172/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2022 do 31.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

172
ZÁKON
z 27. apríla 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 55/2022 Z. z. a zákona č. 137/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
5.
§ 21 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.“.
6.
V § 22 ods. 5 sa slová „h) a i)“ nahrádzajú slovami „h), i) a k)“.
7.
V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
koordináciu v oblasti prevencie korupcie.“.
8.
V § 24 ods. 10 sa slová „až j)“ nahrádzajú slovami „až k)“.
11.
Za § 40al sa vkladá § 40am, ktorý znie:
㤠40am
(1)
Predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a podpredseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky sú povinní získať platné osvedčenie Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné do deviatich mesiacov od ich vymenovania.
(2)
Od vymenovania predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vládou do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynulo šesť mesiacov od vymenovania predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vládou, Úrad vlády Slovenskej republiky napomáha predsedovi Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky pri plnení jeho úloh súvisiacich s administratívnym, organizačným, technickým a materiálnym zabezpečením činnosti Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022 okrem čl. I bodov 1 až 4, 9 a 10, čl. II, čl. III bodov 1 až 3, 5 až 9, čl. IV, čl. V, čl. VI bodov 1, 2, 13 a 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, a čl. III bodov 4, 10 až 14, čl. VI bodov 3 až 12, 14 až 21 a 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.