196/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.07.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

196
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 24. mája 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z., vyhlášky č. 171/2017 Z. z., vyhlášky č. 407/2019 Z. z., vyhlášky č. 47/2020 Z. z., vyhlášky č. 108/2020 Z. z., vyhlášky č. 440/2020 Z. z., vyhlášky č. 106/2021 Z. z., vyhlášky č. 438/2021 Z. z. a vyhlášky č. 466/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 48 ods. 5 sa slová „lehote desiatich pracovných dní odo dňa vyznačenia“ nahrádzajú slovami „nasledujúci pracovný deň po vyznačení“.
2.
V § 48 ods. 8 prvej vete sa za slová „(ďalej len „register listín“)“ vkladajú slová „a súčasne zasiela správu o právoplatnom rozhodnutí súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony v elektronickej podobe ohlasovni na účely zápisu skutočnosti o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby v registri fyzických osôb podľa osobitného predpisu,19da)“ a slová „lehote troch pracovných dní odo dňa vyznačenia“ sa nahrádzajú slovami „nasledujúci pracovný deň po vyznačení“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19da znie:
19da) § 18 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 91 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Súd vymedzí rozsah požadovanej správy o maloletom dieťati podľa odseku 1 alebo odseku 2, a oblasti, na ktoré má byť zameraná, vrátane otázok, ktoré kladie v súvislosti s plnením výchovného opatrenia, ústavnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy.“.
4.
V § 92 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súd vymedzí rozsah požadovanej správy o maloletom dieťati a oblasti, na ktoré má byť zameraná, vrátane otázok, ktoré kladie v súvislosti s hodnotením výkonu náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti.“.
5.
V § 92 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak súd nezisťuje názor maloletého dieťaťa sám, uvedie zoznam otázok, ktoré majú byť predmetom zisťovania názoru maloletého dieťaťa.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
6.
V § 163 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „Vpr, Npr,“.
7.
V § 163 sa vypúšťa odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63b sa vypúšťa.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
8.
V § 163 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a na okresných súdoch, ktoré konajú a rozhodujú vo veciach dočasnej ochrany podnikateľov v prílohe č. 2b časti II“.
9.
§ 189 vrátane nadpisu znie:
㤠189
Súdne spisy v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
Neoddeliteľnou súčasťou súdneho spisu v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach je zoznam pohľadávok.“.
10.
§ 190e sa vypúšťa.
11.
V § 199 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
12.
V piatej časti sa vypúšťa šiesta hlava.
13.
Za § 263k sa vkladá § 263l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠263l
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 17. júla 2022
Vo veciach zapísaných do súdnych registrov CRe, CNsre a Cxre pred 17. júlom 2022, ktoré neboli do 16. júla 2022 právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 16. júla 2022.“.
14.
V prílohe č. 1 časti I „PREHĽAD SÚDNYCH REGISTROV A POUŽÍVANÉ SKRATKY SÚDNYCH REGISTROV“ prehľad súdnych registrov okresného súdu znie:
„OKRESNÝ SÚD
T C Cb K P D E Er Up U UL Vyd JP
T C Cb K P D Em Er Up U UL Vyd JP
Tk Cpr CbPv R PPOm Dd Ed Ek
Tv Cr Cbcud Pc Dcud Ecud Erd
Nt Csr CbR NcKR Ps Ercud
Ntd Csp Cbd OdK Po
Pp Ca CbBu OdS Pu
Td Cd CbHs Odi Pd
Tp Ccud Cbi Vpr Pcud
Tcud CbZm Npr
Pr CbVO
M CbVyl
Ntt
“.
15.
Príloha č. 1 časť II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ sa dopĺňa písmenom N, ktoré znie:
„N.
Súdny register vecí v konaní o verejnej preventívnej reštrukturalizácii a v konaní o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii
Do súdneho registra Vpr sa zapisuje
a)
návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie,
b)
kvalifikovaný podnet,
c)
návrh dlžníka na zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii,
d)
návrh na predĺženie dočasnej ochrany,
e)
žiadosť o skončenie dočasnej ochrany,
f)
návrh na potvrdenie verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu,
g)
návrh na potvrdenie verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu s návrhom na nahradenie súhlasu skupiny,
h)
návrh na zrušenie verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu,
i)
iné podania vzťahujúce sa na konanie o verejnej preventívnej reštrukturalizácii podľa zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Do súdneho registra Npr sa zapisuje
a)
oznámenie o začatí konania o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii,
b)
predloženie neverejného preventívneho reštrukturalizačného plánu na posúdenie.“.
16.
V prílohe č. 1 časti III „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU“ časti „SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY“ písmene B. „Súdny register obchodných vecí“ bode 4 sa za slovom „„NcKR““ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „„Cbi““ sa vkladajú slová „a „Vpr““.
17.
Príloha č. 2b sa vypúšťa.
18.
V prílohe č. 10 „REGISTRATÚRNY PLÁN“ vecnej skupine „F Obchodnoprávna agenda“ písmene „FB“ sa za slovo „Odi“ vkladá čiarka a slová „Vpr a Npr“ a v položke 01 za slovom „OdS“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou.
19.
V prílohe č. 10 „REGISTRATÚRNY PLÁN“ sa vypúšťa časť „L. Agenda dočasnej ochrany podnikateľov“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 17. júla 2022.
Mária Kolíková v. r.