195/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.07.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

195
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 24. mája 2022,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 62 zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Táto vyhláška upravuje
a)
podrobnosti o určení najlepšieho alternatívneho scenára,
b)
prílohy návrhu na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie (ďalej len „návrh“) a ich obsahové náležitosti,
c)
podrobnosti o zozname veriteľov a jeho obsahových náležitostiach,
d)
podrobnosti o náležitostiach verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu (ďalej len „verejný plán“) a jeho prílohách,
e)
podrobnosti o odmene správcu a náhrade výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii,
f)
podrobnosti o informatívnej schôdzi a schvaľovacej schôdzi a
g)
podrobnosti o činnosti veriteľského výboru.
(2)
Elektronické formuláre príloh podľa zákona sú zverejnené na webovom sídle ministerstva.
§ 2
Určenie najlepšieho alternatívneho scenára
(1)
Pri určení najlepšieho alternatívneho scenára sa určuje časový a percentuálny predpoklad uspokojenia každého dotknutého veriteľa, ak by verejný plán nebol potvrdený súdom.
(2)
Ak najlepší alternatívny scenár dôvodne predpokladá konkurz dlžníka, je potrebné uviesť, z akých dôvodov nemožno predpokladať iné riešenie situácie dlžníka.
§ 3
Prílohy návrhu
(1)
K návrhu sa prikladá koncept verejného plánu a prílohy podľa § 36 ods. 6 zákona.
(2)
Prílohou návrhu môže byť aj súhlas veriteľov podľa § 17 zákona nie starší ako 30 dní pred podaním návrhu a priebežná účtovná závierka nie staršia ako 60 dní, ak sa má dlžníkovi poskytnúť dočasná ochrana.
(3)
Ak ide o malé a stredné podniky, prílohy návrhu sa môžu vypracovať v zjednodušenom formáte podľa praktických usmernení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré sú zverejnené na jeho webovom sídle.
§ 4
Zoznam veriteľov a jeho obsahové náležitosti
Každá pohľadávka veriteľa je v zozname veriteľov uvedená aspoň v rozsahu
a)
identifikačné údaje veriteľa,
b)
právny dôvod,
c)
istina,
d)
príslušenstvo pohľadávky,
e)
identifikácia zabezpečovacieho práva pohľadávky.
§ 5
Prílohy verejného plánu
(1)
Prílohami verejného plánu sú
a)
zoznam veriteľov,
b)
zoznam majetku so stanovením hodnôt,
c)
zoznam ručiteľov a iných garantov,
d)
zoznam spriaznených osôb,
e)
zoznam úkonov so spriaznenými osobami za posledné tri roky,
f)
zoznam zamestnancov,
g)
analýza hroziaceho úpadku,
h)
analýza najlepšieho záujmu veriteľov,
i)
analýza pravidla relatívnej priority,
j)
analýza životaschopnosti.
(2)
Ak ide o malé a stredné podniky, prílohy verejného plánu sa môžu vypracovať v zjednodušenom formáte podľa praktických usmernení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré sú zverejnené na jeho webovom sídle.
§ 6
Odmena správcu
Správcovi patrí paušálna odmena a paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov a paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie rovnako, ako správcovi za výkon funkcie v reštrukturalizácii.
§ 7
Činnosť veriteľského výboru
(1)
Prvé zasadnutie veriteľského výboru môže zvolať správca alebo veriteľ s najvyšším počtom hlasov počítaných podľa výšky nespriaznených pohľadávok, ak ide o verejnú preventívnu reštrukturalizáciu, v ktorej sa správca neustanovuje, tak, aby sa konalo do troch dní od povolenia verejnej preventívnej reštrukturalizácie. Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru môže zvolať podľa potreby člen veriteľského výboru alebo správca, ak bol ustanovený do funkcie.
(2)
V prípade písomného hlasovania sa hlasujúci člen veriteľského výboru považuje za prítomného. Pre platnosť písomného hlasovania člena veriteľského výboru sa vyžaduje zaslanie jeho hlasovania predsedovi veriteľského výboru, a to aj elektronickou formou; totožnosť člena veriteľského výboru však musí byť zrejmá a overiteľná.
(3)
O priebehu zasadnutia veriteľského výboru sa spisuje zápisnica.
§ 8
Informatívna schôdza
(1)
Informatívna schôdza sa zvoláva prostredníctvom pozvánky na informatívnu schôdzu, ktorá sa doručuje písomne alebo elektronicky veriteľom, správcovi, ak bol ustanovený do funkcie, poradcovi, ak sa zúčastňuje na riešení hroziaceho úpadku dlžníka, a príslušnému súdu, a to najneskôr päť dní pred jej uskutočnením; pozvánka na informatívnu schôdzu sa zverejňuje aj v Obchodnom vestníku.
(2)
Termín konania informatívnej schôdze sa určí tak, aby sa konala v pracovný deň.
(3)
Pozvánka na informatívnu schôdzu obsahuje najmä dátum a čas konania informatívnej schôdze a označenie miesta, kde sa uskutoční, prípadne uvedenie údajov potrebných na uskutočnenie informatívnej schôdze prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov komunikačnej technológie.
(4)
Ak sa informatívna schôdza uskutočňuje prezenčne, uskutoční sa vo vhodných priestoroch dlžníka alebo iných vhodných priestoroch určených dlžníkom tak, aby neobmedzovali účasť osôb, ktoré majú oprávnenie sa na informatívnej schôdzi zúčastniť.
(5)
O priebehu informatívnej schôdze sa spíše zápisnica a vyhotoví prezenčná listina, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice. V prezenčnej listine sa okrem údajov o osobách zúčastnených na informatívnej schôdzi a ich funkcii uvádza aj údaj o tom, či zúčastnený veriteľ je dotknutým veriteľom alebo tvrdí, že je dotknutým veriteľom. Zápisnica o priebehu informatívnej schôdze obsahuje najmä opis priebehu informatívnej schôdze, opis prípadných pripomienok vznesených veriteľmi ku konceptu verejného plánu, opis skutočností odôvodňujúcich zaradenie veriteľa medzi dotknutých veriteľov a opis návrhov postupu riešenia hroziaceho úpadku dlžníka vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii.
(6)
Informatívnu schôdzu vedie dlžník a jej priebeh môže zaznamenať na obrazovo-zvukový záznam.
§ 9
Schvaľovacia schôdza
(1)
Ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak, pre zvolanie a uskutočnenie schvaľovacej schôdze platí § 8 rovnako.
(2)
Znenie verejného plánu, ktoré má byť predmetom hlasovania o verejnom pláne, sa doručuje všetkým dotknutým veriteľom, správcovi, ak bol ustanovený, poradcovi, ak sa podieľa na riešení hroziaceho úpadku, a príslušnému súdu najneskôr tri dni pred konaním schvaľovacej schôdze.
(3)
Na účely hlasovania o prijatí verejného plánu je možné hlasovanie o schválení verejného plánu uskutočniť aj písomne.
(4)
Zápisnica o priebehu schvaľovacej schôdze okrem náležitostí podľa § 8 ods. 5 obsahuje aj údaje o tom, kedy bol verejný plán, ktorý má byť predmetom hlasovania, poskytnutý veriteľom, a údaje o hlasovaní o prijatí verejného plánu.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 17. júla 2022.
Mária Kolíková v. r.