161/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.05.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

161
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 17. januára 2022,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 písm. b) zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Grafické označenie zálohovaných jednorazových obalov na nápoje je uvedené v prílohe.“.
2.
Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠5a
Oznamovacia povinnosť k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.1)
§ 5b
Prechodné ustanovenie účinné odo dňa vyhlásenia
Grafické označenie podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona, ktoré je umiestnené na zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje uvedených na trh od 1. januára 2022, sa považuje za grafické označenie podľa tejto vyhlášky.“.
3.
Vyhláška sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ján Budaj v. r.