162/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

162
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 5. mája 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 293/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 43 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 293/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. d) sa slovo „protierozívnej“ nahrádza slovom „protieróznej“.
2.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Ak ide o opakovanú odbornú prípravu a opakovanú skúšku, opakovaná odborná príprava trvá najmenej 10 hodín.“.
3.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Odborná príprava a opakovaná odborná príprava môžu prebiehať aj online formou.“.
4.
V § 2 ods. 2 písm. a) sa za slovo „zvoláva“ vkladá slovo „skúšobnú“.
5.
V § 2 ods. 2 písm. b) až f) sa za slovo „skúška“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „alebo opakovaná skúška“ v príslušnom tvare.
6.
V § 2 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
podpisuje osvedčenie o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav (ďalej len „osvedčenie“) alebo potvrdenie o absolvovaní opakovanej odbornej prípravy a vykonaní opakovanej skúšky (ďalej len „potvrdenie“), ktoré sa vydá žiadateľovi na základe úspešne vykonanej skúšky alebo opakovanej skúšky.“.
7.
V § 3 ods. 1 sa slová „skúšobná komisia“ nahrádzajú slovom „predseda“ a vypúšťajú sa slová „o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav (ďalej len „osvedčenie“)“.
8.
V § 3 ods. 4 druhá veta znie:
„Písomnú skúšku úspešne absolvuje uchádzač, ktorý dosiahne najmenej 12 bodov.“.
9.
V § 3 ods. 5 prvej vete sa slovo „absolvoval“ nahrádza slovom „absolvuje“.
10.
V § 3 odsek 6 znie:
„(6)
Ak sa uchádzač z ospravedlniteľného dôvodu nemôže zúčastniť skúšky alebo jej opakovania, predseda určí náhradný termín. Ak sa uchádzač bez ospravedlnenia nezúčastní skúšky alebo jej opakovania, hodnotí sa kvalifikačným stupňom nevyhovel.“.
11.
V § 3 ods. 8 tretej vete sa slová „opakovanej skúšky“ nahrádzajú slovami „jej opakovania“.
12.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
(1)
Oznámenie o určenom termíne opakovanej skúšky a mieste konania opakovanej skúšky zašle predseda držiteľovi osvedčenia najmenej dva týždne pred termínom konania opakovanej skúšky.
(2)
Písomná časť opakovanej skúšky a ústna časť opakovanej skúšky sa konajú v jeden kalendárny deň.
(3)
Písomná časť opakovanej skúšky sa vykonáva formou písomného testu, ktorý tvorí 30 otázok. Vypracovanie písomnej časti opakovanej skúšky trvá najviac 90 minút.
(4)
Za všetky správne odpovede možno získať 60 bodov. Písomnú časť opakovanej skúšky úspešne absolvuje držiteľ osvedčenia, ktorý dosiahne najmenej 40 bodov.
(5)
Na ústnej časti opakovanej skúšky sa zúčastní držiteľ osvedčenia, ktorý úspešne absolvuje písomnú časť opakovanej skúšky. Skúšobná komisia upustí od ústnej časti opakovanej skúšky, ak držiteľ osvedčenia dosiahne v písomnej časti opakovanej skúšky najmenej 50 bodov. Na ústnej časti opakovanej skúšky držiteľ osvedčenia jednotlivo odpovedá pred skúšobnou komisiou na 4 otázky. Jednotlivé odpovede hodnotí skúšobná komisia bodmi v rozsahu 0 až 4. Ústnu časť opakovanej skúšky úspešne absolvuje držiteľ osvedčenia, ktorý dosiahne najmenej 12 bodov. Ústna časť opakovanej skúšky trvá najviac 30 minút.
(6)
Ak sa držiteľ osvedčenia z ospravedlniteľného dôvodu nemôže zúčastniť opakovanej skúšky alebo jej opakovania, predseda určí náhradný termín. Ak sa držiteľ osvedčenia bez ospravedlnenia nezúčastní opakovanej skúšky alebo jej opakovania, hodnotí sa kvalifikačným stupňom „nevyhovel“.
(7)
Výsledok opakovanej skúšky sa hodnotí súhrnným kvalifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(8)
Výsledok opakovanej skúšky oznámi držiteľovi osvedčenia po absolvovaní opakovanej skúšky predseda v prítomnosti ostatných členov skúšobnej komisie. O výsledku opakovanej skúšky rozhoduje skúšobná komisia. Predseda oboznámi neúspešného držiteľa osvedčenia o možnosti vykonania jej opakovania.
(9)
O opakovanej skúške vyhotoví skúšobná komisia zápisnicu, v ktorej samostatne vyhodnotí písomnú časť opakovanej skúšky, ústnu časť opakovanej skúšky, ak sa vykonáva, a opakovanú skúšku ako celok. Zápisnicu o vykonanej opakovanej skúške podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie prítomní na zasadnutí skúšobnej komisie.
(10)
Zápisnica o opakovanej skúške, ktorej súčasťou je aj písomný test podľa odseku 3, slúži ako podklad na vydanie potvrdenia.“.
13.
V § 4 ods. 1 druhej vete sa slovo „prílohe“ nahrádza slovami „prílohe č. 1“ a na konci sa pripája táto veta:
„Vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č. 2.“.
14.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedčenia alebo potvrdenia, ministerstvo na žiadosť držiteľa osvedčenia alebo držiteľa potvrdenia vydá na jeho náklady duplikát osvedčenia alebo potvrdenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
15.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1, ktorá vrátane nadpisu znie:
16.
Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2022.
Samuel Vlčan v. r.