163/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.05.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

163
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 9. mája 2022,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „polročné prázdniny,“.
2.
V § 3 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 9.
3.
V § 3 ods. 8 sa číslo „8“ nahrádza číslom „7“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. mája 2022.
Branislav Gröhling v. r.