233/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

233
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 27. júna 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e), h) a i) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z., vyhlášky č. 178/2019 Z. z., vyhlášky č. 309/2019 Z. z., vyhlášky č. 300/2021 Z. z., vyhlášky č. 326/2021 Z. z., vyhlášky č. 477/2021 Z. z. a vyhlášky č. 88/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 32 ods. 1 písm. a) sa slovo „júla“ nahrádza slovom „augusta“.
2.
V § 32 ods. 1 písm. b) sa slová „v rozsahu najviac“ nahrádzajú slovami „vo výške“.
3.
V § 32 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
Ot sú určené náklady regulovaného subjektu na odchýlku súvisiace s dodávkou elektriny odberateľom elektriny v domácnosti v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t vo výške 5,21 eura na megawatthodinu pre prvý rok regulačného obdobia 2023.“.
4.
V § 32 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. a) sa suma „1,10 eura“ nahrádza sumou „1,50 eura“.
5.
Nadpis nad § 33 znie:
„Cenová regulácia dodávky elektriny iným zraniteľným odberateľom a postup a podmienky uplatňovania cien“.
“.
6.
V § 33 ods. 1 sa slová „malému podniku“ nahrádzajú slovami „zraniteľnému odberateľovi elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh (ďalej len „malý podnik“)“.
7.
V § 35 ods. 1 písm. b) sa slová „v rozsahu najviac“ nahrádzajú slovami „vo výške“.
8.
V § 35 ods. 1 písm. a) sa slovo „júla“ nahrádza slovom „augusta“.
9.
V § 35 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
Ot sú určené náklady regulovaného subjektu na odchýlku súvisiace s dodávkou elektriny malému podniku v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t vo výške 5,21 eura na megawatthodinu pre prvý rok regulačného obdobia 2023.“.
10.
V § 35 ods. 2 písm. a) sa suma „1,10 eura“ nahrádza sumou „1,50 eura“.
11.
Za § 35 sa vkladajú § 35a a 35b, ktoré znejú:
㤠35a
(1)
Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 6 a § 35b sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý dodáva elektrinu zraniteľnému odberateľovi elektriny mimo domácnosti podľa osobitného predpisu.58aa)
(2)
Súčasťou návrhu ceny sú
a)
návrh cien alebo sadzieb za dodávku elektriny odberateľovi elektriny podľa odseku 1 vrátane ich štruktúry na rok t, ktoré sa budú uplatňovať pre účastníkov trhu s elektrinou vrátane podmienok ich pridelenia,
b)
údaje potrebné na preverenie cien za rok t-2, najmä skutočný objem dodávky elektriny odberateľovi elektriny podľa odseku 1, počet odberných miest v členení po jednotlivých sadzbách podľa odseku 6,
c)
plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,
d)
výpočty a údaje podľa § 35b týkajúce sa dodávky elektriny odberateľovi elektriny podľa odseku 1,
e)
podklady podľa prílohy č. 7a,
f)
ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.
(3)
Návrh ceny sa predkladá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky. Podklady podľa odseku 2 písm. a), b), d) a e) sa predkladajú aj v elektronickej podobe vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.
(4)
Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.
(5)
Cena za dodávku elektriny odberateľovi elektriny podľa odseku 1 v jednotlivých zložkách sadzieb je určená ako maximálna cena. Maximálna cena sa skladá z dvoch zložiek, a to z mesačnej platby za jedno odberné miesto a z ceny za jednu MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.
(6)
Pri dodávke elektriny odberateľom elektriny podľa odseku 1 sa uplatňuje vhodná sadzba podľa distribučných sadzieb elektriny prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto odberateľa podľa odseku 1 pripojené.
§ 35b
(1)
Maximálna cena za elektrinu CEDSt na účely dodávky elektriny odberateľovi elektriny podľa § 35a ods. 1 schválená alebo určená cenovým rozhodnutím sa vypočíta podľa vzorca

kde
a)
CEPXE,t-1 je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BL Cal-t v eurách na jednotku množstva elektriny pre rok t za obdobie od
1. augusta roku t-1 do 30. septembra roku t-1,
b)
kt je koeficient na rok t v percentách zohľadňujúci diagram dodávky elektriny pre odberateľov elektriny podľa § 35a ods. 1 vo výške 10 %,
c)
Ot sú určené náklady regulovaného subjektu na odchýlku súvisiace s dodávkou elektriny odberateľom elektriny podľa § 35a ods. 1 v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t vo výške 5,21 eura na megawatthodinu pre prvý rok regulačného obdobia 2023.
(2)
Jednopásmové sadzby podľa § 35a ods. 6 sú zložené z
a)
mesačnej platby za jedno odberné miesto NDDSt; NDDSt sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac, ktoré možno zahrnúť do ceny vo výške maximálne 1,50 eura na jedno odberné miesto a mesiac pre prvý rok regulačného obdobia 2023, pričom pre jednotlivé nasledujúce roky regulačného obdobia možno túto sumu zvýšiť na rok t v porovnaní s rokom t-1 o aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za obdobie od 1. januára roku t-1 do 31. augusta roku t-1 uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky (http://statdat.statistics.sk) v priečinku „Makroekonomické štatistiky“ v sekcii „Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík“ v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
b)
ceny za elektrinu CEDSi v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
CEDSi = KJPDSi × CEDSt + PZt,
kde
1.
KJPDSi je koeficient ceny jednopásmového odberu elektriny podľa odseku 4,
2.
CEDSt je cena elektriny určená podľa odseku 1,
3.
PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny dodanej odberateľovi elektriny podľa § 11 ods. 1; na určenie PZt sa použije nižšia z hodnôt 8 eur/MWh alebo 16 % z určenej ceny za elektrinu CEDSt,
4.
i je číselný znak jednopásmovej sadzby.
(3)
Dvojpásmové sadzby podľa § 35a ods. 6 sú zložené z
a)
mesačnej platby za jedno odberné miesto NDDSt; NDDSt sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac, ktoré možno zahrnúť do ceny vo výške maximálne 1,50 eura na jedno odberné miesto a mesiac pre prvý rok regulačného obdobia 2023, pričom pre jednotlivé nasledujúce roky regulačného obdobia možno túto sumu zvýšiť na rok t v porovnaní s rokom t-1 o aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za obdobie od 1. januára roku t-1 do 31. augusta roku t-1 uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky (http://statdat.statistics.sk) v priečinku „Makroekonomické štatistiky“ v sekcii „Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík“ v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
b)
ceny za elektrinu CEVTDSi v eurách na jednotku množstva elektriny odobranej vo vysokom pásme, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
CEVTDSi = KVTDSi × CEDSt + PZt,
kde
1.
KVTDSi je koeficient ceny odberu elektriny vo vysokom pásme podľa odseku 4,
2.
CEDSt je cena elektriny určená podľa odseku 1,
3.
PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny dodanej odberateľovi elektriny podľa § 11 ods. 1; na určenie PZt sa použije nižšia z hodnôt 8 eur/MWh alebo 16 % z určenej ceny za elektrinu CEDSt,
4.
i je číselný znak dvojpásmovej sadzby,
c)
ceny za elektrinu CENTDSi v eurách na jednotku množstva elektriny odobranej v nízkom pásme, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
CENTDSi = KNTDSi × CEt + PZt,
kde
1.
KNTDSi je koeficient ceny odberu elektriny v nízkom pásme podľa odseku 4,
2.
CEDSt je cena elektriny určená podľa odseku 1,
3.
PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny dodanej odberateľovi elektriny podľa § 11 ods. 1; na určenie PZt sa použije nižšia z hodnôt 8 eur/MWh alebo 16 % z určenej ceny za elektrinu CEDSt,
4.
i je číselný znak dvojpásmovej sadzby.
(4)
Koeficienty ceny jednopásmového odberu elektriny KJPDSi, koeficienty ceny odberu elektriny vo vysokom pásme KVTDSi a koeficienty ceny odberu elektriny v nízkom pásme KNTDSi sa určia v návrhu ceny regulovaného subjektu tak, aby vážený priemer cien elektriny bez primeraného zisku PZt všetkých sadzieb bol najviac vo výške rovnajúcej sa CEDSt podľa odseku 1, pričom pre koeficienty KVTDSi a KNTDSi platí, že hodnota koeficientu KVTDSi je vyššia o viac ako 30 % v porovnaní s hodnotou koeficientu KNTDSi.
(5)
K sadzbám podľa odsekov 2 a 3 sa dodávateľom elektriny pripočíta cena za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát elektriny pri prenose a cena za straty elektriny pri distribúcii elektriny, tarifa za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému podľa cenového rozhodnutia, ktorým boli schválené alebo určené ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberateľ elektriny podľa § 35a ods. 1 pripojený.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58aa znie:
58aa) § 2 písm. k) piaty bod zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.“.
12.
V § 37 ods. 2 písm. a) sa suma „1,10 eura“ nahrádza sumou „1,50 eura“.
13.
Za § 46g sa vkladá § 46h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. júna 2022
Podľa úprav účinných od 30. júna 2022 sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2023.“.
14.
Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá vrátane nadpisu znie:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. júna 2022.
Andrej Juris v. r.