159/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

159
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. mája 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 15/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 336/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 482/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 1b sa vkladá § 1c ktorý znie:
㤠1c
(1)
Suma opakovaného príspevku náhradnému rodičovi podľa osobitného predpisu3) sa za máj 2022 zvýši o 100 eur.
(2)
Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi za mesiac máj 2022 v sume 100 eur má náhradný rodič, ktorému
a)
nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi z dôvodu ustanoveného osobitným predpisom,4)
b)
je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia5) a súd koná o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča alebo do pestúnskej starostlivosti tejto fyzickej osoby.
(3)
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, na ktorý náhradnému rodičovi vznikol nárok podľa odseku 2, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) poukáže na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo vyplatí v hotovosti na adresu, na ktoré poukazuje alebo vypláca
a)
opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti, ktoré má náhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti, alebo
b)
prídavok na dieťa, ktoré má náhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti, ak nemožno postupovať podľa písmena a).
(4)
Konanie o nároku na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa odseku 2 sa začína na podnet úradu. Písomné rozhodnutie o zvýšení opakovaného príspevku náhradnému rodičovi podľa odseku 1 a o priznaní opakovaného príspevku náhradnému rodičovi podľa odseku 2 sa nevyhotovuje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 znejú:
3) § 6 ods. 4 a 6 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov.
4) § 6 ods. 3 zákona č. 627/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) § 360 a 365 Civilného mimosporového poriadku.“.
2.
§ 11 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 sa vypúšťajú.
3.
V § 11a ods. 3 sa vypúšťajú slová „práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“)“.
4.
Za § 11a sa vkladajú § 11b a 11c, ktoré znejú:
㤠11b
Suma pomoci v hmotnej núdzi16) sa za máj 2022 zvýši o 100 eur.
§ 11c
Za príjem sa na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi nepovažuje
a)
zvýšenie sumy opakovaného príspevku náhradnému rodičovi podľa § 1c ods. 1,
b)
opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa § 1c ods. 2,
c)
zvýšenie sumy peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 17a.“.
5.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Za príjem sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „peňažný príspevok na kompenzáciu“) nepovažuje
a)
zvýšenie sumy opakovaného príspevku náhradnému rodičovi podľa § 1c ods. 1,
b)
opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa § 1c ods. 2,
c)
zvýšenie sumy pomoci v hmotnej núdzi podľa § 11b,
d)
zvýšenie sumy peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 17a.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.
6.
V § 17 sa vypúšťa písmeno g).
7.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
㤠17a
Suma peňažného príspevku na opatrovanie38) sa za máj 2022 zvýši o 100 eur. Písomné rozhodnutie o zvýšení sumy peňažného príspevku na opatrovanie sa nevyhotovuje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
38) § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
§ 18, 19 a 23 sa vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 sa vypúšťa.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:
43) Napríklad § 5 zákona č. 238/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 a § 14 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 2 a § 15 zákona č. 627/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 4, § 11 ods. 2 a § 12 ods. 1 zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 55 a 57 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 3 a § 10 ods. 1 zákona č. 561/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 4, § 8 ods. 1 a § 9 zákona č. 571/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 zákona č. 383/2013 Z. z. v znení zákona č. 310/2021 Z. z., § 19 ods. 1 a § 28 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 2 zákona č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
10.
Za § 26c sa vkladá § 26d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. mája 2022
Prehodnotenie príjmu pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu podľa osobitného predpisu47) za rok 2021 sa vykoná v septembri 2022. Takto zistený príjem platí do konca júna 2023. Na účel poskytovania opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu sa do uplatnenia prehodnoteného príjmu podľa prvej vety uplatňuje príjem platný na základe posledného prehodnotenia alebo zisťovania. Prehodnotenie príjmu pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu podľa osobitného predpisu47) za rok 2019 a 2020 sa nevykoná.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
47) § 18 ods. 8 druhá veta zákona č. 447/2008 Z. z.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. mája 2022.
Eduard Heger v. r.