194/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

194
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. mája 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. m), s) a w) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z., vyhlášky č. 379/2018 Z. z. a vyhlášky č. 348/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 1 prvej vete sa slovo „kovy“ nahrádza slovami „obaly z kovu“, slová „31. decembru“ sa nahrádzajú slovami „30. júnu“ a slovo „ohlásených“ sa nahrádza slovom „poskytnutých“.
2.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Zabezpečenie zavedenia a vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov pochádzajúcich z domácností pre papier, plasty, obaly z kovu, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky podľa § 59 ods. 1 písm. c) zákona organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly plní tak, že od 1. apríla kalendárneho roka zabezpečí naplnenie štandardu zberu v obci, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona, vypočítaného ako súčin počtu obyvateľov tejto obce k 30. júnu predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov poskytnutých touto obcou Štatistickému úradu Slovenskej republiky a štandardu zberu na jedného obyvateľa za kalendárny rok určeného postupom podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 10. Minimálny štandard zberu na jedného obyvateľa v kalendárnom roku vyjadruje minimálne zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre obyvateľa obce počas jedného roka a je získaný súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Dostupná kapacita pre obyvateľa vo všetkých častiach obce počas jedného roka pre každú zo zložiek nesmie byť nižšia ako minimálny štandard zberu uvedený v tabuľke v prílohe č. 10. Nastavenie pomeru objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu nesmie vytvoriť neprimeranú donáškovú vzdialenosť a prekážku nárastu objemu triedeného zberu komunálnych odpadov. Za primeranú donáškovú vzdialenosť sa považuje pre
a)
papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky
1.
v individuálnej bytovej výstavbe vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa; ak zber neumožňujú technické problémy jeho vykonávania, najmä v riedko osídlených oblastiach, miesto zberu zmesového odpadu,
2.
v komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu zmesového odpadu,
b)
sklo
1.
v individuálnej bytovej výstavbe vzdialenosť do 150 m od bydliska obyvateľa; ak zber neumožňujú technické problémy jeho vykonávania, najmä v riedko osídlených oblastiach, miesto spoločného zberu zmesového odpadu,
2.
v komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu zmesového odpadu, ktoré je vzdialené najviac 150 m od bydliska obyvateľa.
Štandard zberu od 1. januára do 31. marca sa plní podľa štandardu zberu určeného v predchádzajúcom kalendárnom roku.“.
3.
V § 14 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Uvedené sa nevzťahuje na zložky biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, pre ktoré sa neustanovia požiadavky na zberovú kapacitu.“.
4.
V nadpise § 14a sa číslo „30“ nahrádza číslom „33“.
5.
V § 14a ods. 2 sa slovo „ohlásených“ nahrádza slovom „poskytnutých“.
6.
V § 20 ods. 3 sa vypúšťajú slová „02 04 01 zemina z čistenia a prania repy,“.
7.
V § 21 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem súhlasu na zneškodňovanie odpadov s obsahom azbestu činnosťou D9 a D14, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach,“.
8.
V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
kópia oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov, ktoré obsahujú azbest zo stavieb,20a) ak sa na túto činnosť vyžaduje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
20a) § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9.
V § 22 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „vrátane“ nahrádza slovom „alebo“.
10.
§ 24 až 26 sa vypúšťajú.
11.
V § 26a ods. 1 a 3 úvodnej vete sa slová „písm. u)“ nahrádzajú slovami „písm. t)“.
12.
V § 26b nadpis znie: „Žiadosť o súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu“.
13.
V § 26b ods. 1 úvodnej vete sa slová „písm. v)“ nahrádzajú slovami „písm. u)“.
14.
V § 26c ods. 1 a 3 úvodnej vete sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. f“.
15.
V § 34 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
zoznam obcí, do ktorých sa odpad vhodný na využitie v domácnosti navrhuje odovzdávať,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
16.
V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
kópia povolenia banského úradu na banskú činnosť, ak ide o spätné zasypávanie na likvidáciu banských diel a lomov.“.
17.
Za § 58b sa vkladá § 58c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠58c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Štandard zberu zložky komunálnych odpadov pre plast a kovy na rok 2022, poskytnutý prostredníctvom zbernej nádoby, vyjadrený v litroch, sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 10 bode III.“.
18.
Prílohy č. 10 a 10a vrátane nadpisov znejú:
19.
V prílohe č. 12 parameter „PO“ vzorca pre výpočet obvyklých nákladov znie: „PO počet obyvateľov obce, ktorej sa navrhujú obvyklé náklady uhrádzať, k 30. júnu predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov, ktoré obec poskytne Štatistickému úradu Slovenskej republiky“.
20.
V prílohe č. 21 časti II. zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov siedmy bod znie:
„7.
certifikát zhody s technickými normami alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami vydaný orgánom posudzovania zhody podľa osobitného predpisu,30) ak ide o materiálové využitie,“.
21.
V prílohe č. 21 časti III. spracovanie starých vozidiel piaty bod znie:
„5.
certifikát zhody s technickými normami alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami vydaný orgánom posudzovania zhody podľa osobitného predpisu,30)“.
22.
Príloha č. 22 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 22
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
Prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie
I. Odborný posudok sa vyžaduje na
1.
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona,
2.
udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona okrem súhlasu na zneškodňovanie odpadov s obsahom azbestu činnosťou D14 vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach,
3.
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona; odborný posudok sa vyžaduje pre kategóriu nebezpečných odpadov,
4.
udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona; odborný posudok sa vyžaduje len pre kategóriu nebezpečných odpadov,
5.
udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie po uzavretí skládky ako celku podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona,
6.
udelenie súhlasu na dekontamináciu podľa § 97 ods. 1 písm. k) zákona,
7.
udelenie súhlasu na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly podľa § 97 ods. 1 písm. l) zákona,
8.
udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého podľa § 97 ods. 1 písm. m) zákona,
9.
udelenie súhlasu na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. q) zákona,
10.
udelenie súhlasu na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. r) zákona,
11.
udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona a na predĺženie platnosti udelenej autorizácie na spracovateľskú činnosť okrem prípadu, ak o predĺženie platnosti udelenej autorizácie žiada držiteľ autorizácie, ktorý má registrovaný systém environmentálneho manažérstva a auditu,23)
a)
spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov,
b)
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,
c)
spracovanie starých vozidiel,
d)
spracovanie elektroodpadu,
e)
prípravu na opätovné použitie elektroodpadu,
12.
vydanie vyjadrenia k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo k ich zmenám podľa § 99 ods. 1 písm. a) zákona,
13.
rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov podľa § 107 písm. g) zákona,
14.
preukázanie energetickej účinnosti spaľovne odpadov podľa § 18 ods. 1 zákona vypočítanej podľa prílohy č. 9, ak ide o žiadosti podľa zákona alebo osobitného predpisu37) o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona na spaľovanie komunálnych odpadov a ak ide o predĺženia platnosti rozhodnutia podľa zákona alebo osobitného predpisu,37) v ktorom je spaľovni odpadov na spaľovanie komunálnych odpadov udelený súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona,
15.
preukázanie splnenia podmienok podľa § 18 ods. 2 zákona spaľovňou odpadov, ak ide o žiadosti podľa zákona alebo osobitného predpisu37) o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R1 podľa prílohy č. 1 zákona na spaľovanie iných ako komunálnych odpadov,
16.
rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o pochybnosti, či vec je alebo nie je odpadom podľa § 107 písm. c) zákona,
17.
vyhodnotenie stavu plnenia technických požiadaviek, ako aj požiadaviek a podmienok uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie podľa § 92 ods. 4 zákona, na rozšírenie rozsahu činností spracovateľskej autorizácie podľa § 93 ods. 2 písm. b) zákona a pri zmene technológie v spôsobe nakladania s odpadom podľa § 93 ods. 2 písm. c) zákona.
II. Odborný posudok sa môže vyžadovať na
1.
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona pre kategóriu ostatných odpadov,
2.
udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona,
3.
udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona,
4.
udelenie súhlasu na odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona,
5.
udelenie súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie podľa § 97 ods. 1 písm. p) zákona,
6.
vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona; odborný posudok sa môže vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov,
7.
vydanie vyjadrenia k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadom podľa § 99 ods. 1 písm. c) zákona; odborný posudok sa môže vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov,
8.
vydanie povolenia ministerstva na
a)
cezhraničnú prepravu nebezpečných odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky,
b)
dovoz nebezpečných odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky,

c)
cezhraničnú prepravu nebezpečných odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu a
d)
vývoz nebezpečných odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu.
9.
vydanie povolenia ministerstva na cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky a na dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky na zhodnotenie odpadov činnosťami R1, R3 alebo R10 podľa prílohy č. 1 zákona,
10.
udelenie súhlasu na využívanie odpadov na spätné zasypávanie podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona.“.
23.
Slová „škodlivé látky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „nebezpečné látky“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 2. januára 2023.
Ján Budaj v. r.