187/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.03.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

187
ZÁKON
z 10. mája 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z. a zákona č. 217/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Policajný zbor je úradom pre vyhľadávanie majetku podľa osobitného predpisu.2d)“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2d znie:
2d) Rozhodnutie Rady 2007/845/SVV zo 6. decembra 2007 o spolupráci medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v členských štátoch pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2007).“.
2.
§ 4 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Organizácia Policajného zboru
§ 4
(1)
Policajný zbor sa člení na službu kriminálnej polície, službu finančnej polície, službu poriadkovej polície, službu dopravnej polície, službu železničnej polície, službu ochrany objektov, službu hraničnej a cudzineckej polície, službu osobitného určenia, službu ochrany určených osôb a inšpekčnú službu.
(2)
Ak v § 4a nie je ustanovené inak, služby Policajného zboru pôsobia v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré na návrh prezidenta Policajného zboru zriaďuje a zrušuje minister; minister zároveň na návrh prezidenta Policajného zboru určuje náplň ich činností a vnútornú organizáciu.
(3)
Útvarmi Policajného zboru podľa odseku 2 sú
a)
Prezídium Policajného zboru,
b)
útvary s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky,
c)
útvary s miestnou pôsobnosťou.
(4)
Útvarom Policajného zboru je aj Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, ktorý je znaleckým ústavom na vykonávanie odbornej činnosti a znaleckej činnosti najmä pre orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci;4a) ústav plní aj iné úlohy určené podľa odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
3.
V § 13 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta, ktorá obsahuje jeho meno a priezvisko, prípadne akademický7a) titul policajta“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a sa vypúšťa.
4.
V § 13 ods. 3 a § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta“.
5.
V § 14 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 14 ods. 5“ nahrádzajú slovami „odseku 3“ a slová „trestného činu alebo priestupku“ sa nahrádzajú slovami „trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu“.
6.
V § 14 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.
7.
V § 17 ods. 1 sa slová „priestupku alebo správneho deliktu“ nahrádzajú slovami „trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu“.
8.
§ 17a sa vypúšťa.
9.
V § 18 ods. 8, § 19 ods. 7, § 29 ods. 6, § 43 ods. 2 a § 64 ods. 2 sa slovo „napíše“ nahrádza slovom „spíše“.
10.
V § 19 ods. 1 písm. b) sa za slová „páchaní priestupku“ vkladajú slová „alebo iného správneho deliktu“.
11.
V § 19 odsek 2 znie:
„(2)
Zaistenú osobu policajt odovzdá útvaru Policajného zboru spolu s úradným záznamom, v ktorom uvedie dôvod a presný čas zaistenia osoby. Policajt bezodkladne vydá zaistenej osobe potvrdenie o zaistení, v ktorom uvedie dôvod a presný čas zaistenia. Ak zaistená osoba odmietne potvrdenie prevziať, policajt túto skutočnosť uvedie v úradnom zázname.“.
12.
V § 19 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
13.
V § 21 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
14.
V § 21 ods. 6 sa za slovom „osoba“ vypúšťa čiarka a slová „ktorej právo na zaistenú vec je nepochybné,“.
15.
V § 21 odsek 9 znie:
„(9)
Ak si na zaistenú vec uplatňuje právo iná osoba, vydá sa vlastníkovi veci alebo jej oprávnenému držiteľovi, ktorého právo na vec je nepochybné. Pri pochybnostiach útvar Policajného zboru zaistenú vec uloží do úschovy10a) a písomne to oznámi osobe, ktorej bola vec zaistená a osobe, ktorá si na ňu uplatňuje právo, pričom v písomnom oznámení im odporučí, aby si v lehote do 60 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia uplatnili právo v civilnom procese. Osoba, ktorá si uplatnila právo na zaistenú vec v civilnom procese, je povinná v lehote podľa predchádzajúcej vety oznámiť útvaru Policajného zboru, ktorý zaistenú vec uložil do úschovy, na ktorom súde si toto právo uplatnila. Ak si osoba na príslušnom súde v lehote podľa druhej vety nárok neuplatnila, zaistená vec sa stáva majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju neodkladne odovzdá ministerstvu do správy. Na možnosť postupu podľa predchádzajúcej vety musí útvar Policajného zboru osobu upozorniť.“.
16.
V § 21 ods. 12 sa slová „nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.10)“ nahrádzajú slovami „nevzťahuje správny poriadok.“.
17.
V § 22 ods. 1 a § 28 ods. 2 sa slová „§ 14 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 3“.
18.
V § 23 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dopravným prostriedkom podľa predchádzajúcej vety sa rozumie aj lietadlo spôsobilé lietať bez pilota.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) § 7 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 402/2013 Z. z.“.
19.
§ 25 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota je zakázaná do výšky 120 m nad úrovňou zeme nad
a)
pracoviskom, bydliskom alebo rezidenciou prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky a predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
b)
objektom, v ktorom sa konajú pravidelné rokovania pléna Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky alebo zasadnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky.
(5)
Zákaz podľa odseku 4 neplatí na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva a na činnosti uskutočňované vo verejnom záujme lietadlami spôsobilými lietať bez pilota, ktoré vykonávajú lety v štátnom záujme. Zákaz podľa odseku 4 musí byť na objektoch uvedených v odseku 4 vhodným spôsobom vyznačený.“.
20.
V § 27a ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom do tejto doby sa počíta aj deň vykázania.“.
21.
V § 28 ods. 3 sa za slovo „hrozí“ vkladajú slová „hromadné porušenie verejného poriadku alebo“ a za slovo „došlo“ sa vkladajú slová „k hromadnému porušeniu verejného poriadku alebo“.
22.
V § 29a ods. 1 a 4 a § 72a ods. 1 v časti vety za bodkočiarkou sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „a financovania terorizmu“.
23.
V § 29a ods. 4 sa za slová „podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c)“ vkladajú slová „a na účely podľa § 2 ods. 4“.
24.
Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29b
Oprávnenie na odstránenie teroristického obsahu online
(1)
Policajt je oprávnený vydať poskytovateľovi hostingových služieb príkaz na odstránenie teroristického obsahu alebo na znemožnenie prístupu k nemu podľa osobitného predpisu.11g)
(2)
Policajt je oprávnený skontrolovať príkaz na odstránenie vydaný iným členským štátom Európskej únie podľa osobitného predpisu.11h)
(3)
Iným členským štátom Európskej únie podľa odseku 2 sa rozumie aj iný zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(4)
Na vydávanie príkazu podľa odseku 1 a na kontrolu príkazu podľa odseku 2 sa nevzťahuje správny poriadok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11g a 11h znejú:
11g) Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online (Ú. v. EÚ L 172, 17. 5. 2021).
11h) Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2021/784.“.
25.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32a
Oprávnenie na zistenie požitia alkoholu alebo iných návykových látok
Policajt je oprávnený vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu, či nie je ovplyvnená alkoholom alebo inou návykovou látkou, ak je dôvodný predpoklad, že by vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu.“.
26.
V § 33 ods. 1 úvodná veta znie: „Pri plnení úloh Policajného zboru je policajt v obvode železničných dráh oprávnený“.
27.
V § 36 sa za slová „v boji proti terorizmu“ vkladajú slová „alebo extrémizmu” a za slová „pri odhaľovaní iných zločinov“ a „pri operatívnej ochrane legalizanta a agenta“ sa vkladá čiarka.
28.
V § 38a ods. 1, § 39 ods. 2 a § 77e ods. 4 a 5 sa slová „ochrany štátnej hranice“ nahrádzajú slovami „kontroly hraníc Slovenskej republiky“.
29.
V § 39 ods. 1 sa slová „dopravných prostriedkov“ nahrádzajú slovom „vecí“.
30.
V § 39 odsek 3 znie:
„(3)
Monitorovaním osôb a vecí sa na účely tohto zákona rozumie spracúvanie informácií o osobách a veciach podľa osobitného predpisu,18ac) ktoré získali útvary Policajného zboru pri plnení svojich úloh.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ac znie:
18ac) Čl. 36 a 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ (Ú. v. EÚ L 312, 7. 12. 2018) v platnom znení.“.
31.
Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49a
Určený priestor
(1)
Namiesto do cely je policajt oprávnený umiestniť osobu uvedenú v § 42 do určeného priestoru, ak je takýto priestor na útvare Policajného zboru vytvorený a nie je účelné túto osobu umiestniť do cely.
(2)
Ak je to nevyhnutné pre ochranu života, zdravia, majetku, ochranu práv a slobôd alebo ak je dôvodná obava z úteku, policajt je oprávnený umiestniť do určeného priestoru aj predvedenú osobu, a to len na vykonanie úkonu, ktorý neznesie odklad.
(3)
Osoba môže byť v určenom priestore umiestnená len na nevyhnutne potrebný čas. O umiestnení osoby do určeného priestoru spíše policajt úradný záznam, v ktorom uvedie dôvod a presný čas umiestnenia.
(4)
Ak policajt zistí, že osoba, ktorá má byť umiestnená do určeného priestoru, je zranená alebo ak osoba upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, policajt zariadi jej lekárske ošetrenie a vyžiada vyjadrenie lekára, či môže byť táto osoba umiestnená v určenom priestore. Na umiestnenie osoby do určeného priestoru sa primerane vzťahujú ustanovenia § 43, § 44 ods. 1, § 45, § 48 a 49.“.
32.
V § 51 ods. 1 písm. f) a § 53 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „železničnej“.
33.
V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
na spútanie osoby, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení a kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby, alebo ohrozuje svoj život alebo zdravie alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takého konania upustila.“.
34.
§ 55 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
je dôvodné podozrenie, že vodič dopravného prostriedku mal účasť na dopravnej nehode a nezotrval na mieste dopravnej nehody a nezdržuje sa v blízkosti dopravného prostriedku.“.
35.
V § 69 ods. 7, 9 a 10 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „18aa)“ nahrádza odkazom „18ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ad znie:
18ad) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1860 z 28. novembra 2018 o využívaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (Ú. v. EÚ L 312, 7. 12. 2018).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1861 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, o zmene Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda a o zmene a zrušení nariadenia (ES) č. 1987/2006 (Ú. v. EÚ L 312, 7. 12. 2018) v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) 2018/1862 v platnom znení.“.
36.
V § 69 ods. 9 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a informácie a osobné údaje z osobitného informačného systému a automatizovanej databázy Interpolu“.
37.
V § 69 sa odsek 9 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
h)
Dopravnému úradu.“.
38.
V § 69 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Informácie a osobné údaje z osobitného informačného systému a automatizovanej databázy Interpolu sa poskytujú
a)
ministerstvu,
b)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
d)
súdu,
e)
prokuratúre,
f)
finančnej správe.“.
Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 12 až 14.
39.
V § 69d ods. 1 písm. a) sa nad slovo „zákon,“ umiestňuje odkaz 27dc.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27dc znie:
27dc) Napríklad § 20 ods. 3 písm. f) zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 7/2022 Z. z.“.
40.
V § 69i odsek 1 znie:
„(1)
Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom lete mimo Európskej únie aj pri každom lete v rámci Európskej únie.“.
41.
V § 69i ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Záznam o cestujúcom v rozsahu údajov podľa prílohy č. 4 písm. a) až g) je letecký dopravca povinný zaslať vždy pri prílete alebo odlete cez vonkajšiu hranicu; tento záznam o cestujúcom je letecký dopravca povinný vymazať do 24 hodín od pristátia daného letu.“.
42.
V § 69j ods. 6 sa vypúšťajú slová „písm. a) a b)“.
43.
V § 69m ods. 3 sa vypúšťajú slová „z národnej ústredne“.
44.
V § 69n ods. 2 sa za slovo „poskytnutia“ vkladajú slová „a po uplynutí tejto lehoty musia byť vymazané“.
45.
V § 69o odsek 2 znie:
„(2)
Leteckému dopravcovi, ktorý poruší povinnosť zaslať záznam o cestujúcom v rozsahu údajov podľa prílohy č. 4 písm. a) až g) v súlade s § 69i ods. 6, národná ústredňa uloží pokutu od 3 000 eur do 5 000 eur.“.
46.
V § 69o ods. 6 a § 81 ods. 3 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní.10)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok.“.
47.
V § 70 ods. 1 sa slová „ochrany štátnej hranice,“ nahrádzajú slovami „kontroly hraníc Slovenskej republiky,“ a za slová „krízovej situácii27g)“ sa vkladajú slová „profesionálnych vojakov,“.
48.
§ 77c sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Za príslušníka polície iného štátu sa považuje aj člen stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.“.
49.
V § 77d ods. 1 sa za slovo „hraničnej“ vkladajú slová „a cudzineckej“ a slová „ochrane štátnej hranice“ sa nahrádzajú slovami „kontrole hraníc Slovenskej republiky“.
50.
V § 77d ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to na návrh obce podľa odseku 2 alebo aj bez návrhu.“.
51.
Za § 82aa sa vkladá § 82ab, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠82ab
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2022
Útvar kriminalisticko-expertíznych činností podľa predpisov účinných do 31. mája 2022 sa považuje za Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru.“.
52.
V prílohe č. 3 ods. 1 písm. m) sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „a financovanie terorizmu“.
53.
V prílohe č. 5 prvom bode sa slová „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004)“ nahrádzajú slovami „(Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5)“.
54.
V prílohe č. 5 druhom bode sa slová „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 7; Ú. v. L 261, 6. 8. 2004)“ nahrádzajú slovami „(Ú. v. L 261, 6. 8. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 7)“.
55.
V prílohe č. 5 sa vypúšťa piaty bod.
Čl. II
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 241/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 299/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z. a zákona č. 354/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 26 znie:
㤠26
(1)
O zápise lietadla do registra lietadiel alebo o výmaze lietadla z registra lietadiel vydá Dopravný úrad osvedčenie.
(2)
Zápisom do registra lietadiel sa lietadlu prideľuje registrová značka, ktorá sa musí vyznačiť na lietadle za značkou štátnej príslušnosti.
(3)
Dopravný úrad na základe žiadosti pridelí špeciálnu registrovú značku držiteľovi povolenia podľa § 23 ods. 1 na vykonanie skúšobného letu lietadla vo vzdušnom priestore počas jeho vývoja a výroby.
(4)
Pred zápisom lietadla do registra lietadiel môže Dopravný úrad lietadlu predbežne prideliť registrovú značku na žiadosť vlastníka lietadla. Rozhodnutie o predbežnom pridelení registrovej značky platí jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti; predbežné pridelenie registrovej značky nestráca platnosť, ak v tejto lehote vlastník lietadla podá žiadosť o zápis lietadla do registra lietadiel.
(5)
Do registra lietadiel sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien:
a)
údaje o vlastníkovi lietadla alebo o spoluvlastníkoch lietadla v rozsahu
1.
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu a štátne občianstvo, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov alebo obchodné meno, označenie právnej formy, adresa sídla, identifikačné číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
b)
údaje o prevádzkovateľovi lietadla v rozsahu podľa písmena a),
c)
registrová značka lietadla,
d)
typ a výrobné číslo lietadla a jeho súčastí podľa § 24 ods. 1 a ostatné základné technické údaje lietadla,
e)
údaje o záložnom práve, záložnom veriteľovi v rozsahu podľa písmena a) a pohľadávke zabezpečenej záložným právom, ak je lietadlo alebo jeho súčasť predmetom záložného práva,
f)
dátum zápisu lietadla do registra lietadiel a dátum výmazu lietadla z registra lietadiel,
g)
číslo a dátum rozhodnutia ministerstva o povolení výnimočného zápisu do registra lietadiel, ak ide o výnimočný zápis do registra lietadiel podľa § 25 ods. 4,
h)
iné skutočnosti3e) o vlastníkovi lietadla, prevádzkovateľovi lietadla, lietadle a jeho súčastiach a o zmene práva k lietadlu a jeho súčastiam, ktoré sú Dopravnému úradu známe, na základe doručenej verejnej listiny.
(6)
Register lietadiel sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť registra lietadiel tvoria údaje o vlastníkovi lietadla a prevádzkovateľovi lietadla v rozsahu meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a meno a priezvisko, ak sa odlišujú od obchodného mena, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, názov alebo obchodné meno a označenie právnej formy, ak ide o právnickú osobu, poznávacia značka lietadla, typ lietadla, výrobné číslo lietadla a údaje o záložnom práve, záložnom veriteľovi v rozsahu meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a meno a priezvisko, ak sa odlišujú od obchodného mena, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, názov alebo obchodné meno a označenie právnej formy, ak ide o právnickú osobu a pohľadávke zabezpečenej záložným právom, ak je lietadlo alebo jeho súčasť predmetom záložného práva. Údaje zapísané do verejnej časti registra lietadiel Dopravný úrad zverejňuje na svojom webovom sídle na účel informovania o zápise lietadla do registra lietadiel a o vlastníckom práve a záložnom práve k lietadlu a jeho súčastiam.
(7)
Osoba, ktorá preukáže, že je to potrebné na ochranu jej práv alebo právom chráneného záujmu, má právo požiadať Dopravný úrad o výpis z verejnej časti registra lietadiel. Výpis z verejnej časti registra lietadiel obsahuje údaje zapísané vo verejnej časti registra lietadiel platné v deň jeho vydania. Každý má právo požiadať Dopravný úrad o vydanie prehľadu údajov zapísaných v registri lietadiel. Prehľad údajov zapísaných vo verejnej časti registra lietadiel obsahuje informácie o údajoch zapísaných vo verejnej časti registra lietadiel platných v deň jeho vydania a informácie o údajoch zapísaných vo verejnej časti registra lietadiel, ale v deň jeho vydania už neplatných. Ak lietadlo nie je zapísané v registri lietadiel alebo osoba nie je zapísaná v registri lietadiel ako vlastník alebo spoluvlastník lietadla, prevádzkovateľ lietadla alebo záložný veriteľ, Dopravný úrad vydá o tom potvrdenie.
(8)
Neverejnú časť registra lietadiel tvoria údaje podľa odseku 5, ktoré nie sú uvedené v odseku 6 druhej vete. Údaje z neverejnej časti registra lietadiel možno poskytnúť len osobe, ktorej sa údaje týkajú, orgánu verejnej moci v rozsahu jeho pôsobnosti, fyzickej osobe a právnickej osobe, ak jej bola zverená pôsobnosť v oblasti verejnej správy, a subjektu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(9)
Údaje zapísané v registri lietadiel sa považujú za zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Ak je preukázaný opak, Dopravný úrad z vlastného podnetu môže vykonať zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel; tým nie je dotknutá povinnosť podľa odseku 12.
(10)
Zápis do registra lietadiel, zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel alebo výmaz z registra lietadiel Dopravný úrad vykoná na základe žiadosti vlastníka lietadla; to neplatí, ak ide o údaje podľa odseku 5 písm. h). Žiadosť o zápis údajov do registra lietadiel podľa odseku 5 písm. e), vrátane ich zmeny, môže podať aj záložný veriteľ. Výmaz lietadla z registra lietadiel Dopravný úrad môže vykonať aj bez žiadosti, ak nie sú splnené podmienky podľa § 25 ods. 3, preukáže sa, že došlo k zničeniu lietadla, lietadlo je nezvestné viac ako 12 mesiacov alebo osvedčenie o letovej spôsobilosti lietadla je neplatné viac ako 24 mesiacov.
(11)
Zápisom údajov o záložnom práve, záložnom veriteľovi a o pohľadávke zabezpečenej záložným právom do registra lietadiel nevzniká záložné právo k lietadlu alebo k súčasti lietadla.
(12)
Vlastník lietadla je povinný požiadať Dopravný úrad o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel a doložiť doklady, ktoré zmenu zapísaných údajov preukazujú, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď takáto zmena nastala. Ak sa v dôsledku takejto zmeny zmenia aj údaje uvedené v osvedčení o zápise lietadla do registra lietadiel (ďalej len „osvedčenie o zápise“), Dopravný úrad vydá nové osvedčenie o zápise, ktoré nahrádza pôvodné osvedčenie o zápise; vlastník lietadla je povinný pôvodné osvedčenie o zápise odovzdať Dopravnému úradu najneskôr v deň vydania nového osvedčenia o zápise.
(13)
Pri zápise lietadla do registra lietadiel a zmene údajov zapísaných v registri lietadiel Dopravný úrad preveruje, či je po lietadle alebo motore lietadla vyhlásené pátranie v Schengenskom informačnom systéme.3f) Ak pri zápise lietadla do registra lietadiel alebo zmene údajov zapísaných v registri lietadiel je jednoznačné a nepochybné, že lietadlo alebo motor lietadla je v pátraní, Dopravný úrad bezodkladne oznámi túto skutočnosť orgánu Policajného zboru a zápis lietadla do registra lietadiel alebo zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel nevykoná.
(14)
Náležitosti žiadosti o zápis lietadla do registra lietadiel, žiadosti o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel, žiadosti o výmaz lietadla z registra lietadiel a žiadosti o predbežné pridelenie registrovej značky lietadlu a podrobnosti o prideľovaní registrových značiek a špeciálnych registrových značiek ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(15)
Lietajúce športové zariadenia sa do registra lietadiel spravidla nezapisujú, ale môžu sa podľa rozhodnutia Dopravného úradu predpísaným spôsobom evidovať.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3e a 3f znejú:
3e) Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ (Ú. v. EÚ L 312, 7. 12. 2018) v platnom znení.
§ 69 ods. 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 187/2022 Z. z.“.
2.
V § 48 ods. 1 písm. o) sa na konci pripájajú tieto slová: „vydáva osvedčenie o zápise lietadla do registra lietadiel alebo o výmaze lietadla z registra lietadiel (§ 26 ods. 1), prideľuje lietadlu špeciálnu registrovú značku (§ 26 ods. 3), predbežne prideľuje lietadlu registrovú značku (§ 26 ods. 4), vydáva výpis z registra lietadiel (§ 26 ods. 7), poskytuje údaje z neverejnej časti registra lietadiel (§ 26 ods. 8), preveruje, či je po lietadle alebo motore lietadla vyhlásené pátranie v Schengenskom informačnom systéme (§ 26 ods. 13),“.
3.
V § 49 ods. 3 sa slová „§ 26 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 15“.
4.
V § 49 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Zamestnanci poverení výkonom štátneho odborného dozoru sú oprávnení pri vykonávaní štátneho odborného dozoru preverovať, či je po lietadle alebo motore lietadla vyhlásené pátranie v Schengenskom informačnom systéme. Ak pri vykonávaní štátneho odborného dozoru je jednoznačné a nepochybné, že lietadlo alebo motor lietadla je v pátraní, zamestnanci poverení výkonom štátneho odborného dozoru bezodkladne oznámia túto skutočnosť orgánu Policajného zboru.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
5.
V § 51 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
nepožiada ako vlastník lietadla o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel do 30 dní odo dňa, keď takáto zmena nastala.“.
6.
V § 53 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
nepožiada ako vlastník lietadla o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel do 30 dní odo dňa, keď takáto zmena nastala.“.
7.
V § 53 ods. 2 písm. j) sa za slová „podľa odseku 1 písm. n)“ vkladajú slová „a o)“.
Čl. III
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 473/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z. a zákona č. 378/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 24 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Dopravný úrad pri zápise plavidla do registra plavidiel preveruje, či je po plavidle alebo lodnom motore vyhlásené pátranie v Schengenskom informačnom systéme.13ae) Ak pri zápise plavidla do registra plavidiel je jednoznačné a nepochybné, že plavidlo alebo lodný motor je v pátraní, Dopravný úrad túto skutočnosť bezodkladne oznámi orgánu Policajného zboru a zápis plavidla do registra plavidiel nevykoná.“.
Doterajšie odseky 8 až 18 sa označujú ako odseky 9 až 19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13ae znie:
13ae) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ (Ú. v. EÚ L 312, 7. 12. 2018) v platnom znení.
§ 69 ods. 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 187/2022 Z. z.“.
2.
V § 24 sa odsek 9 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
jednoznačné a nepochybné, že plavidlo alebo lodný motor je v pátraní.“.
3.
V § 39d sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Plavebný inšpektor pri výkone štátneho odborného dozoru môže preveriť, či je po plavidle alebo lodnom motore vyhlásené pátranie v Schengenskom informačnom systéme.13ae) Ak pri vykonávaní štátneho odborného dozoru je jednoznačné a nepochybné, že plavidlo alebo lodný motor je v pátraní, plavebný inšpektor túto skutočnosť bezodkladne oznámi orgánu Policajného zboru.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
4.
V § 39d ods. 7, 8 a 10 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
5.
V § 40a ods. 3 písm. a) sa slová „§ 24 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 10“.
6.
V § 40a ods. 10 sa slová „§ 39d ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 6“.
Čl. IV
Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 Z. z., zákona č. 395/2008 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 440/2010 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 236/2019 Z. z. a zákona č. 366/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Poverený zamestnanec pri výkone štátneho dozoru môže preveriť, či je po námornej lodi, rekreačnom plavidle, motore námornej lode alebo motore rekreačného plavidla vyhlásené pátranie v Schengenskom informačnom systéme.1bib) Ak pri vykonávaní štátneho dozoru je jednoznačné a nepochybné, že námorná loď, rekreačné plavidlo, motor námornej lode alebo motor rekreačného plavidla je v pátraní, poverený zamestnanec pri výkone štátneho dozoru túto skutočnosť bezodkladne oznámi orgánu Policajného zboru.“.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1bib znie:
1bib) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ (Ú. v. EÚ L 312, 7. 12. 2018) v platnom znení.
§ 69 ods. 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 187/2022 Z. z.“.
2.
V § 5 ods. 8 a 9 písm. a) až c) sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
3.
V § 5 ods. 9 písm. d) sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a slová „odseku 5“ sa nahrádzajú slovami „odseku 6“.
4.
V § 5 ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
5.
V § 12 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo zmenu v námornom registri nevykoná, ak je mu z úradnej činnosti známe, že je jednoznačné a nepochybné, že námorná loď alebo motor námornej lode je v pátraní.“.
6.
V § 13 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
„(15)
Pri zápise námornej lode do námorného registra sa preveruje, či je po námornej lodi alebo motore námornej lode vyhlásené pátranie v Schengenskom informačnom systéme.1bib) Ak pri zápise námornej lode do námorného registra je jednoznačné a nepochybné, že námorná loď alebo motor námornej lode je v pátraní, ministerstvo túto skutočnosť bezodkladne oznámi orgánu Policajného zboru a zápis námornej lode do námorného registra nevykoná.“.
Doterajšie odseky 15 až 17 sa označujú ako odseky 16 až 18.
7.
V § 23 ods. 5 sa slová „§ 5 ods. 6 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 7 písm. a)“.
8.
V § 53 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Pri zápise rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel sa preveruje, či je po rekreačnom plavidle alebo motore rekreačného plavidla vyhlásené pátranie v Schengenskom informačnom systéme.1bib) Ak pri zápise rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel je jednoznačné a nepochybné, že rekreačné plavidlo alebo motor rekreačného plavidla je v pátraní, ministerstvo túto skutočnosť bezodkladne oznámi orgánu Policajného zboru a zápis rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel nevykoná.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
9.
V § 53 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo zmenu v registri rekreačných plavidiel nevykoná, ak je mu z úradnej činnosti známe, že je jednoznačné a nepochybné, že rekreačné plavidlo alebo motor rekreačného plavidla je v pátraní.“.
Čl. V
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z., zákona č. 522/2007 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 65/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za slová „právnická osoba“ vkladá čiarka a slová „ak v § 19 ods. 5 nie je ustanovené inak,“.
2.
V § 4 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
ak ide o znalecký ústav podľa § 19 ods. 5,
1.
názov a sídlo,
2.
miesto výkonu znaleckej činnosti,
3.
deň zápisu do zoznamu,
4.
sankcie uložené za posledné tri roky v súvislosti s výkonom činnosti,
5.
odbor,
6.
evidenčné číslo,
7.
kontaktné údaje.“.
3.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ako znalecký ústav v odbore kriminalistika je zapísaný v zozname aj bez splnenia podmienok podľa odseku 3 Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru. Na Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru sa nevzťahujú ustanovenia § 8 ods. 1 písm. b), § 9 a 14.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2022 okrem čl. I bodov 29, 30 a 35 až 38 a čl. II až IV, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom určeným rozhodnutím Komisie podľa čl. 79 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ v platnom znení.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.