16/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

16
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. januára 2022,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 196/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 31/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 101/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 154/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 181/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 379/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
január 2022 je splatné v termíne do 31. marca 2025.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.