ustanovuje povinnosť vyhotoviť doklad; tento prehľad musí obsahovať aj číselné označenie dokladu, vymedzenie tovaru, služby alebo práce, na ktorej obstaranie sú tieto náklady uskutočnené alebo výdavky vynaložené, vymedzenie dodávateľa tovaru alebo poskytovateľa služby alebo práce, peňažnú sumu zodpovedajúcu nákladom alebo výdavkom bez dane z pridanej hodnoty, vyjadrenie množstva merných jednotiek tovaru, služby alebo práce, dátum vyhotovenia dokladu, dátum dodania tovaru, poskytnutia služby alebo uskutočnenia práce a dátum úhrady nákladov alebo výdavkov.
(8)
Prílohou k žiadosti o podporu na investície sú
a)
kópie obsahu daňových priznaní žiadateľa k dani z príjmu za posledné dve zdaňovanie obdobia, za ktoré ich je povinný podať, s potvrdením správcu dane, ktorému sú tieto daňové priznania podané alebo postúpené,21) o zhode kópií s obsahom daňových priznaní, ak žiadateľ za zdaňovacie obdobia neviedol účtovníctvo, ale len daňovú evidenciu, ak tieto kópie obsahu daňových priznaní už nie sú platobnej agentúre predložené,
b)
informácia o hodnote hmotného majetku a nehmotného majetku žiadateľa, ktorý slúžil na jeho podnikanie v zdaňovacích obdobiach podľa písmena a), za ktoré neviedol účtovníctvo, ale len daňovú evidenciu, v rámci ktorej nie je povinný viesť evidenciu o hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do svojho obchodného majetku,
c)
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, či je jeho podnik partnerským podnikom alebo prepojeným podnikom s iným prevádzkovateľom podniku, a ak áno, s ktorým prevádzkovateľom podniku je v takomto vzťahu, a akým spôsobom je vzťah založený, v rozsahu potrebnom na posúdenie maximálnej podpory na investície podľa osobitného predpisu.29)
§ 7
Prerozdeľovanie podpory pri nedostatku finančných prostriedkov
(1)
Prioritným kritériom, propagačného opatrenia v členskom štáte, podľa ktorého sa pri posudzovaní žiadosti o podporu uprednostňujú operácie, ktoré sa týkajú
a)
zodpovednej konzumácie vína, ako aj systémov Európskej únie vzťahujúcich sa na jeho chránené označenia pôvodu alebo na jeho chránené zemepisné označenia, sa pripisuje váha 25 %,
b)
viacerých členských štátov, sa pripisuje váha 5 %,
c)
viacerých administratívnych oblastí alebo vinohradníckych oblastí, sa pripisuje váha 30 %,
d)
viacerých označení pôvodu vína alebo viacerých zemepisných označení vína, chránených v rámci systémov Európskej únie, sa pripisuje váha 40 %.
(2)
Prioritným kritériom propagačného opatrenia v tretej krajine, podľa ktorého sa pri posudzovaní žiadostí o podporu uprednostňuje podporné opatrenie, ktoré toto kritérium spĺňa, je okrem prioritných kritérií podľa osobitného predpisu,47) kritérium spočívajúce v rozmanitosti činností alebo v nových druhoch činností, ktorými sa podporné opatrenie vykoná.
(3)
Prioritným kritériom, propagačného opatrenia v tretej krajine, podľa ktorého sa pri posudzovaní žiadostí o podporu uprednostňuje
a)
nový žiadateľ, ktorý v minulosti podporu nezískal, sa pripisuje váha 30 %,
b)
žiadateľ, ktorý sa vykonávaním podporného opatrenia zameriava na novú tretiu krajinu alebo na nový trh tretej krajiny, ktorý v minulosti podporu nezískal, sa pripisuje váha 50 %,
c)
podporné opatrenie, ktoré spĺňa kritérium spočívajúce v rozmanitosti činností alebo v nových druhoch činností, ktorými sa podporné opatrenie vykonáva, sa pripisuje váha 20 %.
(4)
Ak suma finančných prostriedkov Európskej únie pridelených48) na poskytovanie podpory na výkon podporného opatrenia v poľnohospodárskom finančnom roku nepostačuje na úplné poskytnutie podpory pre všetkých žiadateľov, ktorým sa má podpora v poľnohospodárskom finančnom roku poskytnúť, podpora sa im poskytne skrátená v pomere49) celkovej sumy finančných prostriedkov Európskej únie pridelených na poskytovanie podpory na vykonanie podporného opatrenia v poľnohospodárskom finančnom roku k úhrnnej sume podpory, ktorá sa im inak podľa primerane zisteného skutkového stavu veci poskytne podľa § 4 ods. 26 až 31.
(5)
Ak ide o podporné opatrenie, pri ktorom sa uplatňuje prioritné kritérium, podľa ktorého má Slovenská republika pri posudzovaní žiadostí o podporu na podporné opatrenie uprednostňovať podporné opatrenie, ktoré kritérium spĺňa, pred postupom podľa odseku 4 sa podpora podľa osobitného predpisu50) poskytne tomu, kto kritérium spĺňa.
(6)
Pri postupe podľa odsekov 4 a 5 sa zohľadňuje lehota na poskytnutie podpory podľa osobitného predpisu51) a záujem žiadateľov o jej poskytnutie na dosiahnutí čo najnižšieho krátenia podpory.
§ 8
Prechodné ustanovenia
(1)
Žiadosť o podporu podaná do 14. marca 2019 sa posudzuje podľa nariadenia vlády účinného do 14. marca 2019.
(2)
Podanie týkajúce sa žiadosti o podporu, na základe ktorej sa poskytnutie tejto podpory schvaľuje podľa nariadenia vlády účinného do 14. marca 2019, sa posudzuje podľa nariadenia vlády účinného do 14. marca 2019.
(3)
Podpora na poistenie úrody, ktorej poskytnutie sa schvaľuje na základe žiadosti, ktorá sa posudzuje podľa nariadenia vlády účinného do 14. marca 2019, sa poskytuje podľa § 21 nariadenia vlády v znení účinnom od 5. októbra 2020 do 30. júna 2022.
(4)
Podpora na investície, ktorej poskytnutie sa schvaľuje na základe žiadosti, ktorá sa posudzuje podľa nariadenia vlády účinného do 14. marca 2019, sa poskytuje podľa § 26 druhej vety nariadenia vlády v znení účinnom od 5. októbra 2020 do 30. júna 2022.
(5)
Na posudzovanie žiadosti o podporu podľa odseku 1 a podania podľa odseku 2 sa primerane vzťahuje odsek 9 a 10, § 4 ods. 13, 17, 26 a 32 a § 7 ods. 4 až 6. Na posudzovanie žiadosti o podporu podľa odseku 1, podanej od 15. júla 2016, a podania podľa odseku 2 týkajúceho sa tejto žiadosti, sa primerane vzťahuje aj § 7 ods. 1 až 3.
(6)
Žiadosť o podporu, ktorá sa už neposudzuje podľa nariadenia vlády účinného do 14. marca 2019 a ktorou sa žiada o poskytnutie podpory, sa považuje za žiadosť o poskytnutie podpory podľa tohto nariadenia vlády.
(7)
Schválenie poskytnutia podpory na základe žiadosti, ktorá sa už neposudzovala podľa nariadenia vlády účinného do 14. marca 2019, sa považuje za schválenie poskytnutia podpory podľa tohto nariadenia vlády.
(8)
Podanie týkajúce sa schválenia poskytnutia podpory podané do 30. júna 2022, sa považuje za podanie podľa tohto nariadenia vlády.
(9)
Žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie podpory na vykonanie podporného opatrenia, je toto podporné opatrenie povinný ukončiť najneskôr do 15. októbra 2023, ak odsek 10 neustanovuje inak.
(10)
Žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu alebo konverziu vinohradu, alebo ktorý má schválené poskytnutie podpory na investície, môže toto podporné opatrenie vykonať aj po 15. októbri 2023. Vtedy je povinný do 15. októbra 2023 aspoň čiastočne vykonať operácie, ktorými podporné opatrenie vykoná, tak, že na ich vykonanie do 15. októbra 2023 vynaloží taký podiel celkových plánovaných oprávnených výdavkov, aký osobitný predpis36) ustanovuje na prechodnú účinnosť inštitútu podpory na operácie vykonané po tomto dátume. Žiadateľ je potom povinný operácie ukončiť najneskôr do 15. októbra 2025.
§ 9
Transpozičné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 77/2019 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 272/2020 Z. z.
§ 11
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 236/2022 Z. z.
SUMA PODPORY NA REŠTRUKTURALIZÁCIU VINOHRADU ALEBO KONVERZIU VINOHRADU

Tabuľka č. 1
Priemerná hustota viniča vinohradu, ktorý sa vykonaním reštrukturalizácie vinohradu alebo konverzie vinohradu založí nanovo[ks/ha] Paušálna suma podpory na podporné podopatrenie alebo na akúkoľvek kombináciu podporných podopatrení, ktorými sa vinohrad v rámci reštrukturalizácie vinohradu alebo konverzie vinohradu založí nanovo[eur]
Bratislavský kraj Ostatné kraje Slovenskej republiky
4 000 až 4 449 11 015 16 522
4 500 až 4 899 11 893 17 840
4 900 až 5 349 13 197 19 795
5 350 až 5 799 14 271 21 406
5 800 a viac 14 815 22 222
Tabuľka č. 2
Paušálna suma podpory na vyklčovanie vinohradu, vykonané v rámci reštrukturalizácie vinohradu alebo konverzie vinohradu na jednom hektári vinohradu[eur]
Bratislavský kraj Ostatné kraje Slovenskej republiky
2 758 4 136
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 236/2022 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap 15/zv. 006) v znení
nariadenia Komisie (ES) č. 575/2006 zo 7. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8. 4. 2006),
nariadenia Komisie (ES) č. 202/2008 zo 4. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 60, 5. 3. 2008),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 189, 27. 6. 2014),
nariadenia Komisie (EÚ) 2017/228 z 9. februára 2017 (Ú. v. EÚ L 35, 10. 2. 2017),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 (Ú. v. EÚ L 117, 5. 5. 2017),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 198, 25. 7. 2019),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 231, 6. 9. 2019).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/127 z 29. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 27, 31. 1. 2020),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020 (Ú. v. EÚ L 437, 28. 12. 2020).
3.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1166 zo 17. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 193, 19. 7. 2016),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1226 zo 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 202, 28. 7. 2016),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020 (Ú. v. EÚ L 437, 28. 12. 2020),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2117 z 2. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021).
4.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. ES L 227, 31. 7. 2014) v platnom znení
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2333 zo 14. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 329, 15. 12. 2015),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1394 zo 16. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 225, 19. 8. 2016),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1172 z 30. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 170, 1. 7. 2017),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1242 z 10. júla 2017 (Ú. v. EÚ L 178, 11. 7. 2017),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/709 zo 14. mája 2018 (Ú. v. EÚ L 119, 15. 5. 2018),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/746 z 18. mája 2018 (Ú. v. EÚ L 125, 22. 5. 2018),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/936 zo 6. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 149, 7. 6. 2019),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1804 z 28. októbra 2019 (Ú. v. EÚ L 276, 29. 10. 2019),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1009 z 10. júla 2020 (Ú. v. EÚ L 224, 13. 7. 2020),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/540 z 26. marca 2021 (Ú. v. EÚ L 108, 29. 3. 2021).
5.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149 z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 190, 15. 7. 2016) v znení
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/374 zo 27. januára 2021 (Ú. v. EÚ L 72, 3. 3. 2021).
6.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 190, 15. 7. 2016) v znení
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/256 zo 14. februára 2017 (Ú. v. EÚ L 38, 15. 2. 2017).
7.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie, oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly a sankcie, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2018) v znení
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/840 z 12. marca 2019 (Ú. v. EÚ L 138, 24. 5. 2019).
8.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018) v znení
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/427 z 13. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 87, 23. 3. 2020),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/269 zo 4. decembra 2020 (Ú. v. EÚ L 60, 22. 2. 2021),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1693 z 11. novembra 2020 (Ú. v. EÚ L 381, 13. 11. 2020),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1794 zo 16. septembra 2020 (Ú. v. EÚ L 402, 1. 12. 2020),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/642 z 30. októbra 2020 (Ú. v. EÚ L 133, 20. 4. 2021),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/715 z 20. januára 2021 (Ú. v. EÚ L 151, 3. 5. 2021),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/716 z 9. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 151, 3. 5. 2021),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/1006 z 12. apríla 2021 (Ú. v. EÚ L 222, 22. 6. 2021),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/1691 z 12. júla 2021 (Ú. v. EÚ L 334, 22. 9. 2021),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/1697 z 13. júla 2021 (Ú. v. EÚ L 336, 23. 9. 2021),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/474 zo 17. januára 2022 (Ú. v. EÚ L 98, 25. 3. 2022).
9.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021).
1)
Čl. 40 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
2)
Čl. 39 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
3)
Čl. 93 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
4)
Čl. 93 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
5)
§ 7 ods. 2 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov.
6)
Čl. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.
7)
Čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018) v platnom znení.
8)
§ 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh.
9)
Čl. 1 ods. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1149 z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 190, 15. 7. 2016) v platnom znení.
10)
Príloha I k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení.
11)
Čl. 1 ods. 2 písm. l) a časť XII prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
12)
Čl. 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie, oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly a sankcie, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2018) v platnom znení.
§ 2 písm. l) zákona č. 313/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Čl. 6 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
14)
Čl. 152 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
15)
Čl. 156 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
16)
Čl. 157 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
17)
Čl. 50 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 6 ods. 1, čl. 9, čl. 14, čl. 33, čl. 43, čl. 46 až 48 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 v platnom znení.
18)
Čl. 7 písm. b) a c) alebo čl. 10 písm. b) až d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 v platnom znení.
19)
Čl. 35 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021).
20)
Čl. 62 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
21)
§ 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
22)
§ 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
Čl. 35 písm. b) a c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 v platnom znení.
25)
Čl. 157 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
26)
Čl. 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 v platnom znení.
27)
Čl. 10 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 v platnom znení.
28)
Napríklad § 20f až 20j Občianskeho zákonníka, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 221 až 260 Obchodného zákonníka.
29)
Čl. 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
30)
Čl. 35 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 v platnom znení.
31)
Čl. 53 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 v platnom znení.
32)
Čl. 54 ods. 2, 2a a 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 v platnom znení.
33)
§ 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2020 Z. z.
34)
§ 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 91/2016 Z. z. v znení zákona č. 312/2020 Z. z.
35)
Čl. 81 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
36)
Čl. 5 ods. 7 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2117 z 2. decembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021).
37)
Čl. 45 ods. 3, čl. 49 ods. 2 a čl. 50 ods. 2 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
38)
Čl. 54 ods. 2a a 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 v platnom znení.
39)
§ 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2007 Z. z.
40)
Čl. 72 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
41)
§ 13 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov.
§ 13 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 1, § 16 ods. 2, § 32 ods. 2, § 36 ods. 1, § 40 ods. 3, § 48 ods. 2 a 4 a § 56 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov.
42)
Čl. 67 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
43)
Čl. 14 ods. 1 písm. d) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v platnom znení.
44)
Napríklad § 45 Exekučného poriadku v znení neskorších predpisov, § 89 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
45)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
46)
Napríklad § 72 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
47)
Čl. 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 v platnom znení.
48)
Čl. 3 písm. f) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 190, 15. 7. 2016) v platnom znení.
49)
Čl. 23 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150 v platnom znení.
50)
Čl. 23 ods. 2 a 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150 v platnom znení.
51)
Čl. 25 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150 v platnom znení.