22/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

22
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo 17. januára 2022
o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 117 ods. 10 a § 119 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 61/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Školský klub detí
§ 1
(1)
Výchovno-vzdelávacia činnosť školského klubu detí (ďalej len „klub“) sa organizuje ako
a)
pravidelná činnosť zameraná na prípravu na školské vyučovanie,
b)
pravidelná záujmová činnosť na uspokojovanie a rozvíjanie individuálnych potrieb detí,
c)
príležitostná činnosť najmä formou podujatí, súťaží, exkurzií a pohybových aktivít.
(2)
Za výchovno-vzdelávaciu činnosť v klube zodpovedá vychovávateľ alebo učiteľ, ktorý si v klube dopĺňa základný úväzok výkonom pracovnej činnosti vychovávateľa.
(3)
Pedagogický zamestnanec školy, ktorý vyučuje v príslušný deň poslednú vyučovaciu hodinu, odovzdáva deti vychovávateľovi klubu alebo učiteľovi, ktorý si v klube dopĺňa základný úväzok výkonom pracovnej činnosti vychovávateľa.
(4)
Prechod detí do oddelení klubu v rámci priestorov školy a do oddelení klubu mimo priestorov školy zabezpečuje podľa rozvrhu týždennej činnosti vychovávateľ alebo učiteľ, ktorý si v klube dopĺňa základný úväzok výkonom pracovnej činnosti vychovávateľa.
(5)
Ak je dieťa v klube a v príslušný deň pokračuje vo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole alebo v záujmovej činnosti v oddelení alebo v záujmovom útvare centra v priestoroch školy, zodpovednosť za dieťa preberá učiteľ alebo vedúci oddelenia alebo záujmového útvaru centra, ktorý dieťa vyzdvihne v klube. Po skončení výchovno-vzdelávacej činnosti v škole alebo záujmovej činnosti v oddelení alebo v záujmovom útvare centra privedie dieťa do klubu učiteľ alebo vedúci oddelenia alebo záujmového útvaru centra.
(6)
Ak sa dieťa zúčastňuje na záujmovej činnosti v oddelení alebo v záujmovom útvare centra v iných priestoroch, ako v priestoroch školy, ktorej je klub súčasťou, za prechod dieťaťa do oddelenia alebo záujmového útvaru centra zodpovedá rodič, iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť (ďalej len „zákonný zástupca“).
(7)
Ak sa výchovno-vzdelávacia činnosť klubu organizuje mimo priestorov klubu, najvyšší počet detí, za ktoré zodpovedá jeden vychovávateľ alebo jeden učiteľ, ktorý si dopĺňa základný úväzok výkonom pracovnej činnosti vychovávateľa, je rovnaký ako počet detí v jednom oddelení klubu podľa § 114 ods. 2 zákona.
(8)
Ak si to vyžaduje činnosť, ktorá sa organizuje mimo priestorov klubu, môže sa zvýšiť počet pedagogických zamestnancov, ktorí túto činnosť zabezpečujú, nad počet zodpovedajúci odseku 7 alebo znížiť počet zúčastnených detí po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
(9)
Vychovávateľ alebo učiteľ, ktorý si dopĺňa základný úväzok výkonom pracovnej činnosti vychovávateľa, uvoľní dieťa z klubu len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia zákonného zástupcu dieťaťa.
§ 2
(1)
Výchovno-vzdelávacia činnosť v klube sa poskytuje v čase najskôr od 6.00 hodiny a najneskôr do 18.00 hodiny.
(2)
Podľa potrieb zákonných zástupcov sa výchovno-vzdelávacia činnosť v klube poskytuje aj v období školských prázdnin v čase určenom zriaďovateľom. Ak je viac klubov zriadených jedným zriaďovateľom, v období školských prázdnin sú v prevádzke kluby určené zriaďovateľom.
(3)
Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v klube sa jednotlivé druhy činností podľa § 1 ods. 1 striedajú.
(4)
Do klubu sa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prijíma žiak základnej školy, ktorý je prihlásený na pravidelnú dochádzku do príslušného klubu. Do klubu možno prijať žiaka aj na nepravidelnú dochádzku alebo na prechodné obdobie, ktorého dĺžka sa vyznačí v rozhodnutí o prijatí.
§ 3
Centrum voľného času
(1)
Výchovno-vzdelávacia činnosť centra voľného času (ďalej len „centrum“) sa organizuje ako
a)
pravidelná záujmová činnosť centra,
b)
príležitostná záujmová činnosť najmä formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole,
c)
prázdninová činnosť najmä formou táborov, odborných sústredení a krátkodobých podujatí.
(2)
Ďalšou činnosťou centra je najmä
a)
spolupráca s orgánom miestnej štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní predmetových olympiád a súťaží,
b)
podpora prevencie sociálno-patologických javov,
c)
monitorovanie záujmovej činnosti,
d)
informačná činnosť a poradenská činnosť v oblasti využívania voľného času,
e)
príprava a riadenie projektov v oblasti využívania voľného času,
f)
spolupráca so školami, školskými zariadeniami a osobami, ktoré pracujú s deťmi.
(3)
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v centre vykonávajú vychovávatelia centra, ďalší zamestnanci centra a plnoletí pracovníci s mládežou, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku činnosť v oblasti práce s mládežou.1)
(4)
Ak sa výchovno-vzdelávacia činnosť organizuje mimo priestorov centra, najvyšší počet detí a iných osôb, za ktoré zodpovedá jeden vychovávateľ centra, ďalší zamestnanec centra alebo plnoletý pracovník s mládežou, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť v oblasti práce s mládežou, je rovnaký ako počet detí v jednom oddelení alebo v jednom záujmovom útvare centra.
(5)
Prevádzka centra je denne podľa rozvrhu výchovno-vzdelávacej činnosti.
(6)
Neplnoletá osoba sa do centra prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Plnoletá osoba sa do centra prijíma na základe jej písomnej žiadosti.
(7)
Poradným orgánom riaditeľa centra, ktorý prerokúva pedagogicko-organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti, je pedagogická rada. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci centra.
(8)
Na prerokúvanie pedagogicko-didaktických otázok výchovno-vzdelávacej činnosti pri tvorbe výchovného programu centra alebo pri jeho zmene a rozvíjaní profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov centra možno v centre zriadiť metodické združenie, ktoré je poradným orgánom riaditeľa centra. Členmi metodického združenia sú všetci pedagogickí zamestnanci centra. Metodické združenie vedie vychovávateľ.
§ 4
Spoločné ustanovenia o klube a centre
(1)
Dochádzka do klubu alebo do centra sa skončí na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu, ak ide o neplnoletú osobu, alebo na základe písomného oznámenia plnoletej osoby, ktorá centrum navštevuje. Dochádzka do klubu alebo do centra sa skončí dňom uvedeným v písomnom oznámení; ak v písomnom oznámení nie je uvedený deň skončenia dochádzky, dochádzka do klubu alebo do centra sa skončí dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného oznámenia. Dochádzka do klubu alebo do centra sa skončí aj uplynutím času uvedeného v rozhodnutí o prijatí, na ktorý bola osoba do klubu alebo do centra prijatá, alebo uložením opatrenia vo výchove, ktorým je vylúčenie.
(2)
Súčasťou materiálno-technického vybavenia klubu alebo centra môže byť vybavenie počítačovou technikou s pripojením na internet a technické prostriedky na tvorbu a rozmnožovanie textových materiálov a obrazových materiálov. Súčasťou materiálno-technického vybavenia klubu alebo centra, ktoré navštevujú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sú špeciálne edukačné publikácie, multimediálne pomôcky a špeciálne kompenzačné pomôcky.
(3)
Na činnosť klubu alebo centra zriadeného ako súčasť školy sa využívajú aj špeciálne učebne, dielne, telocvične, ihriská, pozemky a ďalšie priestory školy.
Školský internát
§ 5
(1)
Výchovno-vzdelávacia činnosť školského internátu (ďalej len „internát“) sa zameriava na pomoc deťom a žiakom pri príprave na školské vyučovanie, formovanie aktívneho postoja detí a žiakov k sebavzdelávaniu a sebavýchove, uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov, na rozvíjanie nadania, špecifických schopností a tvorivosti, na aktívne využívanie voľného času, oddych a relaxáciu.
(2)
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v internáte vykonáva vo výchovných skupinách podľa výchovného programu internátu v čase mimo školského vyučovania primerane veku, záujmom, potrebám a schopnostiam detí a žiakov vychovávateľ.
(3)
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v internáte zabezpečujú najmenej dvaja vychovávatelia. Pri určovaní počtu ďalších vychovávateľov sa postupuje podľa osobitného predpisu2) v závislosti od formy organizácie výchovy a vzdelávania podľa § 54 zákona. Na výkon nočných prác, dopoludňajších služieb, služieb počas sviatkov, dní pracovného pokoja a pracovného voľna môže v internáte pôsobiť aj zamestnanec, ktorý vykonáva pomocné práce pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania.3)
(4)
Prevádzku a vnútorný režim internátu zabezpečujú vychovávatelia v pracovnej pohotovosti a nočnú prácu podľa školského poriadku internátu aj zamestnanci, ktorí vykonávajú pomocné práce pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania.
(5)
Poradným orgánom riaditeľa internátu, ktorý prerokúva pedagogicko-organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti, je pedagogická rada. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci internátu.
(6)
Na prerokúvanie pedagogicko-didaktických otázok výchovno-vzdelávacej činnosti pri tvorbe výchovného programu internátu alebo pri jeho zmene a rozvíjaní profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov internátu možno zriadiť metodické združenie, ktoré je poradným orgánom riaditeľa internátu. Členmi metodického združenia sú všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci internátu. Metodické združenie vedie vychovávateľ.
§ 6
(1)
Počet detí v internáte pre deti materskej školy v jednej výchovnej skupine sa určuje podľa § 28 ods. 9 zákona.
(2)
Počet žiakov v internáte pre žiakov základnej školy v jednej výchovnej skupine sa určuje podľa § 29 ods. 5 zákona.
(3)
Počet žiakov v internáte pre žiakov strednej školy v jednej výchovnej skupine je najviac 28 žiakov prvého ročníka alebo druhého ročníka a najviac 30 žiakov ostatných ročníkov.
(4)
Riaditeľ internátu určí jedného vychovávateľa na každých 20 detí alebo 25 žiakov, ak ide o výlet, exkurziu alebo o súťaž organizovanú internátom s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka.
(5)
Ak sa na výchovno-vzdelávacej činnosti podľa odseku 4 zúčastňujú deti so zdravotným znevýhodnením alebo žiaci so zdravotným znevýhodnením, pri zabezpečovaní ich bezpečnosti a ochrany zdravia sa postupuje rovnako, ako pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov vo výchove a vzdelávaní v školách pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
(6)
Dieťa alebo neplnoletý žiak sa do internátu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Plnoletý žiak sa do internátu prijíma na základe jeho písomnej žiadosti.
(7)
Pobyt v internáte sa skončí na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu, ak ide o dieťa alebo o neplnoletého žiaka, alebo na základe písomného oznámenia plnoletého žiaka. Pobyt v internáte sa skončí dňom uvedeným v písomnom oznámení; ak v písomnom oznámení nie je uvedený deň skončenia pobytu, pobyt v internáte sa skončí dňom nasledujúcom po dni doručenia písomného oznámenia. Písomné oznámenie sa zakladá do osobného spisu dieťaťa alebo žiaka. Pobyt v internáte sa skončí, aj ak dieťa ukončilo dochádzku do materskej školy alebo žiak prestal byť žiakom základnej školy alebo strednej školy, uplynutím času uvedeného v rozhodnutí o prijatí, na ktorý bolo dieťa prijaté alebo žiak prijatý, alebo uložením opatrenia vo výchove, ktorým je vylúčenie.
§ 7
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte,
2.
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.
§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2022.
Branislav Gröhling v. r.
1)
§ 2 písm. e) zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3)
Pracovná činnosť 01 v 03. platovej triede v časti 17. Školstvo a šport prílohy č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.