19/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

19
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. januára 2022,
ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vydrica a jej ochranné pásmo
Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 3, § 22 ods. 1 a 6 a § 30 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Vydrica (ďalej len „prírodná rezervácia“).
(2)
Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Pezinok v katastrálnom území Svätý Jur, v okrese Bratislava III v katastrálnom území Rača a v katastrálnom území Vinohrady a v okrese Bratislava IV v katastrálnom území Záhorská Bystrica. Ochranné pásmo sa nachádza v okrese Bratislava III v katastrálnom území Rača. Celková výmera prírodnej rezervácie je 483,49 ha.
(3)
Hranica prírodnej rezervácie je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica prírodnej rezervácie vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Technickým podkladom na zápis priebehu hranice prírodnej rezervácie do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica prírodnej rezervácie, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Bratislava.
(4)
Ciele starostlivosti o prírodnú rezerváciu, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania prírodnej rezervácie upravuje program starostlivosti o prírodnú rezerváciu podľa § 54 ods. 5 zákona.
§ 2
Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na jej území, ako aj zabezpečenie priaznivého stavu predmetov ochrany prírodnej rezervácie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
(1)
Vyhlasujú sa zóny A a B prírodnej rezervácie a ochranné pásmo prírodnej rezervácie. Hranice zón prírodnej rezervácie a hranica ochranného pásma prírodnej rezervácie sú vymedzené v prílohe č. 1.
(2)
Zóna A má výmeru 450,31 ha a platí v nej piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona.
(3)
Zóna B má výmeru 33,18 ha a platí v nej štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.
(4)
Ochranné pásmo má výmeru 97,75 ha a platí v ňom štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2022.
Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 19/2022 Z. z.
VYMEDZENIE HRANICE PRÍRODNEJ REZERVÁCIE

Popis hranice prírodnej rezervácie

Hranica prírodnej rezervácie sa začína na pravom brehu vodného toku Vydrica v súbehu s hranicou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Hranica pokračuje severne a kopíruje hranicu vodného toku Vydrica. V mieste autobusovej zastávky MHD Kameňolom sa územie rozširuje o územie medzi pravou stranou Cesty mládeže a pravým brehom toku. Pri moste hranica prechádza na ľavú stranu cesty a pokračuje v súbehu s pravým brehom vodného toku. V juhozápadnom okraji lúky v lokalite Vlčí vrch mení smer na sever a je vedená za plochou brehového porastu. V lokalite Dlhá lúka, kde vodný tok križuje cestu, hranica kopíruje pravú stranu komunikácie Cesta mládeže a smeruje na sever. Pri prvom premostení sa znovu vracia na juh v dĺžke 200 m po ľavej strane Cesty mládeže. Tu sa stáča na západ a zachádza za komplex zachovalého brehového porastu a mení smer na sever. V lokalite Druhý kameňolom, v mieste križovania Cesty mládeže so spevnenou lesnou cestou, hranica prechádza na pravú stranu Cesty mládeže. V mieste pravostrannej zákruty je hranica vedená na sever a pokračuje v súbehu pravého brehu vodného toku. V mieste premostenia sa hranica stáča v dĺžke 61 m na juh a prechádza za brehový porast, vyvinutý pozdĺž pravého brehu toku. Pri vodnej nádrži pod Františkovým prameňom prechádza hranica na pravý breh toku v dĺžke 30 m. Stáča sa na sever popri nespevnenej lesnej ceste až po jej križovanie so zvážnicou, kde mení smerovanie na východ. V križovaní s vodným tokom Uhliarka mení smer na juhovýchod až ku križovaniu s Cestou mládeže. Tu sa hranica stáča na juhozápad v dĺžke 80 m a prechádza na pravú stranu cesty. Smeruje na východ až po premostenie v lokalite U Slivu, mení smer na severovýchod, obchádza lúku v križovatke ciest Cesta mládeže a Nová Manina. Pokračuje pravou stranou spevnej komunikácie Nová Manina smerom na sever cez kótu 430 až po hranicu katastrálnych území Záhorská Bystrica a Borinka a v jej súbehu smeruje východne k prieseku s vedením vysokého napätia (VVN) pod Bielym krížom. Tu sa hranica stáča na juh po Štefánikovej magistrále č. 0701 (červená). V lokalite Himlgárka sa odpája z asfaltovej cesty smerom na severovýchod až po tok Vydrice, kde ju na krátkom úseku kopíruje a následne sa stáča lesnou cestou smerom na juh a v krátkom úseku na severozápad po kótu Nad Vydricou (466 m). Ďalej pokračuje na západ a pretína zelený značkovaný chodník a pokračuje po hranici JPRL č. 791 smerom na západ k toku Kotliarka, kde sa stáča na juhovýchod. Ďalej kopíruje hranicu lesného porastu JPRL 804, kde prechádza na žltý turistický chodník a smerom na juhovýchod sa napája na asfaltovú cestu v lokalite Zbojníčka. Ďalej kopíruje okraj asfaltovej cesty smerom na Spariská. V lokalite Dolný Červený kríž hranica mení smer na západ, naďalej kopíruje Štefánikovú magistrálu. V križovatke turistickej trasy a hranice katastrálneho územia Vinohrady hranica mení smer na juhovýchod a vedie pozdĺž nespevnenej lesnej cesty. V mieste križovania (kóta 350) lesnej cesty s Peknou cestou mení smer na severozápad a pokračuje súbežne s ňou. V premostení v lokalite U Slivu priberá brehový porast po ľavom brehu vodného toku Vydrica. V premostení Cesty mládeže nad Františkovým prameňom hranica kopíruje Cestu mládeže. V premostení pod Tretím kameňolomom je vedená v súbehu s ľavým brehom, v pravotočivej zákrute priberá brehový porast vyvinutý pozdĺž ľavého brehu vodného toku. V lokalite Dlhá lúka hranica mení smer na severozápad a vracia sa k premosteniu. Tu pokračuje súbežne s ľavým brehom vodného toku a priberá brehový porast a mokraď vyvinutú za Cestou mládeže a pokračuje po ľavom brehu vodného toku. V križovaní s lesnou cestou zahŕňa brehový porast medzi vodným tokom a Cestou mládeže. Pri premostení cesty s tokom Veľký Tmavý jarok sa stáča na severozápad a pokračuje ľavým brehom vodného toku Vydrica. Nad obratiskom MHD mení smer na severozápad a priberá porast medzi vodným tokom a komunikáciou a následne pokračuje po ľavom brehu toku. Pri premostení pod besiedkou Tábor sa hranica prudko stáča na sever a vracia sa popri Ceste mládeže k obratisku, kde mení smer na severovýchod priberá brehový porast a mení smer na juh. Nad kameňolomom sa hranica stáča na západ a ide v súbehu s ľavým brehom vodného toku až po hranicu Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.


Popis hraníc zón prírodnej rezervácie a hranice ochranného pásma prírodnej hranice

Zóna A
Západná hranica sa začína v premostení v lokalite U Slivu. Kopíruje hranicu lesného porastu a pokračuje pravou stranou spevnenej komunikácie Nová Manina smerom na sever cez kótu 430 až po hranicu katastrálneho územia a v jej súbehu smeruje východne k prieseku s VVN pod Bielym krížom. Tu sa hranica stáča na východ a kopíruje hranicu lesného porastu a zachádza za vodnú plochu. V tomto bode sa hranica stáča na juh po Štefánikovej magistrále č. 0701 (červená). V lokalite Himlgárka sa odpája z asfaltovej cesty smerom na severovýchod až po tok Vydrice, kde ju na krátkom úseku kopíruje a následne sa stáča lesnou cestou smerom na juh a v krátkom úseku na severozápad po kótu Nad Vydricou (466 m). Ďalej pokračuje na západ a pretína zelený značkovaný chodník a pokračuje po hranici JPRL č. 791 smerom na západ k toku Kotliarka, kde sa stáča na juhovýchod. Ďalej kopíruje hranicu lesného porastu JPRL 804, kde prechádza na žltý turistický chodník a smerom na juhovýchod sa napája na asfaltovú cestu v lokalite Zbojníčka. Ďalej kopíruje okraj asfaltovej cesty smerom na Spariská. V križovatke turistickej trasy a hranice katastrálneho územia Vinohrady hranica mení smer na juhovýchod a vedie pozdĺž nespevnenej lesnej cesty. V mieste križovania (kóte 350) lesnej cesty s Peknou cestou mení smer na severozápad a ide s ňou súbežne až po premostenie v lokalite U Slivu. Zo zóny A sú vylúčené tri lúčne komplexy nachádzajúce sa v jej jadre.
Zóna B
Hranica prírodnej rezervácie sa začína na pravom brehu vodného toku Vydrica v súbehu s hranicou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Hranica pokračuje severne a kopíruje hranicu vodného toku Vydrica. V mieste autobusovej zastávky MHD Kameňolom sa územie rozširuje o územie medzi pravou stranou Cesty mládeže a pravým brehom toku. Pri moste hranica prechádza na ľavú stranu cesty a pokračuje v súbehu s pravým brehom vodného toku. V juhozápadnom okraji lúky v lokalite Vlčí vrch mení smer na sever a je vedená za plochou brehového porastu. V lokalite Dlhá lúka, kde vodný tok križuje cestu, hranica kopíruje pravú stranu komunikácie Cesta mládeže a smeruje na sever. Pri prvom premostení sa znovu vracia na juh v dĺžke 200 m po ľavej strane Cesty mládeže. Tu sa stáča na západ a zachádza za komplex zachovalého brehového porastu. Tu mení smer na sever. V lokalite Druhý kameňolom, v mieste križovania Cesty mládeže so spevnenou lesnou cestou, hranica prechádza na pravú stranu Cesty mládeže. V mieste pravostrannej zákruty je hranica vedená na sever a pokračuje v súbehu pravého brehu vodného toku. V mieste premostenia sa hranica stáča v dĺžke 61 m na juh a je vedená za brehový porast vyvinutý pozdĺž pravého brehu toku. Pri vodnej nádrži pod Františkovým prameňom prechádza hranica na pravý breh toku v dĺžke 30 m. Stáča sa na sever popri nespevnenej lesnej ceste až po jej križovanie so zvážnicou, kde mení smerovanie na východ. V križovaní s vodným tokom Uhliarka mení smer na juhovýchod až ku križovaniu s Cestou mládeže. Tu sa hranica stáča na juhozápad v dĺžke 80 m a prechádza na pravú stranu cesty. V mieste premostenia v lokalite U Slivu je hranica vedená poza brehový porast vyvinutý na ľavom brehu vodného toku Vydrica. V premostení Cesty mládeže nad Františkovým prameňom hranica kopíruje Cestu mládeže. V premostení pod Tretím kameňolomom je vedená súbežne s ľavým brehom, v pravotočivej zákrute priberá brehový porast vyvinutý pozdĺž ľavého brehu vodného toku. V lokalite Dlhá lúka hranica mení smer na severozápad a vracia sa k premosteniu. Tu pokračuje v súbehu s ľavým brehom vodného toku a priberá brehový porast a mokraď vyvinutú za Cestou mládeže a pokračuje po ľavom brehu vodného toku. V križovaní s lesnou cestou priberá brehový porast medzi vodným tokom a Cestou mládeže. Pri premostení cesty s tokom Veľký Tmavý jarok sa stáča na severozápad a pokračuje ľavým brehom vodného toku Vydrica. Nad obratiskom MHD mení smer na severozápad a priberá porast medzi vodným tokom a komunikáciou a následne pokračuje po ľavom brehu toku. Pri premostení pod besiedkou Tábor sa hranica prudko stáča na sever a vracia sa popri Ceste mládeže k obratisku, kde mení smer na severovýchod, priberá brehový porast a mení smer na juh. Nad kameňolomom sa hranica stáča na západ a ide v súbehu s ľavým brehom vodného toku až po hranicu Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.
Súčasťou zóny B je lúčny komplex pri ceste Nová Manina, vodná plocha pri prieseku VVN a tri lúčne komplexy v jadre zóny A.
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo sa začína v lokalite Zbojníčka, kde hranica vedie hranicou lesného porastu JPRL 804 smerom na severozápad. Po cca 200 metroch sa spája so žltým značkovaným chodníkom smerom na Pánovu lúku, kde sa odpája od chodníka a mieri hranicou lesného porastu na severovýchod a následne na severozápad k toku Vydrice, kde sa stáča východným až severovýchodným smerom, kde pretína zelený značkovaný chodník a zároveň hranicu lesného porastu JPRL 790 až po kótu Nad Vydricou (466 m). Odtiaľ pokračuje lesnou cestou smerom na juhovýchod a po 250 metroch sa stáča lesnou cestou smerom na sever až k toku Vydrice. Na krátkom úseku kopíruje tok Vydrice proti prúdu a následne sa smerom na juhovýchod vracia k asfaltovej ceste, ktorá smeruje na Biely kríž, ktorou sa hranica vracia smerom k Spariskám do východzieho bodu.


Zoznam parciel prírodnej rezervácie

Zóna A
Okres Pezinok
Katastrálne územie Svätý Jur:
6749, 6752/1 – časť (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 2. októbru 2020).


Okres Bratislava III
Katastrálne územie Rača:
6077/2, 6078/1, 6078/3, 6079 – časť, 6085/1, 6085/2, 6087, 6091/1, 6091/2, 6091/3, 6091/4, 6091/5, 6094, 6104, 6137/1, 6140, 6153 (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 2. októbru 2020).


Okres Bratislava III
Katastrálne územie Vinohrady:
19642, 19643, 19644, 19646, 19647, 19648, 19664 (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 2. októbru 2020).


Okres Bratislava IV
Katastrálne územie Záhorská Bystrica:
2820/2, 2822/2, 2823, 2824, 2825, 2830/1, 2831, 2832, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2841/1, 2841/2, 2841/3, 2841/4, 2841/5, 2841/6, 2828/2, 2820/1, 2821, 2822/1, 2826, 2827 – časť, 2833 – časť, 2818 – časť, 2829, 2819, 2817, 2830/2, 2828/1 (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 2. októbru 2020).


Zóna B
Okres Bratislava III
Katastrálne územie Rača:
6086/1, 6086/2, (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 2. októbru 2020).


Okres Bratislava III
Katastrálne územie Vinohrady:
19587/10, 19618/1, 19621, 19626/3, 19627, 19628/1, 19628/4, 19630/3, 19630/6, 19630/9, 19656/2, 19660/2, 19662, 19663, 19665/1, 19665/2, 19667, 19668, 19670, 19671, 19673/1, 19688/1, 19690/1, 19690/3, 19695, (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 2. októbru 2020).


Okres Bratislava IV
Katastrálne územie Záhorská Bystrica:
2840, 2847/4, 2849, 2865, 2866, 2848, 2858/1 – časť, 2858/2 – časť (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 2. októbru 2020).


Ochranné pásmo

Okres Bratislava III
Katastrálne územie Rača:
6077/2, 6078/1 – časť, 6078/3, 6079 – časť, 6080, 6082, 6084, 6094 – časť, 6104.
Technickým podkladom na zápis priebehu hranice prírodnej rezervácie do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu.
Mapu prírodnej rezervácie je možné nájsť v Komplexnom informačnom a monitorovacom systéme na webovom sídle
http://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/NationalSiteMap?ID=11740&CATEGORY=2.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 19/2022 Z. z.
PREDMET OCHRANY PRÍRODNEJ REZERVÁCIE


Prirodzené procesy a prirodzený vývoj prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na území prírodnej rezervácie.
Biotopy európskeho významu: Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (* 91E0), Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110).
Biotop národného významu: Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské.
Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: * rak riavový (Austropotamobius torrentium), pásikavec (Cordulegaster heros), kováčik fialový (Limoniscus violaceus) a * fuzáč alpský (Rosalia alpina).


Poznámka:
Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona prioritný biotop je biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe.
Podľa § 2 ods. 2 písm. y) zákona prioritný druh je druh európskeho významu, ktorého ochrana je nevyhnutná vzhľadom na jeho malý prirodzený areál v Európe.
Prioritný biotop a prioritný druh sú označené symbolom *.
Biotopy európskeho významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 časť A k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Biotop národného významu je označený v súlade s prílohou č. 1 časť B k vyhláške č. 170/2021 Z. z. Biotopy druhov živočíchov európskeho významu sú označené v súlade s prílohou č. 5 časť A k vyhláške č. 170/2021 Z. z.