191/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

191
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 5. mája 2022,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov o výkone zdravotníckeho povolania do Národného registra zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „register“) podľa prílohy č. 1 časti B zákona a jeho charakteristiky ustanovuje príloha č. 1.
§ 2
Podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka do registra podľa prílohy č. 1 časti B zákona a jeho charakteristiky ustanovuje príloha č. 2.
§ 3
Podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov zo zoznamu vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie o akreditácii1) do registra podľa prílohy č. 1 časti B zákona a jeho charakteristiky ustanovuje príloha č. 3.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky v znení vyhlášky č. 186/2015 Z. z. a vyhlášky č. 434/2020 Z. z.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
Vladimír Lengvarský v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 191/2022 Z. z.
HLÁSENIE ÚDAJOV O VÝKONE ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA DO REGISTRA
Názov hlásenia: Hlásenie údajov do registra
Značka hlásenia: R (MZ SR) 8-99
a)
Vecná charakteristika a postupy získavania a zhromažďovania údajov
Hlásením do registra sa zbierajú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú v Slovenskej republike zdravotnícke povolanie, získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a sú zapísané v registri príslušnej komory.2) Predmetom hlásenia sú identifikačné údaje osoby, ktorými sú rodné číslo, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia a akademický titul pred menom. Ďalej je predmetom hlásenia konkrétny spôsob výkonu zdravotníckeho povolania vyjadrený typom právneho vzťahu so spravodajskou jednotkou, dátum jeho začatia a dátum jeho ukončenia, pracovný úväzok vrátane jeho členenia, zaradenie do evidenčného počtu, vlastný výkon zdravotníckeho povolania, miesto jeho výkonu, dátum jeho začatia a dátum jeho ukončenia, vykonávaná odborná, špecializovaná alebo certifikovaná pracovná činnosť, druh poskytovanej zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak bol pridelený, a funkcia. Aktualizácia uvedených údajov v registri sa vykonáva na základe údajov z prijatých elektronických formulárov vo forme kompletných alebo doplňujúcich hlásení. Zabezpečenie aktualizácie údajov o výkone zdravotníckeho povolania spravodajskou jednotkou spočíva
1.
v hlásení skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť údaje do registra vyplnením a odoslaním kompletného hlásenia alebo zaslaním požadovaných údajov z informačného systému spravodajskej jednotky vo formáte kompatibilnom s dátovým rozhraním hlásenia do registra podľa štandardov zdravotníckej informatiky podľa § 9 zákona,
2.
v udržiavaní údajov v registri v správnom a aktuálnom stave zapracovaním zmeny alebo opravy do doplňujúceho hlásenia a jeho odoslaním alebo zaslaním požadovaných údajov z informačného systému spravodajskej jednotky vo formáte kompatibilnom s dátovým rozhraním hlásenia do registra podľa štandardov zdravotníckej informatiky podľa § 9 zákona,
3.
v priebežnej kontrole údajov uvedených v doplňujúcom hlásení,
4.
v každoročnom potvrdzovaní platnosti údajov v registri k poslednému dňu kalendárneho roka, ak počas kalendárneho roka nedošlo k vzniku nového právneho vzťahu, zmene právneho vzťahu alebo zisteniu chyby údajov v registri.
b)
Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce zisťovanie.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sociálna poisťovňa, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, vyšší územný celok, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, držiteľ povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, zdravotná poisťovňa a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
d)
Podrobnosti o lehotách hlásení
Periodicita zisťovania: nepravidelná.
Lehota na poskytovanie údajov spravodajskou jednotkou
1.
do desiatich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť údaje do registra podľa písmena a) prvého bodu,
2.
do desiatich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť zmenu alebo opravu údajov v registri podľa písmena a) druhého bodu.
Potvrdenie platnosti údajov v registri k poslednému dňu kalendárneho roka do 31. januára kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok, ak nedošlo k vzniku novej skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť údaje do registra ani k jej zmene alebo oprave podľa písmena a) prvého bodu a druhého bodu.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 191/2022 Z. z.
HLÁSENIE ÚDAJOV O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA
DO REGISTRA
Názov hlásenia: Hlásenie údajov do registra
Značka hlásenia: R (MZ SR) 10-99
a)
Vecná charakteristika a postupy získavania a zhromažďovania údajov
Hlásením údajov do registra sa zbierajú údaje o zdravotníckych pracovníkoch registrovaných v registri s najmenej jednou registráciou v príslušnej komore podľa vykonávaného zdravotníckeho povolania v prebiehajúcom vzdelávacom procese so vzdelávacou ustanovizňou. Hlásenie údajov do registra sa nevzťahuje na sústavné vzdelávanie. Zabezpečenie údajov o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka spravodajskou jednotkou spočíva v uvádzaní údajov súvisiacich so zaradením na vzdelávanie, prerušením, pokračovaním, zmenou a ukončením vzdelávania v rámci príslušnej vzdelávacej ustanovizne.
Spravodajská jednotka hlási údaje súvisiace s ďalším vzdelávaním prostredníctvom webovej aplikácie Národného centra zdravotníckych informácií určenej na správu registra prostredníctvom Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní3) (ďalej len „aplikácia“).
V požadovaných termínoch spravodajská jednotka zabezpečuje aktualizáciu údajov
1.
o zaradení zdravotníckeho pracovníka na ďalšie vzdelávanie v rámci vzdelávacej ustanovizne, v rozsahu
1.1.
určenie zdravotníckeho pracovníka v príslušnom zdravotníckom povolaní výberom v aplikácii,
1.2.
miesto narodenia, ak nie je v registri uvedené,
1.3.
štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, ak nie je v registri uvedené,
1.4.
odbor študijného programu ďalšieho vzdelávania,
1.5.
typ študijného programu ďalšieho vzdelávania,
1.6.
dátum zaradenia do ďalšieho vzdelávania,
1.7.
spôsob zaradenia do ďalšieho vzdelávania,
1.8.
názov a identifikačné číslo žiadateľa o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania, ak ním je organizácia, alebo meno a priezvisko, ak je žiadateľom zdravotnícky pracovník,
1.9.
zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia,4)
1.10.
odbor a dĺžka započítanej časti ukončeného špecializačného štúdia,
1.11.
profesijný titul zdravotníckeho pracovníka v ďalšom vzdelávaní,
1.12.
doklad o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania5) získanej ku dňu zaradenia do ďalšieho vzdelávania, ak nie je do registra vložený, v rozsahu
1.12.1.
dátum vydania dokladu,
1.12.2.
typ dokladu,
1.12.3.
dátum vloženia kópie dokladu,
1.12.4.
identifikátor dokladu,
1.12.5.
kópia dokladu v elektronickej podobe,
2.
o prerušení prebiehajúceho ďalšieho vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v príslušnom zdravotníckom povolaní v rámci vzdelávacej ustanovizne, v rozsahu
2.1.
určenie prebiehajúceho ďalšieho vzdelávania výberom v aplikácii,
2.2.
dátum začatia prerušenia ďalšieho vzdelávania v odbore a type študijného programu,
2.3.
dôvod prerušenia ďalšieho vzdelávania v odbore a type študijného programu,
3.
o pokračovaní prerušeného ďalšieho vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v príslušnom zdravotníckom povolaní v rámci vzdelávacej ustanovizne, v rozsahu
3.1.
určenie prerušeného ďalšieho vzdelávania výberom v aplikácii,
3.2.
dátum ukončenia prerušenia ďalšieho vzdelávania v odbore a type študijného programu,
4.
o zmene zaradenia prebiehajúceho ďalšieho vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v príslušnom zdravotníckom povolaní v rámci vzdelávacej ustanovizne, v rozsahu
4.1.
určenie prebiehajúceho ďalšieho vzdelávania výberom v aplikácii,
4.2.
štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, ak ho do registra zapísala vzdelávacia ustanovizeň,
4.3.
odbor a typ študijného programu,
4.4.
názov a identifikačné číslo žiadateľa o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania, ak ním je organizácia,
4.5.
odbor a dĺžka započítanej časti ukončeného špecializačného štúdia,
4.6.
zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa osobitného predpisu,5)
5.
o ukončení prebiehajúceho ďalšieho vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v príslušnom zdravotníckom povolaní v rámci vzdelávacej ustanovizne, v rozsahu
5.1.
určenie prebiehajúceho ďalšieho vzdelávania výberom v aplikácii,
5.2.
dátum ukončenia ďalšieho vzdelávania,
5.3.
spôsob ukončenia ďalšieho vzdelávania,
6.
o doklade získanom úspešne ukončeným ďalším vzdelávaním zdravotníckeho pracovníka v príslušnom zdravotníckom povolaní v rámci vzdelávacej ustanovizne, v rozsahu
6.1.
určenie úspešne ukončeného ďalšieho vzdelávania výberom v aplikácii,
6.2.
dátum vydania diplomu o špecializácii alebo certifikátu,
6.3.
typ dokladu,
6.4.
dátum vloženia kópie diplomu o špecializácii alebo certifikátu,
6.5.
identifikátor diplomu o špecializácii alebo certifikátu,
6.6.
kópia dokladu v elektronickej podobe.
b)
Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce zisťovanie.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Vzdelávacia ustanovizeň.6)
d)
Podrobnosti o lehotách hlásení
Periodicita zisťovania: nepravidelná.
Lehota na poskytovanie údajov spravodajskou jednotkou
1.
do 30 dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť údaje do registra podľa písmena a) prvého bodu,
2.
do 30 dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť zmenu alebo opravu údajov v registri podľa písmena a) druhého bodu až šiesteho bodu.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 191/2022 Z. z.
HLÁSENIE ÚDAJOV ZO ZOZNAMU VZDELÁVACÍCH USTANOVIZNÍ, KTORÉ ZÍSKALI OSVEDČENIE O AKREDITÁCII DO REGISTRA
Názov hlásenia: Hlásenie údajov do registra
Značka hlásenia: R (MZ SR) 11-99
a)
Vecná charakteristika a postupy získavania a zhromažďovania údajov
Hlásením údajov do registra sa zbierajú údaje o vzdelávacích ustanovizniach, ktoré získali osvedčenie o akreditácii, o ich fakultách a o jednotlivých akreditovaných programoch, v ktorých prebieha vzdelávací proces zdravotníckeho pracovníka v ďalšom vzdelávaní.
Zabezpečenie údajov o vzdelávacích ustanovizniach, ktoré získali osvedčenie o akreditácii, spravodajskou jednotkou spočíva v uvádzaní údajov súvisiacich so zaradením vzdelávacej ustanovizne do registra na základe získania osvedčenia o akreditácii, pridaním akreditovaného programu na základe získania osvedčenia o akreditácii, so zmenou registrovaných údajov, s ukončením platnosti osvedčenia o akreditácii vzdelávacej ustanovizne a s ukončením platnosti osvedčenia o akreditácii akreditovaného programu.
Spravodajská jednotka hlási údaje zo zoznamu vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie o akreditácii, prostredníctvom aplikácie. V požadovaných termínoch spravodajská jednotka zabezpečí aktualizáciu údajov
1.
o zaradení vzdelávacej ustanovizne, ktorá akreditovaný program uskutočňuje, v rozsahu
1.1.
identifikačné číslo vzdelávacej ustanovizne výberom v aplikácii,
1.2.
obchodné meno alebo názov vzdelávacej ustanovizne,
1.3.
sídlo vzdelávacej ustanovizne,
1.4.
právna forma vzdelávacej ustanovizne,
1.5.
dátum vzniku platnosti osvedčenia o akreditácii,
2.
o pridaní akreditovaného programu v rozsahu
2.1.
názov a kód príslušnej fakulty vzdelávacej ustanovizne výberom v aplikácii,
2.2.
sídlo príslušnej fakulty vzdelávacej ustanovizne,
2.3.
kód a názov akreditovaného programu výberom v aplikácii,
2.4.
kód a názov typu akreditovaného programu výberom v aplikácii,
2.5.
dátum vzniku platnosti osvedčenia o akreditácii,
2.6.
kód a názov zdravotníckeho povolania, na ktoré je určený akreditovaný program,
3.
o zmene registrovaných údajov
3.1.
dátum zániku platnosti osvedčenia o akreditácii akreditovaného programu,
3.2.
dátum zániku platnosti osvedčenia o akreditácii vzdelávacej ustanovizne.
b)
Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce zisťovanie.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
d)
Podrobnosti o lehotách hlásení
Periodicita zisťovania: nepravidelná.
Lehota na poskytovanie údajov spravodajskou jednotkou
1.
do desiatich pracovných dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť údaje do registra podľa písmena a) prvého bodu a druhého bodu,
2.
do desiatich pracovných dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť zmenu, doplnenie alebo opravu údajov v registri podľa písmena a) tretieho bodu.
1)
§ 40 ods. 20 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3, § 27, § 33 a § 62 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 92a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2021 Z. z.
4)
§ 39b ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 33 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 40 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.