160/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

160
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. mája 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 156/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 411/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 514/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V 3 ods. 2 sa za slovo „splatnosti,“ vkladajú slová „že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 8a ods. 4 písm. a) a e)“ nahrádza citáciou „§ 8a ods. 4 písm. a), c) a e)“.
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Fyzická osoba je povinná vrátiť dotáciu podľa odseku 1 poskytnutú neprávom. Nárok na vrátenie neprávom poskytnutej dotácie zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa dotácia poskytla.“.
4.
§ 3a znie:
㤠3a
(1)
Dotácia na podporu humanitárnej pomoci sa jednorazovo poskytne v sume 100 eur žiadateľovi, ktorý je fyzickou osobou, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a
a)
ktorá vykonávala osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu podľa osobitného predpisu2aa) v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022,
b)
za ktorú bol štát platiteľom poistného na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu2ab) za máj 2022 alebo
c)
ktorá najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku a v máji 2022 nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia a nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
(2)
Splnenie podmienky podľa
a)
odseku 1 písm. a) žiadateľ preukazuje kópiou zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu podľa osobitného predpisu2aa) a kópiou potvrdenia o odmenách, ktoré mu boli vyplatené ako osobnému asistentovi v priebehu I. štvrťroka 2022,
b)
odseku 1 písm. b) žiadateľ preukazuje dokladom o tom, že bol poistencom štátu na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu2ab) za máj 2022,
c)
odseku 1 písm. c) žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením.
(3)
Dotácia podľa odseku 1 sa nezapočítava do sumy dotácie na podporu humanitárnej pomoci, ktorú možno žiadateľovi poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku podľa § 9 ods. 2 zákona.
(4)
Na dotáciu podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 2 prvej vety a druhej vety, ods. 5, 6 a 8.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2aa a 2ab znejú:
2aa) § 23 ods. 2 písm. a) a ods. 4 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2018 Z. z.
2ab) § 11 ods. 7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
Za § 3a sa vkladá § 3b, ktorý znie:
㤠3b
(1)
Žiadosť o dotáciu podľa § 3 a 3a sa predkladá úradu, v ktorého územnom obvode má žiadateľ pobyt. Žiadosť podľa prvej vety možno podať aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu; doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje.
(2)
Na žiadosť o dotáciu podľa § 3a podanú po 31. auguste 2022 sa neprihliada.“.
6.
V § 7 ods. 2, § 8 a § 9 písm. a) a b) sa za slová „§ 3“ vkladajú slová „a 3a“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2022.
Eduard Heger v. r.