21/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

21
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo 17. januára 2022
o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Pedagogická dokumentácia škôl
(1)
Pedagogickú dokumentáciu materskej školy tvorí
a)
triedna kniha,
b)
osobný spis dieťaťa,
c)
denný poriadok.
(2)
Pedagogickú dokumentáciu základnej školy tvorí
a)
triedna kniha,
b)
triedny výkaz,
c)
katalógový list žiaka,
d)
protokol o komisionálnej skúške,
e)
rozvrh hodín.
(3)
Pedagogickú dokumentáciu strednej školy tvorí
a)
triedna kniha,
b)
triedny výkaz,
c)
denník evidencie odborného výcviku, ak ide o strednú odbornú školu,
d)
katalógový list žiaka,
e)
protokol o maturitnej skúške,
f)
protokol o záverečnej skúške, ak ide o strednú odbornú školu,
g)
protokol o absolventskej skúške, ak ide o strednú odbornú školu, konzervatórium alebo o školu umeleckého priemyslu,
h)
protokol o komisionálnej skúške,
i)
rozvrh hodín.
(4)
Pedagogickú dokumentáciu základnej umeleckej školy tvorí
a)
triedna kniha,
b)
triedny výkaz,
c)
katalógový list žiaka,
d)
protokol o záverečnej skúške,
e)
protokol o komisionálnej skúške,
f)
rozvrh hodín.
(5)
Pedagogickú dokumentáciu jazykovej školy tvorí
a)
triedna kniha,
b)
evidencia poslucháčov na príslušný školský rok,
c)
protokol o štátnej jazykovej skúške, ak ide o jazykovú školu, ktorá má oprávnenie vykonávať štátnu jazykovú skúšku, ktorého súčasťou sú protokol o písomnej časti štátnej jazykovej skúšky a protokol o ústnej časti štátnej jazykovej skúšky,
d)
rozvrh hodín.
§ 2
Pedagogická dokumentácia školských výchovno-vzdelávacích zariadení a špeciálnych výchovných zariadení
(1)
Pedagogickú dokumentáciu školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia tvorí
a)
triedna kniha,
b)
osobný spis dieťaťa, ak ide o školský klub detí,
c)
osobný spis dieťaťa alebo žiaka, ak ide o školský internát,
d)
rozvrh týždennej činnosti, ak ide o školský klub detí,
e)
denný záznam školského zariadenia, ak ide o školský internát,
f)
denník výchovnej skupiny, ak ide o školský internát.
(2)
Pedagogickú dokumentáciu špeciálneho výchovného zariadenia tvorí
a)
triedna kniha triedy pri diagnostickom centre,
b)
osobný spis dieťaťa,
c)
denník výchovnej skupiny.
§ 3
Pedagogická dokumentácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
(1)
Pedagogickú dokumentáciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tvorí návrh na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý obsahuje
a)
správu z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým je
1.
psychologické vyšetrenie alebo
2.
psychologické vyšetrenie a špeciálnopedagogické vyšetrenie, a
b)
individuálny vzdelávací program dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
(2)
Správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami obsahuje najmä
a)
druh špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby dieťaťa alebo žiaka,
b)
bariéry, ktoré dieťa alebo žiak nedokáže prekonať samostatne,
c)
potrebu prítomnosti asistenta učiteľa počas výchovno-vzdelávacej činnosti a rozsah prítomnosti asistenta učiteľa počas výchovno-vzdelávacej činnosti,
d)
vzdelávací program, podľa ktorého sa má dieťa alebo žiak vzdelávať, alebo potrebu vypracovania individuálneho vzdelávacieho programu.
§ 4
Ďalšia dokumentácia škôl a školských zariadení
(1)
Ďalšiu dokumentáciu materskej školy tvorí najmä
a)
zápisnica z rokovania pedagogickej rady,
b)
zápisnica z rokovania metodického združenia, ak je zriadené,
c)
záznam z pedagogického diagnostikovania,
d)
dokumentácia o aktivitách podľa § 28 ods. 16 zákona.
(2)
Ďalšiu dokumentáciu základnej školy tvorí najmä
a)
zápisnica z rokovania pedagogickej rady,
b)
zápisnica z rokovania predmetovej komisie, ak je zriadená,
c)
zápisnica z rokovania metodického združenia, ak je zriadené,
d)
dokumentácia o záujmovej činnosti školy,
e)
dokumentácia o aktivitách podľa § 30 ods. 6 zákona.
(3)
Ďalšiu dokumentáciu strednej školy tvorí najmä
a)
zápisnica z rokovania pedagogickej rady,
b)
zápisnica z rokovania predmetovej komisie, ak je zriadená,
c)
dokumentácia o záujmovej činnosti školy,
d)
dokumentácia o aktivitách podľa § 33 ods. 12 zákona.
(4)
Ďalšiu dokumentáciu základnej umeleckej školy tvorí najmä
a)
zápisnica z rokovania pedagogickej rady,
b)
zápisnica z rokovania umeleckej rady, ak je zriadená,
c)
zápisnica z rokovania predmetovej komisie, ak je zriadená.
(5)
Ďalšiu dokumentáciu jazykovej školy tvorí najmä zápisnica z rokovania pedagogickej rady.
(6)
Ďalšiu dokumentáciu školského klubu detí, centra voľného času a školského internátu tvorí najmä
a)
zápisnica z rokovania pedagogickej rady, ak ide o centrum voľného času alebo o školský internát, ktorý nie je súčasťou školy,
b)
zápisnica z rokovania metodického združenia, ak je zriadené,
c)
prehľad prázdninovej činnosti, ak ide o centrum voľného času.
(7)
Ďalšiu dokumentáciu špeciálnych výchovných zariadení tvorí najmä
a)
zápisnica z rokovania pedagogickej rady,
b)
individuálny reedukačný program, ak ide o reedukačné centrum.
(8)
Ďalšiu dokumentáciu zariadenia poradenstva a prevencie tvorí osobný spis dieťaťa.
(9)
Ďalšiu dokumentáciu zariadenia školského stravovania tvorí najmä dokumentácia o
a)
príprave jedál, najmä jedálny lístok, dodacie listy a skladová karta,
b)
správnej výrobnej praxi vrátane evidencie odberu vzoriek z hotových jedál,
c)
evidencii stravníkov,
d)
finančných transakciách spojených s prípravou jedál.
Vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie
§ 5
(1)
Pedagogická dokumentácia, ktorá sa vedie v listinnej podobe alebo ako elektronické dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka, je
a)
triedna kniha,
b)
triedny výkaz,
c)
katalógový list žiaka,
d)
osobný spis dieťaťa,
e)
osobný spis žiaka,
f)
denník evidencie odborného výcviku,
g)
denník výchovnej skupiny.
(2)
Triedna kniha vedená elektronicky sa na konci školského roka vytlačí v listinnej podobe, podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky školy alebo školského zariadenia.
(3)
Triedna kniha vedená elektronicky sa na konci školského roka nevytlačí v listinnej podobe, ak je autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorej sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka. Takáto triedna kniha sa uloží do centrálneho úložiska spravovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na lehotu uvedenú v § 6 ods. 2 písm. a).
(4)
Pedagogická dokumentácia, ktorá sa vedie v listinnej podobe, je
a)
protokol o maturitnej skúške,
b)
protokol o záverečnej skúške,
c)
protokol o absolventskej skúške,
d)
protokol o komisionálnej skúške,
e)
protokol o štátnej jazykovej skúške,
f)
návrh na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
(5)
Správu z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie možno vydať ako elektronický dokument, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.
(6)
Rozsah pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, ktorá sa vedie dvojjazyčne, je uvedený v prílohe.
§ 6
(1)
Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia sú súčasťou registratúry škôl a školských zariadení.
(2)
Pedagogická dokumentácia sa označuje týmito znakmi hodnoty a lehotami uloženia:
a)
triedna kniha ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 5 rokov,
b)
triedny výkaz ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 60 rokov od narodenia žiaka,
c)
katalógový list žiaka ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 60 rokov od narodenia žiaka,
d)
osobný spis dieťaťa ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 10 rokov,
e)
osobný spis žiaka ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 10 rokov,
f)
denný záznam školského zariadenia ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 10 rokov,
g)
denník výchovnej skupiny ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 10 rokov,
h)
protokol o maturitnej skúške ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,
i)
protokol o záverečnej skúške ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,
j)
protokol o absolventskej skúške ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,
k)
protokol o komisionálnej skúške ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,
l)
denník evidencie odborného výcviku ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,
m)
protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,
n)
protokol o štátnej jazykovej skúške ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,
o)
návrh na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 5 rokov po ukončení štúdia,
p)
individuálny reedukačný program ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 5 rokov po ukončení výchovnej starostlivosti.
§ 7
Spoločné ustanovenie
Dokumentáciu školy a školského zariadenia tvorí aj organizačný poriadok a dokumentácia podľa osobitných predpisov.1)
§ 8
Prechodné ustanovenie
Návrh na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami obsahuje do 31. decembra 2024 aj písomné vyjadrenie ku školskej integrácii.
§ 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2022 okrem § 5 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.
Branislav Gröhling v. r.
1)
Napríklad § 84 Zákonníka práce, § 16 ods. 3 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 12 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, § 7 ods. 1 až 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, § 153 školského zákona.