211/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

211
ZÁKON
z 25. mája 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 30/2015 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 91/2019 Z. z., zákona č. 303/2019 Z. z., zákona č. 478/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 69/2021 Z. z. a zákona č. 83/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aca sa vypúšťa.
2.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) až n) sa označujú ako písmená b) až l).
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b sa vypúšťa.
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom určí zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít (ďalej len „komodita“) a kritickú hodnotu ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu a vzory oznámení podľa § 24.“.
4.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Používať potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, ako zložky pri výrobe potravín alebo pokrmov je zakázané okrem pokrmov pripravovaných osobou vykonávajúcou činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov4) (ďalej len „charitatívna organizácia“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 6 ods. 2 sa slová „podľa § 23 ods. 13“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 ods. 15“.
6.
V § 6 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo dátume minimálnej trvanlivosti okrem bezodplatného prevodu podľa odseku 78dab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8dab sa vypúšťa.
7.
V § 6 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti okrem
1.
bezodplatného prevodu podľa odseku 7,
2.
predaja podľa odseku 12.“.
8.
V § 6 ods. 7 sa slová „osobe vykonávajúcej činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov8dac) (ďalej len „charitatívna organizácia“)“ nahrádzajú slovami „charitatívnej organizácii“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8dac sa vypúšťa.
9.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 12 až 17, ktoré znejú:
„(12)
Prevádzkovateľ môže potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, predávať
a)
len ak sú bezpečné8d),
b)
len vo svojich vlastných prevádzkach,
c)
len konečnému spotrebiteľovi,
d)
len ak sú zreteľne oddelene umiestnené od ostatných potravín, pričom miesto predaja musí byť zreteľne označené týmito údajmi:
1.
informácia, že ide o potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti,
2.
upozornenie na skutočnosť, že chuťové alebo výživové parametre môžu byť zmenené,
3.
informácia o poslednom znížení predajnej ceny,
e)
najviac po dobu 45 dní od uplynutia dátumu minimálnej trvanlivosti.
(13)
Prevádzkovateľ s predajnou plochou väčšou ako 400 m2 je povinný najneskôr 48 hodín pred predajom potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti podľa odseku 12, ponúknuť tieto potraviny najmenej jednej charitatívnej organizácii podľa odseku 7; ponuka sa považuje za vykonanú, ak prevádzkovateľ charitatívnej organizácii bezodplatne prevádza potraviny na základe zmluvy, ktorá upravuje spôsob a čas ponuky. Prevádzkovateľ môže potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, predávať podľa odseku 12, ak charitatívna organizácia do 48 hodín od ponuky neprejaví záujem o tieto potraviny alebo ich odmietne; táto podmienka sa nevzťahuje na ponuku vykonanú na základe zmluvy podľa prvej vety.
(14)
Prevádzkovateľ môže počas doby predaja podľa odseku 12 písm. e) opäť ponúknuť potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti charitatívnym organizáciám.
(15)
Za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý tieto potraviny predáva podľa odseku 12.
(16)
Je zakázané predávať potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti
a)
podľa odseku 3 písm. a), b) a e),
b)
ďalším prevádzkovateľom okrem predaja podľa odseku 12 písm. b),
c)
formou predaja na diaľku,
d)
konzumné vajcia akéhokoľvek vtáčieho druhu a mäsové konzervy,
e)
s poškodeným alebo deformovaným obalom.
(17)
Potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti a doba predaja podľa odseku 12 písm. e), je zakázané bezodplatne previesť podľa odseku 7.“.
10.
§ 9b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam potravín a poľnohospodárskych produktov označených podľa odseku 1; rozsah údajov o potravinách a poľnohospodárskych produktoch označených podľa odseku 1, ktoré sa v zozname zverejňujú, upraví všeobecne záväzný právny predpis podľa odseku 1.“.
11.
V § 12 ods. 1 písm. h) sa slová „a dátumu minimálnej trvanlivosti“ nahrádzajú slovami „alebo dátumu minimálnej trvanlivosti okrem predaja podľa § 6 ods. 12“.
12.
V § 12 ods. 1 písm. k) sa slová „podľa § 3 ods. 2 písm. g)“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 2 písm. e)“.
13.
V § 12 ods. 1 písmeno q) znie:
„q)
je pri listinnej propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín prostredníctvom letáku, reklamného časopisu alebo inej obdobnej formy komunikácie (ďalej len „propagačný leták“) povinný uviesť na ktorejkoľvek strane propagačného letáku informáciu o percentuálnom podiele poľnohospodárskych výrobkov a potravín označených podľa § 9b alebo potravín vyrobených v Slovenskej republike uvedených v propagačnom letáku slovami „Tento propagačný leták obsahuje ... %-ný podiel potravín vyrobených na Slovensku.“ písmom, ktorého stredná výška je najmenej 8 mm, tak, aby bola zabezpečená jednoznačná čitateľnosť informácie bez jej narušenia iným textom, obrázkom alebo iným rušivým prvkom; percentuálny podiel sa vypočíta ako matematický podiel počtu poľnohospodárskych výrobkov a potravín označených podľa § 9b alebo potravín vyrobených v Slovenskej republike a celkového počtu poľnohospodárskych výrobkov a potravín v propagačnom letáku, vyjadrený v percentách.“.
14.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:
„r)
môže pri predaji v prevádzkarni poľnohospodárske výrobky a potraviny označené podľa § 9b alebo potraviny vyrobené v Slovenskej republike v mieste ponuky označiť viditeľne na cenovke alebo v tesnej blízkosti cenovky jasne viditeľným symbolom, ktorý nezameniteľne oznamuje konečnému spotrebiteľovi, že ide o takú potravinu,
s)
nesmie vykonávať propagáciu a marketing potravín predávaných po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods. 12.“.
15.
V § 20 odsek 16 znie:
„(16)
Orgány úradnej kontroly potravín zverejňujú právoplatné rozhodnutia o uložených opatreniach podľa tohto zákona a osobitného predpisu12aba) a právoplatné rozhodnutia o správnych deliktoch podľa § 28 na svojom webovom sídle. Pri zverejňovaní sa z rozhodnutia vylúči údaj, ktorý tvorí predmet obchodného tajomstva alebo informáciu chránenú podľa osobitného predpisu.12abb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12aba a 12abb znejú:
12aba) Čl. 138 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
12abb) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
16.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Orgány úradnej kontroly potravín sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona12abc) všetky svoje rozhodnutia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12abc znie:
12abc) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.
17.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ministerstvo eviduje množstvo skladových zásob komodity podľa § 24 ods. 1 až 3.“.
18.
V § 23 odsek 7 znie:
„(7)
Štátna veterinárna a potravinová správa a úrad verejného zdravotníctva vykonávajú vnútorné audity svojej činnosti.17e) Vnútorné audity úradných kontrol potravín uskutočňovaných
a)
regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami vykonáva štátna veterinárna a potravinová správa,
b)
regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva vykonáva úrad verejného zdravotníctva.“.
19.
V § 23 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Štátna veterinárna a potravinová správa a úrad verejného zdravotníctva zverejňujú záverečné správy z vnútorných auditov podľa odseku 7 na svojom webovom sídle.
(9)
Štátna veterinárna a potravinová správa a úrad verejného zdravotníctva určujú a aktualizujú dokumentované postupy úradných kontrol potravín podľa tohto zákona a osobitného predpisu.9abc) Štátna veterinárna a potravinová správa a úrad verejného zdravotníctva zverejňujú dokumentované postupy úradných kontrol potravín a ich aktualizácie na svojom webovom sídle.“.
Doterajšie odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 10 až 16.
20.
V § 23 ods. 12 sa nad slovom „správy“ vypúšťa odkaz 19.
21.
Za § 23 sa vkladá § 24, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24
Ochrana potravinovej bezpečnosti štátu
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá umiestňuje na trh komoditu určenú podľa § 3 ods. 4, je povinná vždy do desiatich dní elektronicky oznámiť ministerstvu množstvo svojich skladových zásob komodity k 31. júlu a k 31. decembru kalendárneho roka.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ podľa odseku 1 je počas trvania mimoriadnej situácie,19) núdzového stavu alebo výnimočného stavu19a) povinná do desiateho dňa kalendárneho mesiaca elektronicky oznámiť ministerstvu množstvo svojich skladových zásob komodity k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ podľa odseku 1, ktorá chce počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyviezť do iného členského štátu alebo do tretej krajiny komoditu v množstve viac ako 400 t za kalendárny mesiac, je povinná elektronicky oznámiť túto skutočnosť ministerstvu do desiateho dňa kalendárneho mesiaca bezprostredne predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom chce komoditu vyviezť; ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nedodrží uvedenú lehotu z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, je povinná elektronicky zaslať oznámenie bezodkladne, najneskôr však do 15 dní pred dátumom vývozu komodity.
(4)
Ministerstvo na základe oznámení podľa odseku 3 posudzuje, či môže byť ohrozená potravinová bezpečnosť štátu z hľadiska poklesu skladových zásob pod kritickú hodnotu určenú vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom ministerstvom podľa § 3 ods. 4.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 19a znejú:
19) § 3 ods. 1 a § 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
19a) Čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 26 odsek 3 znie:
„(3)
Obec je povinná vopred oznámiť predaj potravín na trhových miestach23a) vrátane ambulantného predaja23ab) potravín na území obce príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Vzor oznámenia zverejní štátna veterinárna a potravinová správa na svojom webovom sídle.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 23ab znejú:
23a) § 2 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23ab) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 28 ods. 2 písm. b) sa za slovo „potravín“ vkladajú slová „alebo pokrmov“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti,“.
24.
V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) až i), ktoré znejú:
„f)
nedodržiava podmienky bezodplatného prevodu potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods. 7 alebo predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods. 12 alebo ods. 13,
g)
porušuje zákaz umiestňovania potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na trh podľa § 6 ods. 16 alebo ods. 17,
h)
porušuje pri uskutočňovaní propagácie a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín povinnosť podľa § 12 ods. 1 písm. q),
i)
porušuje zákaz propagácie a marketingu potravín predávaných po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 12 ods. 1 písm. s).“.
25.
V § 28 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
používa na výrobu potravín alebo pokrmov zložky po uplynutí dátumu spotreby,“.
26.
V § 28 ods. 4 písm. i) sa vypúšťajú slová „alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti okrem bezodplatného prevodu podľa § 6 ods. 7“.
27.
V § 28 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ministerstvo uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 100 eur do 20 000 eur, ak
a)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 24 ods. 1, 2 alebo ods. 3,
b)
uvedie nesprávne údaje alebo nepravdivé údaje v oznámení podľa § 24 ods. 1, 2 alebo ods. 3; nesprávnym alebo nepravdivým údajom nie je, ak rozdiel medzi množstvom vyvezenej komodity a množstvom komodity oznámeným podľa § 24 ods. 3 je najviac 20 %.“.
Doterajšie odseky 5 až 15 sa označujú ako odseky 6 až 16.
28.
V § 28 odsek 6 znie:
„(6)
Orgán úradnej kontroly potravín uloží obci za nesplnenie povinnosti podľa § 26 ods. 3 pokutu od 500 eur do 5 000 eur.“.
29.
V § 28 odsek 9 znie:
„(9)
Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinnosti, za ktoré bola uložená pokuta podľa odseku 8, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu až do štvornásobku sadzby pokuty podľa odseku 4.“.
30.
V § 28 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa prevádzkovateľ dopustí podvodných alebo klamlivých praktík,25) orgán úradnej kontroly potravín pri určení výšky pokuty prihliada aj na hospodársku výhodu, ktorú mohol prevádzkovateľ protiprávnym konaním získať.25a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 a 25a znejú:
25) Čl. 1 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
25a) Čl. 139 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.“.
31.
V § 29 ods. 2 sa slová „do 4 000 eur“ nahrádzajú slovami „do 2 000 eur“ a slová „do 8 000 eur“ nahrádzajú slovami „do 4 000 eur“.
32.
V § 29 ods. 3 sa slová „do 2 000 eur“ nahrádzajú slovami „do 500 eur“.
33.
Za § 31ah sa vkladá § 31ai, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31ai
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2022
(1)
Konanie o uložení pokuty podľa § 28 a 29, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 30. júna 2022 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2022.
(2)
Výnosy vydané podľa § 3 zákona účinného do 30. júna 2022 ostávajú platné a účinné do 31. decembra 2025.“.
Čl. II
Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 473/2003 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 596/2006 Z. z., zákona č. 492/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 353/2012 Z. z. a zákona č. 184/2018 sa mení a dopĺňa takto:
V § 10 odseky 1 až 5 znejú:
„(1)
Ministerstvo podľa osobitných predpisov14a) uzná právnickú osobu ako organizáciu, ktorá združuje výrobcov alebo iných zástupcov hospodárskych činností spojených s výrobou poľnohospodárskych výrobkov,14b) ktoré patria pod spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov14c) (ďalej len „poľnohospodársky výrobok“), alebo ich združenia, na základe návrhu agentúry.
(2)
Ministerstvo uzná právnickú osobu ako skupinu výrobcov poľnohospodárskych výrobkov, ktorá má záujem o uznanie podľa odseku 1, ale zatiaľ nespĺňa podmienky na uznanie,14d) na základe návrhu agentúry. Táto právnická osoba musí združovať výrobcov alebo iných zástupcov hospodárskych činností spojených s výrobou poľnohospodárskych výrobkov v sektore poľnohospodárskych výrobkov, v ktorom má byť uznaná, alebo ich združenia.
(3)
Organizácia výrobcov poľnohospodárskych výrobkov, ktorú ministerstvo uzná podľa odseku 1 alebo skupina výrobcov poľnohospodárskych výrobkov, ktorú ministerstvo uzná podľa odseku 2, musí združovať najmenej piatich spoločníkov alebo členov.
(4)
Organizácia výrobcov produktov rybolovu14e) alebo produktov akvakultúry,14f) ktorú ministerstvo uzná podľa odseku 1 alebo skupina výrobcov produktov rybolovu alebo produktov akvakultúry, ktorú ministerstvo uzná podľa odseku 2, musí združovať najmenej troch spoločníkov alebo členov.
(5)
Združenie organizácií výrobcov poľnohospodárskych výrobkov,15) ktoré ministerstvo uzná podľa odseku 1, musí združovať najmenej dve organizácie výrobcov poľnohospodárskych výrobkov.16)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14f, 15 a 16 znejú:
14a) Čl. 152 až 163 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
Čl. 14 až 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013) v platnom znení.
14b) Príloha I k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení.
14c) Čl. 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 1 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 v platnom znení.
14d) Čl. 67 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021).
14e) Čl. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 v platnom znení.
14f) Čl. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 v platnom znení.
15) Čl. 156 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
16) Čl. 152 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.