228/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

228
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. júna 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 156/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 411/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 514/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 160/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3a ods. 1 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
2.
V § 3a ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
3.
V § 3a sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
za ktorú bol štát platiteľom poistného na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za máj 2022 z dôvodu, že ide o fyzickú osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená z iného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.“.
4.
V § 3a ods. 2 písm. a) sa slová „ako osobnému asistentovi“ nahrádzajú slovami „za osobnú asistenciu vykonanú“.
5.
V § 3a sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
odseku 1 písm. d) žiadateľ preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne.“.
6.
V § 3b odsek 2 znie:
„(2)
Na žiadosť o dotáciu
a)
podľa § 3a ods. 1 písm. a) až c) podanú po 31. auguste 2022 sa neprihliada,
b)
podľa § 3a ods. 1 písm. d) podanú po 30. septembri 2022 sa neprihliada.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.