17/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

17
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. decembra 2009 boli v Ženeve prijaté Dodatky k Protokolu o perzistentných organických látkach z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (oznámenie č. 367/2003 Z. z. a oznámenie č. 5/1985 Zb.)

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dodatkami uznesením č. 521 z 23. marca 2017.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí 25. apríla 2017. Listina o prijatí bola uložená 25. mája 2017 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov. Zmeny nadobudli platnosť 20. januára 2022 v súlade s článkom 14 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 20. januára 2022.

Do textu dodatkov možno nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.