172/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023 do 30.03.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

172
ZÁKON
z 27. apríla 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 55/2022 Z. z. a zákona č. 137/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písmeno c) znie:
„c)
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky,“.
2.
Nadpis § 8 znie:
„Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky“.
3.
V § 8 ods. 1 úvodnej vete a ods. 2 sa vypúšťajú slová „a výstavby“.
4.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) až p) sa označujú ako písmená j) až o).
5.
§ 21 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.“.
6.
V § 22 ods. 5 sa slová „h) a i)“ nahrádzajú slovami „h), i) a k)“.
7.
V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
koordináciu v oblasti prevencie korupcie.“.
8.
V § 24 ods. 10 sa slová „až j)“ nahrádzajú slovami „až k)“.
9.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
územné plánovanie okrem ekologických aspektov,
b)
výstavbu,
c)
vyvlastnenie.“.
10.
Za § 40ak sa vkladá § 40al, ktorý znie:
㤠40al
(1)
Pôsobnosť Ministerstva dopravy Slovenskej republiky v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2023 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol k 31. decembru 2022 v správe Ministerstva dopravy Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. januára 2023 do správy Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.
11.
Za § 40al sa vkladá § 40am, ktorý znie:
㤠40am
(1)
Predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a podpredseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky sú povinní získať platné osvedčenie Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné do deviatich mesiacov od ich vymenovania.
(2)
Od vymenovania predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vládou do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynulo šesť mesiacov od vymenovania predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vládou, Úrad vlády Slovenskej republiky napomáha predsedovi Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky pri plnení jeho úloh súvisiacich s administratívnym, organizačným, technickým a materiálnym zabezpečením činnosti Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona č. 136/1995 Z. z., zákona č. 199/1995 Z. z., zákona č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákon č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z, zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 93/2019 Z. z., zákona č. 279/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z. a zákona č. 149/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2a ods. 4 sa slová „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)“.
2.
Slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „úrad“ v príslušnom tvare.
3.
V § 123a ods. 2 sa slová „minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)“ nahrádzajú slovami „predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky“.
Čl. III
Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 271/2008 Z. z., zákona č. 382/2008 Z. z., zákona č. 265/2009 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
2.
V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),“.
3.
V § 1 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“),“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
5.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠1a
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo na úseku bývania pri tvorbe a uskutočňovaní bytovej politiky
a)
navrhuje základné ciele štátnej bytovej politiky s nevyhnutnými väzbami na sociálnu politiku a finančnú politiku,
b)
spracúva koncepcie v oblasti bývania a navrhuje opatrenia na ich implementáciu,
c)
koordinuje a metodicky usmerňuje orgány samosprávy miest a obcí a orgány miestnej štátnej správy,
d)
vykonáva dohľad a kontrolu nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti štátnej podpory rozvoja bývania,
e)
vykonáva správu Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „fond“),
f)
zabezpečuje výkon činností a kontroly vynakladania verejných prostriedkov na rozvoj bývania,
g)
spolupracuje s inými ústrednými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania,
h)
navrhuje, organizuje a zabezpečuje databázu o kvalitatívnom a kvantitatívnom stave bytového fondu,
i)
navrhuje riešenia v oblasti nájomného a poplatkov za služby spojené s užívaním bytov,
j)
zabezpečuje tvorbu metodických materiálov pre užívateľov bytov,
k)
vypracúva analýzy úrovne bývania a ekonomických podmienok na rozvoj bývania,
l)
navrhuje formy podpory štátu a poskytuje vybrané druhy podpôr pre rozvoj bývania,
m)
zabezpečuje metodické usmerňovanie programov rozvoja bývania a miestnych bytových politík,
n)
je oprávnené spracúvať osobné údaje o fyzických osobách podľa osobitného predpisu,4) ktoré užívajú byty v nájomnom vzťahu, na ktorý sa vzťahuje regulácia cien nájmu podľa osobitného predpisu,5) a o fyzických osobách žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti; dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, celkovú podlahovú plochu bytu a výšku nájomného.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
4) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 6c sa vypúšťajú.
6.
Nadpis § 2 znie:
„Pôsobnosť úradu“.
7.
V § 2 úvodnej vete sa slovo „Ministerstvo“ nahrádza slovom „Úrad“.
8.
V § 2 písm. a) bod 13 znie:
„13.
je správcom a prevádzkovateľom informačného systému územného plánovania a výstavby,“.
9.
V § 2 sa vypúšťa písmeno c).
Čl. IV
Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 5 písm. e) a v § 30 ods. 11 písm. e) sa slová „Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky“.
Čl. V
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 312/2016 Z. z., zákona č. 142/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 363/2021 Z. z. a zákona č. 372/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 8 položke 9 Infraštruktúra sa slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre položku č. 16“ nahrádzajú slovami „Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky pre položku č. 16“.
2.
V prílohe č. 8 položke 13 Doprava a telekomunikácie sa slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre položky č. 1 – 15“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky pre položky 1 – 15“.
3.
V prílohe č. 8 položke 14 Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch sa slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky“.
Čl. VI
Zákon č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová „Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)“.
2.
Slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 10 a 11 nahrádza slovom „úrad“ v príslušnom tvare.
13.
V § 6 ods. 5 sa slová „minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu“.
22.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Hodnotenie, posúdenie a schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie, ktoré ministerstvo začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2022, dokončí úrad.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022 okrem čl. I bodov 1 až 4, 9 a 10, čl. II, čl. III bodov 1 až 3, 5 až 9, čl. IV, čl. V, čl. VI bodov 1, 2, 13 a 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, a čl. III bodov 4, 10 až 14, čl. VI bodov 3 až 12, 14 až 21 a 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.