235/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.06.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

235
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. júna 2022,
o poskytnutí podpory na prispôsobenie sa pre výrobcov vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Podpora podľa osobitného predpisu1) sa poskytuje v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto nariadením vlády pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa a ovčieho a kozieho mäsa2) (ďalej len „podpora“) ako
a)
výnimočná pomoc z finančných prostriedkov Európskej únie v sume podľa osobitného predpisu,3)
b)
dodatočná pomoc k výnimočnej pomoci z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu do výšky 200 % zo sumy výnimočnej pomoci podľa písmena a).
(2)
Podporu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý
a)
je podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe na území Slovenskej republiky (ďalej len „podnikateľ“),
b)
má v centrálnom registri hospodárskych zvierat4) (ďalej len „register“) k určenému dátumu evidované hospodárske zvieratá podľa odseku 3,
c)
prevádzkuje v rámci svojho podniku najmenej jeden chov druhu alebo kategórie hospodárskych zvierat, na ktoré žiada o poskytnutie podpory,
d)
v hospodárskom roku,5) ktorý sa skončil v kalendárnom roku 2021,
1.
použil hospodárske hnojivo alebo jeho časť vyprodukované v rámci svojho podniku a poskytol údaje o použití Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) podľa osobitného predpisu,6)
2.
vyprodukoval hospodárske hnojivo v rámci svojho podniku a poskytol údaje o produkcii kontrolnému ústavu podľa osobitného predpisu,7)
3.
prevádzkoval skladovacie kapacity hospodárskych hnojív a poskytol údaje o ich objeme kontrolnému ústavu podľa osobitného predpisu7) alebo
4.
vyprodukoval hospodárske hnojivo v rámci svojho podniku, neobhospodaroval poľnohospodársku pôdu a vyprodukované hospodárske hnojivo alebo jeho časť použil na výrobu bioplynu8) vo svojom podniku alebo dodal inej osobe; hospodárskym rokom podľa tohto bodu sa rozumie kalendárny rok 2021,
e)
nie je v likvidácii,
f)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie9) alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.10)
(3)
Podpora sa poskytuje na
a)
počet dojníc evidovaných v registri k 30. aprílu 2022,
b)
podnikateľa a počet ošípaných evidovaných v registri k 30. aprílu 2022, ktorý je väčší ako štyri, alebo
c)
počet oviec samičieho pohlavia vo veku od 12 mesiacov (ďalej len „bahnica“) evidovaných v registri k 30. aprílu 2022, ktorý je väčší ako šesť.
(4)
Podpora podľa odseku 3 písm. a) sa poskytuje vo výške 89,58 eur na jednu dojnicu.
(5)
Podpora podľa odseku 3 písm. b) poskytnutá jednému podnikateľovi nesmie byť vyššia ako 200 000 eur a poskytuje sa vo výške
a)
800 eur na jedného podnikateľa a
b)
8 eur na jednu ošípanú.
(6)
Podpora podľa odseku 3 písm. c) sa poskytuje vo výške 13,14 eur na jednu bahnicu.
(7)
Podpora sa poskytuje do celkovej sumy
a)
10 000 000 eur na opatrenie podľa odseku 3 písm. a),
b)
2 500 000 eur na opatrenie podľa odseku 3 písm. b),
c)
3 217 507 eur na opatrenie podľa odseku 3 písm. c).
§ 2
(1)
Podporu poskytuje11) Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) na základe žiadosti.
(2)
Žiadosť podáva žiadateľ platobnej agentúre v listinnej podobe alebo elektronickej podobe na základe výzvy na predkladanie žiadostí (ďalej len „výzva“) v lehote určenej vo výzve, ktorú platobná agentúra zverejní na svojom webovom sídle. Súčasťou výzvy je vzor žiadosti a podrobnosti o poskytnutí podpory.
(3)
Žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu
1.
meno, priezvisko, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
2.
názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
kópiu zmluvy o vedení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o vedení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu, na ktorý žiada poukázať podporu,
c)
druh alebo kategóriu hospodárskych zvierat, na ktoré žiada o poskytnutie podpory,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že k dátumu podania žiadosti chová druh alebo kategóriu hospodárskych zvierat, na ktoré žiada o poskytnutie podpory,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že hospodárske hnojivo alebo jeho časť vyprodukované v rámci svojho podniku v kalendárnom roku 2021 použil na výrobu bioplynu vo vlastnom podniku alebo dodal inej osobe, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 1 ods. 2 písm. d) štvrtého bodu.
§ 3
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.
Príloha
k nariadeniu vlády č. 235/2022 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/467 z 23. marca 2022, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov v poľnohospodárskych sektoroch (Ú. v. EÚ L 96, 24. 3. 2022).
1)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/467 z 23. marca 2022, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov v poľnohospodárskych sektoroch (Ú. v. EÚ L 96, 24. 3. 2022).
2)
Čl. 1 ods. 2 písm. p) až r) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
3)
Príloha k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/467.
4)
§ 19 ods. 1 a 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 písm. r) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z.
6)
§ 10 ods. 7 zákona č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 14 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 151/2016 Z. z. z 21. marca 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív.
8)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2020 Z. z.
10)
§ 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 91/2016 Z. z. v znení zákona č. 312/2020 Z. z.
11)
§ 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.