225/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

225
VYHLÁŠKA
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
z 20. júna 2022
o jednotnom formáte elektronických správ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 59 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 313/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Táto vyhláška ustanovuje formát elektronickej správy vytváranej a odosielanej prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta.
(2)
Formát elektronickej správy zahŕňa schému elektronickej správy, spôsob identifikácie odosielateľa elektronickej správy (ďalej len „odosielateľ“) a adresáta elektronickej správy a spôsob vytvárania a odosielania elektronických správ.
§ 2
Formát elektronickej správy
(1)
Formát elektronickej správy je založený na schéme elektronickej správy, ktorá je štandardom middleware protokolov sieťovej komunikácie podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „Sk-Talk“).
(2)
Elektronická správa sa prenáša s použitím Sk-Talk.
(3)
Identifikácia odosielateľa, adresáta elektronickej správy alebo osoby, ktorej možno doručovať elektronickú správu namiesto adresáta elektronickej správy (ďalej len „prijímateľ“) podľa osobitných predpisov, sa vykoná prostredníctvom identifikátora elektronickej schránky, ktorý je kombináciou znakov generovaných v komunikačnej časti autentifikačného modulu ústredného portálu verejnej správy.
§ 3
Formát vytvárania a odosielania elektronickej správy
(1)
Ak odsek 2 neustanovuje inak, elektronická správa sa vytvára a odosiela tak, že
a)
dátové prvky kontajnera elektronickej správy, ich štruktúra a spôsob použitia sú vytvorené podľa prílohy a
b)
každá elektronická správa obsahuje len jeden kontajner elektronickej správy.
(2)
Ak ide o elektronickú správu, ktorá nie je elektronickou úradnou správou a vytvára sa automatizovane, prostredníctvom spoločného modulu podľa § 10 zákona, štruktúra údajov a dátové prvky podľa odseku 1 písm. a) sa nemusia použiť, ak je dodržaná štruktúra údajov Sk-Talk.
§ 4
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest (oznámenie č. 96/2014 Z. z.).
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
v z. Dušan Velič v. r.