223/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2022 do 31.08.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

223
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 15. júna 2022
o základnej škole
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 30 ods. 7 a § 155 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Organizácia základnej školy
§ 1
(1)
V základnej škole možno zriadiť funkciu zástupcu riaditeľa základnej školy. Ak funkcia zástupcu riaditeľa základnej školy nie je zriadená, riaditeľa základnej školy (ďalej len „riaditeľ“) zastupuje pedagogický zamestnanec písomne poverený riaditeľom.
(2)
Poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti, je pedagogická rada. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy.
(3)
Riaditeľ môže ako svoj poradný orgán, ktorý prerokúva pedagogicko-didaktické a organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti, zriadiť
a)
metodické združenie,
b)
predmetovú komisiu alebo
c)
koordinačný tím.
(4)
Členmi metodického združenia, predmetovej komisie alebo koordinačného tímu sú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy. Ak metodické združenie, predmetová komisia alebo koordinačný tím nie sú zriadené, poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-didaktické a organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti, je pedagogická rada.
(5)
Členovia metodického združenia sa organizujú podľa stupňa vzdelávania, na ktorom vykonávajú pracovnú činnosť. Členovia predmetovej komisie sa organizujú podľa vyučovacieho predmetu alebo skupiny príbuzných vyučovacích predmetov, ktoré vyučujú. Členovia koordinačného tímu sa organizujú podľa špecifickej témy, na ktorú sa vo svojej pracovnej činnosti zameriavajú.
§ 2
(1)
Začiatok školského vyučovania určuje riaditeľ po prerokovaní pedagogickou radou a radou školy najskôr o 7.00 hodine a najneskôr o 9.00 hodine.
(2)
Ak z priestorových dôvodov nemožno školské vyučovanie zabezpečiť pre všetkých žiakov v dopoludňajších hodinách, organizuje sa výnimočne v dvoch zmenách okrem školského vyučovania v prvom ročníku. Popoludňajšie školské vyučovanie sa končí najneskôr o 17.00 hodine.
(3)
Rozvrh hodín určuje riaditeľ po prerokovaní pedagogickou radou. Rozvrh hodín sa zverejňuje v každej triede a na webovom sídle základnej školy, ak ho základná škola má zriadené. Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v základnej škole môže riaditeľ určiť rozvrh hodín aj bez prerokovania pedagogickou radou; rozvrh hodín sa zverejní na webovom sídle základnej školy, a ak ho základná škola nemá zriadené, zverejní sa na inom prístupnom mieste.
(4)
Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a vyučovacích predmetoch určuje učebný plán základnej školy.
(5)
Vyučovací predmet pre príslušný ročník, ktorý sa podľa učebného plánu základnej školy vyučuje jednu hodinu týždenne, možno do rozvrhu hodín zaradiť
a)
počas celého školského roka,
b)
len v prvom polroku alebo v druhom polroku školského roka alebo
c)
formou podľa odseku 8.
(6)
Vyučovacia hodina trvá 45 minút okrem vyučovacej hodiny počas popoludňajšieho vyučovania, ktorá trvá 40 minút. Vyučovacia hodina môže po prerokovaní pedagogickou radou trvať aj menej alebo viac ako 45 minút. Trvanie vyučovacej hodiny a prepočet vyučovacieho času na 45 minútové vyučovacie hodiny sa uvádza v školskom vzdelávacom programe.
(7)
Za každou vyučovacou hodinou nasleduje prestávka. Poradie a dĺžka prestávok sa určujú po prerokovaní pedagogickou radou. Veľká prestávka trvá 15 minút až 30 minút. Obedňajšia prestávka trvá najmenej 30 minút. Obedňajšia prestávka pre žiakov prvého ročníka a druhého ročníka sa začína najneskôr po piatej vyučovacej hodine. Obedňajšia prestávka pre žiakov tretieho ročníka až deviateho ročníka sa začína najneskôr po šiestej vyučovacej hodine.
(8)
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v základnej škole možno organizovať aj formou výletov, exkurzií, projektov, seminárov, vyučovacích blokov alebo kurzov. Počet dní, počas ktorých sa výchovno-vzdelávacia činnosť v základnej škole uskutočňuje touto formou, a ich obsahové zameranie, sa určuje po prerokovaní pedagogickou radou tak, aby bola zachovaná celková časová dotácia predmetu podľa učebného plánu.
(9)
Ak sa žiak ospravedlnene nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, základná informácia o prebranom učive sa poskytuje rodičom žiaka, inej fyzickej osobe ako rodičovi, ktorá má žiaka zvereného do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zákonný zástupca“) prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo iným dohodnutým spôsobom.
(10)
Pravidlá správania sa žiaka vrátane pravidiel používania mobilných telefónov, pravidiel obliekania, pravidiel používania edukačných publikácií a pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia upravuje školský poriadok.
§ 3
Delenie tried a zriaďovanie skupín
(1)
Na vyučovanie vyučovacích predmetov náboženská výchova a etická výchova sa trieda rozdeľuje na skupiny. Jedna skupina má najviac 20 žiakov. Do jednej skupiny možno spájať žiakov viacerých tried jedného ročníka. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rôznych ročníkov. Voľbu príslušného vyučovacieho predmetu nie je možné v priebehu školského roka zmeniť.
(2)
Na vyučovanie vyučovacích predmetov cudzí jazyk, informatika a technika sa trieda rozdeľuje na skupiny, ak je v nej počet žiakov vyšší ako 17. Do jednej skupiny možno spájať žiakov viacerých tried jedného ročníka.
(3)
Na vyučovanie vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova sa trieda rozdeľuje na skupiny na každej vyučovacej hodine, ak je v nej počet žiakov vyšší ako 25, alebo ak školský vzdelávací program určuje iné delenie. Do jednej skupiny možno spájať žiakov viacerých tried jedného ročníka. Pre chlapcov a dievčatá možno vytvoriť v súlade so školským vzdelávacím programom oddelené skupiny. Ak sa vyučovací predmet telesná a športová výchova vyučuje v oddelených skupinách pre chlapcov a dievčatá a nie je možné vytvoriť v jednom ročníku skupinu s počtom najmenej 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov po sebe nasledujúcich ročníkov.
(4)
Na vyučovanie vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra, ktorý sa vyučuje v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským, sa trieda rozdeľuje na skupiny na každej vyučovacej hodine, ak je v nej počet žiakov vyšší ako 17. Do jednej skupiny možno spájať žiakov viacerých tried jedného ročníka.
(5)
V odôvodnenom prípade uvedenom v školskom vzdelávacom programe sa počet skupín a počet žiakov v skupine podľa odsekov 1 a 2 okrem vyučovacieho predmetu technika určuje podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok základnej školy, podľa charakteru činnosti žiakov a podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky bezpečnosti a ochrany práce; počet žiakov v jednej skupine sa môže zvýšiť najviac o troch žiakov.
§ 4
Plnenie povinnej školskej dochádzky
(1)
Žiak, ktorý ukončí štvrtý ročník základnej školy, ktorá má len ročníky prvého stupňa, vrátane žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom podľa § 23 zákona, pokračuje v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole so všetkými ročníkmi v príslušnom školskom obvode, ak zákonný zástupca nepožiada o prestup žiaka do inej základnej školy.
(2)
Ak je žiakovi základnej školy, ktorá má len ročníky prvého stupňa, povolené vzdelávanie podľa § 23 písm. b), c) alebo písm. e) zákona, v rozhodnutí riaditeľa sa uvádza aj názov základnej školy so všetkými ročníkmi v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt; v tejto základnej škole bude žiak pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky po ukončení štvrtého ročníka, ak zákonný zástupca nepožiada o prestup žiaka do inej základnej školy.
§ 5
Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu
(1)
Organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v triede koordinuje triedny učiteľ.
(2)
Dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia žiakov sa vykonáva podľa rozvrhu dozorov, prerokovaného so zástupcami zamestnancov a pedagogickou radou a zverejneného riaditeľom na mieste dostupnom všetkým zamestnancom a žiakom základnej školy. Dozor sa môže vykonávať aj jeho zabezpečením iným spôsobom upraveným v školskom poriadku. Dozor sa vykonáva
a)
pred začiatkom školského vyučovania,
b)
počas prestávok a všetkých činností organizovaných základnou školou,
c)
podľa potreby aj po skončení školského vyučovania.
(3)
Dozor môže vykonávať učiteľ, pedagogický asistent a pri dopĺňaní základného úväzku vyučovaním výchovných predmetov alebo zastupovaní aj vychovávateľ. Ak základná škola nedokáže zabezpečiť vykonávanie dozoru týmito zamestnancami, dozor môže vykonávať iný poučený zamestnanec základnej školy, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, a ak taký nie je, dozor môže vykonávať aj školský špeciálny pedagóg, odborný zamestnanec alebo vychovávateľ.
§ 6
Iné súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu
(1)
Ak ide o súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu podľa § 30 ods. 6 zákona, základná škola zabezpečuje na
a)
výlet alebo exkurziu
1.
mimo sídla základnej školy na území Slovenskej republiky jedného pedagogického zamestnanca na najviac 25 žiakov,
2.
mimo územia Slovenskej republiky jedného pedagogického zamestnanca na najviac 15 žiakov,
b)
jazykový kurz mimo územia Slovenskej republiky jedného pedagogického zamestnanca na najviac 15 žiakov,
c)
športový výcvik, ktorým je
1.
plavecký výcvik alebo snoubordingový výcvik, jedného pedagogického zamestnanca alebo jedného odborného zamestnanca na najviac 8 žiakov,
2.
cyklistický výcvik, jedného pedagogického zamestnanca alebo jedného odborného zamestnanca na najviac 10 žiakov,
3.
lyžiarsky výcvik alebo korčuliarsky výcvik, jedného pedagogického zamestnanca alebo jedného odborného zamestnanca na najviac 12 žiakov,
4.
iný výcvik, jedného pedagogického zamestnanca alebo jedného odborného zamestnanca na najviac 15 žiakov,
d)
športový výcvik, ktorého sa zúčastňujú
1.
žiaci so zdravotným znevýhodnením okrem zrakového postihnutia, telesného postihnutia, narušenej komunikačnej schopnosti, viacnásobného postihnutia alebo vývinovej poruchy učenia, jedného pedagogického zamestnanca na najviac 5 žiakov so zdravotným znevýhodnením,
2.
žiaci so zrakovým postihnutím, telesným postihnutím alebo viacnásobným postihnutím, jedného pedagogického zamestnanca na každého žiaka s príslušným zdravotným znevýhodnením,
e)
pobyt žiakov v škole v prírode pre žiakov
1.
prvého stupňa jedného pedagogického zamestnanca na najviac 13 žiakov,
2.
druhého stupňa jedného pedagogického zamestnanca na najviac 15 žiakov,

f)
ďalšie aktivity v súlade so školským vzdelávacím programom
1.
mimo sídla základnej školy na území Slovenskej republiky jedného pedagogického zamestnanca na najviac 25 žiakov,
2.
mimo územia Slovenskej republiky jedného pedagogického zamestnanca na najviac 15 žiakov.
(2)
Na športový výcvik podľa odseku 1 písm. c) môže základná škola namiesto pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov zabezpečiť príslušný počet inštruktorov športu, ak zároveň zabezpečí príslušný počet pedagogických zamestnancov v rozsahu podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a špeciálne triedy základných škôl.
(4)
Pri príslušnej súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu podľa § 30 ods. 6 zákona, ktorá si vyžaduje zvýšený dozor, riaditeľ môže zabezpečiť ďalšieho zamestnanca základnej školy.
(5)
Pre žiaka, ktorý sa súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu podľa § 30 ods. 6 zákona nezúčastní, sa zabezpečí náhradné školské vyučovanie.
(6)
Na účasť žiaka na športovom výcviku sa vyžaduje poistenie úrazu a potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti absolvovať športový výcvik.
(7)
Pred uskutočnením výletu, exkurzie alebo športového výcviku sa vypracuje plán organizačného zabezpečenia výletu, exkurzie alebo športového výcviku a písomný záznam o poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia.
(8)
Plán organizačného zabezpečenia výletu alebo exkurzie obsahuje najmä
a)
názov a adresu vysielajúcej základnej školy,
b)
miesto a termín konania,
c)
mená a priezviská vyslaných zamestnancov,
d)
mená a priezviská zúčastnených žiakov.
(9)
Plán organizačného zabezpečenia športového výcviku obsahuje najmä
a)
názov a adresu vysielajúcej základnej školy,
b)
meno a priezvisko zamestnanca povereného riaditeľom zodpovedného za organizáciu športového výcviku,
c)
adresu a termín konania športového výcviku,
d)
mená a priezviská vyslaných zamestnancov, ktorí zabezpečujú športový výcvik, s ich pracovným zaradením; v zozname sa uvádza aj meno a priezvisko osoby, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť počas športového výcviku,
e)
rozvrhnutie pracovného času a ak je to potrebné, aj rozvrhnutie práce nadčas pedagogických zamestnancov a rozvrh neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku zamestnancov,
f)
počet tried a žiakov v triedach, vyslaných na športový výcvik,
g)
mená a priezviská zúčastnených žiakov,
h)
mená, priezviská, adresy trvalého pobytu a telefónne kontakty zákonných zástupcov,
i)
finančné zabezpečenie a spôsob úhrady športového výcviku,
j)
plán organizácie činnosti žiakov počas športového výcviku.
(10)
Písomný záznam o poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia obsahuje najmä
a)
pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia zúčastnených osôb na výlete, exkurzii alebo na športovom výcviku,
b)
podpis zamestnanca zodpovedného za jeho organizáciu povereného riaditeľom.
(11)
Po uskutočnení športového výcviku sa vyhotoví správa o jeho priebehu.
(12)
Ak sa na športový výcvik má zabezpečiť doprava, plán organizačného zabezpečenia športového výcviku obsahuje aj spôsob zabezpečenia dopravy, názov dopravcu, čas odchodu a predpokladaný čas príchodu na miesto konania športového výcviku a späť.
(13)
Osobou, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť počas športového výcviku uskutočňovaného formou pobytu, môže byť len osoba, ktorá spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania lekár, sestra, pôrodná asistentka alebo zdravotnícky záchranár.
§ 7
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
(1)
Ak je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, jeho kópia sa poskytuje zákonnému zástupcovi.
(2)
Triedy s rozšíreným vyučovaním vyučovacích predmetov alebo skupín vyučovacích predmetov podľa § 103 a 104 zákona možno deliť na dve skupiny, ak je v každej triede viac ako 23 žiakov.
(3)
Žiak, ktorý nepreukáže splnenie predpokladov na plnenie povinnej školskej dochádzky v triede podľa odseku 2, sa na konci polroka alebo školského roka na základe vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie, po prerokovaní pedagogickou radou a po oznámení zákonnému zástupcovi preradí do príslušnej triedy základnej školy alebo do inej základnej školy, ktorú vyberie zákonný zástupca, ak ho jej riaditeľ prijme. Ak o preradenie žiaka požiada zákonný zástupca, žiak sa preradí na konci polroka alebo na konci školského roka. Ak preradenie žiaka zo zdravotných dôvodov navrhne všeobecný lekár pre deti a dorast, žiaka po informovaní jeho zákonného zástupcu možno preradiť bez zbytočného odkladu.
(4)
Skupinu vyučovacieho predmetu zdravotná telesná výchova možno zriadiť po prerokovaní pedagogickou radou pri najnižšom počte 10 žiakov z rôznych tried a rôznych ročníkov. Jedna skupina má najviac 12 žiakov. Do tejto skupiny sa zaraďujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a po informovanom súhlase zákonného zástupcu. Ak počet žiakov klesne pod 8 žiakov, skupina sa zruší. Zostávajúci žiaci sa prerozdelia do ďalších skupín. Ak také skupiny v základnej škole nie sú, žiaci sa oslobodia od vzdelávania vo vyučovacom predmete alebo v jeho časti a cvičia cvičenia, ktoré im umožní ich zdravotný stav na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast. Pri oslobodení od vzdelávania v časti vyučovacieho predmetu na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast sa žiak hodnotí s prihliadnutím na jeho zdravotný stav.
§ 8
Priestory základnej školy
(1)
Triedy jednotlivých ročníkov sa označujú rímskymi číslicami alebo arabskými číslicami. Ak je v základnej škole viac tried rovnakého ročníka, rozlišujú sa doplnkovým identifikátorom, ktorým je písmeno alebo slovo. Jednotlivé ročníky sa v triednom výkaze, katalógovom liste, triednej knihe a na vysvedčení označujú slovom.
(2)
Priestory základnej školy, najmä objekty a priestory ihrísk, telocviční, plavární a učební možno podľa potrieb, záujmov žiakov a ekonomických podmienok základnej školy využívať aj na výchovno-vzdelávací proces mimo školského vyučovania.
§ 9
Hodnotenie žiaka
(1)
Na informovanie zákonného zástupcu o priebežných výsledkoch žiaka sa používa žiacka knižka, ktorá sa vedie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; ak informovanie prostredníctvom žiackej knižky z objektívnych dôvodov nie je možné, zákonného zástupcu možno preukázateľne informovať aj inak.
(2)
Na žiadosť zákonného zástupcu predloženú do piatich pracovných dní odo dňa vyhodnotenia písomnej práce sa mu sprístupňuje písomná práca žiaka k nahliadnutiu.
(3)
Pri hodnotení správania žiaka podľa § 55 ods. 15 zákona sa zohľadňuje dodržiavanie pravidiel správania sa žiaka uvedených v školskom poriadku počas hodnotiaceho obdobia, udelené pochvaly a iné ocenenia a uložené napomenutia a pokarhania. Pri hodnotení správania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa § 55 ods. 15 zákona sa zohľadňujú aj jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby; jeho správanie sa hodnotí v spolupráci so školským podporným tímom, ak v základnej škole pôsobí, alebo so zariadením poradenstva a prevencie.
(4)
Celkové hodnotenie žiaka prerokúva pedagogická rada.
§ 10
Opatrenia vo výchove
(1)
Pochvaly a iné ocenenia, napomenutia a pokarhania sa zaznamenávajú do katalógového listu žiaka.
(2)
Žiakovi možno udeliť pochvalu
a)
od triedneho učiteľa,
b)
od riaditeľa alebo
c)
od zriaďovateľa základnej školy.
(3)
Pochvalu od triedneho učiteľa možno udeliť po prerokovaní s riaditeľom. Pochvalu od riaditeľa možno udeliť po prerokovaní pedagogickou radou.
(4)
Napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa alebo pokarhanie od riaditeľa možno žiakovi uložiť po objektívnom prešetrení previnenia sa proti školskému poriadku s písomným odôvodnením.
(5)
Napomenutie od triedneho učiteľa a pokarhanie od triedneho učiteľa možno uložiť po prerokovaní s riaditeľom. Pokarhanie od riaditeľa možno uložiť po prerokovaní pedagogickou radou.
(6)
Ak ide o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri uložení výchovných opatrení podľa odseku 5 sa zohľadňujú aj jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
§ 11
Obsah a organizácia externého testovania žiakov základnej školy
(1)
Testové úlohy z jednotlivých vyučovacích predmetov sa zadávajú v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
(2)
Počas externého testovania žiakov základnej školy sa žiaci rozdeľujú do skupín. Najvyšší počet žiakov v skupine je 15. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa vytvára osobitná skupina, v ktorej najvyšší počet žiakov je 10. Z objektívnych dôvodov je možné počet žiakov v skupine zvýšiť po prerokovaní s organizáciou zriadenou ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania.
(3)
Výsledky externého testovania žiakov základnej školy z jednotlivých vyučovacích predmetov sa zasielajú základnej škole prostredníctvom ministerstva školstva alebo ním poverenej právnickej osoby.
§ 12
Úpravy externého testovania pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
(1)
Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami možno upraviť podmienky externého testovania. Úpravy externého testovania sa týkajú najmä
a)
predĺženia časového limitu pri riešení úloh,
b)
zmeny znenia niektorých úloh,
c)
grafického vzhľadu alebo zmeny formátu zadaní úloh s použitím rôznych veľkostí písma, zmenenej štruktúry textu, využitím inej možnosti záznamu odpovede alebo počúvania vstupného textu,
d)
použitia kompenzačných pomôcok,
e)
prítomnosti tlmočníka posunkovej reči, pedagogického asistenta, zdravotníckeho pracovníka alebo školského špeciálneho pedagóga.
(2)
Ak ide o žiaka so zrakovým postihnutím, možno mu poskytnúť testy
a)
v elektronicky prístupnej forme a možnosť vypracovať odpovede elektronicky priamo do odpoveďového hárka alebo do samostatného dokumentu,
b)
v Braillovom písme a odpovede vypracovať na počítači alebo nadiktovať pedagogickému asistentovi, zdravotníckemu pracovníkovi alebo školskému špeciálnemu pedagógovi.
(3)
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má počas externého testovania žiakov základnej školy také úpravy, aké mal počas vzdelávania sa v základnej škole. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy poverený riaditeľom koordinovaním externého testovania žiakov základnej školy v príslušnej základnej škole uvedie pri prihlásení žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami len úpravy, ktoré žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami objektívne potrebuje.
§ 13
Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania
(1)
Názov a sídlo základnej školy, v ktorej možno uskutočniť externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania, sa oznamuje prostredníctvom orgánu miestnej štátnej správy v školstve ministerstvu školstva do 15. októbra.
(2)
Obsah, termín externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania a kritériá úspešného absolvovania externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva školstva do 31. októbra.
(3)
Žiadosť o vykonanie externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania (ďalej len „žiadosť“) sa podáva do 30. novembra. Žiadosť obsahuje údaje o žiadateľovi o externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt. K žiadosti sa prikladá kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní žiadateľa.
(4)
Organizačné podmienky externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania sa oznámia žiadateľovi písomne prostredníctvom orgánu miestnej štátnej správy v školstve najneskôr 30 dní pred konaním externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania.
(5)
Zoznam žiadateľov, ktorí podali žiadosť, sa oznamuje základnej škole, ktorá bola určená na vykonanie externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania.
(6)
Ak žiadateľ vykonal externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania neúspešne, môže podať žiadosť v opravnom termíne. Žiadosť v opravnom termíne sa podáva do 30 dní od neúspešného vykonania externého testovania riaditeľovi tej základnej školy, v ktorej žiadateľ vykonal externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania.
(7)
Termín konania externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania v opravnom termíne sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva školstva. Miesto konania externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania v opravnom termíne určené orgánom miestnej štátnej správy v školstve sa zverejňuje najneskôr 30 dní pred jeho konaním na webovom sídle príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve.
(8)
Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania v opravnom termíne nemožno opakovať.
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., vyhlášky č. 203/2015 Z. z. a vyhlášky č. 437/2020 Z. z.
§ 15
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
Branislav Gröhling v. r.