192/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.06.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

192
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. mája 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z., vyhlášky č. 324/2017 Z. z., vyhlášky č. 186/2018 Z. z., vyhlášky č. 380/2018 Z. z., vyhlášky č. 266/2020 Z. z., vyhlášky č. 368/2020 Z. z. a vyhlášky č. 25/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis § 1 znie:

„Zápis, zmena a výmaz v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a Register
výrobcov vyhradeného výrobku
[k § 30 zákona]“
“.
2.
V § 1 ods. 1 sa slová „Žiadosť o zápis do Registra“ nahrádzajú slovami „Žiadosť o zápis, zmenu a výmaz v Registri“.
3.
V § 1 ods. 3 sa slová „zápis výrobcu elektrozariadení do Registra“ nahrádzajú slovami „zápis, zmenu a výmaz výrobcu elektrozariadení v Registri“.
4.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov, obsah a zverejňované údaje
(1)
Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „správa“) doručovaná ministerstvu podľa § 28 ods. 9 zákona obsahuje najmä
a)
údaje o množstve vyhradeného prúdu odpadu, pre ktorý organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečila zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie,
b)
identifikáciu osôb, ktorých prostredníctvom organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečila činnosti uvedené v písmene a), vrátane osôb pôsobiacich mimo územia Slovenskej republiky s konkrétnym uvedením druhu a množstva odpadu pri jednotlivej osobe, ktorá sa v správe vykoná prostredníctvom týchto údajov:
1.
obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania,
2.
osobné údaje fyzickej osoby – podnikateľa a osobné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu právnickej osoby v rozsahu meno a priezvisko,
3.
identifikačné číslo organizácie (IČO) a európske daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo národné daňové číslo (IČ DPH),
4.
meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa,
5.
číslo a dátum vydania rozhodnutia, ktoré ich oprávňuje na výkon predmetnej činnosti nakladania s odpadom, a názov orgánu, ktorý ho vydal,
6.
informácie o postupe výberu osôb, ktorých prostredníctvom organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečila činnosti uvedené v písmene a),
c)
informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia vyhradeného prúdu odpadu sa v správe uvedú prostredníctvom
1.
druhu a množstva odpadu v tonách, pre ktorý organizácia zodpovednosti výrobcov uskutočnila určitý druh činnosti nakladania s odpadom v kalendárnom roku, za ktorý sa vypracúva správa, na základe zmluvného vzťahu s organizáciou zodpovednosti výrobcov,
2.
zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu a uvedenia miest ich zariadení,
3.
zoznamu obcí, v ktorých je zabezpečené združené nakladanie s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacou do vyhradeného prúdu odpadu; ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, údaje predkladá v rozsahu podľa prílohy č. 7,
4.
opisu spôsobu zberu, zoznamu miest zberu a údajov o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na zabezpečenie zberu vyhradeného prúdu odpadu,
5.
uvedenia miesta prvého zhodnotenia alebo miesta zneškodnenia odpadu,
d)
informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 zákona a o presahujúcom množstve v štruktúre
1.
údaj o množstevnom a percentuálnom rozsahu splnenia záväzných limitov v kalendárnom roku, za ktorý sa správa vypracúva,
2.
množstevný a percentuálny rozsah nesplnenej časti cieľov a záväzných limitov, ak nie sú splnené,
3.
množstvo odpadu, pre ktorý je zabezpečené nakladanie s odpadom na základe účasti na nakladaní s odpadom podľa § 28 ods. 4 písm. q) zákona,
e)
informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh výrobcami vyhradených výrobkov zastúpenými organizáciou zodpovednosti výrobcov v štruktúre
1.
údaj o vyhradených výrobkoch v členení podľa § 2 ods. 1 písm. h), ktoré zastúpení výrobcovia uviedli na trh v kalendárnom roku, za ktorý sa vypracúva správa,
2.
súhrnný údaj o množstve vyhradeného výrobku, ktoré zastúpení výrobcovia uviedli na trh v kalendárnom roku, za ktorý sa vypracúva správa, ak ide o
2.1
batérie a akumulátory v rozlíšení na jednotlivé typy podľa § 42 ods. 3 zákona,
2.2
elektrozariadenia v rozlíšení na jednotlivé kategórie podľa prílohy č. 6 zákona,
2.3
obaly a neobalové výrobky v rozlíšení na materiál,
2.4
vozidlá v rozlíšení na kategórie podľa § 60 ods. 5 zákona,
2.5
pneumatiky bez rozlíšenia,
3.
ak ide o vyhradený prúd odpadu pochádzajúceho z batérií a akumulátorov, elektrozariadení, obalov a neobalových výrobkov v rozlíšení na komunálny odpad a iný ako komunálny odpad,
f)
informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania a nákladoch na činnosti vykonávané v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu sa v správe podľa písmena a) uvedú v štruktúre
1.
výška celkových úhrad od zastúpených výrobcov za jednotlivé vyhradené výrobky zodpovedajúca údajom vyplývajúcim z účtovníctva,
2.
výška jednotlivých a celkových nákladových položiek v členení na jednotlivé činnosti vychádzajúca z úpravy zmluvných vzťahov v rámci systému združeného nakladania s odpadom a zodpovedajúca údajom vyplývajúcim z účtovníctva,
3.
informácie o naložení so ziskom a o vyrovnaní so stratou, ak vznikne,
4.
výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity, ich stručný opis podľa § 7,
5.
informácie s rozlíšením nákladov na zber jednotlivých odpadových materiálov a nákladov na výkup jednotlivých odpadových materiálov, ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly v rozsahu podľa prílohy č. 7,
g)
informácie o majetkovej účasti členov organizácie.
(2)
Organizácia zodpovednosti výrobcov zverejňuje údaje zo správy na svojom webovom sídle podľa § 28 ods. 10 zákona v rozsahu údajov podľa odseku 1 písm. a), c), d), f) a g).
(3)
Zverejnenie údajov na webovom sídle sa uskutoční v rozsahu údajov podľa prílohy č. 8.“.
5.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Správa o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, obsah a zverejňované údaje
[k § 16 ods. 12 zákona]
(1)
Správa o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov sa zasiela ministerstvu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa § 16 ods. 3 zákona, správu o činnosti, ktorá obsahuje
a)
údaje o množstve a nákladoch oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov z domácností, pre ktorý zabezpečil na základe zmluvného vzťahu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie s rozlíšením na jednotlivé druhy odpadov v jednotlivých obciach, v rozsahu údajov podľa prílohy č. 7,
b)
informácie o odmietnutí prevziať odpady z obalov na materiálové zhodnotenie uvedené v štruktúre
1.
informácie o množstve a druhu odpadu, ktorý odmietlo zariadenie prevziať na recykláciu,
2.
informácie o množstve a druhu odpadu, ktorý odmietlo zariadenie prevziať na materiálové zhodnotenie,
3.
zoznam zariadení, ktoré odmietli odpad prevziať na materiálové zhodnotenie s uvedením dôvodov odmietnutia,
c)
informácie o postupe výberu osôb podľa písmena b).
(2)
Zverejnenie údajov na webovom sídle sa uskutoční v rozsahu údajov podľa prílohy č. 8.“.
6.
§ 18a vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
[§ 59 ods. 1 písm. g)]
Za ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov podľa § 59 ods. 1 písm. g) zákona sa považujú náklady vypočítané podľa vzorca, ktorý je uvedený v prílohe č. 12b.“.
7.
Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18b
Minimálna úroveň dotriedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene vyzbieraných zložiek komunálnych odpadov
[k § 59 ods. 4 písm. d)]
Minimálna úroveň dotriedenia na jednotlivé druhy odpadov sa považuje roztriedenie uvedené v prílohe č. 12c.“.
8.
V § 21a ods. 1 sa slovo „príslušný“ nahrádza slovom „nasledujúci“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „STN ISO 1629 Kaučuky a latexy. Označovanie (62 0004)“ sa nahrádza citáciou „ISO 1629 Rubber and latices – Nomenclature.“.
10.
Za prílohu č. 6 sa vkladajú prílohy č. 7 a 8, ktoré vrátane nadpisov znejú:
11.
Príloha č. 12a sa vypúšťa.
12.
V prílohe č. 12b časť VZOREC NA VÝPOČET EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV znie:
EOVzložka = N1 + N2 + N3r + N3z + N4 + N5 - V
kde je:
EOV ekonomicky oprávnené výdavky
zložka papier, plasty, sklo, kovové obaly, kompozitné obaly
N1 náklady na zber danej zložky
N2 náklady na manipuláciu, dotrieďovanie a úpravu danej zložky
N3r náklady na recykláciu
N3z náklady na energetické zhodnotenie
N4 režijné náklady
N5 investičné náklady
V výnosy z predaja surovín v rozsahu množstva preukázaného materiálového toku.“.
13.
V prílohe č. 12b v časti „ŠTRUKTÚRA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV“ sa vypúšťa 6. bod.
14.
Za prílohu č. 12b sa vkladá príloha č. 12c, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 12c
k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Minimálna úroveň dotriedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene vyzbieraných zložiek komunálnych odpadov
Plasty:
1.
PET (fľaše, iné obaly z PET)
2.
PE, PP (obaly z drogérie, bandasky, kanistre, prepravky, vedrá a pod.)
3.
PP, PS (tégliky, tácky, kvetináče)
4.
PE obalové fólie rôznej hustoty LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE
5.
EPS (obaly z EPS)
6.
ostatné plasty (napr. biologicky rozložiteľné obaly)
Papier a lepenka
Sklo
Kompozitné obaly na báze lepenky
Iné kompozitné obaly
Obaly z kovu
1.
Obaly zo železných kovov
2.
Obaly z hliníka“.
15.
Príloha č. 14a vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 14a
k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Spôsob výpočtu trhového podielu

Výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly na nasledujúci kalendárny rok:
kde je
MOZV množstvo obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike výrobcami obalov a výrobcami neobalových výrobkov, ktorí sú s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v zmluvnom vzťahu podľa § 59 ods. 1 písm. h) prvého bodu a druhého bodu zákona,
M celkové množstvo obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne podľa údajov predložených podľa § 59 ods. 1 písm. h) prvého a druhého bodu, okrem množstva obalov od výrobcov obalov, ktorí si vyhradené povinnosti budú plniť v nasledujúcom kalendárnom roku individuálne.
Poznámka:
Do množstva obalov uvedených na trh v Slovenskej republike sa započítava celkové množstvo spotrebiteľských obalov, skupinových obalov a prepravných obalov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ján Budaj v. r.