193/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

193
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. mája 2022,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. z., vyhlášky č. 346/2014 Z. z., vyhlášky č. 71/2016 Z. z., vyhlášky č. 329/2016 Z. z., vyhlášky č. 317/2017 Z. z., vyhlášky č. 199/2018 Z. z., vyhlášky č. 104/2019 Z. z., vyhlášky č. 203/2019 Z. z., vyhlášky č. 88/2020 Z. z., vyhlášky č. 232/2020 Z. z. a vyhlášky č. 391/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Príloha sa dopĺňa bodmi 63 až 65, ktoré znejú:
„63.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1978 z 11. augusta 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku z používania bis(2-etylhexyl)- ftalátu (DEHP), benzyl-butyl-ftalátu (BBP), dibutyl-ftalátu (DBP) a diizobutyl-ftalátu (DIBP) v náhradných dieloch získaných zo zdravotníckych pomôcok a používaných na ich opravu alebo modernizáciu (Ú. v. EÚ L 402, 15. 11. 2021).
64.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1979 z 11. augusta 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku z používania bis(2-etylhexyl)- ftalátu (DEHP) v plastových komponentoch do cievok v prístrojoch na zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI) (Ú. v. EÚ L 402, 15. 11. 2021).
65.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1980 z 11. augusta 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie bis(2-etylhexyl)- ftalátu (DEHP) v iónselektívnych elektródach na analýzu ľudských telových tekutín a/alebo v dialyzátoch (Ú. v. EÚ L 402, 15. 11. 2021).“.
2.
Príloha sa dopĺňa bodmi 66 až 77, ktoré znejú:
„66.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/274 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie ortuti v žiarivkách so studenou katódou a žiarivkách s externou elektródou na osobitné účely (Ú. v. EÚ L 43, 24. 2. 2022).
67.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/275 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti v iných vysokotlakových sodíkových výbojkách na všeobecné účely osvetlenia (Ú. v. EÚ L 43, 24. 2. 2022).
68.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/276 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti v jednopäticových (kompaktných) žiarivkách na všeobecné účely osvetlenia (Ú. v. EÚ L 43, 24. 2. 2022).
69.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/277 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti v jednopäticových (kompaktných) žiarivkách na všeobecné účely osvetlenia s výkonom < 30 W a so životnosťou najmenej 20000 h (Ú. v. EÚ L 43, 24. 2. 2022).
70.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/278 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti v halogenidových výbojkách (Ú. v. EÚ L 43, 24. 2. 2022).
71.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/279 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti v iných výbojkách na osobitné účely (Ú. v. EÚ L 43, 24. 2. 2022).
72.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/280 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie ortuti v iných nízkotlakových výbojkách (Ú. v. EÚ L 43, 24. 2. 2022).
73.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/281 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti v jednopäticových (kompaktných) žiarivkách na osobitné účely (Ú. v. EÚ L 43, 24. 2. 2022).
74.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/282 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie ortuti v nelineárnych trojpásmových žiarivkách (Ú. v. EÚ L 43, 24. 2. 2022).
75.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/283 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti v vo vysokotlakových sodíkových výbojkách so zlepšeným indexom podania farieb na všeobecné účely osvetlenia (Ú. v. EÚ L 43, 24. 2. 2022).
76.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/284 zo 16. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie ortuti v dvojpäticových lineárnych žiarivkách na všeobecné účely osvetlenia (Ú. v. EÚ L 43, 24. 2. 2022).
77.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/287 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre ortuť v žiarivkách na iné všeobecné účely osvetlenia a iné osobitné účely (Ú. v. EÚ L 43, 24. 2. 2022).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2022.
Ján Budaj v. r.